Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15 - 2022. 02. 19

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.15.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 194.723 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 194.723 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A működési célú bevételt 162.654 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 152.654 e Ft, ezen belül:

aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 87.304 e Ft,

ab) közhatalmi bevételek 31.300 e Ft,

ac) működési bevételek 17.923 e Ft,

ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft,

ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft,

af) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft,

ag) előző évi pénzmaradványt 6.704 e Ft,

ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft,

ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft,

c) állami feladat - e Ft.

(3) A működési célú kiadásokat 163.654 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 163.654 e Ft, ezen belül:

aa) személyi juttatások kiadásait 67.300 e Ft.

ab) munkaadót terhelő járulékokat 10.273 e Ft.

ac) dologi kiadásokat 56.341 e Ft.

ad) önkormányzat által folyósított ellátás 3.927 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadásokat 22.809 e Ft.

af) általános tartalékot 0 e Ft.

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.004 e Ft.

b) önként vállat feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(4) A felhalmozási célú bevételt 32.069 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 32.069 e Ft, ezen belül:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.

ab) előző évi pénzmaradványt 15.449 e Ft.

ac) felhalmozási célú támogatás - e Ft.

ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.

ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban

af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban

b) önként vállalt feladat - e Ft-ban

c) állami feladat - e Ft-ban”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 1. §, a 2. § és az 1–6. melléklet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési bevétele
ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31620

31620

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

30 250

30 250

31116

31116

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10454

10454

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 827

2 827

2874

2874

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

9902

9902

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

86008

0

0

86008

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 199

12 199

21653

21653

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

87 304

0

0

87 304

107661

0

0

107661

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20206

20206

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

11392

11392

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3530

3530

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

35128

0

0

35128

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2413

2413

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

3918

3918

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

1107

1107

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

53

53

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

503

503

Működési bevételek

B4

17 923

0

0

17 923

7994

0

0

7994

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

2124

2124

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2124

0

0

2124

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

1000

1000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

1000

0

0

1000

Költségvetési bevételek

B1-B7

136 527

0

0

136 527

169527

0

0

169527

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 960

23 960

22153

22153

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 960

0

0

23 960

22153

0

0

22153

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3043

3043

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 960

0

0

23 960

25196

0

0

25196

Finanszírozási bevételek

B8

23 960

23 960

25196

25196

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

0

0

160 487

194 723

0

0

194 723”

2. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési kiadása
ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 470

54 470

67300

67300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 835

9 835

10273

10273

Dologi kiadások

K3

56 598

56 598

56341

56341

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

3927

3927

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

10575

10575

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8785

8785

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3 449

3449

Tartalékok

K513

3 500

3 500

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

15 580

22809

22809

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

Beruházások

K6

10 369

0

10 369

10369

10369

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 080

1 080

4401

4401

Felújítások

K7

5 080

0

5 080

20700

20700

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

157 482

157 482

191719

191719

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3004

3004

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

3004

3004

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

0

160 487

194 723

0

194 723

3. melléklet

7. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft-ban

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31620

31620

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

30 250

30 250

31116

31116

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10454

10454

Települési önkormányzatok kulturális c. támogatása

B114

2 827

2 827

2874

2874

Működési célú költségvetési támogatások

B115

0

0

9902

9902

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

86008

0

0

86008

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési c. támogatások áht.belülről

B16

12 199

12 199

19608

19608

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

87 304

0

0

87 304

105616

0

0

105616

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20206

20206

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

11392

11392

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3530

3530

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

35128

0

0

35128

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2413

2413

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

3918

3918

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

1 107

1 107

1107

1107

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

410

410

Működési bevételek

B4

17 805

0

0

17 805

7888

0

0

7888

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

2124

2124

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2124

0

0

2124

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

136409

0

0

136409

166376

0

0

166376

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 949

23 949

22130

22130

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 949

0

0

23 949

22130

0

0

22130

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3042

3042

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 949

0

0

23 949

25172

0

0

25172

Finanszírozási bevételek

B8

23 949

23 949

25172

25172

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

191548

0

0

191548

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

31 384

0

0

31 384

41845

0

0

41845

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 718

0

0

5 718

5776

0

0

5776

Dologi kiadások

K3

52 516

0

0

52 516

51259

0

0

51259

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

3927

0

0

3927

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

10575

10575

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3449

3449

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8785

8785

Tartalékok

K513

3 500

3 500

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

0

15 580

22809

0

0

22809

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

Beruházások

K6

10 369

0

0

10 369

10369

0

0

10369

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

1 080

1 080

4401

4401

K7

5 080

0

0

5 080

20700

0

0

20700

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

126197

0

0

126197

156685

0

0

156685

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3004

3004

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

31 156

31 156

31859

31859

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

34 161

0

0

34 161

34863

0

0

34863

Finanszírozási kiadások

K9

34 161

0

0

34 161

34863

0

0

34863

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

191548

0

0

191548”

4. melléklet

8. melléklet
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft-ban

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok köznevelési támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatás áht. belülről

B16

0

2046

2046

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

2046

0

0

2046

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht. belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

93

93

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

106

0

0

106

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb t.eszközök értékesítése

B53

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. áht kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

1000

1000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

1000

0

0

1000

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

3152

0

0

3152

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

11

11

23

23

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

11

0

0

11

23

0

0

23

Központi, irányító szervi támogatás

B816

31 156

31 156

31859

31859

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

31 167

0

0

31 167

31882

0

0

31882

Finanszírozási bevételek

B8

31 167

31 167

31882

31882

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

35034

0

0

35034

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

23 086

0

0

23 086

25455

0

0

25455

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 117

0

0

4 117

4497

0

0

4497

Dologi kiadások

K3

4 082

0

0

4 082

5082

0

0

5082

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

31 285

0

0

31 285

35034

0

0

35034

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

35034

0

0

35034”

5. melléklet

9. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

86 009

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

21 653

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15 620

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

35 128

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

7 994

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 124

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 000

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

169 528

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

6 704

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

15 449

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

22 153

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3 042

Bevételek összesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

162 654

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

32 069

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

67 300

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 273

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

56 341

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 927

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 809

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

10 369

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

20 700

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

191 719

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 004

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

163 654

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

31 069

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

194 723

148 800

142 000

143 500”

6. melléklet

14. melléklet
Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

eredeti

mód

Pénzforgalmi bevételek

136 527

172 570

Pénzforgalmi kiadások

156 987

194 723

Működési célú

136 527

155 950

Működési célú

141 538

163 654

Működési c.támogatás B1

87 304

107 662

Személyi jellegű kiadások

K1

54 470

67 300

Működési célú bevétel B4

17 923

7 994

Szoc.hozzájárulási adó

K2

9 835

10 273

Közhatalmi bevételek B3

31 300

35 128

Dologi kiadások

K3

56 598

56 341

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

2 124

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

3 927

Áht.belüli megelőlegezés B814

0

3 042

Működési célú tám.

K5

12 080

22 809

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 005

3 004

Felhalmozási célú

0

16 620

Felhalmozási célú

15 449

31 069

Intézményi beruházások

K6

10 369

10 369

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

1 000

Felújítások

K7

5 080

20 700

Felhalmozási célú támogatások B2

0

15 620

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

23 960

22 153

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 500

0

Működési célú pénzmaradvány B813

8 511

6 704

Működési célú tartalékok

3 500

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

15 449

15 449

Általános és céltartalék

K513

3 500

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160 487

194 723

KIADÁSOK ÖSSZESEN

160 487

194 723

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

194 723

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

194 723

Működési célú bevételek összesen

145 038

162 654

Működési célú kiadások összesen

145 038

163 654

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 449

32 069

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 449

31 069

160 487

194 723

160 487

194 723”