Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 17

Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.02.17.

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Mártély Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az Önkormányzat székhelye: 6636. Mártély, Rákóczi tér 1.

(3) Az Önkormányzat illetékessége Mártély község közigazgatási területére terjed ki.

(4) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.martely.hu

2. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületét (a továbbiakban: Képviselő-testület) illetik meg. A Képviselő-testületet a polgármester képviseli.

(2) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló, használatuk rendjét külön rendelet állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására külön rendeletet alkot.

3. § (1) Az Önkormányzat körbélyegzőjén körívben „Mártély Községi Önkormányzat Csongrád-Csanád megye” felirat szerepel, középen Magyarország címere.

(2) A Képviselő-testület körbélyegzőjén körívben „Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete” felirat szerepel, középen Magyarország címere.

(3) A polgármester körbélyegzőjén körívben „Mártély Községi Önkormányzat polgármestere” felirat szerepel, középen Magyarország címere.

4. § (1) Mártély Község Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával közös hivatalt működtet, melynek megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

(2) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

(3) A Polgármesteri Hivatal a 6636. Mártély, Rákóczi tér 1. sz. alatti községházán kirendeltséget működtet.

5. § Az Önkormányzat alaptevékenységeinek felsorolást kormányzati funkciók szerint az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

6. § (1) A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, akik közül 1 fő polgármester, 6 fő települési képviselő.

(2) A Képviselő-testület tagjainak névsorát a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

1. A Képviselő-testület feladata és hatásköre

7. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 41. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. Az átruházott hatáskörök jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az átruházott hatáskörök címzettje annak gyakorlásáról köteles - az önkormányzati hatósági ügyek kivételével - a Képviselő-testületnek félévente beszámolni.

(3) Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének tapasztalatairól a hatáskör címzettje évente egy alkalommal köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

(4) A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a végrehajtásért felelős a határidő lejártát követően, félévente a Képviselő-testület rendes ülésén köteles beszámolni.

8. § A polgármester az Önkormányzat nevében a kölcsönös érdekek alapján együttműködhet és megállapodást köthet más hazai helyi önkormányzatokkal, intézményekkel, szervekkel, melyről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

2. A Képviselő-testület munkaterve

9. § (1) A Képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet féléves időszakra kell készíteni. A munkatervet a polgármester állítja össze és terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet

a) tisztségviselő,

b) bizottság,

c) képviselő,

d) a térség egyéni országgyűlési választókerületének képviselője,

e) a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott,

f) a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának vezetője,

g) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság, intézmény vezetője,

h) Mártély Község közigazgatási területén közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetői,

i) Mártély Község közigazgatási területén működő civil szervezetek vezetői.

(3) A munkatervbe fel kell venni a bizottság, illetve a megválasztott képviselők több mint negyede által javasolt előterjesztést.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) a hónap megjelölésével az ülések tervezett időpontját,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét,

c) az egyes napirendeket előzetesen véleményező bizottságok felsorolását.

3. A Képviselő-testület ülései

10. § (1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést (díszülés) tart.

(2) A Képviselő-testület ülésének összehívására és az ülés vezetésére a polgármester jogosult. A polgármester akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén e jogosultságokat az alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(3) Az ülések helyszíne az Önkormányzat székhelye, 6636. Mártély, Rákóczi tér 1. sz. alatti községháza tárgyalóterme vagy egyéb tárgyalásra alkalmas helyisége.

(4) Az ülés előtt vagy során felmerülő vis maior esetén az ülés a polgármester által meghatározott, arra alkalmas, a szükséges technikai eszközökkel felszerelt helyszínen is megtartható.

4. Alakuló ülés

11. § Az alakuló ülés menetét, a napirendek sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról,

b) a polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása,

c) a képviselők eskütétele, megbízóleveleik átadása,

d) a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata vagy megalkotása,

e) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,

f) alpolgármester megválasztása - titkos szavazás útján – a 39. §-ban foglaltak szerint,

g) alpolgármester eskütétele,

h) a polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása,

i) egyebek.

5. A rendes ülés összehívásának rendje

12. § (1) Rendes ülést a Képviselő-testület – a téli szünet (január hónap), illetve a nyári szünet (július és augusztus hónapok) kivételével - havonta tart.

(2) A Képviselő testület ülését az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előterjesztőjének megnevezését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A meghívót a képviselők az ülés előtt legalább 4 nappal elektronikus úton kapják meg.

(3) A meghívóval egyidejűleg kézbesítésre kerülnek a nyílt és zárt ülés írásos anyagai.

(4) Az internetes rendszer tartós üzemzavara esetén a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája gondoskodik a meghívó és az előterjesztések papír alapon, vagy elektronikus adathordozón történő rendelkezésére bocsátásáról a képviselők részére.

(5) A meghívó kiküldésével egyidejűleg a község lakossága, a meghívottak és a sajtó képviselőinek tájékoztatása céljából a meghívó és a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések a honlapra feltöltésre kerülnek.

(6) A meghívó és az ülés teljes anyaga elektronikus úton megküldésre kerül a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak.

13. § (1) A Képviselő-testület rendes ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a térség egyéni országgyűlési választókerületének képviselőjét,

b) a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat,

c) a bizottságok nem képviselő tagjait,

d) a Polgármesteri Hivatal irodavezetőit.

(2) A tevékenységüket érintő napirendi pont tárgyalásakor tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit,

b) akiket a polgármester indokoltnak tart.

(3) A Képviselő-testület ülésén a tevékenységüket érintő napirendi pont tárgyalása során tanácskozási joggal rendelkeznek azoknak a Mártélyon székhellyel rendelkező önszerveződő közösségeknek a képviselői, akik felszólalási szándékukat az ülés megkezdése előtt az ülés vezetőjének jelzik.

(4) A tanácskozási joggal meghívottak az ülésen – a döntéshozatalban való részvétel kivételével – a képviselőket megillető jogosultságokkal rendelkeznek.

6. Rendkívüli ülés összehívásának rendje

14. § (1) A polgármester indokolt esetben rendkívüli ülést hívhat össze.

(2)1 A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a megválasztott képviselők egynegyedének, valamely állandó bizottság, vagy a kormányhivatal vezetőjének indítványára. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokait. Az indítványt a polgármesterhez címezve kell előterjeszteni. A polgármester a rendkívüli ülést az indítvány benyújtásától számított 15 napon belüli időpontra köteles összehívni.

15. § (1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót és az ülés anyagát az ülés tervezett időpontja előtt legalább 2 nappal kell kézbesíteni.

(2) Ha a Képviselő-testületnek haladéktalanul döntenie kell hatáskörébe tartozó ügyben, az ülés összehívható a meghívó kézbesítését követő napra, a napirend megjelölésével. Rendkívül sürgős esetben telefonon is összehívható, akár aznapra is. Ez esetben írásos előterjesztés kiküldése mellőzhető azzal, hogy annak tartalma az ülés előtt szóban kerül ismertetésre. Az összehívás érvényességi feltétele, hogy valamennyi képviselő értesüljön az ülés összehívásáról.

(3) A Képviselő-testület rendkívüli ülésére a 13. § (1) bekezdésében felsoroltak közül azokat kell tanácskozási joggal meghívni, akiknek jelenlétét a polgármester indokoltnak tartja.

(4) Egyebekben a rendkívüli ülés összehívása tekintetében a rendes ülés összehívására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

16. § Rendkívüli ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására kerül sor, illetve egyéb kérdések is tárgyalhatóak. Rendkívüli ülésen napirend előtti felszólalásra, interpellációra, kérdés feltételére nincs lehetőség.

7. Az ülések nyilvánossága

17. § (1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a kijelölt részen foglalhatnak helyet. Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy rendzavarókat az ülésről kiutasíthatja.

(2) Az ülésen megjelent állampolgárok, továbbá - a Mötv. 53. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint - a helyi civil szervezetek tevékenységi körükkel összefüggésben, név, téma, illetve a napirendi pont megjelölésével felszólalási szándékot jelenthetnek be a 13. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) Az elnök dönt arról, hogy a felszólalási szándékot bejelentők közül kinek adja meg a szót.

(4) A közérdekű napirendekhez nem kapcsolódó felszólalók a szót a napirendek tárgyalása előtt kaphatják meg.

8. Zárt ülés

18. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján egy napirendi pontot zárt ülésen tárgyalhat, az ülés vezetője tájékoztatja a képviselőket az eset körülményeiről, és felhívja a figyelmüket, hogy amennyiben – erre irányuló indítvány alapján – az előterjesztést zárt ülésen kívánják tárgyalni, a napirendi pontok egyszerű szótöbbséggel történő elfogadását megelőzően, az adott napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról külön szavazással, minősített többséggel szükséges dönteni.

(2) A zárt ülésen tárgyalt napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tartalma és a vita során elhangzottak, az előterjesztéshez kapcsolódóan keletkezett adatok – a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kivételével – nem nyilvánosak.

(3) A zárt ülésen részvételre jogosult a zárt ülésen tudomására jutott adatot, információt a zárt ülésen részvételre nem jogosult személy tudomására nem hozhatja.

(4) Zárt ülésen mobiltelefon vagy egyéb adatrögzítésre, adathordozásra alkalmas eszköz nem használható.

III. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE, AZ ELNÖK JOGKÖRE

19. § Az ülés vezetésére a 10. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint jogosultak, az ott meghatározottak szerinti sorrendben.

20. § (1) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése, az ülés elnapolása,

b) az ülésről távol maradó képviselők előzetes bejelentéséről a Képviselő-testület tájékoztatása,

c) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése,

d) napirendi javaslat előterjesztése,

e) az ülés vezetése, szó megadása, szó megtagadása, szó megvonása,

f) az ülés rendjének biztosítása,

g) az ülés félbeszakítása,

h) jelen rendelet rendelkezéseinek betartása, betartatása,

i) javaslattétel napirendi pont tárgyalásának elnapolására,

j) javaslattétel napirendi pontok összevont tárgyalására,

k) javaslattétel a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására,

l) szavaztatás,

m) a szavazás eredményének megállapítása,

n) zárt ülés bejelentése.

(2) Határozatképtelenség esetén az elnök köteles intézkedni a határozatképesség helyreállításáról. Ha a határozatképesség előreláthatólag 15 percen belül nem állítható helyre, az elnök szünetet rendel el.

(3) Amennyiben az ülésen olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az elnök az akadály elhárításáig köteles szünetet elrendelni.

(4) Az elnök a (2)-(3) bekezdésekben meghatározottakon kívül egyéb indokolt esetekben is rendelhet el szünetet azzal, hogy a folytatás időpontját köteles bejelenteni. 7 napnál hosszabb időtartamra szünet nem rendelhető el.

21. § (1) Az elnök vitavezetési feladatai:

a) a vita megnyitása, a vita lezárása és összefoglalása,

b) a szavazás elrendelése,

c) a szavazás eredményének megállapítása.

(2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselők javaslatot tehetnek. A képviselő-testület ebben vita és külön határozathozatal nélkül dönt, egyszerű szótöbbséggel.

(3) A vita összefoglalása után az elnök a vitát ismételten nem nyithatja meg.

22. § (1) Az elnök az ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében

a) rendre utasítja azt a felszólalót, aki a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít vagy a tanácskozás rendjét egyéb módon megzavarja,

b) felszólítja a tárgyszerűségre azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól.

(2) Ismételt felszólítás után a szót az elnök megvonja.

IV. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE, ELŐTERJESZTÉSEK

9. Az ülés menete

23. § A Képviselő-testület ülésének menetét, a napirendek sorrendjét – a Képviselő-testület eltérő határozatának hiányában - az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) napirend előtti felszólalások,

b) szóbeli vagy írásbeli kérdések,

c) interpellációk,

d) előző üléseken feltett kérdésekre, interpellációkra adott válaszok ismertetése, amennyiben azok nem kerültek azonnal megválaszolásra,

e) a munkatervben szereplő fő napirendek,

f) egyebek, ezen belül elsőként a rendelet-tervezetek,

g) beszámolók, tájékoztatók,

h) zárt ülésen tárgyalandó napirendek.

24. § (1) Az ülés napirendjéről a képviselői javaslatokat figyelembe véve a Képviselő-testület dönt.

(2) A napirendek elfogadása előtt:

a) az elnök az ülést legfeljebb 15 napra elnapolhatja,

b) az előterjesztő az előterjesztését visszavonhatja,

c) az elnök, vagy bármelyik képviselő indítványára a Képviselő-testület napirendre vehet olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést, melyre tekintettel a Képviselő-testület rendkívüli ülése is összehívható lenne,

d) az elnök, bármelyik képviselő vagy a jegyző indítványozhatja valamely napirendi javaslaton szereplő kérdés napirendre vételének mellőzését, vagy a javasolt napirendi sorrend megváltoztatását,

e) az elnök köteles bejelenteni, ha valamely napirendi javaslaton szereplő kérdésnek a tárgyalását az illetékes bizottság nem támogatta.

(3) A (2) bekezdés e) pont esetében a bizottság elnöke köteles tájékoztatást adni a döntés okáról, melyet követően a napirendre vételről a Képviselő-testület dönt.

(4) A napirend elfogadását követően - akár az ülés közben is - jogosult az elnök, bármelyik képviselő, a jegyző, valamint saját előterjesztése tekintetében az előterjesztő kezdeményezni valamely napirendi pont elnapolását, napirendről történő levételét vagy a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel külön határozattal dönt.

(5) Napirendi pont elnapolása esetén a Képviselő-testület az előterjesztést az előterjesztőnek átdolgozásra visszaküldheti, és ismételt bizottsági véleményezésre adhatja ki.

10. Előterjesztések

25. § (1) A Képviselő-testület ülése napirendi pontjának előterjesztője

a) tisztségviselő,
b) bizottság elnöke,
c) képviselő,
d) irodavezető,
e) a polgármester által felkért más személy
lehet.
(2) Az alakuló ülés napirendi pontjainak előterjesztője a polgármester.
(3) Rendelet-tervezetet előterjeszthet:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő,
d) bizottság elnöke,
e) jegyző,
f) aljegyző.

26. § (1) Előterjesztést csak írásban lehet tenni, melynek tartalmi és formai követelményeit a a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Szóbeli előterjesztés csak abban az esetben nyújtható be, ha a Képviselő-testületnek az adott ügyben haladéktalanul döntenie szükséges, és rendkívüli ülés is összehívható lenne.

(3) Rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés kizárólag írásban nyújtható be.

(4) Az önálló indítvány, az interpelláció, a kérdés és sürgősségi indítvány előterjesztésére külön szabályok vonatkoznak.

27. § (1) Az előterjesztést legkésőbb az ülést megelőző 5 nappal a jegyzőnek meg kell küldeni. E nélkül az előterjesztés a Képviselő-testület ülésén nem tűzhető napirendre. Ez alól kivételt képeznek a személyi kérdések, hatósági ügyek, valamint az alakuló ülésen megtárgyalandó napirendek.

(2) Az ülést megelőző 5 napon belül érkezett előterjesztések (letett anyag) napirendre vételét és a tárgyalásra bocsátását a jegyző és a polgármester együttes hozzájárulásával csak indokolt esetben, annak sürgős döntést igénylő volta miatt lehet engedélyezni. A letett anyagot a képviselők részére haladéktalanul meg kell küldeni, és a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztést a honlapra fel kell tölteni. Amennyiben a letett anyag az ülést megelőző napon érkezik – levélben vagy elektronikus úton történő megküldés helyett - a képviselők részére az ülésen is átadható.

28. § (1) Rendeletalkotás kezdeményezésére és előkészítésére a 25. § (3) bekezdésben meghatározottak jogosultak.

(2) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(3) Rendelet-tervezetet csak azt követően lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha a jegyző törvényességi szempontból véleményezte, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és véleményezte.

11. Önálló indítvány

29. § A képviselő a – Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben – munkatervben nem szereplő önálló indítványt terjeszthet elő, amelynek meg kell felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek, illetve benyújtási határidőknek.

12. Interpelláció

30. § (1) A képviselő önkormányzati döntés vagy annak végrehajtása tárgyában, valamely intézkedés elmulasztása kapcsán magyarázat kérése céljából interpellációt intézhet a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a bizottság elnökéhez vagy a jegyzőhöz.

(2) Az interpellációnak tartalmaznia kell:

a) a képviselő nevét,

b) azt a személyt, akihez az interpelláció irányul,

c) az interpelláció tárgyát, részletes leírását és indoklását.

(3) Interpellációt az ülést megelőző 5. nap 16 óráig kizárólag írásban lehet benyújtani a polgármesternél, aki biztosítja az interpelláció nyilvántartásba-vételét és az interpelláció címzettjéhez haladéktalanul történő eljuttatását, valamint a honlapon történő megjelentetést.

(4) Az interpelláló képviselő az interpellációt az ülésen szóban is ismertetheti.

(5) Amennyiben az interpelláció a (3) bekezdésben foglalt határidőn belül érkezik, az érintettnek az ülésen szóban választ kell adnia. A válaszadás elhalasztását a Képviselő-testület engedélyezheti a határidő megjelölésével.

(6) Amennyiben az interpelláció a (3) bekezdésben foglalt határidőn túl érkezik, az érintettnek az ülésen csak abban az esetben kell választ adnia, ha az interpellált álláspontja szerint a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Amennyiben előzetes vizsgálat szükséges, a választ 15 napon belül írásban kell megküldeni az interpellálónak, valamint tájékoztatásul valamennyi képviselőnek. Az interpellált személy kérésére a Képviselő-testület a határidőt további 15 nappal meghosszabbíthatja.

(7) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő nyilatkozik. Ha a választ elfogadja a Képviselő-testület nem hoz határozatot. Amennyiben a választ nem fogadja el, úgy annak elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(8) Ha a Képviselő-testület a választ nem fogadja el, a hatáskörébe tartozó ügyben haladéktalanul intézkedést tesz, vagy a hatáskörrel rendelkező bizottság elé utalja kivizsgálás, véleményezés és javaslattétel végett. A bizottság ülésére az interpellálót meg kell hívni, aki azon tanácskozási joggal részt vehet. Az intézkedés eredményéről a következő ülésen tájékoztatást kell adni.

13. Kérdés

31. § (1) A képviselő önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési és előkészítési jellegű ügyben, felvilágosítás kérése céljából kérdést intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez, illetve a Polgármesteri Hivatal irodavezetőjéhez.

(2) A kérdésre lehetőleg azonnal szóban, vagy 30 napon belül írásban érdemi választ kell adni.

(3) Az írásbeli választ a kérdés címzettje a soron következő rendes képviselő-testületi ülésen ismerteti.

14. Sürgősségi indítvány

32. § (1) A tisztségviselők, illetve a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek valamely, a meghívóban nem szereplő előterjesztés vagy önálló indítvány sürgősségi tárgyalását. A javaslatot indokolni kell.

(2) Sürgősségi indítvány csak abban az esetben nyújtható be, ha a Képviselő-testületnek az adott ügyben haladéktalanul döntenie szükséges.

(3) A sürgősségi indítványt - a sürgősség tényének indokolásával együtt - legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző munkanap 12.00 óráig lehet benyújtani a polgármesternél.

(4) A sürgősség kérdésében a Képviselő-testület a napirend megállapítása során vita nélkül határoz.

(5) Ha a Képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az ügyet önálló indítványként, vagy rendes előterjesztésként kell a következő rendes ülés napirendi javaslataként kezelni.

V. Fejezet

A TANÁCSKOZÁS RENDJE

33. § (1) A napirend elfogadása után a polgármester előterjesztésenként

a) ismerteti a bizottságok véleményét,

b) ismerteti az előterjesztést, vagy arra felkéri az előterjesztés előadóját,

c) megnyitja, vezeti, összefoglalja a vitát,

d) szavaztat.

(2) Az ülésen a felszólalás sorrendjét az elnök határozza meg. Az elnök felszólalási lehetőséget biztosíthat a tanácskozási joggal egyébként nem rendelkező személynek is.

(3) A jegyző köteles jelezni, ha a döntésnél vagy a testület működésében jogszabálysértést észlel. A jegyzőnek a törvényesség biztosítása érdekében az ülésen szót kell adni, a vita során esetleg már felszólalási szándékukat jelző képviselők előtt.

15. Módosító javaslat

34. § (1) Döntéshez kapcsolódó módosító indítványt bármelyik képviselő írásban vagy szóban is előterjeszthet.

(2) Határozati javaslathoz kapcsolódó módosító indítványról a Képviselő-testület egyszerű többséggel határoz. A módosító javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról nem kell külön határozatot hozni.

(3) Rendelet-tervezethez kapcsolódó módosító indítvány csak abban az esetben kerülhet megtárgyalásra, ha a jegyző azt arra alkalmasnak tartja. Ellenkező esetben a jegyző indítványozhatja a rendelet-tervezet napirendről történő levételét a módosító indítvány törvényességi véleményezése céljából.

(4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a jegyző által elkészített és a polgármester által a Képviselő-testülethez benyújtott költségvetési rendelet-tervezethez, továbbá a Képviselő-testület által elfogadott költségvetéshez kizárólag a jogszabályoknak megfelelő, hiányt nem keletkeztető és a költségvetési forrás megjelölését tartalmazó módosító javaslat nyújtható be olyan módon, hogy az előirányzati sorok módosítását vagy új előirányzati sor képzését a sorok csökkentésével (-) vagy növelésével (+) kell megjelölni.

VI. Fejezet

A SZAVAZÁS RENDJE, DÖNTÉSEK, JEGYZŐKÖNYV

16. Döntéshozatal

35. § (1) A Képviselő-testület a napirendi pont vitáját követően a döntést igénylő kérdésben rendeletet alkot vagy határozatot hoz.

(2) Az elnök az előterjesztett és a vitában elhangzott, döntést igénylő javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra: előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő, illetve az esetlegesen elfogadott módosító javaslattal egybefoglalt döntési javaslatokat szavaztatja meg. Együtt előterjesztett több módosító indítvány esetén az elnök külön-külön vagy együttesen szavaztat. Ha a Képviselő-testület az egymást kölcsönösen kizáró javaslatok közül valamelyiket elfogadja, a többiről ezt követően nem szavaz.

36. § A képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, továbbá tartózkodhatnak a szavazástól. A szavazás általában kézfelemeléssel történik.

37. § A Képviselő-testület döntéseit – a 38. §-ban foglalt kivételekkel – egyszerű többséggel hozza, mely az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének igen szavazatát jelenti.

17. Minősített többség

38. § A Képviselő-testület döntéséhez minősített többség – azaz a megválasztott képviselők több mint felének (4 főnek) igen szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ában foglaltakon túl:

a) önkormányzati vagyon elidegenítéséről szóló döntéshez,

b) helyi népszavazás elrendeléséhez, helyi népszavazásra irányuló kezdeményezés elutasításához.

18. Titkos szavazás

39. § (1) A Képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor a jogszabály azt kötelező jelleggel előírja. A Képviselő-testület minősített többséggel titkos szavazást rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdésben foglalt ügyekben.

(2) A titkos szavazást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság bonyolítja le és gondoskodik a szükséges feltételek (szavazólap, urna, fülke stb.) biztosításáról. A Bizottság előzetes tájékoztatást ad a szavazás lebonyolításáról, a szavazást követően megszámlálja a szavazatokat, elkészíti a szavazási jegyzőkönyvet - mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi - és a szavazás eredményéről jelentést tesz a Képviselő-testületnek. A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma. Ha titkos szavazásnál szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

19. Név szerinti szavazás

40. § (1) A Képviselő-testület bármely képviselő indítványára név szerinti szavazást tart, ha az erre irányuló indítványt legalább a képviselők egynegyede (2 fő) „igen” szavazattal támogatja.

(2) Név szerinti szavazás esetén a polgármester ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A képviselők a nevük elhangzását követően "igen" vagy "nem" nyilatkozattal szavaznak, tartózkodásra nincs lehetőség.

(3) A polgármester a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja és kihirdeti a szavazás eredményét. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

20. Határozatok

41. § (1) A Képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni.

(2) A határozat jelölése: Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének [határozat sorszáma arab számmal]/[határozat meghozatalának éve arab számmal] [határozat meghozatalának hónapja római számmal és napja arab számmal] határozata [a határozat címe]

(3) A határozatban érintettek írásban megkapják a határozatok kivonatait, legkésőbb az ülést követő 15 napon belül.

(4) A normatív határozatokat az ülést követő 15 napon belül a honlapon közzé kell tenni.

21. Rendeletek

42. § (1) A Képviselő-testület rendeleteit naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni.

(2) A rendelet megjelölése: Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének [a rendelet címe]-ról/ről szóló [rendelet sorszáma arab számmal]/[rendelet kihirdetésének éve arab számmal] ([rendelet kihirdetésének hónapja római számmal és napja arab számmal]) rendelete.

(3) A rendeletek kihirdetése a Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik legkésőbb a rendelet meghozatalát követő munkanapon. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a kifüggesztés időtartama legalább 24 óra, legfeljebb 15 nap.

(4) A rendeletek naprakész nyilvántartásáról, a hatályos rendeletek honlapon történő megjelentetéséről a jegyző gondoskodik.

(5) A rendelet-módosítás esetén a jegyző 5 munkanapon belül gondoskodik az egységes szerkezetbe foglalt rendelet honlapon történő megjelentetéséről.

22. Jegyzőkönyv

43. § (1) A Képviselő-testület üléseiről lehetőleg szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A nyílt és a zárt ülésről külön-külön jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv nyelvtani korrekcióját a leírást követő három munkanapon belül lehet kérni.

(2) Az írásos jegyzőkönyv mellékletét képezi:

a) a meghívó,

b) a jelenléti ív,

c) a jegyző törvényességi észrevétele,

d) a név szerinti szavazásról készült névsor,

e) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv.

44. § (1) A képviselők vagy más felszólalók a jegyzőkönyv elkészítését és aláírását követően a jegyzőnél bármikor írásban kérhetik a jegyzőkönyv kiigazítását, ha annak tartalma megítélésük szerint nem egyezik meg az általuk előadottakkal.

(2) A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a jegyzőkönyv az aláírását, vagy – kiigazítás esetén – a kiigazítást követő 15 napon belül a honlapról letölthető legyen.

45. § A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, azokat évente bekötve, irattárban őrzi. A jegyzőkönyvet a jegyző a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak 15 napon belül elektronikus úton küldi meg. Egy másolati példányt - kivéve a zárt ülésről készült jegyzőkönyveket - a Mártélyi Könyvtárban kell elhelyezni.

23. Lakossági fórumok, közmeghallgatás

46. § (1) A lakosság, az egyesületek és más civil szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása falugyűlés vagy közmeghallgatás keretében történik.

(2) A falugyűlésről és közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni a 43. §-ban foglaltak alkalmazásával.

47. § (1) Az Önkormányzat a lakosság tájékoztatása véleményének megismerése céljából falugyűlés elé terjesztheti a helyi közösség számára jelentős kérdéseket.

(2) A falugyűlés tartásáról a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület dönt, melynek során meghatározza annak időpontját és témáját.

(3) A falugyűlésen a polgármester és a képviselők tájékoztatják a faluközösséget az Önkormányzat munkájáról, az időszerű feladatokról, a község fejlesztésére vonatkozó tervekről és azok megvalósításáról. A falugyűlésen megjelentek véleményt nyilváníthatnak és javaslatokat fogalmazhatnak meg a falu közösségét érintő bármely kérdésben.

48. § (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontjáról a hónap megjelölésével a munkatervben kell rendelkezni.

(2) A közmeghallgatás pontos idejét, napirendjét a közmeghallgatást megelőző, rendes képviselő-testületi ülésen kell meghatározni.

(3) A közmeghallgatás időpontját és napirendjét hírközlő eszközök útján, valamint a honlapon közzé kell tenni a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 8 nappal.

(4) A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a napirendhez kapcsolódó vagy egyéb helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg.

(5) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint azonnal szóban, amennyiben ez nem lehetséges, 15 napon belül írásban választ kell adni.

VII. Fejezet

A KÉPVISELŐK

49. § A települési képviselő köteles:

a) tevékenyen részt venni a Képviselő-testület, valamint annak a bizottságnak a munkájában, amelynek tagja,

b) írásban vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a Képviselő-testület, illetve a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

c) a Képviselő-testület vagy bizottság megbízásából történő eljárásáról a következő ülésen beszámolni,

d) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára, Mártély Község választópolgárainak képviseletére.

50. § (1) Amennyiben a települési képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint a személyes érintettségre vonatkozó bejelentést – legkésőbb a szavazás megkezdése előtt – elmulasztja, annak megállapításáról, a mulasztást megvalósító képviselővel szemben alkalmazandó jogkövetkezményről, továbbá a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) Amennyiben a Képviselő-testület megállapítja a bejelentési kötelezettség elmulasztását, a mulasztást megvalósító képviselő tiszteletdíját 15 %-kal csökkenti három hónapra.

51. § Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatot tehet a polgármesternek arra, hogy kezdeményezze a Képviselő-testületnél a bizottsági tagság megszüntetését.

52. § Az 49.-51. §-ban meghatározott kötelezettségek irányadók a bizottság nem képviselő tagjaira is.

53. § A képviselők tiszteletdíját külön rendelet szabályozza.

VIII. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

54. § A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére, ellenőrzésére, valamint az átruházott hatáskörben való döntéshozatalra állandó bizottságokat választ és egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot választhat (a továbbiakban: bizottság).

55. § (1) A képviselő-testület állandó bizottságai:

a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,

b) Ifjúsági és Népjóléti Bizottság.

(2) Az állandó bizottság megbízatása a Képviselő-testület mandátumának lejártáig, az ideiglenes bizottság megbízatása a feladat ellátásáig szól.

(3) A bizottság nem képviselő tagjára javaslatot tehet a polgármester, a képviselő, valamint az állami, társadalmi szervek vezetői. A bizottság kiegészítésére javaslatot tehet maga a bizottság is.

(4) A bizottságok külső – nem képviselő – tagjait a bizottsági munkája során a képviselőkkel azonos jogok illetik meg.

(5) A bizottságok belső működésük részletes szabályait maguk határozzák meg.

(6) A bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája látja el.

56. § A bizottságok:

a) előkészítik a Képviselő-testület döntéseit,

b) döntenek a hatáskörükbe utalt ügyekben,

c) kezdeményezhetik valamely előterjesztés vagy indítvány sürgősségi tárgyalását,

d) állást foglalnak a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekről,

e) szervezik és figyelemmel kísérik a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását,

f) kapcsolatot tartanak az Önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok vezetőivel, valamint egyéb civil szervezetekkel,

g) véleményezik a szakmai kérdéseket, kezdeményezéseket,

h) ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját,

i) ellátják a Képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat.

24. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

57. § (1) A bizottság létszáma 7 fő, amelyből 4 fő települési képviselő, egyikük az elnök és 3 fő nem képviselő.

(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezésével benyújtható előterjesztések:

a) valamennyi pénzügyi tárgyú, költségvetést érintő, helyi adókkal, lakossági közszolgáltatások díjával kapcsolatos előterjesztés,

b) valamennyi rendelet-tervezet,

c) vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek,

d) összeférhetetlenségi, méltatlansági és etikai ügyek,

e) önkormányzati intézménnyel, önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal kapcsolatos ügyek,

f) településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos ügyek,

g) természet- és környezetvédelemmel, köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos ügyek,

h) közbiztonsággal kapcsolatos ügyek,

i) utcanév elnevezéssel, átnevezéssel kapcsolatos döntés.

(3) A bizottság bonyolítja le a Képviselő-testület ülésén a titkos szavazást a 39. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

25. Ifjúsági és Népjóléti Bizottság

58. § (1) A bizottság létszáma 7 fő, amelyből 4 fő települési képviselő, egyikük az elnök és 3 fő nem képviselő.

(2) Az Ifjúsági és Népjóléti bizottság véleményezése szükséges, amennyiben az előterjesztés tárgya:

a) szociális tárgyú kérelmek, ügyek,

b) gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyek,

c) egészségüggyel, oktatással kapcsolatos ügyek,

d) kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos ügyek.

e) sporttal kapcsolatos ügyek.

26. Ideiglenes (eseti) bizottság

59. § (1) A Képviselő-testület esetenkénti feladatokra, meghatározott kérdés megvizsgálására, javaslat kidolgozására ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát és megbízatásának terjedelmét a Képviselő-testület esetenként határozza meg.

(3) Az ideiglenes bizottság működésére az állandó bizottság működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

IX. Fejezet

TISZTSÉGVISELŐK

27. A polgármester

60. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester akadályoztatása, vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén a polgármester helyettesítésére az alpolgármester jogosult.

(3) Az Mötv.-ben meghatározottakon kívül főbb feladatai:

a) az önkormányzat demokratikus működésének, széleskörű nyilvánosságának biztosítása,

b) településfejlesztés, közszolgáltatások szervezése,

c) a települési képviselők, bizottságok munkájának segítése,

d) együttműködés a társadalmi szervezetekkel és egyéb szervekkel,

e) kapcsolattartás a nem önkormányzati tevékenységet végző szervekkel, intézményekkel,

f) kapcsolattartás az önkormányzat testvértelepüléseivel.

28. Alpolgármester

61. § (1) A Képviselő-testület egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ, aki a képviselő-testület tagja.

(2) A polgármesteri tisztség megüresedésekor vagy a polgármester távollétében, tartós akadályoztatása esetén, az alpolgármester ellátja a polgármester valamennyi feladatát, gyakorolja hatásköreit.

(3) Az alpolgármester feladataira vonatkozó, a törvényben nem szabályozott hatás- és feladatköröket a polgármester határozza meg.

29. Jegyző, aljegyző

62. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzőjét, az Mötv. 83. § c) pontjában foglaltaknak megfelelően a székhelytelepülés polgármestere nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(2) A Polgármesteri Hivatalban a jegyző mellett egy fő aljegyző segíti a jegyzőt munkájában a jegyző által meghatározott munkamegosztásnak megfelelően.

(3) A jegyző és aljegyző egyidejű akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a Jogi Iroda vezetője, annak akadályoztatása esetén a Jogi Iroda Önkormányzati és Ügyviteli Csoportjának vezetője látja el.

(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra – a Jogi Iroda vezetője látja el a jegyzői feladatokat teljes jogkörben.

X. Fejezet

Polgármesteri Hivatal, Társulások

30. Polgármesteri Hivatal

63. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, közös önkormányzati hivatalt hozott létre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elnevezéssel.

(2) A Polgármesteri Hivatal belső tagozódását és a működésének rendjére vonatkozó szabályokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti, melynek tervezetét és módosításait a jegyző javaslatára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése, illetve Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hagy jóvá.

31. Társulás

64. § (1) A Képviselő-testület meghatározott feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldása érdekében más önkormányzattal (önkormányzatokkal) társulhat.

(2) A társulás nem sértheti az önkormányzati jogokat.

(3) A társulás jogi személy. Székhelyéről és képviseletéről a társulást létrehozó megállapodás rendelkezik.

(4) Társulás létrehozását kezdeményezhetik a polgármester, a képviselők, a bizottságok és a jegyző.

(5) A megállapodás csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lép hatályba.

(6) Az Önkormányzat az alábbi önkormányzati társulások tagja:

a) Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás: törzskönyvi azonosító szám: 358873, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

b) Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás: törzskönyvi azonosító szám: 774721, székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

XI. Fejezet

Záró rendelkezések

65. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

66. § (1) Hatályát veszti a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet mellékletei és függelékei:

1. melléklet: Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerint

2. melléklet: A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

3. melléklet: A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések tartalmi és formai követelményei

4. függelék: A képviselők névsora

5. függelék: A képviselő-testület bizottságai tagjainak névsora

1. melléklet

Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerint
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó,-vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások,
042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése,
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
083030 Egyéb kiadói tevékenység
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Az Önkormányzat tevékenységeinek TEÁOR szerinti besorolása
0111 - Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0113 - Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0124 - Almatermésű, csonthéjas termesztése
0125 - Egyéb gyümölcs, héjastermésű gyümölcs termesztése
0145 - Juh, kecske tenyésztése
0146 - Sertéstenyésztés
1011 - Húsfeldolgozás, -tartósítás
1031 - Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1032 - Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1039 - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
5520 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás

2. melléklet

A Képviselő-testület átruházott hatáskörei
A Képviselő–testület polgármesterre átruházott hatáskörei:

1. Vagyongazdálkodás körében: az Önkormányzat használatában lévő vagyontárgyak egy évet és 500.000,- Ft értéket meg nem haladó bérbe, használatba vagy haszonbérbe adásának joga.

2. Egészségügyi alapellátás körében: az egészségügyi alapellátásnak a 2015. évi CXXIII. tv. 5. §-ban meghatározott feladatkörei.

3. Közfoglalkoztatás körében: az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

4. Közlekedési igazgatás körében: Mártély Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2017.(II.08) önkormányzati rendeletének 8. § (1) bekezdése alapján a közterület-használati engedéllyel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása.

5. Szociális igazgatás körében:
5.1 Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a támogatás odaítélésével kapcsolatos döntés meghozatala.
5. 2 Két testületi ülés között olyan szociális segélykérelem elbírálása, amelyben a döntés meghozatala haladéktalanul szükséges

3. melléklet

A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések tartalmi és formai követelményei

1. Tartalmi követelmények

1.1. Az előterjesztés két részből áll:

1.1.1. Tárgy- és helyzetelemzésből, előzmények ismertetéséből, a döntési javaslat indoklásából és esetleges mellékletekből. Ennek elkészítése során – a lehetőségekhez képest – ismertetni szükséges a döntés megalapozását szolgáló adatokat, tényeket, a téma alapján érintett szervek, szervezetek, vagy a lakosság véleményét, javaslatát, a döntés költségvetésre gyakorolt hatását, a döntés társadalmi és környezeti hatását. Amennyiben az előterjesztés - kötelezően vagy a Képviselő-testület döntésétől függően - zárt ülés keretén belül tárgyalandó, a nyilvánosság kizárására vonatkozó jogszabályi hivatkozást is fel kell tüntetni.

1.1.2. Döntési javaslatból (rendelet-tervezet vagy határozati javaslat)

1.2. Rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat eredményét, valamint a rendelet-tervezet indoklását.

1.3. Amennyiben a rendelet-tervezet hatályos rendelet módosítására irányul, csatolni szükséges továbbá a módosítani kívánt rendeletet vagy annak elektronikus úton való elérhetőségét. Az előterjesztésben ki kell emelni a módosítás okát, a hatályos és az új rendeletben az eltérés lényegét és következményeit.

1.4. A határozati javaslatnak tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét. Beszámoló, vagy tájékoztató jellegű, további intézkedést nem igénylő döntés esetén a felelős és a határidő megjelölése elhagyható.

1.5. Ha a döntés szerződés jóváhagyására irányul, az előterjesztésnek tartalmaznia kell a szerződés tervezetét, szerződés módosítására irányuló előterjesztés esetén az eredeti szerződést és esetleges módosításait is.

1.6. Könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésekhez mellékelni kell a könyvvizsgáló jelentését.

1.7. Beszámoló készíthető különösen: önkormányzati hatáskör gyakorlásáról, a Képviselő-testület valamely döntésének végrehajtásáról, interpellációk kivizsgálásáról, a Képviselő-testület és szervei tevékenységéről, önkormányzati feladatot ellátó szervezet vagy jogszabály alapján beszámolásra kötelezett szerv tevékenységéről.

1.8. A tájékoztató olyan információk Képviselő-testület elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel, azaz nem egy adott ügyhöz kapcsolódva támasztják alá, valamint valamely, a község életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő. Pl: jogszabályok ismertetése, Képviselő-testület és szerveire vonatkozó működési adatok, az önkormányzat költségvetési mérlegére vonatkozó adatok, a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetése. Tájékoztató döntési javaslat nélkül is előterjeszthető.

2. Formai követelmények

2.1. Az előterjesztést TIMES NEW ROMAN betűtípussal, 12-es betűmérettel, sűrű sorral kell elkészíteni, és egyoldalasra nyomtatni.

2.2. Minden oldal alján középen oldalszámot kell feltüntetni.

2.3. Az előterjesztés előlapjának tartalmaznia kell az iktatószámot, az anyag tárgyát, a véleményezésre kijelölt bizottság nevét, a napirend kapcsán meghívandó személyek nevét, illetve az anyag tárgyalásának módját (nyílt vagy zárt ülésen tárgyalandó).

2.4. Az előterjesztés előlapját kézjegyével látja el: a készítő, az előterjesztés tárgya szerinti csoportvezető és irodavezető, az aljegyző, a jegyző és a polgármester, valamint pénzügyi tárgyú előterjesztés esetén a Közgazdasági Iroda vezetője.

2.5. Az előterjesztés előlapjának mintája:

null

Iktatószám:

Címzett:

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Melléklet:

... db határozati javaslat/rendelet-tervezet

Tárgy:

Készítette:

Az anyagot látta:

Előadó:

Csoportvezető:

Irodavezető:

Aljegyző:

Jegyző:

Polgármester:

Véleményezésre megküldve:

Napirend kapcsán meghívandó:

Tárgyalás módja:

NYÍLT

ZÁRT az Mötv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján:
– a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén
– b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor
– c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené

1

A 14. § (2) bekezdése a Mártély Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.