Kéleshalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hatályos: 2021. 10. 29

Kéleshalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2021.10.29.

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról


Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § Kéleshalom Községi Önkormányzatának a szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatásból vásárolt tűzifa szociális rászorultsági alapon történő jogosultság feltételeinek, igénylésének és odaítélésének szabályainak megállapítása.


Természetbeni támogatás elosztására vonatkozó eljárási szabályok

2. § (1) A képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 2 m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.

(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából környezettanulmány készíthető a kérelmező életkörülményeiről, háztartásáról.

3. § (1) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvez,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon felül tűzifa támogatást igényelhet az, akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 100.000 Ft-ot

(3) Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás megállapítása iránti eljárás 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(5) Az átvevő a tűzifa átvételéről a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényt köteles aláírni.

(6) Nem állapítható meg támogatás annak a kérelmezőnek, aki(nek)

a) lakatlan az ingatlana,

b) fával nem fűthető az ingatlana,

c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

4. § Az önkormányzat a tűzifáért, és annak házhozszállításáért a támogatottól térítést nem igényel.

5. § (1) A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2021. november 12-ig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa 2022. január 21-ig vehető át.

(3) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló famennyiség e célú felhasználásáig van lehetőség.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2022. március 31. napján hatályt veszti.

1. melléklet a 8/2021.(X. 28.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2021. november 12-ig.
KÉRELEM
Név: ……………………………………………………………………………………
Születéskori név: ….…………………………………………………………………
Szül. hely és idő: ………………………………………………………………………..
An:……………………………………………………………………………………...
6444 Kéleshalom,……………………………..szám alatti lakos kérem, hogy részemre Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló 8/2021.(X.28.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
Havi jövedelem:
TAJ szám: - -
Kérelmezővel azonos lak lakcímen élők adatai:
Tűzifa támogatás ugyanazon ingatlan esetén csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától!
(1) A képviselő-testület a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, legfeljebb 2 m3 szociális tűzifa támogatásban részesíti.
(2) A kérelemben feltüntetett adatok valódiságának és a jogosultság feltételeinek ellenőrzése céljából környezettanulmány készíthető a kérelmező életkörülményeiről, háztartásáról.

Név
TAJ szám

Rokoni
kapcsolat

Szül. hely + idő
(év,hó,nap)

Munkahely,
iskola, óvoda

Havi nettó jövedelem

Bejelentett lakóhely

Tartózkodási hely

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert: (aláhúzandó)

a) aktív korúak ellátásában részesülök: (határozatszám: …………………………..) igen/nem

b) időskorúak járadékában részesülök: (határozatszám: …………………………..) igen/nem

c) települési támogatásban részesülök: (határozatszám: …………………………..) igen/nem

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek: (határozatszám: ………………………......) igen/nem

f) háztartásomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

Kijelentem, hogy (aláhúzandó)

a) lakott az ingatlanom, igen/ nem

b) fával is fűthető az ingatlanom, igen/nem

c) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos vagyok

és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végeztem: igen/nem
Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek.
Kérelmemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.
Tudomásul veszem, hogy az adatfelvétel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a által előírt nyilvántartások vezetése miatt kötelező. A felvett adatokat a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények kezelhetik.
Nyilatkozom, hogy a 2004. évi CXL. törvény 29. §. (9) bekezdése szerinti értesítést nem kérem.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kéleshalom, 2021…………………………………..
………………………………………………….
kérelmező aláírása
Kérelemhez mellékelni kell:
a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyairól szóló igazolások az alábbiak szerint:
- a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány vagy nyugdíjösszesítő, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartásdíj esetén bírósági ítélet, vagy gyámhivatali határozat
- jövedelemmel nem rendelkező személy esetében szükséges az állami foglalkoztatási szerv (továbbiakban: munkaügyi kirendeltség) által az együttműködés tényéről, vagy annak hiányáról kiállított hatósági bizonyítvány
- alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett munkából származó jövedelem igazolása
- halotti anyakönyvi kivonat másolata, a temetés költségeiről a segélykérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példánya (temetési költségek finanszírozása érdekében)

2. melléklet a 8/2021.(X.28.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY
Név:……………………………………………………………………………………………
6444 Kéleshalom,…..……..………………………………………. szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kéleshalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló 8/2021. (X.28.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ……… m3 mennyiségű tűzifát átvettem.
Átvétel ideje: 2021…………………………………
……………………………………….. …………………………………………
átadó átvevő