Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról

Hatályos: 2021. 01. 08

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról

2021.01.08.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 36. § b) pont 7. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Csákvár város közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. köztárgy: közterületen álló, közterület-használatra szolgáló művészeti, kegyeleti szobor, emlékmű, diszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedés irányítási, hírközlési, postai, kertészeti műtárgy, utcabútor;

2. út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület;

3. üzlet: a helyileg körülhatárolt, tartós használatra épület, helyhez kötött, rendszeresen nyitva tartó kiskereskedelmi árusítóhely;

4. az út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló – külső széle;

5. az út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet;

6. várakozási terület: a közutak, valamint az állam és a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek gépjárművel történő várakozásra kijelölt része

7. a közterület rendeltetése:

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,

b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),

c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,

d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,

e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,

f) a közművek elhelyezésének,

g) zöldfelületek kialakításának

biztosítása.

3. § A járművekkel, üzemképtelen járművekkel való várakozás, valamint ezek 24 óránál hosszabb ideig, folyamatosan történő tárolása közterületen – az út területét és a várakozási területet ide nem számítva – nem megengedett.

2. A közterület-használati engedély

4. § (1) Közterületnek a rendeltetéstől és a 3. §-ban meghatározottaktól eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell kérni különösen a közterület igénybevételével történő

a) árusító és egyéb célú fülke elhelyezésre,

b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésre,

c) mélyépítési tevékenységgel összefüggő építkezésre,

d) göngyöleg elhelyezésre,

e) kiállítás, vásár, sport és kulturális rendezvények szervezésére, mutatványosi tevékenység végzésére,

f) alkalmi- és mozgóárusításra, mozgóbolti és javító szolgáltató tevékenységre,

g) önálló hirdető-berendezés, tábla elhelyezésre

(3) A közterület-használat ideiglenes jelleggel, meghatározott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig engedélyezhető.

(4) A közterület-használati engedély nem pótolja a külön jogszabályban előirt bejelentési, engedélyezési, hozzájárulási kötelezettséget.

(5) Nem szükséges közterület-használati engedély vagy önkormányzatnak történő bejelentés:

a) az út tartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett postai, távközlési és egyéb közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkákhoz,

c) a legfeljebb 10 cm-rel a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés cég- és címtábla elhelyezéséhez,

d) a szállított tüzelő tárolásához, rakodásához, ha annak időtartama a 48 órát nem haladja meg,

e) magánszemélyek számára építőanyagok, építéshez szükséges szerkezetek 72 óránál rövidebb időtartamra való elhelyezéséhez, ha a tevékenység a közterület rendeltetésszerű használatát nem zavarja

f) lomtalanítási akciók alkalmával kihelyezett tárgyak tárolásához a lomtalanítás időszakára,

g) a szeméttároló gyűjtő edényzet közterületen való tárolására a szemétszállítási napot megelőző nap délután 16 órától másnap 18 óráig,

h) amennyiben a közterület használata az önkormányzat saját beruházásában vagy megrendelésére történő építkezés vagy önkormányzati rendezvény miatt szükséges,

i) az önkormányzat által rendszeresített hirdetőtáblán hirdetmény kihelyezéséhez. A hirdetményt az aki, vagy akinek az érdekében kihelyezték, köteles azt eltávolítani, amikor az aktualitását veszítette. A település egész területén ettől eltérő helyen (közterületen lévő oszlop, tábla, fa, buszmegálló és egyéb, arra alkalmas felület) hirdetmények, falragaszok, plakátok kiragasztása tilos, kivéve, ha erre jogszabály felhatalmazást ad.

3. Az engedély iránti kérelem

5. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni kívánja.

(2) Az engedély iránti kérelem a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodájánál ügyfélfogadási időben, az ügyfélirányítónál hivatali munkaidőben (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) ügyfélfogadási időben - elektronikus út kizárásával - terjeszthető elő.

(3) A kérelem tartalmazza:

a) az ügyfél vagy képviselője nevét, állandó lakóhelyének (székhelyének, telephelyének) címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, a használat módját és mértékének meghatározását,

c) a közterület-használat helyének pontos megnevezését.

(4) A kérelem benyújtásakor csatolni kell

a) az engedélyhez kötött tevékenység esetén a gyakorlására jogosító okiratot (vállalkozói igazolványt, működési engedélyt)

b) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a reklámhordozó műszaki dokumentációját, esztétikai tervét, látványtervét,

c) mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát.

4. Az engedély megadása

6. § (1) A közterület-használatot– átruházott hatáskörben – a polgármester engedélyezi.

(2) A közterület-használat engedélyezéséhez – amennyiben indokolt – az érintettet szakhatóságok előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. A hozzájárulás beszerzése a kérelmező feladata.

(3) A kérelmet elbíráló határozatnak tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét, lakó- és telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját, időtartamát

c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét és feltételeinek pontos meghatározását,

d) a közreműködő szakhatósági hozzájárulásokba foglalt előírásokat,

e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségeket

f) díjfizetési kötelezettség esetén a közterület-használati díj mértékét és megfizetésének módját.

(4) Reklám- és hirdetési táblákra vonatkozó hozzájárulásban elő kell írni, hogy a hatályos jogszabályi tilalomba ütköző reklám- és hirdetési tevékenység nem folytatható.

(5) A közterület használatával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a használat csak a munka-, baleset- egészség- és környezetvédelmi szabályok betartása mellett történhet.

(6) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a helyi építési és településképi szabályokat.

7. § (1) Az engedély a meghatározott idő elteltéig, a megállapított feltétel bekövetkezéséig, vagy visszavonásig érvényes.

(2) A meghatározott időre szóló engedély érvényessége kérelemre meghosszabbítható, meghatározott időszakra szüneteltethető.

(3) A közterület-használat engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

5. A közterület-használati díj

8. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért a mellékletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni az engedélyben meghatározott módon (átutalás, átutalási postautalvány) az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A díj szempontjából minden megkezdett nap, hónap és m2 egésznek számít.

(2) A közterület-használati díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi.

9. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közműveknek, valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezésére,

b) közlekedési, postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezésére,

c) köztárgyak elhelyezésére.

6. A közterület-használat megszüntetése, megszűnése, és
az engedély megvonása

10. § (1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ez esetben az engedélyes részére máshol kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha:

a) az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja vagy

b) az engedélyes a díjfizetési kötelezettségének megadott határidőig nem tesz eleget.

(3) Ha az engedélyes a közterület-használatot megszünteti, ezt a szándékát az engedélyező hatóságnak bejelenti.

(4) Ha a közterület-használat megszűnt, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

7. A közterület engedély nélküli használatának következményei

11. § (1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó felhívásra köteles a használatot megszüntetni, és a közterületen az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

(2) Aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használja az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára a jegyző az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére kötelezi.

(3) A közterületet engedély nélkül használó kérelmére – ha az engedélyezés feltételeinek megfelel - a közterület-használat engedélyezhető, de a használó ez esetben sem mentesül a (2) bekezdésben meghatározott követelmények alól.

(4) A 3. §-ban foglaltak megsértésével tárolt járművet, üzemképtelen járművet a közterület tulajdonosa, kezelője a tárolás 10. napját követően elszállíttathatja. Az üzembentartó vagy a tulajdonos a (2) bekezdésben foglalt díj mellett az elszállíttatás és tárolás költségeit is tartozik megfizetni.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közterület-használat egyes kérdéseiről szóló 14/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelet.

13. § E rendeletnek a 2/2021. (I. 6.) önkormányzati rendelettel módosított 1. melléklete szerinti díjakat 2021. január 1. napjától kell alkalmazni valamennyi közterület-használati díj megállapításra.

1. melléklet

Közterület használati díjak

A

B

1.

Megnevezés

Díj

2.

A közterületbe benyúló hirdető berendezés, információs tábla, transzparens

1.260,- Ft/hó

3.

Üzletek előtti közterület árusítás céljára

885,- Ft/m2/hó

4.

Vendéglátó ipari előkert április 1-től október 31-ig

885,- Ft/m2/hó

5.

Vendéglátó ipari előkert november 1-től március 31-ig

430,- Ft/m2/hó

6.

Árusító pavilon

885,-Ft/m2/hó

7.

Árusító automata, egyéb árusító berendezés

3.540,- Ft/m2/nap

8.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti egy alkalommal történő árusítás

11.355,- Ft/hó

9.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti kettő alkalommal

27.550,- Ft/ hó

10.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti három vagy több alkalommal

54.735,- Ft/hó

11.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag kihelyezése, építési munkaterület létesítése

410,- Ft/m2/nap

12.

Közterületen bármilyen jármű (járműszerelvény) tárolása

5.675,- Ft/db/hó

13.

Mutatványos tevékenység

820,- Ft/m2/nap

14.

Kiállítás, technikai bemutató, vásár, sport- és kulturális rendezvény közhasználati cikkek, könyvek, népművészeti termékek árusítása

340,- Ft/m2/nap

15.

Egyéb cikkek árusítása

645,- Ft/m2/nap

16.

Vendéglátás

805,- Ft/m2/nap

17.

Üzletek előtti közterület használat

5.240,- Ft/hó