Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01 - 2022. 03. 01

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2021. (XI.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, kezelő, használó (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó), aki

a) nem gondoskodik az ingatlanának - lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek - és az azokhoz tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről, továbbá az ingatlanán háztartási hulladékot vagy egyéb hulladékot halmoz fel.

b) nem gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz - járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület - tisztántartásáról, a járdára kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának és egyéb növényi részeinek összegyűjtéséről, elszállításáról.

c) nem gondoskodik az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdaszakasz hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.

d) nem gondoskodik a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

e) a csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett vizet enged, illetve eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot helyez el.

(2) Amennyiben helyszíni szemle alapján a fentiekben körülírt ingatlan tisztántartási kötelezettségének előírása nem felel meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, úgy 15 napos határidővel felszólításra kerül sor.

(3) Amennyiben a jogosult a határidő leteltét követően sem tesz eleget a felszólításnak, úgy a részére a külön rendeletben megállapított lakhatási feltételek biztosítására szolgáló települési támogatás folyósítása a teljesítésig, legfeljebb azonban hat hónapig szüneteltetésre kerül.”

2. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.