Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 11. 06- 2021. 06. 01

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2020. évi bevételei-kiadásai

3. § a) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének:
a) kiadási főösszegét 272.504.433 forintban,
b) bevételi főösszegét 272.504.433 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:

 • a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele 13.643.953 Ft
  b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 39.550.000 Ft
  c) Önkormányzat költségvetési támogatása 97.026.202 Ft
  d) Támogatásértékű működési bevétel 4.465.348 Ft
 • e) Pénzeszköz átvétel 20.878.428 Ft
 • f) Felhalmozási bevétel 11.419.325 Ft
 • g) Előző év pénzmaradvány igénybevétele 84.787.858 Ft
 • h) megelőlegezés 253.326 Ft

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 60.841.012 Ft, ebből:

 • a) személyi jellegű kiadások: 89.170.308 Ft
  b) munkaadókat terhelő járulékok: 15.569.815 Ft
  c) dologi jellegű kiadások: 45.709.521 Ft
  d) társadalom és szociálpolitikai juttatás 6.837.000 Ft
  e) támogatás értékű működési kiadás: 3.924.204 Ft
  f) működési célú pénzeszköz átadás 3.944.682 Ft
 • g) finanszírozási kiadás 3.554.348 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 23.854.174 Ft-ban képez

(6) A 2019. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 78156105 Ft.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.

7. § (1) A 2020. , 2021 ., 2022. és 2023. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 11 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(7) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 19/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címszám

Címnév

1.

Zalacsány Község Önkormányzata

2.

Zalacsányi Csány László Óvoda

3.

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

49 730 000

49 730 000

53 673 953

53 673 953

1.Intézményi működési bevételek

9 700 000

9 700 000

13 643 953

13 643 953

2.Közhatalmi bevételek

39 550 000

39 550 000

39 550 000

39 550 000

2.2 Helyi adók

34 500 000

34 500 000

34 500 000

34 500 000

2.3 Átengedett központi adó

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

50 000

50 000

50 000

50 000

3. Óvoda működési bevétele

480 000

480 000

480 000

480 000

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

82 525 545

82 525 545

97 026 202

97 026 202

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

36 960 600

36 960 600

44 635 500

44 635 500

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

4 437 720

4 437 720

4 437 720

4 437 720

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 120 000

5 120 000

5 120 000

5 120 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

756 102

756 102

756 102

756 102

5.Közutak fenntartásának támogatása

2 962 350

2 962 350

2 962 350

2 962 350

6.Beszámítás összege

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 545 523

4 545 523

7 718 787

7 718 787

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

8 305 850

8 305 850

9 046 930

9 046 930

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 558 400

1 558 400

1 558 400

1 558 400

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

Óvodapedag.minősítési támogatás

793 400

793 400

793 400

793 400

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 987 000

6 987 000

6 987 000

6 987 000

14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

71 400

71 400

71 400

71 400

16.Nyilvános könyvtár támogatása

1 800 000

1 800 000

2 147 096

2 147 096

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

5 314 800

5 314 800

5 314 800

5 314 800

18. Polg. ill. utáni támogatása

512 400

512 400

512 400

512 400

19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.

20.Elszámolásból származó bev.

243 117

243 117

21.Műk.célú ktgv.tám.és kiegészítő támogatások

2 321 200

2 321 200

III.Egyéb működési bevételek

23 628 828

23 628 828

25 343 776

25 343 776

1.Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

23 628 828

23 628 828

25 343 776

25 343 776

Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHB

11 419 325

11 419 325

Központosított előirányzat bevételek

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Finanszírozási bevétel megelőlegezés

253 326

253 326

Költségvetési bevételek összesen:

A (I+II+III+IV)

155 884 373

155 884 373

187 716 582

187 716 582

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

84 787 851

34 357 022

50 430 829

84 787 851

34 357 022

50 430 829

pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

84 787 851

34 357 022

50 430 829

84 787 851

34 357 022

50 430 829

1.működési célra

34 357 022

34 357 022

34 357 022

34 357 022

2.felhalmozási célra

50 430 829

50 430 829

50 430 829

50 430 829

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

84 787 851

84 787 851

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)

34 357 022

50 430 829

50 430 829

Bevételek összesen: (A+B)

240 672 224

190 241 395

50 430 829

272 504 433

222 073 604

50 430 829

2/a. melléklet 2/a. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

Megnevezés

2020. évi módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

39 550 000

39 550 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

326 900

94 879 106

5 418 515

253 326

100 877 847

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 750 400

2 750 400

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

84 787 851

84 787 851

Könyvtári állomány gyarapítása

2 147 096

2 147 096

Óvodához hozzájárulás és bevétel

480 000

385 570

865 570

Postai tevékenység

9 700 000

9 700 000

Közmunka

4 588 881

4 588 881

Város és községgazdálkodás

1 439 202

12 200 410

13 639 612

Településfejlesztési proj.és támogatásukn (orv.rend.)

9 980 123

9 980 123

Szennyvíz gyűjt.tiszt.elhelyezés

3 617 053

3 617 053

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

53 673 953

97 026 202

11 419 325

0

2 750 400

22 593 376

0

84 787 851

253 326

0

272 504 433

2/b. melléklet 2/b. melléklet

2020. évi helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Helyi adók

34 500 000

Építményadó

3 500 000

Telekadó

7 000 000

Idegenforgalmi adó

3 500 000

Helyi iparűzési adó

17 000 000

Kommunális adó

3 500 000

Átengedett központi adók

5 000 000

Gépjárműadó

5 000 000

Bírságok, egyéb pótlékok

50 000

Pótlékok

50 000

Összesen:

39 550 000

3. melléklet

Önkormányzat kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

14 127 689

74 569 563

88 697 252

14 198 073

80 604 522

94 802 595

1.

Működési kiadások

14 127 689

67 286 077

79 613 766

14 198 073

72 733 400

86 931 473

1.

Személyi juttatások

10 403 820

17 435 764

27 839 584

10 463 720

19 293 554

29 757 274

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 820 669

2 990 238

4 810 907

1 831 153

3 118 215

4 949 368

3.

Dologi kiadások

1 903 200

36 722 053

38 625 253

1 903 200

39 930 283

41 833 483

4.

Finanszírozás kiadása

3 301 022

3 301 022

3 554 348

3 554 348

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 837 000

6 837 000

6 837 000

6 837 000

2.

Elvonások,befizetések

2 236

2 236

3.

Egyéb műk.célú támogatásokÁHB

3 924 204

3 924 204

3 924 204

3 924 204

4.

Egyéb műk.c.támogatások ÁHK

3 359 282

3 359 282

3 944 682

3 944 682

Felhalmozási kiadások

62 631 239

62 631 239

78 156 105

78 156 105

1.

Felújítás

34 880 469

34 880 469

31 300 858

31 300 858

2.

Beruházás

27 750 770

27 750 770

46 855 247

46 855 247

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

4.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

Kölcsönök

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

1.

Általános tartalék

23 850 174

23 850 174

23 850 174

23 850 174

2.

Céltartalék

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Egyéb felh.c.támogatások ÁHB

1 786 020

1 786 020

Költségvetési kiadások összesen:

0

0

1.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 127 689

161 050 976

175 178 665

14 198 073

184 396 821

198 594 894

1.

Működési célú kiadások

14 127 689

98 419 737

112 547 426

14 198 073

106 240 716

120 438 789

2.

Felhalmozási célú kiadások

62 631 239

62 631 239

78 156 105

78 156 105

KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 127 689

161 050 976

175 178 665

14 198 073

184 396 821

198 594 894

4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Mindösszesen

2020. évi módosított előirányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

14 127 689

75 118 715

48 862 854

16 630 705

154 739 963

14 198 073

80 604 522

56 537 754

17 371 785

168 712 134

1.

Működési kiadások

14 127 689

67 286 077

81 413 766

14 198 073

72 733 400

56 537 754

17 371 785

160 841 012

1.

Személyi juttatások

10 403 820

17 435 764

39 902 606

12 132 600

79 874 790

10 463 720

19 293 554

46 639 277

12 773 757

89 170 308

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 820 669

2 990 238

7 161 598

2 123 205

14 095 710

1 831 153

3 118 215

8 397 809

2 222 658

15 569 835

3.

Dologi kiadások

1 903 200

36 722 053

1 798 650

2 374 900

42 798 803

1 903 200

39 930 283

1 500 668

2 375 370

45 709 521

4.

Egyéb folyó kiadások

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 837 000

6 837 000

6 837 000

6 837 000

6.

Finanszírozás kiadása

3 301 022

3 301 022

3 554 348

3 554 348

2.

Elvonások,befizetések

2 236

2 236

3.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 924 204

0

3 924 204

3 924 204

0

3 924 204

4

Működési célú pénzeszközátadások

0

3 359 282

0

3 359 282

0

3 944 682

0

3 944 682

Felhalmozási kiadások

0

62 631 239

0

62 631 239

0

78 156 105

0

78 156 105

1.

Felújítás

34 880 469

34 880 469

31 300 858

31 300 858

2.

Beruházás

27 750 770

27 750 770

46 855 247

46 855 247

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

Kölcsönök

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

0

0

0

0

1.

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Céltartalék

0

23 850 174

0

0

23 850 174

0

23 850 174

0

0

23 850 174

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Egyébfelh.c.támogatások ÁHB

1 786 020

1 786 020

Költségvetési kiadások összesen:

14 127 689

161 050 976

46 862 854

16 630 705

238 672 224

14 198 073

184 396 821

56 537 754

17 371 785

272 504 433

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

3.

Finanszírozás, megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 127 689

161 050 976

48 862 854

16 630 705

240 672 224

14 198 073

184 396 821

56 537 754

17 371 785

272 504 433

1.

Működési célú kiadások

14 127 689

98 419 737

46 862 854

16 630 705

176 040 985

14 198 073

106 240 716

56 537 754

17 371 785

194 348 328

2.

Felhalmozási célú kiadások

62 631 239

62 631 239

78 156 105

78 156 105

KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 127 689

161 050 976

48 862 854

16 630 705

240 672 224

14 198 073

184 396 821

56 537 754

17 371 785

272 504 433

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

10 180 000

14 123 953

Személyi juttatások

79 874 790

89 170 308

Közhatalmi bevételek

39 550 000

39 550 000

Munkaadói járulékok

14 095 710

15 569 835

Kapott támogtások

82 525 545

97 026 202

Dologi kiadások

42 798 803

45 709 521

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 837 000

6 837 000

Műk.célú támogatások ÁHB

23 628 828

25 343 776

Egyéb műk.c.tám.ÁHB

3 924 204

3 924 204

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

34 357 022

34 357 022

Egyéb műk.c.tám.ÁHK

3 359 282

3 944 682

Megelőlegezés

253 326

Tartalék

23 850 174

23 850 174

Finanszírozás kiadás

3 301 022

3 554 348

Elvonások,befizetések

2 236

Működési bevétel összesen:

190 241 395

210 654 279

Működési költségvetés összesen:

178 040 985

192 562 308

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Felújítási kiadások

34 880 469

31 300 858

Egyéb felh.célú tám.ÁHB

11 419 325

Beruházási kiadások

27 750 770

46 855 247

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Felhalmozási költségvetés összesen:

62 631 239

78 156 105

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

50 430 829

50 430 829

Egyéb felch.célú tám.

1 786 020

Felhalmozási bevétel összesen:

50 430 829

50 430 829

Összesen

240 672 224

272 504 433

Összesen

240 672 224

272 504 433

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Települési támogatás

2 520 000

Átmeneti segély

4 117 000

Temetési segély

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 837 000

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

2 177 313

1 135 233

843 333

3 181 410

14 123 953

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

19 775 000

0

0

19 775 000

0

0

0

39 550 000

Kapott támogatás

6 888 174

6 887 352

6 887 351

6 887 352

7 130 469

20 879 620

6 885 354

7 279 429

8 210 629

5 336 217

6 877 129

6 877 126

97 026 202

Egyéb műk.célú támogatások

1 969 069

1 969 069

1 969 069

1 969 069

1 969 069

1 969 069

1 969 069

1 969 069

3 342 205

2 310 881

1 969 069

1 969 069

25 343 776

Pénzmaradvány

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 654

7 065 657

84 787 851

Finanszírozási bev.megelőlegezés

0

253 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253 326

Felhalmozási célú támogatás

0

0

1 439 202

0

0

0

9 980 123

0

0

0

0

0

11 419 325

Bevételek összesen

16 771 230

17 023 734

18 209 609

16 770 408

17 013 525

50 537 676

26 748 533

17 162 485

40 570 801

15 847 985

16 755 185

19 093 262

272 504 433

KIADÁSOK

Személyi juttatások

6 656 233

6 656 233

6 656 233

6 656 233

6 656 233

6 656 233

6 656 233

6 656 233

6 656 233

15 951 751

6 656 233

6 656 227

89 170 308

Munkaadókat terhelő járulékok

1 174 643

1 174 643

1 174 643

1 174 643

1 174 643

1 174 643

1 174 643

1 174 643

1 174 643

2 648 768

1 174 643

1 174 637

15 569 835

Dologi kiadások

3 566 567

3 566 567

3 566 567

3 566 567

3 566 567

3 566 567

3 566 567

3 566 567

3 566 567

6 477 285

3 566 567

3 566 566

45 709 521

Felújítás

0

0

0

11 626 832

0

0

0

11 626 832

8 047 194

0

0

0

31 300 858

Beruházás

67 500

60 998

29 990

2 248 073

0

13 985 385

23 855 508

0

6 607 793

0

0

0

46 855 247

Ellátottak pénzbeni juttatásai

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

569 750

6 837 000

Támogatásértékű kiadás

606 951

606 951

606 951

606 951

606 951

606 951

606 951

606 951

606 951

1 192 351

606 951

607 025

7 868 886

Elvonások,befizetések

2 236

2 236

Tartalék

1 941 752

1 941 752

1 941 752

1 878 752

1 941 752

1 941 692

1 941 692

1 878 752

1 878 752

1 941 752

1 941 752

2 680 022

23 850 174

Feladat finanszírozás

3 301 022

253 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 554 348

Egyéb felh.c.támogatások

1 786 020

1 786 020

Kiadások összesen:

17 886 654

14 830 220

14 545 886

28 327 801

14 515 896

30 287 241

38 371 344

26 079 728

29 107 883

28 781 657

14 515 896

15 254 227

272 504 433

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

1.

34 880 469

31 300 858

Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

27 464 880

2 646 227

Felújítás

7 415 589

6 654 631

Áfa

34 880 469

31 300 858

Felújítási kiadások összesen

1.

27 750 770

27 750 770

Város és községgazdálkodás

21 850 956

21 850 956

Beruházás

5 899 814

5 899 814

Áfa

2.

Településfejl.proj.és tám._(orv.rend.)

9 980 123

Beruházás

7 858 349

Áfa

2 121 774

3.

Közműv.köz.és társ.részv.(ifj.klub)

1 439 202

Beruházás

1 133 228

Áfa

305 974

4.

Önkorm.és önk.hiv.jogal.ált.tev.

428 488

Beruházás

454 794

Áfa

33 694

5.

Zöldterület-kezelés

60 000

Beruházás

60 000

Áfa

0

6.

Szennyvíz gyűjt.tiszt.

3 617 053

Beruházás

2 848 073

Áfa

768 980

7.

Közutak,hidak,alag.mezőg.utak

3 579 611

Beruházás

2 818 653

Áfa

760 958

27 750 770

46 855 247

Beruházási kiadások összesen

62 631 239

78 156 105

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Gördülő tervezés

Kiadások

forintban!

Sorszám

Bevételek

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Személyi juttatások

79 874 790

79 874 790

83 476 000

83 476 000

85 436 000

85 436 000

87 500 000

87 500 000

2.

Munkaadókat terhelő járulék

14 095 710

14 095 710

14 960 000

14 960 000

12 675 000

12 675 000

13 500 000

13 500 000

3.

Dologi kiadások

42 798 803

42 798 803

43 816 000

43 816 000

43 816 000

43 816 000

42 500 000

42 500 000

4.

ÁHT kívüli pénzeszköz átadás

3 509 282

3 509 282

3 400 000

3 400 000

3 000 000

3 000 000

2 500 000

2 500 000

5.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás

3 774 204

3 774 204

3 800 000

3 800 000

3 600 000

3 600 000

3 400 000

3 400 000

6.

Szociális juttatások

6 837 000

6 837 000

5 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

7.

Tartalék

23 301 022

23 301 022

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

8.

Feladat finanszírozás

3 850 174

3 850 174

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8.

Költségvetési kiadások összesen:

178 040 985

178 040 985

161 452 000

161 452 000

159 527 000

159 527 000

160 400 000

160 400 000

9.

Felújítás

5 000 000

5 000 000

7 000 000

7 000 000

5 000 000

5 000 000

10.

Likviditási hitelek törlesztése

11.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

14.

Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása

15.

Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása

16.

Betét elhelyezése

17.

Felhalm.kiadások

62 631 239

62 631 239

8 000 000

8 000 000

10 000 000

10 000 000

12 000 000

12 000 000

18.

Finanszírozási célú kiadások

19.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

20.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

62 631 239

62 631 239

13 000 000

13 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

21.

Költségvetési többlet:

240 672 224

240 672 224

174 452 000

174 452 000

176 527 000

176 527 000

177 400 000

177 400 000

Bevételek

Gördülő tervezés

forintban!

Sor-szám

Bevételek

Megnevezés

2020

2021

2022

2023

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Intézményi működési bevétel

49 730 000

49 730 000

11 000 000

11 000 000

12 000 000

12 000 000

13 000 000

13 000 000

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

82 525 545

82 525 545

39 050 000

39 050 000

39 050 000

39 050 000

39 050 000

39 050 000

3.

Önkormányzat működési támogatása

79 000 000

79 000 000

85 000 000

85 000 000

91 000 000

91 000 000

4.

Támogatásértékű bevételek

23 628 828

23 628 828

9 000 000

9 000 000

10 000 000

10 000 000

11 000 000

11 000 000

5.

Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat

6.

Nyilvános könyvtár

7.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

84 787 851

84 787 851

36 402 000

36 402 000

30 477 000

30 477 000

23 350 000

23 350 000

8.

Költségvetési bevételek összesen:

240 672 224

240 672 224

174 452 000

174 452 000

176 527 000

176 527 000

177 400 000

177 400 000

9.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

10.

Hitelek felvétele

11.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

12.

Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

14.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

15.

Finanszírozási célú bevételek

16.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

240 672 224

240 672 224

174 452 000

174 452 000

176 527 000

176 527 000

177 400 000

177 400 000

10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Bevételek

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

480 000

480 000

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

480 000

480 000

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

16 142 205

16 883 285

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

16 142 205

16 883 285

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

8 500

8 500

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8 500

8 500

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

16 630 705

17 371 785

Kiadások

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 630 705

17 371 785

1.1.

Személyi juttatások

12 132 600

12 773 757

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 123 205

2 222 658

1.3.

Dologi kiadások

2 374 900

2 375 370

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

16 630 705

17 371 785

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

3

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

2020. év

2021. év

2022. év

2023. és

2024. év

Összesen

Megnevezése

200 000

210 000

220 500

231 000

242 550

1 104 050

Vagyonbiztosítás

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

550 000

Települési hulladék 50% egyedülállók

1 017 072

1 067 926

1 121 322

1 177 388

1 236 257

5 619 965

Háziorvosi ügyeleti díj

1 327 072

1 387 926

1 451 822

1 518 388

1 588 807

7 274 015

Több éves feladatok összesen

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.

Ft-ban

Helyi adónál , gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

nélkül

Gépjárműadó

5 000 000

386 000

4 614 000

Adókedvezmények

5 000 000

386 000

4 614 000

13. melléklet

Zalacsányi Közös Hivatal 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Bevételek

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

48 755 129

56 430 029

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

48 755 129

56 430 029

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

107 725

107 725

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

107 725

107 725

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

48 862 854

56 537 754

Kiadások

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 862 854

56 537 754

1.1.

Személyi juttatások

39 902 606

46 639 277

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 161 598

8 397 809

1.3.

Dologi kiadások

1 798 650

1 500 668

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

48 862 854

56 537 754

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Köztisztviselő

Egyéb

Közös Önkormányzati Hivatal

10

10

Zalacsány Község Önkormányzata

10

1

2

7

Zalacsányi Csány László Óvoda

3

3

Közfoglalkoztatottak

11

11

Költségvetési szervek összesen:

34

1

5

10

18