Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 19/2018. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29 - 2022. 01. 30

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 19/2018. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.29.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. ( XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, továbbá a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 15/2017.( IX.29.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 19/2018. ( X.1.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az építési övezeti és övezeti előírások szerint kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terven jelölt tervezett utak megépítéséhez szükséges területtel csökkenthető.”

2. § A R. SZ-1 szabályozási tervről szóló 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § A R. SZ-2 szabályozási tervről szóló 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

4. § A R. SZ-3 szabályozási tervről szóló 3. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

5. § A R. a közúthálózat elemeiről szóló 8.1 melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

6. § A R. kiegészül az e rendelet 5. melléklete szerinti, a tervezett jellemző keresztszelvényekről szóló 11. melléklettel.

7. § (1) Ez a rendelet 2022. január 29. napján lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni, de ügyfél kérelmére folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

8. § Hatályát veszti a R. 2. sz. függeléke.

Szentlőrinc, 2022. január 27.

………………………..
Koltai Péter
polgármester

……………………………
Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék: A rendelet Szentlőrinc város közigazgatási területén, 2022. január 28. napján kihirdetésre került.
Szentlőrinc, 2022. január 27.
…..………………………

Dr. Tóth Sándor

jegyző

SZ-1 SZABÁLYOZÁSI TERV”

2.melléklet a 1/2022. (I.28.). önkormányzati rendelethez

SZ-2 SZABÁLYOZÁSI TERV”

SZ-3 SZABÁLYOZÁSI TERV”

8.1 A közúthálózat elemei

útosztályok

külterület

belterület

közterület
legkisebb szélessége*

övezeti jel

M60 gyorsforgalmi út, autóút

K.II.

keresztszelvények szerint változó

KÖu-A

6. sz. főút

K.III

B.III

40 (min.18)

KÖu-1

országos mellékutak:
· 6601 sz. összekötő út
· 5811 sz. összekötő út
· 5805 sz. összekötő út
· 5817 sz. összekötő út
· 5832 sz. összekötő út, elkerülő út
· 58302 sz. állomásra vezető út

K.V

B.V

30 (min.15)

KÖu-2

helyi gyűjtőutak:
· Törökföld utca és Ifjúság útja a Törökföld utcától a Tompa Mihály utcáig
· Attila utca az Ifjúság útjától a Munkácsy Mihály utcáig
· Kossuth Lajos utca a tömbbelsőbe vezető szakaszok nélkül
· Rákóczi Ferenc utca
· Széchenyi István utca a Rákóczi utcától az Erzsébet utcáig
· Deák Ferenc utca
· Vasútállomás – Virág utca - vasút északi oldala – 5817. sz. út

B.V

22 (min.15)

KÖu-3

mezőgazdasági településközi út

K.VI

20

KÖu-4

mezőgazdasági bekötő út

15

KÖu-5

mezőgazdasági gyűjtőút

12

KÖu-6

mezőgazdasági feltáró út

KÖu-7

kiszolgáló út

B.VI

12

KÖu-8

kerékpárút

K.VII

B.VII

3

KÖu-9

gyalogút

B.VIII

3

KÖu-10

*A zárójeles értékek meglévő és hosszabb távon is megmaradó beépítési vonalak esetén alkalmazandóak. A szükséges keresztmetszeti elemek elhelyezhetőségét mintakeresztszelvénnyel lehet igazolni.

TERVEZETT JELLEMZŐ KERESZTSZELVÉNYEK

M60 autóút folyópálya egyenesben, 10 m-nél alacsonyabb töltésben

Munkácsy utca kerékpárúttal

Lakóterületi kiszolgáló út

Gyűjtő utak