Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 10. 27

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.18.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Ez a rendelet Mány Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveire (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Mini Bölcsőde), a Mányi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha), a Mányi Községi Művelődési Ház (a továbbiakban: Művelődési Ház) és a Mányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Hivatal).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi költségvetésének összevont

a) bevételi főösszegét 889 441 742 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 889 441 742 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2.melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 10. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 11. melléklet, az átadott támogatásokat a 12. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát a rendelet 6. mellékletében 1 187 380 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1 187 380 Ft, céltartalék nulla Ft.

6. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2025. évi alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előre behatárolható, 2022. évet érintő adatait a 18. melléklet mutatja be.

7. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 20. melléklet, míg a víziközmű alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzattal munkaviszonyban álló munkavállalók részére, béren kívüli juttatásként kedvezményes adózású béren kívüli juttatás adható, amelynek értéke nettó 200 000 Ft/fő/év.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az Önkormányzattal és az intézményekkel közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókra, az Önkormányzat intézményeivel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottakra.

(3) A Képviselő- testület a 2022. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 288 000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § Mány Községi Önkormányzata és intézményeinek bankszámla vezetője az K&H Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Szent István u. 2.)

11. § (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

12. § (1) A Képviselő-testület 2022. évben a polgármesteri keret összegét 600 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármesteri keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a polgármesteri reprezentáció keretét 500 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A polgármesteri reprezentációs keret feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

13. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A polgármester – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – 2 millió Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

(3) Ha az Önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az Önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(5) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

14. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.