Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Hajmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 183.550.408 Ft-ban, bevételi főösszegét 183.550.408 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 183.550.408 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 53.394.271 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 130.156.137 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 183.550.408 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 53.561.401 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 18.892.356 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.255.260 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 9.745.427 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 4.346.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 1.604.583 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 15.872.203 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 845.572 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 129.989.007 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 15.790.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 114.199.007 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 17.350.606 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 17.350.606 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 845.572 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 845.572Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 15.872.203 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,

b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződésről

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. §(1) a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10 § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

d) illetményelőleg kifizetése,

e) lakossági túlfizetések visszafizetése,

f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.

h) készpénzfizetési számlák kifizetése

i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal

j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

22. § E rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni