Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 02. 23

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2022.02.23.

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 7. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel Bükkszentmárton Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a Szoc. tv. 3. § (1)-(2) bekezdéseiben és 3. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes személyekre.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok

2. § Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás igény szerint biztosítja az étel házhoz szállítását.

3. § A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre ellátja:

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását,

b) a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – feladatokat:

ba) fűtés előkészítés (favágás, fabehordás),

bb) bevásárlás, takarítás,

bc) gyógyszerkiváltás,

bd) orvos lakásra hívása,

be) hivatalos ügyek intézése.

4. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, mely az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

(2) A szállítás során figyelembe kell venni:

a) az igénylő egészségi állapotát,

b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jelleg stb.),

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(3) Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.

5. § (1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhoz szállításával történik.

(2) A gyógyszerkiváltás történhet:

a) a TAJ kártya és a szükséges meghatalmazás átadásával a falugondnoknak, illetve

b) a falugondnoknak korábbi jelzés alapján, vény nélkül kapható gyógyszerek kiváltásával.

(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött igényeket heti egy alkalommal kiváltja, majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

6. § (1) A falugondnoki szolgálat szükség szerint ellátja az iskoláskorú gyermekek nevelési intézménybe, valamint az intézményből a településre történő szállítását.

(2) A falugondnoki szolgálat ellátja az óvodáskorú, valamint az általános iskoláskorú gyermekek alkalmankénti szállítását (színház, versenyek, egyéb események).

A falugondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatai

7. § A falugondnok az önkormányzati rendezvények - közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek - szervezésében, lebonyolításában való részvétel során konkrét feladatait a polgármester irányításának megfelelően látja el.

8. § A falugondnoki szolgáltatás feladata a lakossági igények továbbítása az önkormányzat felé, valamint segítség nyújtása a hivatalos ügyek intézésében, így az önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében.

A falugondnoki szolgáltatás önkormányzati feladatokat segítő közvetett szolgáltatásai

9. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó – az önkormányzati feladatokat segítő – közvetett szolgáltatások:

a) közreműködés önkormányzati intézményi ételszállításban,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

10. § A falugondnoki szolgáltatás a lakosság részére tájékoztatást nyújt különösen:

a) az önkormányzat által szervezett programokról,

b) a képviselő-testületi ülések időpontjáról,

c) a lakosságot érintő egyéb információkról.

11. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

aa) nappali ellátást nyújtó szociális intézménye történő szállítás,

ab) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) egyéb szolgáltatás jellegű feladatok.

12. § A falugondnoki szolgáltatás az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja a helyi ellátáshoz szükséges szállítási, árubeszerzési feladatokat.

13. § A falugondnoki szolgálat elláthat egyéb, a 2-12. §-ba nem tartozó feladatokat, ha az nem ellentétes a szolgálat céljával.

Tájékoztatási kötelezettség

14. § (1) A falugondnoki szolgáltatásokra, illetve azok elérhetőségére vonatkozó legfontosabb információkat hirdetményben, szórólapokon és a település honlapján közzé kell tenni.

(2) A szolgáltatásokat érintő részletes felvilágosítással munkaidejében a falugondnok, ügyfélfogadási időben a polgármester vagy a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szolgálhat.

A szolgáltatás igénybevételének módja

15. § (1) A település lakói az egyes szolgáltatásokra irányuló igényeket személyesen, telefonon, illetve írásban a falugondnoknál Bükkszentmárton Községi Önkormányzata székhelyén (3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi F. út 78.) jelezhetik.

(2) Az igényeket legalább három munkanappal a szolgáltatás tervezett igénybevétele előtt kell jelezni.

(3) A falugondnok köteles a szociális ágazati portálon közzétett tevékenységnaplóban dokumentálni tevékenységét. A falugondnok által vezetett tevékenységi naplót a szolgáltatást igénybe vevőknek nem kell aláírnia.

A falugondnoki szolgálat ellátása

16. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló önkormányzati gépjármű segítségével látja el. A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, a polgármester utasításának megfelelően, a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjában, valamint e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltakra figyelemmel köteles ellátni.

(2) A falugondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(3) A falugondnoki szolgáltatás nyújtását az önkormányzat nem szüneteltetheti. A falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesítésről gondoskodni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

17. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(2) A szolgálat tevékenységére tekintettel díjazást sem a fenntartó Önkormányzat, sem a falugondnok nem fogadhat el és nem köthet ki.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2022. február 23-án lép hatályba.