Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont

a)bevételi főösszegét 105 348 330 Ft-ban
b)kiadási főösszegét 105 348 330 Ft-ban
állapítja meg.
(2)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési
a)bevételeinek összegét 67 728 450 Ft-ban
b)kiadásainak összegét 104 669 616 Ft-ban
állapítja meg.
(3)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi finanszírozási
a)bevételeinek összegét 37 619 880 Ft-ban
b)kiadásainak összegét 678 714 Ft-ban
állapítja meg.
(4)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványának az összegét 37 619 880 Ft-ban állapítja meg, amelyet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlegében mutatkozó hiány belső finanszírozására vesz igénybe.
(5)Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
a)költségvetési egyenlegének (hiánynak) az összegét: - 36 941 166 Ft-ban;
b)maradvánnyal korrigált egyenlegének összegét: 678 714 Ft-ban
állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint a költségvetés egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok, feladatellátás szerinti bontásban az 3. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.

6. § Az Önkormányzat a működési kiadások között 2022. évben 5.270.294 Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel. A tartalék összegét és részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés szerinti saját bevételeinek részletezését tárgyévi és a költségvetési évet követő három évre az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének azon fejlesztési céljait, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 6. melléklet tartalmazza.

9. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásoknak az összege 0 E Ft.

10. § Az Önkormányzat 2022. évi létszámkeretét az 7. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal, céltartalékkal szemben történő módosítására 500 000 Ft összeghatárig.

(2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközök, és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a polgármester megemelheti.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok között a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy átcsoportosítást hajthat végre.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglalt átcsoportosítás, előirányzat módosítás a döntést követő legközelebbi költségvetésmódosítás során kerül átvezetésre.

12. § (1) A polgármester – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 500 000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(2) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:

a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.

e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schnobl Ferenc polgármester s.k.

Dr. Berkovics Gergely jegyző s.k.