Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016(IX.1.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 02

Pusztafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/B. §. (2) bekezdésében, valamint  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet  (a továbbiakban: Rendelet) 16. §. (1)-(3) bekezdése.  


2. §


A Rendelet 21. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:


„ (2) A külön törvényben megállapított az Önkormányzat által kötelezően ellátandó közfeladat teljesítése érdekében, az Önkormányzat nevében és érdekében eljárva, a közszolgáltatási szerződést a Társulás köti meg a szolgáltatóval.”


3. §


(1) A Rendelet  „12. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettség, és megfizetésének a rendje” alcím  helyébe a következő alcím lép:

„12. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség és megfizetésének  rendje”


(2) A Rendelet 22. §. (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §.

(1) A Ht. 32/A. §-a alapján 2016. április 1. napjától teljesített közszolgáltatás ellenértékeként a Ht. 91-91/A. §. és a 91/B.§. szerint megállapított közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) számlája alapján a koordináló szerv részére fizetik meg.

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatos panasz tárgyábanaz ingatlanhasználó a Koordináló szervhez fordulhat.. ”


4. §


Hatályát veszti a Rendelet 25. §. (5) bekezdése.


5. §


A Rendelet 27. §. (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, valamint jogszabály által meghatározott rendszerességgel a nyilvántartás adatait továbbítja a Koordináló szerv részére számlázás céljából.

(3) A közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult a nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat kezelni.

(4) A közszolgáltató és a Koordináló szerv az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, a jogviszony megszűnést követően díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató és a Koordináló szerv a kezelt adatokat megsemmisíti, illetve a önkormányzatnak átadja.”


6. §


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


kmft.


Takács Viktor                                                                                             Dr. Bényei Norbert

polgármester                                                                                                       jegyző