Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 22- 2023. 05. 26

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.22.

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 39.988 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 28.901 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 11.087 e Ft.

b) 39.988 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 27.579 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

c) 12.409 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 1.322 e Ft., felhalmozási célú 11.087 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási tervei nincsenek 2022. évre., 6. melléklet szerint határoz meg.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 7. melléklet szerint határoz meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a 2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 3.396 e Ft összegben állapítja meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet

Nemeskisfalud KözségÖnkormányztának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

24 118

33 358

27 579

114,35%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 998

28 184

25 799

112,18%

2. Közhatalmi bevételek

920

1 634

1 580

171,74%

3. Működési bevételek

200

3 540

200

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 540

9 924

12 409

164,58%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 540

9 924

12 409

164,58%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

7 540

9 924

12 409

164,58%

1.1. Működési célú

2 040

4 424

1 322

64,80%

1.2. Felhalmozási célú

5 500

5 500

11 087

201,58%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

31 658

43 282

39 988

126,31%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

26 158

26 520

28 901

110,49%

1. Személyi juttatások

7 116

9 899

9 337

131,21%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 078

1 260

1 214

112,62%

3. Dologi kiadások

5 400

7 872

8 000

148,15%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 977

3 455

5 907

118,69%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 587

4 034

4 443

58,56%

5.1. Működési célú támogatások

1 623

1 047

64,51%

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 964

3 396

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

5 500

6 484

11 087

201,58%

1. Beruházások

2 550

2 944

0

0,00%

2. Felújítások

3 000

3 540

11 087

369,57%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

31 658

33 004

39 988

126,31%

3. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Működési bevételek - kiadások

2021.évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 998

28 184

25 799

112,18%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

22 646

24 727

25 308

111,75%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 648

10 666

11 689

109,78%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 789

0,00%

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

687

0,00%

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

610

0,00%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

492

0,00%

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 796

0,00%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

64

0,00%

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 728

10 258

11 349

116,66%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 533

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

351

3 457

491

139,89%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

351

3 457

491

139,89%

II. Közhatalmi bevételek

920

1 634

1 580

171,74%

1. Vagyoni típusú adók

456

414

380

83,33%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

296

216

200

67,57%

1.3. Telekadó

160

198

180

112,50%

2. Értékesítési és forgalmi adók

464

1 191

1 200

258,62%

2.1 Iparűzési adó

464

1 191

1 200

258,62%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

29

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

200

3 540

200

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

2 040

4 424

1 322

64,80%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

2 040

4 424

1 322

64,80%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

2 040

4 424

1 322

64,80%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

26 158

37 782

28 901

110,49%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

7 116

9 899

9 337

131,21%

Törvény sz.illetmény

3 321

6 054

4 073

122,64%

Normatív jutalom

219

250

250

114,16%

Béren kívülli juttatás

120

120

120

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

150

Választott tisztségvis.

2 744

2 803

4 069

148,29%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

672

675

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 078

1 260

1 214

112,62%

III. Dologi kiadások

5 400

7 872

8 000

148,15%

Készlet beszerzés

1 350

2 730

2 800

207,41%

Kommunális szolg.

300

353

400

133,33%

Szolgáltatás

2 750

3 200

3 200

116,36%

Különféle befizetések, egyéb dologi

1 000

1 589

1 600

160,00%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 977

3 455

5 907

118,69%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 587

4 034

4 443

58,56%

1. Működési célú támogatások

1 047

2. Elvonások és befizetések

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

3 396

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

26 158

26 520

28 901

110,49%

4. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 496

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

5 500

5 500

11 087

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

5 500

5 500

11 087

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

5 500

7 996

11 087

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 500

2 944

1. Önkormányzati beruházások

2 500

2 944

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

3 000

3 540

11 087

1. Önkormányzati felújítások

3 000

3 540

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

5 500

6 484

11 087

201,58%

5. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

3884

4623

5683

146,32%

2744

3016

4069

148,29%

425

525

529

715

1082

1085

2.

13320

Köztemető fennt.

100

16

50

50,00%

100

16

50

50,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

95

100

35

95

100

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

551

4123

1641

297,82%

326

2774

461

141,41%

25

215

30

120,00%

200

1134

1150

575,00%

6.

45160

Közutak

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

100

0

0

0,00%

100

0,00%

10.

64010

Közvilágítás

750

572

600

80,00%

750

572

600

80,00%

11.

66010

Zöldterület

200

0

0

0,00%

200

0,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

1999

2000

800,00%

250

1999

2000

800,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

##

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

16.

10755

Falugondnok

5401

5789

6002

111,13%

3334

3357

3612

108,34%

517

520

470

90,91%

1550

1912

1920

123,87%

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

18.

82042

Könyvtár

1023

659

1062

103,81%

712

633

900

111

117

200

26

45

22,50%

19.

82092

Közművelődés

700

420

663

94,71%

119

295

68

700

301

300

42,86%

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

36

50

25,00%

200

36

50

25,00%

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

23.

104051

Szociális étk.

400

699

700

175,00%

400

699

700

175,00%

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

0

#######

25.

Működési kiadás összesen

13594

19031

18551

136,46%

7116

9899

9337

131,21%

1078

1260

1214

112,62%

5400

7872

8000

148,15%

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. eredeti ei

2021. évi várható telj

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

11087

11087

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

2550

2496

2550

2496

13.

72111

Háziorvosi alapell.

14.

72311

Fogorvosi alapell.

15.

74031

Család és nővéd.

16.

76062

Település eü.

17.

81030

Sport műk.

18.

82042

Könyvtár

19.

82092

Közművelődés

3000

3829

448

3000

3381

20.

96015

Gyermekétk.

21.

102030

Idősek nepp.ell.

22.

104042

Gyermekjóléti

23.

104051

Szociális étk.

24.

107060

Egyes szoc.ell.

25.

Felhalmozási kiadás

5550

6325

11087

158,00

2550

2944

0

158,00

3000

3381

11087

6. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi felújítás céljainak meghatározása

6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2022. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

0

2.

Község városgazd.( vis maior)

0

3381

11087

327,92%

3.

Fűtéskorszerűsítés

3000

4.

Összesen:

3000

3381

11087

327,92%

7. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

10.

Község városgazd. (traktor)

2000

2944

14.

Község városgazd. (gép)

500

34.

Összesen:

2500

2944

0

0,00%

8. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi létszám adatainak meghatározása

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2

2

2

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

4

4

100,00%

9. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

24 118

33 350

27 579

114,35%

27 088

491

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 998

28 184

25 799

112,18%

25 308

491

2. Közhatalmi bevételek

920

1 634

1 580

171,74%

1 580

3. Működési bevételek

200

3 540

200

100,00%

200

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 540

9 924

12 409

164,58%

12 409

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 540

9 924

12 409

164,58%

12 409

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

7 540

9 924

12 409

164,58%

12 409

1.1. Működési célú

2 040

4 424

1 322

64,80%

1 322

1.2. Felhalmozási célú

5 500

5 500

11 087

201,58%

11 087

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

31 658

43 274

39 988

126,31%

39 497

491

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

26 158

26 520

28 901

110,49%

28 410

491

1. Személyi juttatások

7 116

9 899

9 337

131,21%

8 846

491

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 078

1 260

1 214

112,62%

1 214

3. Dologi kiadások

5 400

7 872

8 000

148,15%

8 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 977

3 455

5 907

118,69%

5 907

5. Egyéb működési célú kiadások

7 587

4 034

4 443

58,56%

4 443

5.1. Működési célú támogatások

1 623

1 047

64,51%

2 175

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

3 396

2 268

5.4. Működési célú tartalék

5 964

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

5 500

6 484

11 087

201,58%

11 087

1. Beruházások

2 550

2 944

0

0,00%

0

2. Felújítások

3 000

3 540

11 087

369,57%

11 087

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

31 658

33 004

39 988

126,31%

39 497

491

10. melléklet

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023-2024-2025. évek gördülő tervezése

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

20232. év eredeti előirányzata

2024. év eredeti előirányzata

2025. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

24 118

33 350

27 579

114,35%

28 406

29 117

29553

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 998

28 184

25 799

112,18%

26 573

27 237

27646

2. Közhatalmi bevételek

920

1 634

1 580

171,74%

1 627

1 668

1693

3. Működési bevételek

200

3 540

200

100,00%

206

211

214

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

7 540

9 924

12 409

164,58%

12 781

13 101

13297

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 540

9 924

12 409

164,58%

12 781

13 101

13297

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

7 540

9 924

12 409

164,58%

12 781

13 101

13297

1.1. Működési célú

2 040

4 424

1 322

64,80%

1 362

1 396

1417

1.2. Felhalmozási célú

5 500

5 500

11 087

201,58%

11 420

11 705

11881

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

31 658

43 274

39 988

126,31%

41 188

42 217

42851

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

26 158

26 520

28 901

110,49%

29 768

30 512

30970

1. Személyi juttatások

7 116

9 899

9 337

131,21%

9 617

9 858

10005

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 078

1 260

1 214

112,62%

1 250

1 282

1301

3. Dologi kiadások

5 400

7 872

8 000

148,15%

8 240

8 446

8573

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 977

3 455

5 907

118,69%

6 084

6 236

6330

5. Egyéb működési célú kiadások

7 587

4 034

4 443

58,56%

4 576

4 691

4761

5.1. Működési célú támogatások

1 623

1 047

64,51%

1 078

1 105

1122

5.2. Elvonások és befizetések

0

0

0

5.3. Általános tartalék

3 396

3 498

3 585

3639

5.4. Működési célú tartalék

5 964

0

0

0

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

5 500

6 484

11 087

201,58%

11 420

11 705

11881

1. Beruházások

2 550

2 944

0

0,00%

0

0

0

2. Felújítások

3 000

3 540

11 087

369,57%

11 420

11 705

11881

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

31 658

33 004

39 988

126,31%

41 188

42 217

42851

11. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

Ssz.

Megnevezés

2021. évi tervezett előirányzat

2022. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

7540

12409

2.

Előző évek költségvetési maradványa

12. melléklet

2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Rendszeres pénzbeni ellátások

100

2.

Lakhatással kapcsolatos támogatás

100

3.

Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása

0

4.

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

0

5.

Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása

0

Rendkivüli települési támogatás

4 911

6.

Szülési támogatás

0

7.

Művi meddővé tétel iránti támogatás

0

8.

Tüzifa természetbeni támogatás

1 300

9.

Egyéb rendkivüli települési támogatás

3 311

10.

Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás

300

11.

Egyéb támogatási formák

250

12.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

0

13.

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

0

14.

Köztemetés

250

15.

Társulásnak átadás a 1.3.1. alapján

646

16.

Összesen:

5 907