Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 09. 30

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.19.

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Bükkszentmárton Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének egyező bevételi - kiadási főösszege 68 268 737 Ft.

2. § (1) A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet az 1 §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

a) Önkormányzatok saját működési bevételei 2 970 000 Ft

b) Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 31 946 582 Ft

c) Támogatásértékű működési bevétel 543 150 Ft

d) Előző évek maradványának átvétele működési célra 1 709 254 Ft

e) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 858 626 Ft

f) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra 28 241 125 Ft

(3) A bevételi főösszeg részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

a) Személyi juttatások 14 420 744 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 1 872 498 Ft

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 15 838 360 Ft

d) Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 000 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadás 1 081 532 Ft

f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak 485 678 Ft

g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek 500 000 Ft

h) Felújítás 25 594 220 Ft

i) Beruházás 2 857 605 Ft

j) Általános tartalék 2 287 916 Ft

k)Tartalék (kötelezettséggel terhelt maradvány) 330 184 Ft

(5) A kiadási főösszeg részletezését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A felhalmozási költségvetés részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatások alakulását a 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az engedélyezett létszámadatokat az 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználást a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.

(2) Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,

b) bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadások átcsoportosítását végrehajthatja a költségvetési rendelet módosítások közötti időpontokban, melyről a rendelet módosításkor beszámol a képviselő testületnek,

c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér – hitel felvételéről.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:

a) a cafetéria–juttatás összege 2022. január 1-jétől 231 900 Ft/fő/év,

b) 2022. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselők alapilletményének a 15%-a.

(4) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 1-jétől 46 380 Ft.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott helyi kiadások teljesítésére.

(6) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.

(7) A képviselő-testület kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.

(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

6. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.