Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17 - 2022. 02. 17

Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról szóló 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési támogatások megállapítása iránti kérelmet a Szári Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani személyesen, elektronikus azonosítást követően elektronikus vagy postai úton.”

2. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Újbarok Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi ellátásokra biztosít települési támogatást az Önkormányzat illetékességi területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére:]

„g) speciális étkeztetési támogatás.”

3. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5. § (1) bekezdés a) pont szerint egyszeri 50.000,- Ft összegű települési támogatásra jogosult az a személy, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 150.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 200.000,- Ft összeget.”

4. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az eltemettetésre köteles személy mentesül a köztemetés (1) bekezdésben meghatározott költségeinek a megtérítési kötelezettsége alól, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 57.000.- Forintot, egyedül élő személy esetén a 85.500.- forintot.

(3) Az eltemettetésre kötelezett személy 50 %-ban mentesül a köztemetés (1) bekezdésben meghatározott költségeinek a kötelezettsége alól, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500.- forintot, egyedül élő személy esetén a 114.000.- forintot.”

5. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 170.000,- Ft-ot.

(2) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) 5.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 170.000,- Ft-ot,

b) 6.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 135.000,- Ft-ot,

c) 8.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 115.000,- Ft-ot, d) 10.000,- Ft, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 85.000,- Ft-ot.”

6. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatás megállapítására irányuló újabb kérelem legfeljebb a korábbi jogosultság lejártát megelőző 45 napon belül nyújtható be. Egyéb esetben a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(4) A támogatás megállapításának feltétele, hogy a támogatásra jogosult személy életvitelszerűen a lakóhelyén vagy tartózkodási helyén éljen.”

7. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti betegség miatt jelentkező vényköteles gyógyászati segédeszköz, gyógyszer igazolt költségének a támogatása céljából támogatásra (a továbbiakban együtt: gyógyszertámogatás) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 170.000,- Ft összeget.

(2) A gyógyszertámogatás összege 12.500,- Ft/hó.

(3) A gyógyszertámogatást fél évre kell megállapítani oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig beérkezett kérelmek esetében a támogatást a kérelem beadása hónapjának első napjától, a 15. napja után érkezett kérelmek esetében pedig a támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. napjától kell megállapítani.

(4) Amennyiben

a)a támogatás jogosultjának a bejelentett lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, és az új bejelentett lakcím nem Újbarok község közigazgatási területén található, vagy
b)a jogosult meghal,
c)a jogosult a gyógyszertámogatás megszüntetését kéri
a lakcímváltozás, a haláleset, vagy a megszüntetésre irányuló kérelem benyújtásának a hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a változás hónapja utolsó napjával meg kell szüntetni.
(5)Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki
a)közgyógyellátásban részesül, vagy
b)közgyógyellátásra jogosult, de nem kérte annak megállapítását, vagy
c)korábban megállapított gyógyszertámogatással összefüggésben elszámolási késedelemben van, vagy
d)elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
e)korábban megállapított települési támogatásból származó visszafizetési kötelezettségének határidőn belül nem tett eleget.
(6)Kérelmező a támogatási időtartam bármely okból történő lejártát követő 30 napon belül, a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon a nevére kiállított számlák másolatának becsatolásával utólagosan köteles elszámolni a Hivatal felé az általa támogatásból finanszírozott gyógyszerköltségről.
(7)Amennyiben kérelmező a támogatás teljes összegével, vagy annak bizonyos részével nem tud elszámolni, úgy köteles az elszámolással nem fedett támogatást a 2. § szerint - jogosulatlanul igénybe vett ellátásként - visszafizetni.
(8)A (6) bekezdésben hivatkozott számlák ellenőrzése során a támogatás időszakát megelőző és az azt követő egy hónapban kiállított számlák is elfogadhatóak.”

8. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 15/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján szociális étkeztetése költségeinek enyhítése céljából települési támogatásra jogosult az a személy, aki az Szt. 62. §-a alapján szociális étkeztetésben részesül, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén a 170.000,- Ft-ot.

(2) A támogatás összege 10.000,- Ft/hó.”

9. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 15/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás összege óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén gyermekenként 15.000,- Ft, egyéb esetben gyermekenként 20.000,- Ft.”

10. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet a következő 15/C. §-sal egészül ki:

„15/C. § (1) Az 5. § (1) bekezdés g) pontja alapján a betegségük miatt speciális étrend szerint étkezni kényszerülő gyermekek étkezési költségeinek enyhítése céljából az Önkormányzat speciális étkeztetési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben meghatározott összeget, és

b) akinek vér szerinti, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke

ba) életvitelszerűen a kérelmező bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyével azonos lakcímen él;

bb) a kérelem benyújtásának az időpontjában a 20. életévét nem töltötte be;

bc) önálló keresettel nem rendelkezik,

bd) óvodai nevelésben részesül vagy nappali oktatás munkarendje szerint folytatja alap-, vagy középfokú tanulmányait, és

c) aki a b) pontban szereplő gyermeke speciális étkezési szükségletét a kérelmező házi-, vagy szakorvosi igazolás igazolja.

(2) A speciális étkeztetési támogatásra való jogosultság feltételeként meghatározott egy főre jutó havi jövedelem legmagasabb összege

a) egy gyermekes család esetén 200.000,- Ft;

b) kétgyermekes család esetén 150.000,- Ft;

c) három- vagy többgyermekes család esetén 120.000,- Ft.

(3) A támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft/hó.

(4) A támogatást legfeljebb egy nevelési/oktatási évre kell megállapítani.

(5) A támogatás iránti kérelem az adott nevelési/oktatási év során bármikor benyújtható.

(6) A 16. életévét betöltött gyermek esetén az adott tanév vonatkozásában a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat az oktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás benyújtásával kell igazolni.

(7) A támogatás csak addig folyósítható, míg az önkormányzat a közétkeztetés keretében az étkeztetést saját konyháján, illetve más szolgáltató igénybevételével biztosítani nem tudja.

(8) A támogatás további folyósítását tárgyhónap utolsó napjával meg kell szüntetni, amennyiben a támogatás folyósításának időtartama alatt

a) speciális étkeztetési támogatásban részesülő személy lakcíme vagy tartózkodási helyének címe megváltozik, és az új bejelentett cím nem Újbarok község közigazgatási területén található

b) speciális étkeztetési támogatásban részesülő személy speciális étkeztetésre való étkeztetésre való jogosultsága megszűnik

c) a speciális étkeztetési támogatás ellátás megszüntetését kérik.”

11. § A települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 5. § (2) bekezdés a) pont alapján juttatott rendkívüli települési támogatás összege]

„a)8.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén a 85.000,- Ft összeget;
b)10.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 60.000,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 65.000,- Ft összeget.
c)12.000,- Ft/hó, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 38.500,- Ft, egyedül élő kérelmező esetén az 42.500,- Ft összeget.”

12. § Hatályát veszti a települési támogatásokról szóló 1/2017 (I.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.