Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 02. 20

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2022.02.20.

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Nemesbük község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat ) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét, a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Közösségi színtér

2. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Nemesbük, Rákóczi Ferenc utca 62.szám alatti Közösségi Színtér és a Nemesbük, Petőfi utca 15. sz. alatti Közösségi Színtér működtetésével látja el.

Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének a helyszínét a Közösségi Színterekben,

b) a Közösségi Színterek díjmentes használatát,

c) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti alapszolgáltatást is biztosítja:

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(3) Nemesbük Község Önkormányzata a művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei, fórumai

4. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei: Falunap, Szépkorúak köszöntése, Mikulás ünnepség, Szüreti mulatság, Farsangi rendezvény.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Közművelődési megállapodás megkötését a 2. § (3) bekezdésében felsorolt szervezet kezdeményezheti írásban a polgármesternél.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(6) A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(7) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja a rendelet 1. mellékletében, a használat díja a rendelet 2. mellékletében, a Közösségi Színterek házirendje a rendelet 3. mellékletében kerül meghatározásra.

Közösségi színterek művelődési célú használata

6. § (1) A Képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel igénybe vehessék a színtér szolgáltatásait, s gondoskodik arról, hogy az igénybevétel ideje alatt a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak.

(2) A Közösségi Színterek működése folyamatos, a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja látogathatóságukat: minden hétfőn 8 -16 óráig, kedden 8-13 óráig, szerdán 8 és 16 óráig, csütörtökön 11-19 óráig, pénteken 8-16 óráig minden második szombaton 14-17 óráig, illetve rendezvények alkalmával. Szem előtt tartva a takarékos működtetést és a rendezvényekhez igazodó igényeket, az önkormányzat fenntartja a nyitva tartás esetenkénti módosításának jogát, és a rövidített nyitva tartás elrendelését.

(3) A Képviselő-testület térítés nélkül biztosítja a Közösségi Színterek használatát:

a) a nemesbüki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére a 3. § és 4. § szerinti célok esetén,

b) a nemesbüki székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetek részére nem üzletszerző tevékenység céljából,

c) az önkormányzattal együttműködésben lévő térségi önkormányzatok, egyéb szervezetek részére rendezvényeik tartásához,

d) nemesbüki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére vagy részvételével szervezett sport, kulturális, oktatási rendezvény esetén.

(4) A közösségi színterek művelődési célú használatát a polgármester engedélyezi.

(5) A használat iránti igényt az 1. melléklet szerinti tartalommal a használat tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal előbb be kell jelenteni.

Közösségi színterek nem művelődési célú használata

7. § (1) A közösségi színterek nem művelődési célú használatának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt az 1. melléklet szerinti nyomtatványon írásban kérni.

(2) A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért az Ákr. szabályai szerint.

(3) A közösségi színterek kirakodóvásári tevékenység célú, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb üzleti jellegű használatáért, továbbá a 3. § és 4. § alá nem tartozó esetekben bérleti díjat kell fizetni. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságának igazolását is.

(4) A bérleti díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A bérleti díjat a használat megkezdése előtt kell az Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni.

(6) A polgármester több napos, vagy több alkalomra szóló használat esetén a használat feltételeit szerződésben köteles rögzíteni, melynek kötelező tartalmi elemei:

a) megállapodó felek adatai

b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése

c) szolgáltatást igénybevevők várható száma

d) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése, vagy a mentesség megjelölése

e) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása

f) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel

g) a közösségi színtér használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetés szerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése, óvadék biztosítása

h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

(7) A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési és európai parlamenti képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a művelődési házat kampányrendezvény tartására az (1) bekezdésben foglaltak szerint

(8) A közösségi színtér házirendjét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Közösségi színtér használatnak engedélyezése

1. Közösségi színtér művelődési célú használat engedélyezése

1.1. Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ………………………………………………………..……………………………….…. (cím) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező …………………………………………………….…………………………………………………………………(közösségi színtér megnevezése és címe) használatát …………………………………..…………………..……….tevékenység céljára 20....………………….hó…………napján ……………..órától………….. óráig terjedő időtartamban, egyszeri alkalomra engedélyezze. 2011.………………hó napjától heti ………………alkalommal……………………………………. …napokon………….órától ……………..óráig terjedő időszakban engedélyezze.

dátum, aláírás

1.2. A művelődési ház használatát a megjelölt célra a kérelemben foglaltak szerint engedélyezem – nem engedélyezem.

1.3. dátum, aláírás

2. Közösségi színtér nem művelődési célú használata

Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ……………………………………………………………..……………. szám alatti lakos (kereskedő) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi Színtér ( .................................................) nagytermének – kistermének használatát engedélyezze az alábbiak szerint:

2.1. Tevékenység, szolgáltatás, rendezvény megjelölése:……………………………….………………..

2.2. Igénybevevők várható száma:………………………………………………………………………fő

2.3. Használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása:…………………………………………………………………………………......

2.4. Bérleti díj mértéke:…………………………………

2.5. Kapcsolattartó személy megjelölése, elérhetőségei:………………………………………………..

3. Tudomásul veszem, hogy a megállapított bérleti díjat a tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzati Hivatal pénztárába be kell fizetnem, ellenkező esetben a helyiséget nem bocsátják a rendelkezésemre. Eddig az időpontig a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságomat igazolnom kell a vonatkozó okirat fénymásolatának csatolásával. (dátum, aláírás)

4. A Közösségi Színtér használatát a fenti feltételekkel, ……………….Ft bérleti díj megfizetése mellett engedélyezem – nem engedélyezem. (dátum. aláírás)

2. melléklet

A Közösségi Színterek használatáért fizetendő díjak

1. A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek:

1.1. Ifjúsági Klub Nemesbük

1.2. Hímző Szakkör

1.3. A használati szabályzat hatálybalépése után alakuló Nemesbüki közművelődési célú közösségek, csoportok, klubok, civil szervezet

2. A Nemesbüki közösségi színtér bérleti díjai:

2.1. Nemesbük, Rákóczi F. u. 62. sz. alatti Közösségi Színtér bérleti díja:

2.1.1. október 16. és április 14. között:

2.1.1.1. nagyterem: 2500 Ft/óra

2.1.1.2. emeleti kisterem: 1200 Ft/óra

2.1.1.3. földszinti kisterem: 600 Ft/óra

2.1.2. Nemesbüki állandó lakosok esetében a bérleti díj a 2.1.1. ponttól eltérően:

2.1.2.1. nagyterem: 300 Ft/óra

2.1.2.2. emeleti kisterem: 200 Ft/óra

2.1.2.3. földszinti kisterem: 100 Ft/óra

2.1.3. április 15. és október 15. között:

2.1.3.1. nagyterem: 2000 Ft/óra

2.1.3.2. emeleti kisterem: 1000 Ft/óra

2.1.3.3. földszinti kisterem: 500 Ft/nap

2.1.4. Nemesbüki állandó lakosok esetében a 2.1.3. ponttól eltérőn:

2.1.4.1. nagyterem: 200 Ft/óra

2.1.4.2. emeleti kisterem: 100 Ft/óra

2.1.4.3. földszinti kisterem: 100 Ft/óra

2.2. Közösségi színtér udvarának kereskedelmi, szolgáltatói igénybevétele: 500 Ft/ óra

2.3. Lakodalom céljára kizárólag a legalább 1 éve nemesbüki állandó lakóhellyel rendelkező személy veheti bérbe a Művelődési Házat. A bérlet igény szerint, de legfeljebb -a könyvtár és a könyvtár előtti terem kivételével - az egész épületre terjedhet ki. A bérleti idő a szombati napon tartott lakodalmat megelőző péntek 10 órától a lakodalmat követő hétfő 10 óráig tart. A bérleti díj mértéke április 15. és október 15. között 30.000 Ft, október 16. és április 14. között 50.000 Ft.

3. melléklet

A közösségi színterek házirendje

1. A Közösségi Színtereket a használatbavételi szabályzat alapján vehetik igénybe közművelődési-kulturális rendezvények tartására.

2. A Közösségi Színterek nyitva tartása: önkormányzati rendelet szerinti rendszerességgel

3. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

4. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni

5. A Közösségi Színterek programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.

6.A Közösségi Színterek közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége.

6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az Önkormányzat nem vállal felelősséget.

7. A Közösségi Színterek munkatársainak, a polgármesternek, a rendezőknek, a rendőrségnek és katasztrófavédelem munkatársainak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

8. Az épületekben szemetelni tilos.

9. A Közösségi Színterekben csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.

10. A Közösségi Színterek elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek kezelhetik.

11. Szeszesitalt behozni - zártkörű vagy önkormányzati rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos. Szeszesital fogyasztása a Közösségi Színterek előtt tilos.

12. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni a Közösségi Színterekben és annak környékén.

13. A 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a Közösségi Színterekben.

14. A polgármester a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja a Közösségi Színterek területéről.

15. A Közösségi Színterek látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Közösségi Színterek épületét, eszközeit, berendezéseit.

16. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.