Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 03. 01

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2022.03.01.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed nagykorú természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: jogsértő), aki vagy amely Erdőkövesd közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

2. Eljárási szabályok

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

II. Fejezet

Egyes közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások meghatározása

3. A közterületek, utca elnevezésével, házszám elhelyezésével kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

3. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével, karbantartásával vagy a közterületi névtábla kihelyezésének tűrésével kapcsolatos kötelezettségét megszegi.

b) közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti.

c) közterületi névtáblát, házszámtáblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez, áthelyez vagy eltávolít.

d) közterületi névtáblát vagy tartószerkezetét beszennyezi, olvashatatlanná teszi vagy szövegét jogtalanul megváltoztatja.

4. A közterületek használatával kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

4. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) közterület-használatot engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően használ.

b) közterületen bejelentéshez kötött tevékenységet bejelentés vagy engedély nélkül végez.

c) a közterület használatot követően az eredeti állapot-helyreállítási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget.

d) közterületen járművet mos, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végez, amely szennyeződést okoz.

e) járművel közhasználatú zöldterületen, zöldfelületen - kivéve a fenntartási munkákkal összefüggő tevékenység ellátása - közlekedik, parkol, várakozik.

f) közterületi játszótéren lévő eszközöket a játszótéren kihelyezett használati rendtől, az eszköz rendeltetésétől eltérő módon használja.

5. Ingatlanok, közterületek tisztántartásával kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

5. §1 (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, kezelő, használó (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó), aki

a) nem gondoskodik az ingatlanának - lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek - és az azokhoz tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről, továbbá az ingatlanán háztartási hulladékot vagy egyéb hulladékot halmoz fel.

b) nem gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz - járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület - tisztántartásáról, a járdára kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának és egyéb növényi részeinek összegyűjtéséről, elszállításáról.

c) nem gondoskodik az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdaszakasz hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.

d) nem gondoskodik a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

e) a csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett vizet enged, illetve eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot helyez el.

(2) Amennyiben helyszíni szemle alapján a fentiekben körülírt ingatlan tisztántartási kötelezettségének előírása nem felel meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, úgy 15 napos határidővel felszólításra kerül sor.

(3) Amennyiben a jogosult a határidő leteltét követően sem tesz eleget a felszólításnak, úgy a részére a külön rendeletben megállapított lakhatási feltételek biztosítására szolgáló települési támogatás folyósítása a teljesítésig, legfeljebb azonban hat hónapig szüneteltetésre kerül.

6. A környezet- és zajvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

6. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, kezelő, használó (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó), aki

a) avart, kerti hulladékot nem a helyi környezetvédelmi rendeletben meghatározott időszakban vagy időben éget.

b) a helyi környezetvédelmi rendeletben meghatározott növényzet telepítési távolságra vonatkozó előírásokat megszegi.

c) a község belterületén akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb hangosító berendezés alkalmazásával a köznyugalmat és közcsendet sértő zajt okoz.

d) az ingatlanon zajhatással járó kertművelési, kertépítési, valamint kertfenntartási tevékenységet (különösen fűnyírás, motoros fűkasza, motorfűrész használata, kerti traktor üzemeltetése) hétköznap 19.00 óra és 7.00 óra közötti időszakban, szombaton 13 óra után, vagy vasárnap és munkaszüneti napon végez.

e) az ingatlanon zajjal járó karbantartási, javítási, szerelési, építési munka, hobbi tevékenység (pl. anyagvágás, köszörülés, csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép, betonkeverő használata) - az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás vagy veszélyelhárítás esetét kivéve - hétköznap 19.00 óra és 7.00 óra közötti időszakban, szombaton 13 óra után, vagy vasárnap és munkaszüneti napon végez.

7. A temetők és a temetkezés rendjével összefüggő közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

7. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a temetőbe gépjárművel engedély nélkül behajt, kivéve a mozgáskorlátozott vagy idős személyt szállítók, temetkezési szolgáltatást vagy engedélyezett munkálatokat végzők.

b) a temetői munkavégzés során nem tartja be a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat.

c) a temető területére - a vakvezető, terápiás és a mozgáskorlátozottakat segítő ebek, valamint a fegyveres és rendészeti szerv szolgálati eb kivételével - állatot bevisz.

d) a temetőben végzendő munkáról – sírgondozás kivételével – az üzemeltető részére történő bejelentési kötelezettséget elmulasztja.

e) a temető területén történő síremlékállítás, felújítás, bontás során feleslegessé váló anyagokat (sírjelet, annak darabjait, törmeléket, stb.) nem szállítja el vagy a megbontott síremlék darabjait idegen sírokon tárolja.

8. Az állattartással kapcsolatos közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

8. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) a kóbor, gazdátlan vagy igazolható módon nem a tulajdonában álló állat gyepmester általi befogását, elszállítását akadályozza.

b) az állatát nem tartja zárt helyen, valamint az állat a település lakóinak testi épségét veszélyezteti, vagy a lakóknak anyagi kárt okoz.

c) közterületen állatot tart, szabadon enged vagy legeltet, valamint az állatok által elhullajtott szennyeződést, trágyát nem takarítja össze, és nem szállítja el.

III. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben, - a jogsértés jellegével arányában - tízezer forinttól százezer forintig terjedő bírság szabható ki.

9. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

1

Az 5. § az Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.