Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19 - 2022. 02. 19

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.19.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2021. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörében a jegyző, a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult személyek, családok részére, az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, lakhatásához kapcsolódó rendszeres települési támogatást (a továbbiakban: lakhatási támogatás) biztosít. Ezen támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez használható fel.

(2) A lakhatási támogatás feltétele, hogy a tulajdonosnak, bérlőnek vagy egyéb jogosult kérelmezőnek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülálló esetében a 450 %-át.”

2. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.