Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 09. 28

Bodajk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.17.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde és a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőivel történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:

1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a)összes bevételét 536.844 eFt-ban
b)összes kiadását 536.844 eFt-ban
c)tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 388.525 eFt-ban
d)tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 536.844 eFt-ban
e)költségvetési egyenlegét - 148.319 eFt-ban
f)költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 148.319 eFt-ban
g)költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
h)finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2)Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)437.502 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)99.342 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(3)Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)422.461 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)114.383 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(4)Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 532.150 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 4.694 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(5)A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)106.920 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)6.730 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(6)A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)106.920 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)6.730 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(7)A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 113.650 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(8)A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)72.758 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b)1.270 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(9)Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)72.758 e Ft működési költségvetés előirányzat,
b)1.270 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(10)Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 74.028 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(11)A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)24.435 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(12)A művelődési ház intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
a)24.435 eFt működési költségvetés előirányzat,
b)0 Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(13)A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 24.435 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.

3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 1 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.

(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.

(3) A városgazdálkodás kormányzati funkción 1 fő intézményüzemeltetést ellátó dolgozó munkabére került tervezésre.

(4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 9 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.

(5) Az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati funkción 1 fő munkavállaló munkabére került betervezésre.

(6) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.

5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő munkavállaló munkabérét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.

6. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester részére évi nettó 400 eFt összeget tartalmaz a költségvetés.

(2) Az egyéb munkavállalók részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.

(3) A 2022. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 21.143 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:

a) Intézményi étkeztetés kormányzati funkción 6.000 eFt,

b) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción 1.000 eFt,

c) Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése kormányzati funkción 6.143 eFt,

d) Intézményi beszerzés a hivatalnál 6.730 eFt,

e) Intézményi beszerzés az óvodánál 1.270 eFt.

8. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 93.240 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:

a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 20.000 eFt,

b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 11.277 eFt,

c) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 61.963 eFt.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.000 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 46 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.

10. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.

12. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.

(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -148.319 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -57.497 eFt, a felhalmozási egyenleg -90.822 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:

a) működési maradvány felhasználása 72.538 eFt,

b) felhalmozási maradvány felhasználása 75.781 eFt.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.

(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 75.100 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 37.550 eFt-ban állapítja meg.

(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.

(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

14. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.

(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.

(5) A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 17. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(6) A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet mutatja be.

15. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

16. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

17. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.

18. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:

a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.

d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre.

f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.

g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.

19. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.

20. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.

21. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.

(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2022. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.

(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.

22. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

24. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.

1. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg (nettósított)

Adatok ezer Ft-ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

17 685

Személyi juttatások

195 403

Közhatalmi bevételek

57 100

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

32 600

Önkormányzatok működési tám.

266 729

Dologi kiadások

144 679

Egyéb működési c.tám. áht-n belülről

23 050

Egyéb működési célú kiadások

35 484

Finanszírozási bevételek - működési

0

Finanszírozási kiadások - működési

0

Működési c. átvett pénzeszköz

400

Ellátottak pénzbeli juttatása

10 295

Tartalék*

4 000

Működési bevételek összesen

364 964

Működési kiadások összesen

422 461

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

18 000

Beruházások

21 143

Felhalmozási c. támogatás

5 561

Felújítások

93 240

Felhalmozási bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

23 561

Felhalmozási kiadások összesen

114 383

Finanszírozási bevétel (maradvány)

148 319

Finanszírozási kiadás

0

Költségvetési bevételek összesen:

536 844

Költségvetési kiadások összesen:

536 844

* Általános tartalék:

4 000

Céltartalék:

0

2. melléklet

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok eFt-ban

045120 Út, autópálya építése

eredeti ei.

Karbantartás, kisjavítás, egyéb

1 000

Fizetendő általános forgalmi adó

270

Dologi kiadás összesen

1 270

Kiadás összesen

1 270

096015 Intézményi étkeztetés

Étkeztetési bevétel

5 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 350

Működési bevételek

6 350

Bevételek összesen

6 350

Konyhai dolgozó munkabére

2 900

Személyi juttatás összesen

2 900

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

500

Vásárolt élelmezés, szolgáltatás

19 500

Fizetendő általános forgalmi adó

5 250

Dologi kiadás összesen

24 750

Tárgyi eszköz beszerzés

6 000

Kiadás összesen

34 150

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

Működési bevételek- Autómentes nap

0

Bevételek összesen

0

Személyi juttatás összesen

0

Dologi kiadás összesen

0

Kiadás összesen

0

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Reklám, propaganda

2 750

Dologi kiadás összesen

2 750

Kiadás összesen

2 750

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés

1 000

Fizetendő általános forgalmi adó

270

Dologi kiadás összesen

1 270

Kiadás összesen

1 270

066010 Zöldterület-kezelés

Parkfenntartás, beszerzések

2 500

Gyepmesteri tevékenység

425

Fizetendő általános forgalmi adó

160

Dologi kiadás összesen

3 085

Kiadás összesen

3 085

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok

Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet

18 000

Bevételek összesen

18 000

Egyéb dologi kiadások

0

Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák

20 000

Földterület vétele

Kiadás összesen

20 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.

EFOP támogatás

0

Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés

600

Bevételek összesen

600

Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)

13 760

Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő)

1 970

Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)

4 500

Személyi juttatás összesen

20 230

Járulék

2 200

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

2 200

Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek

892

Dologi kiadás összesen

892

Beruházás

0

Kiadás összesen

23 322

064010 Közvilágítás

Villamosenergia

6 600

Karbantartás

2 270

Egyéb díjak

174

Fizetendő általános forgalmi adó

2 500

Dologi kiadás összesen

11 544

Kiadás összesen

11 544

066020 Városgazdálkodás

Bérleti díj

1 500

Egyéb működési bevétel

2 690

Működési bevétel összesen

4 190

TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása)

5 561

Felhalmozási célú pénzeszköz összesen

5 561

Bevételek összesen

9 751

Személyi juttatás

800

Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)

800

Egyéb juttatás

0

Személyi juttatás összesen

1 600

Járulék

150

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

150

Üzemeltetési anyagok

1 800

Szakmai anyag

100

Informatikai szolg.

1 500

Közüzemi és továbbszámlázott díjak

910

Karbantartás, kisjavítás

1 200

Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)

4 500

Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)

6 885

Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv)

6 000

Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati
ktgek

0

Fizetendő általános forgalmi adó

7 000

Belföldi kiküldetés

50

Reklám, propaganda /Bodajki Szó/

300

Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzés, engedélyeztetések

1 000

Dologi kiadás összesen

31 245

Tárgyi eszköz beszerzés

0

Beruházások összesen

0

ÖNO felújítás

2 190

TOP - tó és környéke

0

TOP - Bölcsőde kialakítása

9 087

Felújítás összesen

11 277

Általános tartalék

20 000

Céltartalék

0

Tartalék összesen

20 000

Kiadás összesen

64 272

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Központi vagy fejezeti kezelésű működési támogatás

0

Központi vagy fejezeti kezelésű felhalmozási támogatás

0

Bevétel összesen

0

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások

7 762

Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök)

0

MFP-UHK/2021 út (Dózsa és kispetőfi)

40 000

MFP Ovi tető, Hivatal

21 963

Kiadás összesen

69 725

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

Kommunális adó

16 000

Idegenforgalmi adó

800

Iparűzési adó - állandó jell.v.

40 000

Egyéb közhatalmi bevételek

300

Közhatalmi bevételek

57 100

Bevételek összesen

57 100

018010 Önkormányzatok elszámolásai

Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva

155 754,804

Közművelődés támogatása

8 938,307

Gyermekétkeztetés támogatása

17 865,954

Családsegítés, gyermekjólét

23 090,940

Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa

61 078,770

Felhalmozási támogatás

0,000

REKI

0,000

Áht. belüli megelőlegezés

0,000

Önkormányzatok támogatása

266 729

Bevételek összesen

266 729

Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések

14 785

Egyéb működési célú kiadások

14 785

Kiadás összesen

14 785

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Iparűzési adó központi kiegészítése

0

Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)

148 072

Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési

209 771

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási

0

ISPA 100 Ft/fő

0

Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás

13 265

F. M. Pénzügyi Keret tagdíj

122

BURSA ösztöndíj

900

Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát)

447

"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM

386

Kiadás összesen

224 891

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Továbbszámlázott kiadás

2 000

Működési bevétel összesen

2 000

Bevételek összesen

2 000

Személyi juttatás összesen

0

Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen

0

Továbbszámlázott kiadás, egyéb dologi

1 700

Fizetendő általános forgalmi adó

300

Dologi kiadás összesen

2 000

Kiadás összesen

2 000

072111 Háziorvosi feladatellátás

Bevétel - bérleti díj

0

Közüzemi díjak

400

Szakmai anyagok

30

Telefon, internet - orvosok

150

Karbantartás, kisjavítás

250

Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/

600

Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak

450

Belföldi kiküldetés

50

Dologi kiadás összesen

1 930

eüház beruházás (klíma)

0

Kiadás összesen

1 930

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

Közös ktg. és egyéb ktg

120

Telefon

0

Közüzemi díjak

170

Fizetendő általános forgalmi adó

50

Dologi kiadás összesen

340

Kiadás összesen

340

072311 Fogorvosi alapellátás

Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka

50

Bevételek összesen

50

Telefon

50

Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.

350

Fizetendő általános forgalmi adó

100

Dologi kiadás összesen

500

Kiadás összesen

500

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

OEP finanszírozás

12 000

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

12 000

Bevételek összesen

12 000

Munkabér

9000

Jutalom

0

Pótlék, helyettesítési díj

50

Egyéb sajátos juttatás

0

Közlekedési költségtérítés

300

Cafetéria

350

Személyi juttatás összesen

9 700

Járulék

3 000

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

3 000

Irodaszer, nyomtatvány

100

Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer)

100

Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése

350

Közüzemi díjak

500

Karbantartás, kisjavítás

300

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg

150

Fizetendő általános forgalmi adó

350

Belföldi kiküldetés

40

Egyéb dologi kiadás

100

Dologi kiadás összesen

1 990

Kiadás összesen

14 690

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

OEP finanszírozás

3 500

Egyéb működési célú támogatás áht-n belül

3 500

Bevételek összesen

3 500

Munkabér

3 800

Személyi juttatás összesen

3 800

Járulék

600

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

600

Kiadás összesen

4 400

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése

150

Fizetendő általános forgalmi adó

10

Kiadás összesen

160

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Gyermekétkeztetés (szünetekben)

100

Dologi kiadás összesen

100

Kiadás összesen

100

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)

5 129

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 129

Kiadás összesen

5 129

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások

Kamatmentes kölcsön visszatérülés

400

Bevételek összesen

400

Babaérkezési ajándék

200

Temetési kölcsön

450

Települési tám - rendkívüli, baba, eseti,gyógyszer, lakásf., hulladék, egyéb

6 462

Köztemetés

0

Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő

3 633

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 745

Kiadás összesen

10 745

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása

Egyéb szervezetek támogatása

0

Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Kiadás összesen

0

04123 Közfoglalkoztatás

Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól

7 500

Egyéb működési c. tám. áht-b belülről

7 500

Bevételek összesen

7 500

Közcélú foglalkoztatás

7 100

Személyi juttatás összesen

7 100

Járulék, táppénz

1 000

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 000

Eszközök, munka, védőruha

600

Előzetesen felszámított áfa

162

Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt

0

Dologi kiadás összesen

762

Beruházások

0

Kiadás összesen

8 862

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Könyv, folyóirat beszerzés

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

Dologi kiadás összesen

0

Kiadás összesen

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

Alaptevékenység szolg. ellenért.

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

Működési bevétel összesen

0

Bevételek összesen

0

Munkabér

784

Jutalom

0

Egyéb sajátos juttatás

0

Cafetéria

32

Személyi juttatás összesen

816

Járulék

100

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

100

Üzemeltetési anyag

0

Szakmai anyag

0

Informatikai szolg, telefon

0

Közüzemi díjak

0

Egyéb üzemeltetés

0

Kiküldetés

0

Karbantartás, kisjavítás

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR

0

Dologi kiadás összesen

0

Kiadás összesen

916

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

Szolgáltatások ellenértéke

0

Rendezvény, közvetített szolgáltatások bevételek

0

Működési bevétel összesen

0

Bevételek összesen

0

Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi

1 150

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

200

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

0

Közüzemi díjak

350

Tobább számlázott közüzemi díjak

0

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

0

Karbantartás, kisjavítás

0

Egyéb dologi kiadás

0

Fizetendő általános forgalmi adó

50

Dologi kiadás összesen

400

Tárgyi eszköz beszerzés

0

Beruházási Áfa

0

Beruházás összesen

0

Ingatlan felújítás

0

Kiadás összesen

1 750

082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kult.ért.gond.

Pályázati bevétel

0

Működési bevétel összesen

0

Bevételek összesen

0

Dologi kiadás összesen

0

Beruházás összesen

1 000

Kiadás összesen

1 000

081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

Sportcentrum bérleti díj

2 000

Működési bevétel összesen

2 000

Bevételek összesen

2 000

Közüzemi díjak

1 350

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

50

Fizetendő általános forgalmi adó

400

Dologi kiadás összesen

1 800

Beruházás

4 837

Beruházás áfa

1 306

Beruházás összesen

6 143

Kiadás összesen

7 943

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása

Sportcélú támogatások

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Kiadás összesen

0

081061 Fürdő és strandszolgáltatás

Közüzemi díjak

400

Karbantartás, kisjavítás, anyagok

500

Vízkészlet járulék

70

Fizetendő általános forgalmi adó

253

Dologi kiadás összesen

1 223

Kiadás összesen

1 223

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Ravatalozó bérleti díj, sírhely

450

Működési bevétel összesen

450

Bevételek összesen

450

Közüzemi díjak

100

Szolgáltatások (szemétszállítás)

520

Karbantartás, kisjavítás

20

Temetőkezelés, térkép, urnatemető

720

Fizetendő általános forgalmi adó

390

Dologi kiadás összesen

1 750

Kiadás összesen

1 750

Költségvetési bevételek összesen

534 502

Költségvetési kiadások összesen

534 502

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:

0

Önként vállalt feladatok működési kiadásai:

4 694

Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:

0

3. melléklet

Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei

Adatok eFt-ban

Önkormányzati hivatal támogatás

115 301,51

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

8 122,95

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 519,97

Köztemető fenntartás

127,36

Közutak fenntartásának támogatása

6 207,08

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

14 403,72

Lakott külterület tám

72,22

Helyi önkormányzat működési támogatása

155 754,804

Óvoda támogatása

61 078,770

Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt

17 962,000

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

14 500,611

Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

3 365,343

Gyermekétkeztetés szünidei

0,000

Családsegítés

2 564,470

Gyermekjóléti szolgálat

2 564,470

Szociális támogatás

40 956,894

Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás)

Közművelődés támogatása

8 938,307

Költségvetési támogatás összesen

266 728,775

4. melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

1

2

066020 Városgazdálkodási szolgáltatás

0,8

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1,4

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

0,6

082044 Könyvtári szolgáltatások

0,1

082091 Közművelődés

0,1

096015 Intézményi étkeztetés

1

Összesen:

3

4

KÖZFOGLALKOZTATÁS

04123 Közfoglalkoztatás

9

0

Összesen:

9

0

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó

Szakmai tevékenységet ellátó

011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev.

13

2

Összesen:

13

2

Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

Kormányzati funkció

Intézmény üzemel-tetéshez kapcsolódó (fő)

Szakmai tevékenységet ellátó (fő)

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

7

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

1

1

Összesen:

5

8

5. melléklet

Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

önkorm. működési tám.

egyéb működési pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január

200

550

20 570

1 800

148 319

0

171 439

139 380

február

2 190

400

23 120

1 930

27 640

132 863

március

1 300

10 000

23 120

1 930

5 561

41 911

117 924

április

1 200

5 000

23 120

1 930

9 000

40 250

110 237

május

1 500

500

23 120

1 930

27 050

90 973

június

1 300

6 000

23 120

1 930

32 350

82 723

július

1 395

1 000

23 120

2 330

27 845

36 417

augusztus

2 100

1 500

23 120

1 930

9 000

37 650

20 120

szeptember

2 500

20 000

23 120

1 930

47 550

31 623

október

1 800

6 150

23 120

1 930

33 000

28 991

november

1 000

3 000

23 120

1 930

29 050

22 704

december

1 200

3 000

14 959

1 950

21 109

0

összesen

17 685

57 100

266 729

23 450

148 319

23 561

536 844

Kiadások (eFt)

személyi juttatás

járulék

dologi kiadás

egyéb működési c. kiadások

ellátottak pénzbeli jutt.

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

15 300

2 603

12 056

1 800

300

32 059

február

16 554

2 727

12 056

2 600

220

34 157

március

16 554

2 727

12 056

3 050

500

21 963

56 850

április

16 554

2 727

12 056

3 150

300

13 150

47 937

május

16 554

2 727

12 056

2 900

800

11 277

46 314

június

16 554

2 727

12 056

2 500

620

6 143

40 600

július

16 554

2 727

12 060

2 500

310

40 000

74 151

augusztus

16 554

2 727

12 056

2 400

210

20 000

53 947

szeptember

16 554

2 727

12 056

3 140

300

1 270

36 047

október

16 554

2 727

12 056

2 300

415

580

1 000

35 632

november

16 554

2 727

12 056

3 150

850

35 337

december

16 563

2 727

12 059

6 994

5 470

43 813

összesen

197 403

32 600

144 679

36 484

10 295

114 383

1 000

536 844

6. melléklet

Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások (e Ft)

Bodajki Polgármesteri Hivatal

113 437

Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde

73 879

Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár

22 455

Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj

13 265

Egyéb tagdíjak, támogatások

1 955

Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása

5 129

Törpe-Ovi Alapítvány támogatása

0

Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond.

900

Versenysport támogatása

0

Közvetett támogatások

Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján.

A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja.

7. melléklet

Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Mindösszesen:

Működési hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Beruházási hitel

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összesen:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

Mindösszesen:

Befektetések

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Halasztott fizetési kötelezettségek

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Összes kötelezettségvállalás:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

8. melléklet

A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának

vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása

Adatok eFt-ban

Működési célú kiadások összesen:

422 461

Felhalmozási célú kiadások összesen:

114 383

Költségvetési kiadások összesen:

536 844

Működési bevételek összesen:

364 964

Felhalmozási célú bevételek összesen:

23 561

Költségvetési bevételek összesen:

388 525

Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege:

- 148 319

működési bevételek és kiadások egyenlege:

- 57 497

felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

- 90 822

Finanszírozási bevételek:

148 319

költségvetési hiány belső finanszírozása:

148 319

- működési maradvány felhasználás

72 538

- felhalmozási maradvány felhasználás

75 781

költségvetési hiány külső finanszírozása*:

-

Finanszírozási kiadások:

-

Tárgyévi kiadások:

536 844

Tárgyévi bevételek:

536 844

Költségvetési többlet:

-

9. melléklet

Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

Adatok eFt-ban

Megnevezés

Tárgyév 2022

1. év 2023

2. év 2024

3. év 2025

Helyi adó és települési adóból származó bevétel

56 800

60 000

65 000

72 000

Önkormányzati vagyonból származó bevétel

18 000

12 500

11 800

13 000

Osztalék, koncessziós díj, hozam

Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése

Bírság, pótlék, díjbevétel

300

350

400

380

Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés

Saját bevétel

75 100

72 850

77 200

85 380

Saját bevétel 50 %-a

37 550

36 425

38 600

42 690

Saját bevétel 20 %-a

15 020

14 570

15 440

17 076

Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség:

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel

Felvett, átvállalt kölcsön

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel:

37 550

36 425

38 600

42 690

10. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Azonosító

Megnevezés

Várható kiadás összesen
2019-2022

Támogatási összeg

Önrész összege

Betervezett önrész

TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008

BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE

37 583 000

37 322 125

1 219 996

1 219 996

TOP 5.3.1-FE1-2017-00002

A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN

14 694 000

14 694 000

-

-

EFOP-1.5.2-16

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

49 314 539

49 314 539

-

-

KEHOP 1.2.1-18

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

19 873 150

19 873 150

-

-

11. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

110

Személyi juttatások

79 267

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

12 850

Működési c.tám. áht-n belülről

106 707

Dologi kiadások

14 803

Működési c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Tartalék*

0

Működési bevételek összesen

106 817

Működési kiadások összesen

106 920

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

6 730

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

6 730

Felújítások

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

6 730

Felhalmozási kiadások összesen

6 730

Maradvány felhasználás

103

Költségvetési bevételek összesen:

113 650

Költségvetési kiadások összesen:

113 650

* Általános tartalék:

0

Céltartalék:

0

12. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev

eredeti ei

Alaptev.szolg.ellenértéke

0

Továbbszámlázott szolgáltatások

90

Kamatbevétel, egyéb bevétel

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20

Működési bevétel összesen

110

Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerz. - 15 fő

69 600

Céljuttatás, jutalom

0

Cafetéria-juttatás

5 600

Közlekedési ktg.térítés

1 900

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

1 627

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

540

Személyi juttatás összesen

79 267

Járulék

12 200

Táppénz

650

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

12 850

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

400

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)

1 800

Telefon

500

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

2 000

Közüzemi díjak

1 100

Karbantartás, kisjavítás

270

Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép.

3 000

Vásárolt közszolgáltatás

1 400

Továbbszámlázott szolgáltatások

145

Fizetendő általános forgalmi adó

2 700

Belföldi kiküldetés

100

Egyéb dologi kiadások

113

Dologi kiadás összesen

13 528

Egyéb tárgyi eszköz

5 000

Informatikai eszközök

300

Fizetendő általános forgalmi adó

1 430

Beruházások

6 730

Kiadás összesen

112 375

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

teljesítés

Központi, irányitó szervi tám. - (állami tám. 115.301, Önkorm működés: 1.651)

106 707

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

6 730

Tavaly évi maradvány

103

Irányító szervi támogatások

113 540

Bevétel összesen

113 540

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer)

1 075

Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb)

50

Belföldi kiküldetés

20

Előzetesen felsz. Áfa

80

Egyéb szolgáltatás

50

Tárgyi eszköz beszerzés

Kiadás összesen

1 275

Költségvetési bevételek összesen

113 650

Költségvetési kiadások összesen

113 650

13. melléklet

A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

110

7 244

0

7 354

0

február

7 605

0

7 605

50

március

8 971

3 170

12 141

135

április

9 246

0

9 246

135

május

9 353

1 560

10 913

135

június

9 027

0

9 027

326

július

8 976

0

8 976

161

augusztus

9 136

2 000

11 136

261

szeptember

9 236

0

9 236

271

október

9 256

0

9 256

221

november

9 434

0

9 434

304

december

9 326

0

9 326

0

összesen

110

0

0

106 810

6 730

113 650

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

5 287

980

1 087

0

7 354

február

5 500

1 005

1 050

0

7 555

március

6 848

1 088

950

3 170

12 056

április

6 848

1 088

1 310

0

9 246

május

6 848

1 088

1 417

1 560

10 913

június

6 848

1 088

900

0

8 836

július

6 848

1 088

1 205

0

9 141

augusztus

6 848

1 088

1 100

2 000

11 036

szeptember

6 848

1 088

1 290

0

9 226

október

6 848

1 088

1 370

0

9 306

november

6 848

1 083

1 420

0

9 351

december

6 848

1 078

1 704

0

9 630

összesen

79 267

12 850

14 803

0

6 730

0

113 650

14. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt- ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

5

Személyi juttatások

56 940

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

10 150

Működési c.tám. áht-n belülről

72 609

Dologi kiadások

5 668

Működési c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Tartalék*

0

Működési bevételek összesen

72 614

Működési kiadások összesen

72 758

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

1 270

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

1 270

Felújítások

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

1 270

Felhalmozási kiadások összesen

1 270

Maradvány felhasználás

144

Költségvetési bevételek összesen:

74 028

Költségvetési kiadások összesen:

74 028

* Általános tartalék:

0

Céltartalék:

0

15. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok ezer Ft-ban

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

eredeti ei.

Támogatás kp ktgv szervtől - Kincses Kultúróvoda Pályázat, FM Önkor.

Alaptev.szolg.ellenértéke (kamat)

5

Működési bevétel összesen

5

Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő

45 000

Jubileumi jutalom + Céljuttatás, jutalom

0

Cafetéria-juttatás

2 400

Közlekedési ktg.térítés

500

Egyéb ktg.tér. és hozzájár.

1 000

Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)

100

Személyi juttatás összesen

49 000

Járulék

7 950

Táppénz

1 000

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

8 950

Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet

300

Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő

800

Telefon

53

Informatikai szolgáltatások (programok,internet)

100

Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések

400

Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)

250

Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft

400

Belföldi kiküldetés

50

Egyéb dologi kiadások

50

Dologi kiadás összesen

2 403

Szakmai beszerzések

1 000

Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft

270

Beruházások

1 270

Kiadás összesen

61 623

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

teljesítés

Dologi kiadás - logopédia, gyógyped.

800

Kiadás összesen

800

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

teljesítés

Reklám, propaganda

50

Közüzemi díjak

1 500

Karbantartás, kisjavítás

200

Egyéb üzemeltetés, beszerzés

150

Fizetendő általános forgalmi adó

500

Dologi kiadás összesen

2 400

Gőztisztitó

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

Beruházások

0

Kiadás összesen

2 400

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria

7 940

Személyi juttatás összesen

7 940

Járulék

1 200

Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen

1 200

Kiadás összesen

9 140

074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás

teljesítés

Szakmai, üzemeltetési anyagok beszerzése

50

Fizetendő általános forgalmi adó

15

Kiadás összesen

65

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

teljesítés

Központi, irányitó szervi támogatás működési (állami 61.079)

72 609

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

1 270

Előző évi maradvány

144

Irányító szervi támogatások

74 023

Bevétel összesen

74 023

Költségvetési bevételek összesen

74 028

Költségvetési kiadások összesen

74 028

16. melléklet

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

5 630

5 630

464

február

5 830

5 830

464

március

9 236

9 236

0

április

5

5 585

500

6 090

0

május

6 000

6 000

355

június

5 400

500

5 900

105

július

5 950

5 950

188

augusztus

5 650

5 650

25

szeptember

5 640

5 640

25

október

5 725

5 725

0

november

5 738

5 738

8

december

5 905

270

6 175

0

összesen

5

0

0

72 289

1 270

74 028

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

4 400

760

470

5 630

február

4 500

830

500

5 830

március

7 900

1 350

450

9 700

április

4 400

770

420

500

6 090

május

4 400

770

475

5 645

június

4 400

770

480

500

6 150

július

4 540

810

517

5 867

augusztus

4 500

830

483

5 813

szeptember

4 400

770

470

5 640

október

4 500

830

420

5 750

november

4 500

830

400

5 730

december

4 500

830

583

270

6 183

56 940

10 150

5 668

összesen

56 940

10 150

5 668

0

1 270

0

74 028

17. melléklet

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Költségvetési mérleg

Adatok eFt-ban

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Működési bevételek

1980

Személyi juttatások

11 900

Közhatalmi bevételek

0

Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó

1 850

Működési c.tám. áht-n belülről

22 455

Dologi kiadások

10 685

Működési c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb működési célú kiadás

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Tartalék*

0

Működési bevételek összesen

24 435

Működési kiadások összesen

24 435

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

0

Felhalmozási c. tám. áht-n belülről

0

Felújítások

0

Felhalmozási c. átvett pénzeszköz

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

Maradvány felhasználás

0

Költségvetési bevételek összesen:

24 435

Költségvetési kiadások összesen:

24 435

18. melléklet

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Adatok eFt-ban

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

eredeti ei.

Könyv, folyóirat beszerzés

850

Fizetendő általános forgalmi adó

50

Dologi kiadás összesen

900

Kiadás összesen

900

082044 Könyvtári szolgáltatások

eredeti ei.

Alaptevékenység szolg. ellenért.

62

Kiszámlázott általános forgalmi adó

18

Működési bevétel összesen

80

Bevételek összesen

80

Munkabér

3 250

Jutalom

0

Egyéb sajátos juttatás

50

Cafetéria

200

Személyi juttatás összesen

3 500

Járulék

530

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

530

Üzemeltetési anyag

100

Szakmai anyag

50

Informatikai szolg, telefon

200

Közüzemi díjak

500

Egyéb üzemeltetés

50

Kiküldetés

50

Karbantartás, kisjavítás

100

Fizetendő általános forgalmi adó

135

Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek

100

Dologi kiadás összesen

1 285

Kiadás összesen

5 315

082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.

eredeti ei.

Szolgáltatások ellenértéke

1 900

Rendezvény bevételek

0

Működési bevétel összesen

1 900

Bevételek összesen

1 900

Munkabér összesen - intézményvezető és 1 fő munkavállaló

7 260

Megbízási díjak, reprezentáció

740

Cafeteria

400

Személyi juttatás összesen

8 400

Járulék

1 320

Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen

1 320

Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények

1 500

Közüzemi díjak

1 100

Tobább számlázott közüzemi díjak

500

Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények

3 000

Kiküldetés

50

Karbantartás, kisjavítás

450

Egyéb dologi kiadás

100

Fizetendő általános forgalmi adó

1 800

Dologi kiadás összesen

8 500

Tárgyi eszköz beszerzés

0

Beruházási Áfa

0

Beruházás összesen

0

Ingatlan felújítás

0

Kiadás összesen

18 220

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

eredeti ei.

Központi, irányitó szervi támogatás működési (állami 8.938 eFt)

22 455

Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási

0

Előző évi maradvány

0

Irányító szervi támogatások

22 455

Bevétel összesen

22 455

Költségvetési bevételek összesen

24 435

Költségvetési kiadások összesen

24 435

19. melléklet

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)

működési bevétel

közhatalmi bevétel

működési c. pénzeszközök

finanszírozási bevételek

felhalmozási bevételek

Összes bevétel

hó végi záró pénzklt.

január (maradvány
felhasználása)

0

február

2 050

2 050

1

március

2 150

2 150

2

április

2 400

2 400

103

május

200

2 270

2 470

99

június

2 350

2 350

100

július

100

2 230

2 330

101

augusztus

2 300

2 300

112

szeptember

1 500

500

2 000

43

október

2 100

2 100

54

november

2 100

2 100

54

december

180

2 005

2 185

0

összesen

1 980

0

0

22 455

0

24 435

Kiadások (eFt)

személyi

járulék

dologi

egyéb működési kiadások

felhalmozási kiadások

tartalék

Összes kiadás

január

0

február

1 081

168

800

2 049

március

1 081

168

900

2 149

április

1 081

168

1 050

2 299

május

1 081

168

1 225

2 474

június

1 081

168

1 100

2 349

július

1 081

168

1 080

2 329

augusztus

1 081

168

1 040

2 289

szeptember

1 081

168

820

2 069

október

1 081

168

840

2 089

november

1 082

168

850

2 100

december

1 089

170

980

2 239

11 900

1 850

10 685

összesen

11 900

1 850

10 685

0

0

0

24 435