Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról

Hatályos: 2022. 02. 19

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról

2022.02.19.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendeletben - a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók számára - biztosított ösztöndíj program, segíti az Erdőkövesd községben állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű diákok továbbtanulását, és biztosítja a helyi munkaerőpiac stabilitását.

2. Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás

2. § (1) Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatja azon tanulói jogviszonyban álló, általános iskola 8. évfolyamára járó, hátrányos helyzetű diákot, akit az általános iskola Nevelőtestülete kiemelkedő tanulmányi munkája révén javasol.

(2) A támogatás időtartama 5 tanulmányi év, évi 10 hónap.

(3) A Képviselőtestület a támogatás havi összegét legfeljebb 10.000,-Ft-ban határozza meg.

3. BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

3. § (1) Erdőkövesd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére ösztöndíj támogatást nyújt.

(2)1 Hátrányos helyzetű szociálisan rászorultnak minősül az a felsőfokú tanulmányokat kezdő és folytató fiatal, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén a 350 %-át.

(3) Az ösztöndíj elbírálásának további szempontjai: a pályázó

a) árva vagy félárva;

b) családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több;

c) gyermeket nevel;

d) egyedül neveli gyermekét;

e) valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van;

f) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül;

g) állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul;

h) nem részesül kollégiumi ellátásban.

(4) Az önkormányzat a támogatás összegét 15.000,-Ft hallgató/hó összegben állapítja meg.

4. § (1) Az ösztöndíjat pályázati eljárás keretében lehet igénybe venni.

(2) A pályázatokat a www.eper.hu honlapon kell feltölteni, és a kinyomtatott pályázati lapot a hozzátartozó mellékletekkel együtt a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(3) A pályázati hirdetmény a www.eper.hu és a www.erdokovesd.hu honlapon található.

(4) A pályázatokat a Képviselőtestület bírálja el. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(5) A Képviselőtestület döntéséről a pályázókat a jegyző írásban értesíti. A nem nyert pályázók részére a pályázathoz csatolt iratok az értesítéssel együtt visszaküldésre kerülnek.

(6) A megítélt ösztöndíjat a támogatott pályázó számlájára történő utalása érdekében, a Hivatal Pénzügyi Osztálya utalja át az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számlaszámára.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § (2) bekezdése az Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.