Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16 - 2021. 10. 15

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.10.16.

Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló Pápadereske 19/2017. (IV.18) önkormányzati határozat szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.29.)önkormányzati rendelete a következő alcímmel egészül ki:

„13.2 Településképi bejelentési eljárás

33/A. § A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le - a vonatkozó kormányrendelet eljárási szabályai szerint

a) meglévő építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása esetén,

b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén az általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.”

2. § A településkép védelméről szóló Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.29.)önkormányzati rendelete 13. alcíme a következő alcímmel egészül ki:

„13.3 A településképi bejelentési eljárás szabályai

33/B. § (1) A bejelentési eljárás során a kérelem és annak melléklete, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.

(2) A kérelem tartalmát és benyújtandó mellékleteit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

(4) A településképi bejelentési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti jogszerű hallgatásnak van helye. A bejelentési eljárásban az eljárás szünetelésének nincs helye.

(5) A polgármester a bejelentést követően 15 napon belül a tervezett reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást - feltétel meghatározásával vagy anélkül

a) tudomásul veszi, ha a bejelentés

aa) megfelel a településképi követelményeknek,

ab) a tervezett építési tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek, a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek, és

ac) a tervezett rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek;

b) megtiltja a reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését, és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha

ba) a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi követelménynek,

bb) a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek, vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,

bc) a tervezett rendeltetésváltozás nem felel meg a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek;

c) megszünteti az eljárást, ha a kérelem és melléklete nem felel meg a kormányrendeletben meghatározott követelményeknek, vagy az eljárás okafogyottá válik.

(6) Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról.

(7) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,

a) a kormányrendelet szerint jár el, vagy

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.”

3. § A településkép védelméről szóló Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(XII.29.)önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet