Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 21. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmények külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 194.723 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 194.723 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)2 A működési célú bevételt 162.654 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 152.654 e Ft, ezen belül:

aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 87.304 e Ft,

ab) közhatalmi bevételek 31.300 e Ft,

ac) működési bevételek 17.923 e Ft,

ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft,

ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft,

af) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft,

ag) előző évi pénzmaradványt 6.704 e Ft,

ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft,

ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft,

c) állami feladat - e Ft.

(3)3 A működési célú kiadásokat 163.654 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 163.654 e Ft, ezen belül:

aa) személyi juttatások kiadásait 67.300 e Ft.

ab) munkaadót terhelő járulékokat 10.273 e Ft.

ac) dologi kiadásokat 56.341 e Ft.

ad) önkormányzat által folyósított ellátás 3.927 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadásokat 22.809 e Ft.

af) általános tartalékot 0 e Ft.

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3.004 e Ft.

b) önként vállat feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(4)4 A felhalmozási célú bevételt 32.069 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 32.069 e Ft, ezen belül:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.

ab) előző évi pénzmaradványt 15.449 e Ft.

ac) felhalmozási célú támogatás - e Ft.

ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.

ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban

af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban

b) önként vállalt feladat - e Ft-ban

c) állami feladat - e Ft-ban

(5) A felhalmozási célú kiadás 31.069 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

a) kötelező feladat 31.069 e Ft, ezen belül:

aa) intézményi beruházások összegét 10.369 e Ft.

ab) felújítások összegét 20.700 e Ft.

ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.

b) önként vállalt feladat - e Ft.

c) állami feladat - e Ft.

(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat és intézménye együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat és intézménye együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) általános tartalékát 2.397 ezer Ft összegben

b) céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 15. mellékletében állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetett támogatások

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2022.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2021. évre vonatkozóan 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Támogatási szerződés

18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(2) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

24. § Ez a rendelet 2021. február 16.-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

8 511

0

0

8 511

6 704

6 704

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

8 500

8 500

6 681

6 681

- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

11

11

23

23

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

15449

0

0

15449

15449

0

0

15449

összesen:

23 960

0

0

23 960

22 153

22 153

3. melléklet5

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési bevétele
ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31620

31620

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

30 250

30 250

31116

31116

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10454

10454

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 827

2 827

2874

2874

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

9902

9902

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

86008

0

0

86008

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 199

12 199

21653

21653

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

87 304

0

0

87 304

107661

0

0

107661

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20206

20206

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

11392

11392

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3530

3530

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

35128

0

0

35128

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2413

2413

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

3918

3918

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

1107

1107

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

53

53

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

503

503

Működési bevételek

B4

17 923

0

0

17 923

7994

0

0

7994

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

2124

2124

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2124

0

0

2124

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

1000

1000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

1000

0

0

1000

Költségvetési bevételek

B1-B7

136 527

0

0

136 527

169527

0

0

169527

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 960

23 960

22153

22153

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 960

0

0

23 960

22153

0

0

22153

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3043

3043

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 960

0

0

23 960

25196

0

0

25196

Finanszírozási bevételek

B8

23 960

23 960

25196

25196

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

0

0

160 487

194 723

0

0

194 723

4. melléklet6

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési kiadása
ezer Ft-ban

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 470

54 470

67300

67300

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 835

9 835

10273

10273

Dologi kiadások

K3

56 598

56 598

56341

56341

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

3927

3927

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

10575

10575

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8785

8785

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3 449

3449

Tartalékok

K513

3 500

3 500

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

15 580

22809

22809

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

Beruházások

K6

10 369

0

10 369

10369

10369

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 080

1 080

4401

4401

Felújítások

K7

5 080

0

5 080

20700

20700

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

157 482

157 482

191719

191719

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3004

3004

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

3004

3004

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

0

160 487

194 723

0

194 723

5. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K6

2021

0

0

0

0

0

0

Eszközbeszerzés

1 935

1 380

0

0

DRV eszközbeszerzés (koncesszós díj terhére)

8 434

8 434

232

0

0

Rendezvénysátor

0

260

0

0

Tűzcsap

0

295

0

0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 369

10 369

232

0

0

6. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként
ezer Ft-ban

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K7

2021

0

0

Hegyközségi iroda felújítása

635

635

0

0

Régi orvosi rendelő felújítása

635

635

0

0

Régi könyvtár épületének felújítása

1 270

1 270

Belterületi utak felújítása teljes költség

2 540

18 160

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 080

20 700

0

0

7. melléklet7

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft-ban

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31620

31620

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

30 250

30 250

31116

31116

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10454

10454

Települési önkormányzatok kulturális c. támogatása

B114

2 827

2 827

2874

2874

Működési célú költségvetési támogatások

B115

0

0

9902

9902

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

86008

0

0

86008

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési c. támogatások áht.belülről

B16

12 199

12 199

19608

19608

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

87 304

0

0

87 304

105616

0

0

105616

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20206

20206

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

11392

11392

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3530

3530

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

35128

0

0

35128

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2413

2413

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

3918

3918

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

1 107

1 107

1107

1107

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

410

410

Működési bevételek

B4

17 805

0

0

17 805

7888

0

0

7888

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

2124

2124

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2124

0

0

2124

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

136409

0

0

136409

166376

0

0

166376

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 949

23 949

22130

22130

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 949

0

0

23 949

22130

0

0

22130

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3042

3042

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 949

0

0

23 949

25172

0

0

25172

Finanszírozási bevételek

B8

23 949

23 949

25172

25172

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

191548

0

0

191548

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

31 384

0

0

31 384

41845

0

0

41845

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 718

0

0

5 718

5776

0

0

5776

Dologi kiadások

K3

52 516

0

0

52 516

51259

0

0

51259

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

3927

0

0

3927

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

10575

10575

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3449

3449

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8785

8785

Tartalékok

K513

3 500

3 500

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

0

15 580

22809

0

0

22809

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

Beruházások

K6

10 369

0

0

10 369

10369

0

0

10369

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

1 080

1 080

4401

4401

K7

5 080

0

0

5 080

20700

0

0

20700

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

126197

0

0

126197

156685

0

0

156685

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3004

3004

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

31 156

31 156

31859

31859

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

34 161

0

0

34 161

34863

0

0

34863

Finanszírozási kiadások

K9

34 161

0

0

34 161

34863

0

0

34863

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

191548

0

0

191548

8. melléklet8

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
ezer Ft-ban

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok köznevelési támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatás áht. belülről

B16

0

2046

2046

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

2046

0

0

2046

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök áht. belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

93

93

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

106

0

0

106

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb t.eszközök értékesítése

B53

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. áht kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

1000

1000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

1000

0

0

1000

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

3152

0

0

3152

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

11

11

23

23

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

11

0

0

11

23

0

0

23

Központi, irányító szervi támogatás

B816

31 156

31 156

31859

31859

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

31 167

0

0

31 167

31882

0

0

31882

Finanszírozási bevételek

B8

31 167

31 167

31882

31882

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

35034

0

0

35034

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

23 086

0

0

23 086

25455

0

0

25455

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 117

0

0

4 117

4497

0

0

4497

Dologi kiadások

K3

4 082

0

0

4 082

5082

0

0

5082

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

31 285

0

0

31 285

35034

0

0

35034

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

35034

0

0

35034

9. melléklet9

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

86 009

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

21 653

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15 620

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

35 128

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

7 994

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

2 124

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 000

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

169 528

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

6 704

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

15 449

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

22 153

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3 042

Bevételek összesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

162 654

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

32 069

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

67 300

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 273

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

56 341

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 927

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

22 809

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

10 369

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

20 700

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

191 719

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 004

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

163 654

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

31 069

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

194 723

148 800

142 000

143 500

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
ezer Ft-ban

2021.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0

0

Összesen

0

2022.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

2023.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

11. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
ezer Ft-ban

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Módosított

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

1

Karbantartó

2

2

Hivatalsegéd

1

1

Rendezvény szervező

1

1

Önkormányzat összesen

5

5

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Óvodavezető

1

1

Óvodapedagógus

2

2

Óvónő

1

1

Dajka

2

2

Lurkó Óvoda összesen

6

6

Önkormányzat összesen

11

11

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

6

6

GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott

6

6

Közfoglalkoztatottak összesen

12

12

Önkormányzat mindösszesen

23

23

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
ezer Ft-ban

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

31 300

31 300

31 000

31 000

31 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

14 207

10 000

10 000

10 000

10 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

45 507

41 300

41 000

41 000

41 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet10

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

eredeti

mód

Pénzforgalmi bevételek

136 527

172 570

Pénzforgalmi kiadások

156 987

194 723

Működési célú

136 527

155 950

Működési célú

141 538

163 654

Működési c.támogatás B1

87 304

107 662

Személyi jellegű kiadások

K1

54 470

67 300

Működési célú bevétel B4

17 923

7 994

Szoc.hozzájárulási adó

K2

9 835

10 273

Közhatalmi bevételek B3

31 300

35 128

Dologi kiadások

K3

56 598

56 341

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

2 124

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

3 927

Áht.belüli megelőlegezés B814

0

3 042

Működési célú tám.

K5

12 080

22 809

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 005

3 004

Felhalmozási célú

0

16 620

Felhalmozási célú

15 449

31 069

Intézményi beruházások

K6

10 369

10 369

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

1 000

Felújítások

K7

5 080

20 700

Felhalmozási célú támogatások B2

0

15 620

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

23 960

22 153

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 500

0

Működési célú pénzmaradvány B813

8 511

6 704

Működési célú tartalékok

3 500

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

15 449

15 449

Általános és céltartalék

K513

3 500

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160 487

194 723

KIADÁSOK ÖSSZESEN

160 487

194 723

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

194 723

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

194 723

Működési célú bevételek összesen

145 038

162 654

Működési célú kiadások összesen

145 038

163 654

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 449

32 069

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 449

31 069

160 487

194 723

160 487

194 723

15. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata
ezer Ft-ban

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

3500

3500

2 397

0

0

0

0

0

0

0

0

összesen

3500

3500

2 397

0

0

0

16. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
ezer Ft-ban

2021

2022

2023

2024

2025

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

31

1 569

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

32

1 577

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2021.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.568.907.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterv
ezer Ft-ban

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

Teljesített

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7279

87 304

100 983

39 404

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 620

Közhatalmi bevételek

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

3300

3000

31 300

31 300

16 877

Működési bevételek

1200

1500

1200

1700

1200

1500

1500

1500

1700

1700

1700

1523

17 923

17 911

4 046

Hitel,kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 124

1 123

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

23960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 960

22 153

22 153

Bevételek összesen:

10975

11275

34935

11475

10975

11275

11275

11275

11475

11475

12275

11802

160 487

189 091

83 603

KIADÁSOK

Személyi juttatások

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4541

54 470

58 739

25 434

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

835

800

9 835

10 215

3 880

Dologi kiadások

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4722

56 598

59 427

16 620

Ellátottak pénzbeli juttatásai

450

450

450

450

450

450

450

450

450

500

500

500

5 550

5 550

530

Egyéb műk. célú kiad.

1200

1200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

680

12 080

18 689

2228

Beruházások

0

1000

935

0

0

0

0

0

0

8434

0

0

10 369

10 369

295

Felújítások

0

0

2540

0

0

2540

0

0

0

0

0

0

5 080

20 700

0

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3500

3 500

2 397

0

Áht.belüli megelőlegezés

3005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 005

3 005

3 004

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14730

12725

15000

11525

11525

14065

11525

11525

11525

20009

11590

14743

160 487

189 091

51 991

1

A 3. § (1) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (4) bekezdése a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 14. melléklet a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.