Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

Hatályos: 2022. 02. 16

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

2022.02.16.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzatra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó alábbi intézményekre terjed ki

a) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

b) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ.

(2) A rendelet, az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények költségvetését önállóan és összevontan is tartalmazza.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételét 290.904.759 Ft-ban

b) Költségvetési kiadását 339.928.872 Ft-ban

c) Költségvetési egyenleg összegét -49.024.113 Ft-ban

d) (ebből a működési hiányt 22.018.813 Ft-ban

e) felhalmozási hiányt 27.005.300 Ft-ban)

f) Finanszírozási bevétel összegét 55.189.361 Ft-ban

g) Finanszírozási kiadás összegét 6.165.248 Ft-ban

h) Finanszírozási egyenleg (többlet) összegét 49.024.113 Ft-ban

i) Bevételi főösszeget 346.094.120 Ft-ban

j) Kiadási főösszeget 346.094.120 Ft-ban

k) Bevételi és kiadási főösszeg egyenlegét: 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások 49.024.113 Ft egyenlegéből a hiány összegének belső finanszírozására 49.024.113 Ft összegben az alaptevékenység előző évben képződött költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget a 7. melléklet szerint nem tervezett.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 9. mellékletnek megfelelően nem határozott meg.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással tervezett programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá intézmények szerinti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiakban határozza meg.

a) Nagycserkesz Község Önkormányzat összes bevételei, kiadásai a 13. melléklet

b) Nagycserkesz Község Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 14. melléklet

c) Nagycserkesz Község Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 15. melléklet

d) Nagycserkesz Község Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 16. melléklet

e) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha összes bevételei, kiadásai a 17. melléklet

f) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 18. melléklet

g) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 19. melléklet

h) Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 20. melléklet

i) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ összes bevételei, kiadásai a 21. melléklet

j) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatainak bevételei, kiadásai a 22. melléklet

k) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladatainak bevételei, kiadásai a 23. melléklet

l) Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ államigazgatási feladatainak bevételei, kiadásai a 24. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot és általános tartalékot nem képzett.

(9) Az alábbi mellékletek tájékoztatást nyújtanak a Képviselő-testület részére:

a) 25. melléklet a 2020. évi tény, 2021. év várható és 2022. évi terv adatokról,

b) 26. melléklet a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásáról és célonkénti összesítéséről,

c) 27. melléklet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról,

d) 28. melléklet az előirányzat felhasználási tervről,

e) 29. melléklet az általános működési és ágazati feladatok támogatásáról jogcímenként,

f) 30. melléklet a céljelleggel juttatott támogatásokról,

g) 31. melléklet a 2022. évet követő 3 év tervezett bevételeiről és kiadásairól.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás is szolgálhat.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 20%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményeit. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(9) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(10) A kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(12) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető

a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg

b) belföldi (külföldi) kiküldetés költségtérítése

c) helyi és helyközi utazási költségtérítés

d) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentációs kiadások

h) munkaruha kifizetés

i) hóközi személyi jellegű kifizetések

j) rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

l) kerekítési különbözet

m) fizetési számlára történő készpénz visszafizetés

n) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű, az intézmény feladatellátásával összefüggő kifizetések

o) jogcímtől függetlenül történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 E Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 E Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belül a rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként (indokolt esetekben negyedévtől eltérően), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátást szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetésükben és a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon ingyenes jogcím nélküli használatban van az intézményeknél, melynek beruházási és felújítási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, ezért az ingatlanok fejlesztési célú előirányzataival az Önkormányzat rendelkezik.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szervezeti integritás elvi kereteit az önálló szabályzatok elkészítésével biztosítja a szervezető vezetője. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(6) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a polgármester az aljegyzővel közösen, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról belső ellenőr útján gondoskodik.

8. § [Záró és vegyes rendelkezések]

Ez a rendelet 2022. február 16-án 10 órakor lép hatályba.

Szatlóczkiné Diszházi Katalin
jegyző

Kiss Józsefné
polgármester

1. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

166 959 182

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 800 650

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 445 740

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

91 902 006

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 810 786

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

58 407 776

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

58 407 776

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 002 601

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 002 601

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

54 925 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

52 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 925 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 060 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 470 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 030 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 018 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 542 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

550 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

290 904 759

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

55 189 361

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 189 361

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 189 361

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

346 094 120

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

308 870 971

1.1.

Személyi juttatások

165 330 225

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 616 416

1.3.

Dologi kiadások

86 132 351

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 791 979

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

495 590

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

32 196 389

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

31 057 901

2.1.

Beruházások

24 956 715

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

19 077 764

2.3.

Felújítások

4 601 186

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

339 928 872

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 165 248

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 165 248

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 165 248

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

346 094 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-49 024 113

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

49 024 113

2. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

147 750 268

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 800 650

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 445 740

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

72 693 092

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 810 786

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

40 129 403

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

40 129 403

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 002 601

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 002 601

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

34 273 846

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

33 948 846

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

325 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 637 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 070 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 010 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 018 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 539 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

550 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

232 343 618

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

55 189 361

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 189 361

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 189 361

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

287 532 979

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

250 767 830

1.1.

Személyi juttatások

142 235 546

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 605 675

1.3.

Dologi kiadások

81 477 651

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 448 958

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

495 590

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 953 368

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

30 599 901

2.1.

Beruházások

24 498 715

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

19 077 764

2.3.

Felújítások

4 601 186

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

281 367 731

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6 165 248

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 165 248

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

6 165 248

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

287 532 979

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-49 024 113

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

49 024 113

3. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 208 914

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

19 208 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 930 411

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 930 411

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4 756 095

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 156 095

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 600 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

422 700

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 700

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 318 120

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

32 318 120

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

31 860 120

1.1.

Személyi juttatások

23 094 679

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 010 741

1.3.

Dologi kiadások

4 654 700

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 100 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

458 000

2.1.

Beruházások

458 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

32 318 120

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

32 318 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 347 962

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 347 962

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

15 895 059

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

15 895 059

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

26 243 021

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

26 243 021

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

26 243 021

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

26 243 021

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 243 021

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

26 243 021

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

26 243 021

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

165 459 182

Személyi juttatások

165 330 225

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

58 407 776

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

19 616 416

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

86 132 351

4.

Közhatalmi bevételek

54 925 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

5.

Működési bevételek

8 060 200

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

32 196 389

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Előző évi elszámolásból származó
befizetések

495 590

8.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

1 100 000

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

286 852 158

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

308 870 971

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei
(15.+…+18. )

28 184 061

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 184 061

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei
(20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként
elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó
származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése

6 165 248

24.

Működési célú finanszírozási
bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

28 184 061

Működési célú finanszírozási kiadások
összesen (14.+...+23.)

6 165 248

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

315 036 219

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

315 036 219

26.

Költségvetési hiány:

22 018 813

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

2 002 601

Beruházások

24 956 715

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló
beruházás

19 077 764

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4 601 186

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló
felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek
(ingatlan értékesítés)

550 000

Lakástámogatás

1 500 000

7.

Önkormányzatok működési
támogatásából felhalmozási célra
felhasznált (első lakáshoz jutók
támogatása)

1 500 000

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen:
(1.+3.+4.+6.+…+11.)

4 052 601

Költségvetési kiadások összesen:
(1.+3.+5.+...+11.)

31 057 901

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei
( 14+…+18)

27 005 300

Értékpapír vásárlása,
visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány
igénybevétele

27 005 300

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány
igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási
bevételek összesen (13.+19.)

27 005 300

Felhalmozási célú finanszírozási
kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

31 057 901

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 057 901

27.

Költségvetési hiány:

27 005 300

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

7. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

52 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel

400 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 925 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

55 325 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet

Nagycserkesz Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Beruházás
költsége

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2021. XII. 31-ig

2022. évi
előirányzat

2022. utáni
szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde
fejlesztés (teljes költség: 100.923.844 Ft) (FAD-os)

81 072 796

2020-2022

61 995 032

19 077 764

Szociális jellegű közfoglalkoztatási program
(ágvágó, ágaprító, láncfűrész)

2 002 601

2022

2 002 601

Önkormányzati eszközbeszerzések

1 907 050

2022

1 907 050

Óvodai eszközbeszerzések

1 511 300

2022

1 511 300

Szociális Szolgáltató Központ eszközbeszerzések

458 000

2022

458 000

ÖSSZESEN:

86 951 747

61 995 032

24 956 715

11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2021. XII. 31-ig

2022. évi
előirányzat

2022. utáni
szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Óvoda, bölcsőde udvar kialakítása

2 000 000

2022

2 000 000

Halmosbokori út felújítás

2 601 186

2022

2 601 186

ÖSSZESEN:

4 601 186

4 601 186

12. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde fejlesztés

Forintban!

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás (2020. évben befolyt)

24 228 760

24 228 760

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

24 228 760

24 228 760

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

19 077 764

19 077 764

Felújítások

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Fizetendő áfa (FAD)

5 150 996

5 150 996

Összesen:

24 228 760

24 228 760

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

13. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

166 959 182

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 800 650

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 445 740

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

91 902 006

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 810 786

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

58 407 776

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

58 407 776

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 002 601

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 002 601

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

54 925 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

52 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 925 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 582 600

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 320 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 010 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 938 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 314 600

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

550 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

289 427 159

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

55 189 361

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 189 361

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 189 361

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

344 616 520

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

175 286 858

1.1.

Személyi juttatások

74 495 205

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 623

1.3.

Dologi kiadások

55 179 051

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 791 979

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

495 590

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

32 196 389

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

29 088 601

2.1.

Beruházások

22 987 415

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

19 077 764

2.3.

Felújítások

4 601 186

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

204 375 459

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

140 241 061

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 165 248

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

134 075 813

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

140 241 061

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

344 616 520

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

14. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

147 750 268

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 800 650

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 445 740

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

72 693 092

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 810 786

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

40 129 403

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 129 403

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

2 002 601

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 002 601

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

34 273 846

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

33 948 846

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

325 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 569 900

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 320 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 938 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 311 900

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

550 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

231 276 018

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

55 189 361

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

55 189 361

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

55 189 361

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

286 465 379

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

143 195 042

1.1.

Személyi juttatások

71 146 205

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 386 028

1.3.

Dologi kiadások

54 213 851

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 448 958

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

495 590

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 953 368

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

29 088 601

2.1.

Beruházások

22 987 415

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

19 077 764

2.3.

Felújítások

4 601 186

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

172 283 643

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

114 181 736

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 165 248

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

108 016 488

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

114 181 736

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

286 465 379

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26

Választott tisztségviselők létszáma (fő)

7

15. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

19 208 914

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

19 208 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 930 411

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 930 411

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 756 095

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 156 095

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 600 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

12 700

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 700

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

31 908 120

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

31 908 120

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

5 848 795

1.1.

Személyi juttatások

3 349 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

434 595

1.3.

Dologi kiadások

965 200

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 100 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

5 848 795

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

26 059 325

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

26 059 325

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

26 059 325

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

31 908 120

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

16. melléklet

Megnevezés

Nagycserkesz Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 347 962

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 347 962

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 895 059

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

15 895 059

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

26 243 021

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

26 243 021

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

26 243 021

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

26 243 021

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 243 021

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

26 243 021

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

26 243 021

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

17. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 067 600

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

750 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

80 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

227 600

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 067 600

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

84 769 229

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

84 769 229

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

85 836 829

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

84 325 529

1.1.

Személyi juttatások

52 959 350

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 845 579

1.3.

Dologi kiadások

24 520 600

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 511 300

2.1.

Beruházások

1 511 300

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

85 836 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

18. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 067 600

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

750 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

80 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

227 600

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 067 600

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

84 769 229

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

84 769 229

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

85 836 829

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

84 325 529

1.1.

Személyi juttatások

52 959 350

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 845 579

1.3.

Dologi kiadások

24 520 600

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 511 300

2.1.

Beruházások

1 511 300

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

85 836 829

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

19. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

20. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

21. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

410 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

410 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

49 306 584

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

49 306 584

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

49 716 584

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

49 258 584

1.1.

Személyi juttatások

37 875 670

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 950 214

1.3.

Dologi kiadások

6 432 700

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

458 000

2.1.

Beruházások

458 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

49 716 584

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

22. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

23 247 259

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

23 247 259

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

23 247 259

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 247 259

1.1.

Személyi juttatások

18 129 991

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 374 068

1.3.

Dologi kiadások

2 743 200

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

23 247 259

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

23. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

410 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

410 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

26 059 325

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)

26 059 325

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

26 469 325

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26 011 325

1.1.

Személyi juttatások

19 745 679

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 576 146

1.3.

Dologi kiadások

3 689 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

458 000

2.1.

Beruházások

458 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

26 469 325

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

24. melléklet

Költségvetési szerv
megnevezése

Nagycserkeszi Szociális Szolgáltató Központ

03

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

25. melléklet

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

152 464 568

186 677 485

166 959 182

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 991 489

24 939 294

26 800 650

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 420 000

36 884 200

44 445 740

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

85 193 253

96 690 914

91 902 006

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 935 026

3 834 028

3 810 786

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 924 800

24 125 529

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

203 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

78 529 891

60 518 514

58 407 776

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

78 529 891

60 518 514

58 407 776

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

113 800 619

74 332 318

2 002 601

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

113 800 619

74 332 318

2 002 601

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

100 923 844

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

41 293 797

51 134 711

54 925 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

38 504 811

48 101 201

52 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 788 986

3 033 510

2 925 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 371 864

8 513 297

8 060 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 102 506

2 248 231

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 940 381

1 963 267

2 470 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

141 639

1 306 287

2 030 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 775 302

1 516 393

2 018 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 287 005

1 306 854

1 542 200

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

27

53

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

75 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

50 004

172 212

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

472 441

5 400 000

550 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 400 000

550 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

472 441

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

930 000

2 601 186

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

930 000

2 601 186

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

395 863 180

389 177 511

290 904 759

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

140 938 000

132 288 696

55 189 361

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

140 938 000

132 288 696

55 189 361

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 865 089

6 165 248

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 865 089

6 165 248

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

146 803 089

138 453 944

55 189 361

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

542 666 269

527 631 455

346 094 120

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

274 497 142

294 138 947

308 870 971

1.1.

Személyi juttatások

149 511 741

171 502 682

165 330 225

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 772 218

21 817 913

19 616 416

1.3.

Dologi kiadások

89 974 984

79 790 874

86 132 351

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 207 100

3 112 109

4 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

12 031 099

17 915 369

33 791 979

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 882 648

2 253 483

495 590

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló
befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások,
kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások
ÁH-n belülre

8 508 986

14 923 741

32 196 389

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból
kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

639 465

738 145

1 100 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

130 559 046

134 692 801

31 057 901

2.1.

Beruházások

32 023 948

72 893 603

24 956 715

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

19 077 764

2.3.

Felújítások

98 085 098

60 899 198

4 601 186

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

450 000

900 000

1 500 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

450 000

900 000

1 500 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

405 056 188

428 831 748

339 928 872

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
(4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 321 385

5 865 089

6 165 248

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 321 385

5 865 089

6 165 248

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.
Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi
pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

5 321 385

5 865 089

6 165 248

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

410 377 573

434 696 837

346 094 120

26. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti
kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási
kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír
vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási
kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír
vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások
beruházásonként

76 086 829

24 228 760

100 315 589

8.

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 Bölcsőde
fejlesztés

2020

76 086 829

24 228 760

100 315 589

9.

10.

Felújítási kiadások felújításonként

11.

12.

13.

Egyéb (Pl.: garancia és
kezességvállalás, stb.)

14.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

76 086 829

24 228 760

100 315 589

27. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül
elérhető bevétel

Kedvezmények
összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

28. melléklet

Előirányzat - felhasználási terv 2022. évre

Forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

20 035 102

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 735

13 356 730

166 959 182

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4 777 315

4 777 315

5 047 315

4 777 315

4 777 315

5 047 315

4 777 315

4 777 315

5 047 315

4 777 315

4 777 315

5 047 311

58 407 776

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

2 002 601

2 002 601

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

21 462 500

3 500 000

1 000 000

2 000 000

500 000

500 000

19 462 500

1 750 000

1 000 000

2 750 000

54 925 000

Működési bevételek

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

442 000

300 000

850 000

750 000

750 000

750 000

468 200

8 060 200

Felhalmozási bevételek

550 000

550 000

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

6 660 838

24 228 760

3 698 577

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 601 186

4 000 000

5 000 000

55 189 361

Bevételek összesen:

32 723 255

43 612 810

40 616 550

26 082 627

21 886 651

23 846 050

22 484 050

22 484 050

38 616 550

23 235 236

23 884 050

26 622 241

346 094 120

Kiadások

Személyi juttatások

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 777 000

13 783 225

165 330 225

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

2 016 416

19 616 416

Dologi kiadások

6 700 000

11 850 996

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

7 281 355

86 132 351

Ellátottak pénzbeli juttatásai

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

480 000

4 000 000

Egyéb működési célú kiadások

495 590

3 200 000

3 250 000

5 347 962

1 000 000

3 250 000

3 295 590

3 250 000

100 000

3 250 000

3 100 000

4 252 837

33 791 979

Beruházások

19 077 764

2 002 601

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

876 350

24 956 715

Felújítások

2 000 000

2 601 186

4 601 186

Egyéb felhalmozási kiadások

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Finanszírozási kiadások

6 165 248

6 165 248

Kiadások összesen:

29 057 838

49 825 760

27 649 601

28 744 962

23 897 000

26 147 000

25 692 590

26 147 000

24 997 000

29 248 186

25 997 000

28 690 183

346 094 120

Egyenleg

3 665 417

-6 212 950

12 966 949

-2 662 335

-2 010 349

-2 300 950

-3 208 540

-3 662 950

13 619 550

-6 012 950

-2 112 950

-2 067 942

29. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban
Jogcím

2022. évi
tervezett
támogatás
összesenKiegészítő
támogatás a
2022. évi
béremelésekhez
Támogatás
összesen

Megalapozó
felmérés
eredménye

B

C

Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás (25.761.362 Ft + kieg. támogatás:194.635 Ft)

Kálmánháza hívja le

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 699 360

117 440

3 816 800

Közvilágítás fenntartásának támogatása

10 272 000

481 500

10 753 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

369 219

85 616

454 835

Közutak fenntartásának támogatása

1 599 645

68 070

1 667 715

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

500 000

8 500 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 438 200

84 600

1 522 800

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatása

85 000

85 000

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

25 463 424

1 337 226

26 800 650

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

25 279 800

2 087 280

27 367 080

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 043 000

168 660

2 211 660

Óvoda működtetési támogatás összesen

6 017 000

1 094 000

7 111 000

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

6 678 000

1 078 000

7 756 000

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 017 800

4 427 940

44 445 740

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása

25 949 000

25 949 000

Szociális étkeztetés

1 220 580

108 000

1 328 580

Személyi gondozás - házi segítségnyújtás

10 671 640

2 296 000

12 967 640

Tanyagondnoki szolgáltatás

4 590 600

551 700

5 142 300

Teljesítménytámogatás - támogató szolgáltatás

8 468 100

1 455 000

9 923 100

III.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 899 920

4 410 700

55 310 620

Gyermekétkeztetés bértámogatása

11 648 340

1 232 091

12 880 431

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

17 129 678

17 129 678

Szünidei étkeztetés támogatása

6 581 277

6 581 277

IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

35 359 295

1 232 091

36 591 386

V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 810 786

3 810 786

Összesen:

155 551 225

11 407 957

166 959 182

30. melléklet

Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás
összege

1.

Civil szervezetek támogatása (Asszonykórus, Polgárőrség)

működési hozzájárulás

800 000

2.

Egyház támogatása