Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 18

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Pápadereske Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.18.

Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Pápadereske Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) bevételi fő összegét 30.663.682 Ft-ban

b) kiadási fő összegét 56.049.461 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési egyenleg összegét 25.385.779 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési cél szerint egyenleg 9.224.954 Ft

b) felhalmozási cél szerinti egyenleg 16.160.825 Ft.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 8 főben határozza meg, ezen belül:

a) Funkciók szerinti létszámkeretét 7 főben állapítja meg,

b) A képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete (1.1. melléklete) alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2, 9.1.3. mellékletek szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kiadások között 12.901.964 Ft általános tartalékot állapít meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott munkavállalók számára a cafeteria juttatás éves bruttó összegét 184.320 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

5. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy 500.000 forint értékhatárig dönthet a jóváhagyott kiemelt előirányzatok felhasználásáról. A polgármester döntéseiről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

7. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadások előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosításról december 31-ig köteles a polgármester beszámolni a képviselő-testület felé, az előirányzat átcsoportosítás december 31-ig gyakorolható.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogot a képviselő-testület teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, működtetésért és továbbfejlesztéséért esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezés

9. § A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

10. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.