Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (XII.16..) önkormányzati rendelete

a közterület-használat rendjéről

Hatályos: 2017. 01. 01

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (XII.16..) önkormányzati rendelete

a közterület-használat rendjéről

2017.01.01.

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gánt Község közigazgatási területén

a) minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván,

b) egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére, az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között (a továbbiakban együtt: közterület),

c) minden természetes vagy jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben szabályozott közterület-igénybevételre,

b) a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakátkihelyezésre.

2. A közterület használatának rendje

2. § (1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.

(2) Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.

(4) A közterületet használók kötelesek:

a) az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,

b) a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni,

c) a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani,

d) a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.

3. A közterület használata engedélyezése

3. § (1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon kívánja használni.

(2) Közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül:

a) árusító, egyéb fülke tartós elhelyezése

b) egyéb - nem lakás célú - építési munkával kapcsolatos állvány építőanyag és törmelék elhelyezése, lakóépület építése esetén annak 15 napon túli tárolása,

c) mélyépítési tevékenységgel összefüggő építkezés,

d) mozgóárusítás,

e) vendéglátó ipari előkert létesítése,

f) kiállítás, vásár búcsú, sport, kulturális rendezvény mutatványosi tevékenység, alkalmi árusítás.

(2) Nem kell közterület-használati engedély

a) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) elfoglalásához,

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett munkához,

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

d) a Gánt Község Önkormányzata által kezdeményezett közterület-használatra,

e) a közterület rendeltetésszerű használatához.

4. § (1) A közterület-használati engedély kérelemnek (a továbbiakban: kérelem) – a közterület használat jellegétől függően értelemszerűen – tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, valamint lakóhelyét vagy székhelyét,

b) a közterület-használat célját, időtartamát,

c) a közterület-használat helyét, módját, mértékét,

d) a folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát,

e) amennyiben a közterület-használat építési jellegű munkával jár,a jóváhagyott műszaki tervek egyszerű másolatát. Ebben az esetben a kérelmezőnek be kell jelentenie a kivitelező és a felelős építésvezető személyét, elérhetőségét is.

(2) A közterület-használati engedély kérelem benyújtásakor az illetékekről szóló törvényben megszabott általános tételű eljárási illetéket kell leróni.

5. § (1) A kérelemről átruházott hatáskörben apolgármester határozattal dönt.

(2) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a hatályos településrendezési tervet és helyi építési szabályzat előírásait, valamint az általános építési, településképi, településrendezési, köztisztasági, közlekedési, közbiztonsági és környezetvédelmi szempontokat.

(3) A közterület-használati engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

6. § (1) Közterület-használati engedély határozott vagy határozatlan időre adható. Határozott idejű engedély legfeljebb egy évre adható. A határozatlan idejű engedély visszavonásig érvényes.

(2) A 3. § (2) bekezdésében foglalt szempontok alapján – közérdekből – az engedély megadása feltételekhez köthető vagy megtagadható.

(3) Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

c) szeszesital árusítására,

d) hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemen kívüli jármű 30 napon túli tárolására,

e) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

f) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére,

g) a közterület olyan rendeltetéstől eltérő használatára, amely a közterületet bármilyen módon károsíthatja.

7. § A közterület-használatot engedélyező határozatnak tartalmaznia kell:

a) az engedélyes adatait,

b) a közterület-használat célját, helyét, mértékét, módját és határidejét,

c) a közterület-használat esetleges különleges feltételeit,

d) a közterület-használati díj összegét, és a megfizetésének módját, határidejét,

e) a szabálytalan közterület-használat jogkövetkezményeit,

f) anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedély esetén, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

8. § (1) A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyest a kérelem szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól.

(2) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható, de kérelemre módosítható vagy meghosszabbítható.

4. A közterület-használati díj

9. § (1) A használó a közterület használatáért amellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Gánt Község Önkormányzatát illeti meg.

(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít. A mellékletben előírt egységárak tovább nem bonthatók.

(3) Aki ugyanazon tevékenysége miatt többféle kategóriában lenne díjfizetésre kötelezett, a legmagasabb díjtételt eredményező kategória szerint kell megfizetnie a közterület-használati díjat.

(4) A közterület-használati díjat

a) határozott időre szóló közterület-használat esetén a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben,
b) határozatlan idejű közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve –
kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal számlájára vagy házipénztárában.
(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

10. § Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól

a) a közműszolgáltatók a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése során,

b) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat a feladata ellátását szolgáló létesítmények elhelyezése során,

c) Gánt Község Önkormányzata és költségvetési szervei.

5. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat

11. § (1) A közterület-használat ellenőrzéséről a polgármester a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül gondoskodik

(2) A közterület engedély nélküli használata esetén felhívására a használó köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

(3) Ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjában nem tesz eleget, az engedélyt vissza kell vonni. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles megfelelően helyreállítani.

(4) Ha a közterületet más célra és módon használó nem tesz eleget a felhívásának, és a szabálytalan használatot nem szünteti meg, az eredeti állapotot nem állítja helyre, a Polgármesteri Hivatal a használó költségére és veszélyére, a közterületre kitett árut, anyagokat, gépjárműveket, eszközöket, felépítményeket – a felelős őrzés szabályai szerint – elszállíttathatja. Az ezzel kapcsolatos költség a közterületet szabálytalanul használót terheli, behajtásáról a polgármester határozattal rendelkezik.

(5) Amennyiben a közterület engedély nélkül vagy engedélytől eltérően használó a szükséges közterület-használati engedély kérelmet a felhívásától számított 3 munkanapon belül benyújtja, és az engedély e rendelet keretei között megadható, a közterület-használat megszüntetésének (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezettsége alól mentesül.

4. A közösségi együttélés alapvető szabályai, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményei

12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai szerint köteles

a) a közterületet rendeltetésének megfelelő módon használni a rendelet 2. §-ában foglaltak szerint,

b) a közterületet rendeltetéstől eltérő módon engedély birtokában, az abban foglaltak keretei között használni a rendelet 3-4. § és 8. §-ban foglaltak szerint,

c) közterületet rendeltetéstől eltérő módon történő használata esetén közterület-használati díjat fizetni a rendelet 9. §-ában foglaltak szerint.

(2) E önkormányzati rendeletben foglaltak betartását a Csákvári Közös Hivatalának erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztását követi el az, aki

a) a közterületet nem rendeltetésének megfelelő módon használja,

b) közterületet rendeltetéstől eltérő módon engedély nélkül használja,

c) közterületet rendeltetéstől eltérő módon az engedélyben foglaltaktól eltérően használja,

d) közterületet rendeltetéstől eltérő módon történő használata esetén közterület-használati díjat nem vagy az engedélyben eltérő módon vagy mértékben fizeti meg.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztását miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával szemben közigazgatási hatósági eljárás a mulasztás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása miatt eljárás nem indítható.

14. § Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

15. § (1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásának súlyát és a felróhatóság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.

5. Záró rendelkezések

16. § (1) A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

17. § Hatályát veszti

a) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 8/2008.(V.26.) önkormányzati rendelet,

b) a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 8/2008.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Közterület-használati díjak1

A

B

1.

Közterület-használat célja

Díjtétel

2.

Árusító, egyéb fülke elhelyezés /tartósan/

527 forint/m2/hó

3.

Egyéb (nem lakás célú) építési munkával kapcsolatos állvány építőanyag és törmelék elhelyezése, lakóépület építése esetén 15 napon túli tárolásnál

106 forint/m2/hó

4.

Mélyépítési tevékenységgel összefüggő építkezés esetén

212 forint/m2/hó

5.

Mozgóárusítás

422 forint/nap

6.

Vendéglátó ipari előkert létesítése

527 forint/m2/hó

7.

Kiállítás, vásár búcsú, sport, kulturális rendezvény mutatványosi tevékenység, alkalmi árusítás

422 forint/m2/nap

1

Az 1. melléklet a 16/2016. (XII.8.) önkormányzati rendelet 1. § -ával megállapított szöveg.