Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2023. 03. 01

Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira. a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

A költségvetés szerkezete

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 389.658.731,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 389.658.731,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt: 285.623.731 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 285.623.731 Ft-ban, önként vállalt feladat – Ft-ban, állami feladat – Ft-ban, ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 19.193.795 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban ,a működési célú kiadásokat 282.702.731 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 282.702.731 Ft-ban, önként vállalt 0 Ft-ban, állami feladat § Ft-ban, ezen belül: személyi juttatások kiadásai 163.772.000,-Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a 19.477.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 70.155.789 Ft-ban, önkormányzat által folyósított ellátás 17.714.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 4.500.000 Ft-ban, az általános tartalékot 1.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 6.083.942 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 104.035.000 Ft-ban, ebből kötelező feladat 104.035.000 Ft-ban, önként vállalt feladat 0 Ft-ban, állami feladat 0 Ft-ban, ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 104.035.000 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 106.956.000 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 106.956.000 Ft-ban, önként vállalt feladat 0 Ft-ban, állami feladat 0 Ft-ban, ezen belül: beruházások összegét 17.921.000 Ft-ban, felújítások összegét 89.035.000,-Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklete részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.

(5) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a Pusztakovácsi Pipitér Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerűen e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete szerint állapítja meg.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete tartalmazza. (eredetiben nem tartalmaz adatot)

(15) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportban a 18. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetett támogatások

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

16. § A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja

Támogatási szerződés

17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) e szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

c) a költségvetési szerv vezetője.

d) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

22. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek

(2) Rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Közös Hivatal

Pipitér Óvoda

Összesen

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

162 790 323

0

0

162 790 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

80 759 353

80 759 353

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

28 193 004

28 193 004

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

31 452 600

31 452 600

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

16 199 713

16 199 713

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 915 653

3 915 653

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

86 202 000

0

0

86 202 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

86 202 000

0

86 202 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

7 600 000

0

0

7 600 000

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

2 400 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

5 000 000

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

5.

Működési bevételek

B4

3 837 613

0

6 000 000

9 837 613

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

6 000 000

6 300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 600 000

2 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

837 613

837 613

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

100 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

0

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

260 429 936

0

6 000 000

266 429 936

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

121 071 064

1 193 197

964 534

123 228 795

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

121 071 064

1 193 197

964 534

123 228 795

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

71 941 000

51 740 000

123 681 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

71 941 000

51 740 000

123 681 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

121 071 064

73 134 197

52 704 534

246 909 795

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

381 501 000

73 134 197

58 704 534

513 339 731

2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Közös Hivatal

Pipitér Óvoda

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

144161058

73 134 197

58323534

275618789

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

71393000

56 720 000

35659000

163772000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6903000

7 830 000

4744000

19477000

1.3.

Dologi kiadások

K3

43651058

8 584 197

17920534

70155789

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

17714000

17714000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

4500000

4500000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

0

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4500000

4500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

106575000

0

381000

106956000

2.1.

Beruházások

K6

17540000

381000

17921000

2.2.

Felújítások

K7

89035000

89035000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K512

1000000

0

0

1000000

3.1.

Általános tartalék

1000000

1000000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

251736058

73134197

58704534

383574789

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

129764942

0

0

129764942

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6083942

6083942

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

123681000

123681000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

129764942

0

0

129764942

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

381501000

73134197

58704534

513339731

3. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

266 429 936

Működési célú

282 702 731

Pénzforgalmi bevételek

266 429 936

Pénzforgalmi kiadások

275 618 789

Működési célú támogatások

162 790 323

Személyi jellegű kiadások

163 772 000

Működési bevételek

9 837 613

Munkaadót terhelő járulékok

19 477 000

Közhatalmi bevételek

7 600 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

70 155 789

Működési célra átvett pénzeszközök

86 202 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 714 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

4 500 000

Pénzforgalmi nélküli kiadások

7 083 942

Működési célú tartalékok

1 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

6 083 942

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

106 956 000

Pénzforgalmi bevételek

0

Pénzforgalmi kiadások

106 956 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

Beruházási kiadások

17 921 000

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

89 035 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

266 429 936

KIADÁSOK ÖSSZESEN

389 658 731

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

123 228 795

Működési hiány

16 272 795

Felhalmozási hiány

106 956 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

123 228 795

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

19 193 795

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

104 035 000

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

389 658 731

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

389 658 731

Működési célú bevételek összesen

285 623 731

Működési célú kiadások összesen

282 702 731

Felhalmozási célú bevételek összesen

104 035 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

106 956 000

4. melléklet

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Pipitér Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

17 036 064

0

0

17 036 064

1 193 197

1 193 197

964 534

0

964 534

19 193 795

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

104 035 000

0

104 035 000

0

0

104 035 000

Összesen

121 071 064

0

0

121 071 064

1 193 197

0

0

1 193 197

964 534

0

0

964 534

123 228 795

5. melléklet

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2022.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Pipitér Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2020

2020

2022

1.

Helyi adók

8 800 000

9 400 000

9 400 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

8 800 000

9 400 000

9 400 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

4 400 000

4 700 000

4 700 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

7. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2022-2022. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2022. év

2022. év

2022. év

2022. év

2022. év

2022. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

8. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2022-2023. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

2022. év

2023. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglet

MFP Falugondnoki busz beszerzés

15 000 000

2022

15 000 000

Óvoda kisértékű tárgyi eszköz

381 000

2022

381 000

Térfigyelő kamera

2 032 000

2022

2 032 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

508 000

508 000

Önkormányzat összesen:

17 921 000

17 921 000

0

10. melléklet

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2022. évi előirányzat

Óvodafejlesztés

125 022 131

2017-2022

89 035 000

Összesen

125 022 131

89 035 000

11. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2020-2022. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

2020-2022. év

2020-2022. év

2020-2022. év

1.

Pusztakovácsi Óvodafejlesztés

0

125 022 131

125 022 131

2.

0

ÖSSZESEN:

0

125 022 131

125 022 131

12. melléklet

Költségvetési szerv

Pusztakovácsi Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

162 790 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

80 759 353

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

28 193 004

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétii feladatainak támogatása

B1131

31 452 600

1.3.1

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

16 199 713

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 915 653

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

86 202 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

86 202 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4.

Közhatalmi bevételek

B3

7 600 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 400 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

5.

Működési bevételek

B4

3 837 613

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

5.5.

Ellátási díjak

B405

2 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

837 613

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

260 429 936

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

121 071 064

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

121 071 064

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

121 071 064

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

381 501 000

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

144161058

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

71393000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6903000

1.3.

Dologi kiadások

K3

43651058

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

17714000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

4500000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

106575000

2.1.

Beruházások

K6

17540000

2.2.

Felújítások

K7

89035000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

3.

TARTALÉKOK

K512

1000000

3.1.

Általános tartalék

1000000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

251736058

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

129764942

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6083942

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

123681000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

129764942

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

381501000

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

polgármester

1

háziorvosi szolgálat

1

védőnő

1

zöldterület kezelés

2

falugondnok

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

38

13. melléklet

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

0

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

0

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

1 193 197

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 193 197

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 941 000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

71 941 000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 134 197

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

73 134 197

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

56 720 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 830 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

8 584 197

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

73 134 197

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

jegyző

1

köztisztviselő

8

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

14. melléklet

Költségvetési szerv

Pusztakovácsi Pipitér Óvoda

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

6000000

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6000000

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

6000000

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

964534

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

964534

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

51740000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

51740000

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

58704534

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

58323534

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

35659000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4744000

1.3.

Dologi kiadások

K3

17920534

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

381000

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

58704534

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

óvodapedagógus

3

dajka

2

gyermekétkeztetés

3

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

15. melléklet

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 860

13 565 863

162 790 323

működési célú bevétel

819 801

819 801

819 801

819 801

819 801

819 801

819 801

819 801

819 801

819 801

819 801

819 802

9 837 613

adóbevételek

210 000

3 050 000

140 000

120 000

3 600 000

335 000

145 000

7 600 000

tám.ért.m.c.átvett

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

7 183 500

86 202 000

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

15000000

4193795

19 193 795

REKi támogatás

0

működési bevétel

21 569 161

36 779 161

28 812 956

21 709 161

21 569 161

21 569 161

21 569 161

21 689 161

25 169 161

21 904 161

21 714 161

21 569 165

285 623 731

koncessziós díj

0

Előz.évi pénzm.fejl.

15000000

45000000

44035000

104 035 000

Felh.c.átvett

0

BEVÉTELEK

21 569 161

36 779 161

43 812 956

66 709 161

65 604 161

21 569 161

21 569 161

21 689 161

25 169 161

21 904 161

21 714 161

21 569 165

389 658 731

személyi juttatás

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 666

13 647 674

163 772 000

munka.terh.jár

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 083

1 623 087

19 477 000

dologi kiadások

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 315

5 846 324

70 155 789

Ellátottak juttatásai

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 470 000

1 544 000

17 714 000

tám.ért.m.c.átadott

1 500 000

1 500 000

1 500 000

4 500 000

Áht.belüli megel.v.fiz.

6 083 942

6 083 942

tartalék

1 000 000

1 000 000

Mc-tám.kölcs kiadása

működési célú kiadás

29 671 006

22 587 064

24 087 064

22 587 064

22 587 064

24 087 064

22 587 064

22 587 064

24 087 064

22 587 064

22 587 064

22 661 085

282 702 731

Felhalmozási kiadások

felújítás

45000000

44035000

89035000

beruházás

15000000

381000

508000

2032000

17921000

Fejlesztési kiadások

0

0

15000000

45381000

44035000

0

508000

0

2032000

0

0

0

106956000

Műk.és fejl.kiad.össz

29 671 006

22 587 064

39 087 064

67 968 064

66 622 064

24 087 064

23 095 064

22 587 064

26 119 064

22 587 064

22 587 064

22 661 085

389 658 731

16. melléklet

2020

2020

2021

2022

2023

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0

18. melléklet

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

Önk.műk.támogatás

B11

169 800 000

169 500 000

169 900 000

2.

M.c.tám.ÁHT. Belülr

B1.

68 606 000

68 517 000

70 600 000

3.

Közhatalmi bevét

B3.

9 400 000

9 500 000

9 500 000

4.

Mük.bevételek

B4.

11 980 000

12 020 000

12 739 000

5.

M.c.kölcs.vissz

B6.

6.

Tulajd.bevétel

B.7

Bevételek összesen

259 786 000

259 537 000

262 739 000

Kiadások

s.szám

megnevezés

rovat szám

2023.év

2024.év

2025.év

1.

személyi juttatás

K1

164 800 000

164 500 000

165 300 000

2.

Munkad.terh.járulék

K2

22 074 000

21 385 000

21 489 000

3.

Dologi kiadások

K3

52 112 000

51 752 000

54 550 000

4.

Ellátottak p.b.juttat

K4

15 200 000

15 500 000

15 000 000

5.

Tám.kölcs.nyújt

K508

6.

Támog.ÁHT.belülre

K506

5 600 000

6 400 000

6 400 000

Kiadások összesen

259 786 000

259 537 000

262 739 000

19. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Pusztakovácsi Pipitér Óvoda

Az önkormányzat önállóan működő szervei

Pusztakovácsi Község Önkormányzata