Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 04. 25

Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 38.825.013 .- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 38.825.013.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 31.513.310.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 31.513.310.- forint, melyből a személyi juttatások 12.617.600.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.698.288.- forint, a dologi kiadások 14.616.000.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 49.671.973.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 41.569.325.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 41.569.325.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 41.569.325.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 41.569.325.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kisliippó Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1

Kislippó Községi Önkormányzat

Kossuth u. 70.

Közhatalmi

2

3

4

5

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 303 390

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 279 955

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

Önkormányzatok működési támogatásai

17 574 923

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

1 250 000

Értékesítési és forgalmi adók

20 000 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 569 325

Maradvány igénybevétele összesen

41 569 325

3. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 829 600

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

12 617 600

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

Szakmai anyagok beszerzése

500 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 750 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

3 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

210 000

Kommunikációs szolgáltatások

210 000

Közüzemi díjak

800 000

Vásárolt élelmezés

1 100 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

350 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 308 000

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 948 000

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások összesen

14 616 000

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

641 035

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

Tartalékok

48 880 938

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

590 387

Finanszírozási kiadások összesen

590 387

4. melléklet

Költségvetési többlet/hiány részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

38 824 923

2

Működési költségvetési kiadás

79 803 861

3

Müködési többlet/hiány

41 569 325

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

0

8

Finanszírozási kiadás

590 387

9

Összesen

38 824 923

80 394 248

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

41 569 325

41 569 325

12

Belső forrás összesen:

41 569 325

41 569 325

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

6. melléklet

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

17 574 923

Személyi juttatások

12 617 600

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 698 288

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

14 616 000

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

21 250 000

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

Felújítások

0

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

0

0

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

0

0

Finanszírozási bevételek

41 569 325

Finanszírozási kiadások

590 387

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 394 248

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 394 248

0

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

17 574 923

17 574 923

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

3 588 000

466 440

4 054 440

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 220 000

433 600

8 909 000

791 035

21 250 000

21 250 000

4

Közművelődés

1 269 600

193 048

3 930 000

5 392 648

0

5

Egyéb szociális támogatás

1 200 000

1 200 000

0

6

Közfoglalkoztatás

0

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

127 000

127 000

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 540 000

605 200

1 650 000

6 795 200

0

9

Tartalék

48 880 938

48 880 938

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

0

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

41 569 325

41 569 325

13

950 835

950 835

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

12 617 600

1 698 288

14 616 000

1 991 035

0

49 834 773

80 394 248

17 574 923

21 250 000

0

41 569 325

80 394 248

16

17

18

19

Állami feladat

20

0

0

0

21

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Önként vállalt feladatok

23

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

24

0

0

25

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Mindösszesen:

12 617 600

1 698 288

14 616 000

1 991 035

0

49 834 773

80 394 248

17 574 923

21 250 000

0

41 569 325

80 394 248

9. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

17 574 923

2 108 991

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 991

1 405 994

1 405 991

1 405 991

1 405 994

1 405 994

1 405 994

17 574 923

Műk.tám. államháztartáson belülről

0

Vagyoni típusú adók

1 250 000

625 000

625 000

1 250 000

Termékek és szolgáltatások adói

20 000 000

10 000 000

10 000 000

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

0

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

38 824 923

2 108 991

1 405 994

12 030 994

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 994

1 405 991

12 030 994

1 405 994

1 405 994

1 405 992

38 824 923

Finanszírozási bevételek

41 569 325

4 131 718

5 244 328

5 380 672

5 244 328

5 244 328

5 244 328

1 835 295

5 244 328

41 569 325

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 394 248

7 240 709

6 650 322

17 411 666

6 650 322

6 650 322

6 650 322

1 405 994

1 405 991

12 030 994

1 405 994

6 241 289

6 650 320

80 394 248

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

12 617 600

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 467

1 051 457

1 051 467

1 051 467

1 051 464

12 617 600

Munkaadót terhelő járulékok

1 698 288

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

141 524

1 698 288

Dologi kiadások

14 616 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

1 218 000

14 616 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 200 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 200 000

Egyéb működési célú kiadások

49 671 973

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4 139 331

4139 331

49 671 973

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

79 803 861

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 322

6 650 320

79 803 861

Finanszírozási kiadások

590 387

950 835

590 387

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 394 248

7 240 709

6 650 322

6 650 322

6 650 322

3 080 025

3 080 025

3 080 025

3 080 022

3 080 024

3 080 022

3 080 524

6 650 320

80 394 248

10. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

1

Helyi adók

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

160 000 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

0

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

160 000 000

9

Saját bevételek 50 %-a

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

80 000 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

160 000 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

150 000

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

641 035

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

641 035

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

791 035

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

0

0

0

12. melléklet

Pályázatok

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0