Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2013 (III.4..) önkormányzati rendelete

a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2021. 02. 01- 2021. 12. 31

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2013 (III.4..) önkormányzati rendelete

a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

2021.02.01.

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi alapszolgáltatások tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Zalacsány község Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásra (anyakönyvi esemény) és egyéb családi események lebonyolítására (a továbbiakban: egyes anyakönyvi eljárások) terjed ki.

Az egyes anyakönyvi eljárások díjai

2. § (1) Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítására elsősorban az anyakönyvvezető hivatali helyisége, Zalacsány község Önkormányzat Hivatala, 8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6. szám (a továbbiakban: Községháza) szolgál.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) alapszolgáltatás: Községházán, hivatali munkaidőben történő házasságkötés, mely tartalmazza a világítást, fűtést (szükség szerint), gyűrűs tálca használatát, pezsgő szervírozását emléklapot, széksorok beállítását, díszítést, takarítást, gépzenét.

b) többletszolgáltatás: Községházán, vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolítása, kivéve ha a házasulók , valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartást, továbbá az egyéb családi esemény megünneplése, lebonyolítása.

(2) Az anyakönyvi alapszolgáltatás térítésmentes.

4. § (1) A Községházán kívül vagy munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi eljárás lebonyolítása díjköteles.

(2) Anyakönyvi esemény és az egyéb családi esemény lebonyolítása hivatali munkaidőn kívül - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti nap kivételével- pénteki napon 13.30 órától 18.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(3) Községházán kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

5. § (1) Hivatali munkaidőn kívül a Községházán minden anyakönyvi esemény és családi esemény lebonyolításért 10.000,- Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(2) Az anyakönyvi esemény és az egyes anyakönyvi eljárás Községházán kívüli lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 30 000 forint + ÁFA mértékű díjat kell fizetni.

(3)

(4) A díjat legkésőbb az egyes anyakönyvi eseményt megelőző munkanapon az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.

Az anyakönyvvezető egyes anyakönyvi eljárás lebonyolításáért járó díjazása

6. § (1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben anyakönyvi és egyéb családi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt bruttó 30.000,-Ft díjazás illeti meg.

(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli egyéb családi esemény lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt bruttó 30.000,-Ft díjazás illeti meg.

(4) A hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy az (1)-(3) bekezdés szerinti díjazás illeti meg.

Záró rendelkezés

7. § (1) E rendelet 2013. március 10.-én lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.