Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörében eljáró Bokod Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bokod Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire, Bokod Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Bokodi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), és a Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsődére (a továbbiakban: Óvoda).

2. A költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg

2. §1 (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2021. évi együttes költségvetését

a) 369.621.273 forint költségvetési bevétellel,

b) 557.277.707 forint költségvetési kiadással, és

c) 187.656.434 forint költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,

d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 187.692.066 forint előző évek maradványának igénybevételén keresztül valósul meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2021. évi együttes költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti önkormányzati főösszesítőjét, valamint a költségvetési egyenleget és annak belső és külső finanszírozásának módját a rendelet 1. melléklete tartalmazza..

3. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai, és a létszám

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2021. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó bevételi források szerinti részletezését előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2021. évi együttes és elemi költségvetésének alaptevékenységhez kapcsolódó kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete határozza meg.

(3) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda 2021. évi összesített létszámkerete 43 fő, amelyből közfoglalkoztatottként foglalkoztatott létszám 2 fő. A létszámkeret részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által sajátos közszolgálati jogviszonyban – amely a polgármester foglalkoztatási jogviszonya – foglalkoztatottak 2021. évben engedélyezett létszámát 1 főben határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2021. évi együttes és elemi 2021. évi költségvetésében 10 481 669 forint értéken tervez bevételi és 115 671 085 forint értéken tervez kiadási előirányzatot az európai uniós, és más forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra, és projektekre.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2021. évi együttes és elemi 2021. évi költségvetésében nulla, azaz 0 értéken tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda 2021. évi együttes és elemi 2021. évi költségvetésében 1 574 889 forint értéken állapítja meg a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig.

(8) A Képviselő-testület a Bokodi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46 380 forintban határozza meg.

4. Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda gazdálkodásának szabályai

4. § A Képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozat szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményével terjeszthetők a Képviselő-testület elé.

5. § A Képviselő-testület a fizetési, vagy besorolási fokozatot váltó közalkalmazottak és köztisztviselők vonatkozásában a garantált illetménytábla változásából eredő bérfejlesztést egyénenként biztosítja a munkáltatói keresetkiegészítés nominál értéken történő megőrzése mellett.

6. § A közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozók részére megállapított cafetéria juttatás éves összege bruttó 200 000 forint. A felhasználásra vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szerv szabályzata tartalmazza.

7. § A K1103 céljuttatás, projektprémium rovat költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben a polgármester esetében 5 havi illetménye mértékéig vállalható kötelezettség.

8. § Az Önkormányzat a rendeletben a Hivatal és az Óvoda részére jóváhagyott támogatását havi rendszerességgel folyósítja.

9. § Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda bankszámlavezetője a Pannon Takarékbank Zrt. 2855 Bokod, Fő utca 50/A. szám alatti fióktelepe.

10. § Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda munkáltatói jogkör gyakorlója a rendelet 4. mellékletben megállapított létszám- (álláshely) keretet, és a rendeletben elemi költségvetésben megállapított személyi juttatás előirányzatot nem lépheti túl.

5. A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradvány elszámolása

11. § (1) A Hivatal, és az Óvoda esetében a Képviselő-testület dönt a pénzmaradvány elvonandó és felhasználható részéről.

(2) A Hivatal, és az Óvoda pénzmaradványának elszámolása során

a)a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b)a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha e maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
c)a normatív támogatások jogosultságot meghaladó összege,
d)az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesülés nélküli összeg,
e)gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány
az Önkormányzatot illeti meg.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél a legnagyobb hozamot biztosító elhelyezésére.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

13. § Az Önkormányzat, a Hivatal, és az Óvoda tevékenységük során kötelesek a jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésére, betartására és kötelesek takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatni.

14. § A Képviselő-testület a bevételi források gyarapítása céljából elrendeli:

a) a pályázati forrás lehetőségek folyamatos feltárását,

b) az intézményi folyó bevételek növelése érdekében a szabad kapacitások kihasználását.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános tartalék terhére rendkívüli, halaszthatatlan feladatok végrehajtására esetenként 500 000 forint nettó értékhatárig történő kötelezettségvállalásra, amelyről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.

8. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

16. § (1) E rendeletben megtervezett és elfogadott beszerzések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzések kivételével az Önkormányzat nevében a polgármester jár el és jogosult a bekért ajánlatok elbírálására és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára.

(2) Az Önkormányzat nettó 500.000 forint egyedi értékét meg nem haladó beszerzései tekintetében elegendő megrendelést küldeni, a nettó 500.000 forint egyedi értékét meghaladó beszerzései tekintetében legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.

17. § (1) A Hivatal, és az Óvoda nettó 500.000 forint egyedi értékét meg nem haladó beszerzései tekintetében:

a) az ajánlatkérő nevében a költségvetési szerv vezetője jár el és jogosult a bekért ajánlatok elbírálására és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára,

b) elegendő megrendelést küldeni a lehetséges szállító részére.

(2) A Hivatal, és az Óvoda nettó 500.000 forint egyedi értékét meghaladó beszerzései tekintetében:

a) az ajánlatkérő nevében a költségvetési szerv vezetője jár el, de a Képviselő-testület jogosult a bekért ajánlatok elbírálására és a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára,

b) legalább 3 db ajánlatot kell bekérni a lehetséges szállítóktól.

(3) A Kbt. hatálya alá nem tartozó nettó 500.000 forint egyedi értékét meghaladó beszerzéseknél az ajánlatkérő nevében eljáró költségvetési szerv vezetője által meghatározott tartalmú – legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött – ajánlatkérés alapján történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

9. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § a Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Bokod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bokod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.