Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 17 - 2021. 10. 17

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 9/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2021.10.17.

Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló Pápadereske 19/2017. (IV.18) önkormányzati határozat szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2021. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet5

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.