Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 23- 2023. 05. 26

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.23.

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 83.160 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 63.550 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 19.610 e Ft.

b) 83.160 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 60.471 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 1.333 e Ft.

c) 21.356 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 21.356 e Ft.működési célú 3.079 e Ft., · felhalmozási célú 18.277e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 6. melléklet szerint határoz meg.

(3) Az önkormányzat felújítási terveit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a 2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat címrendje

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

49 586

63 092

60 471

121,95%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

53 163

47 971

116,90%

2. Közhatalmi bevételek

2 550

6 038

6 000

235,29%

3. Működési bevételek

6 000

3 749

6 000

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

142

500

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

32 591

1 333

36,82%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

32 591

1 333

36,82%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

43 355

43 708

21 356

49,26%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

43 355

43 708

21 356

49,26%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

43 355

43 708

21 356

49,26%

1.1. Működési célú

12 284

43 708

3 079

25,07%

1.2. Felhalmozási célú

31 071

18 277

58,82%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

96 561

139 391

83 160

86,12%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

61 870

70 684

63 550

102,72%

1. Személyi juttatások

23 534

30 307

26 446

112,37%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 246

2 721

73,52%

3. Dologi kiadások

22 300

23 320

21 300

95,52%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

8 041

11 626

198,57%

5. Egyéb működési célú kiadások

6 480

5 770

1 457

22,48%

5.1. Működési célú támogatások

3 382

5 770

1 457

43,08%

5.2. Elvonások és befizetések

1 801

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

1 207

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

34 691

46 715

19 610

56,53%

1. Beruházások

4 620

20 773

1 333

28,85%

2. Felújítások

30 071

25 942

18 277

60,78%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

992

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

992

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

Megelőlegezés

992

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

96 561

118 391

83 160

86,12%

3. melléklet

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak

Működési bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

59 657

47 971

116,90%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

24 810

29 484

36 207

145,94%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 327

11 354

12 253

108,18%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

5 251

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 248

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 728

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

487

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

788

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

76

1.1 Polgármester illetménykiegészítés

3 443

Bérkiegészítés

175

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 213

11 810

18 066

161,12%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 048

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 226

30 173

11 764

72,50%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

16 226

23 678

11 764

72,50%

II. Közhatalmi bevételek

2 550

6 038

6 000

235,29%

1. Vagyoni típusú adók

500

364

500

100,00%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

500

364

500

100,00%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

2 000

5 629

5 500

275,00%

2.1 Iparűzési adó

2 000

5 629

5 500

275,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

50

45

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

3 749

6 000

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

142

500

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 284

12 637

3 079

25,07%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 284

12 637

3 079

25,07%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

12 284

11 637

3 079

25,07%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

61 870

82 223

63 550

102,72%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

23 534

30 307

26 446

112,37%

Törvény sz.illetmény

16 165

20 126

16 350

101,14%

Normatív jutalom

332

746

410

123,49%

Béren kívülli juttatás

568

168

618

108,80%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

750

198

500

66,67%

Választott tisztségvis.

5 719

6 413

7 830

136,91%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

0

2 656

738

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 246

2 721

73,52%

III. Dologi kiadások

22 300

23 320

21 300

95,52%

Készlet beszerzés

8 000

10 839

8 000

100,00%

Kommunális szolg.

800

621

800

100,00%

Szolgáltatás

9 500

7 224

8 500

89,47%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 000

4 636

4 000

100,00%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

8 041

11 626

198,57%

V. Egyéb működési célú kiadások

6 480

5 770

1 457

22,48%

1. Működési célú támogatások

3 382

1 457

43,08%

2. Elvonások és befizetések

1 891

0,00%

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

1 207

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

61 870

70 684

63 550

102,72%

4. melléklet

2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

34 691

63 662

19 610

56,53%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

32 591

1 333

36,82%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

3 620

32 591

1 333

36,82%

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

31071

31 071

18277

58,82%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

31071

31 071

18277

58,82%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

34 691

31 385

19 610

56,53%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

4 620

20 773

19 610

424,46%

1. Önkormányzati beruházások

1 333

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

4 620

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

30 071

25 942

18 277

60,78%

1. Önkormányzati felújítások

30 071

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

34 691

46 715

19 610

56,53%

5. melléklet

Szenyér Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

13345

16610

17207

128,94%

8607

10460

10802

125,50%

1438

1203

1405

97,71%

3300

4947

5000

151,52%

2.

13320

Köztemető fennt.

100

38

100

100,00%

100

38

100

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1000

1244

1250

125,00%

1000

1244

1250

125,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

20023

27008

19324

96,51%

11102

14921

11046

99,50%

1721

1289

718

41,72%

7200

10798

7560

105,00%

6.

45160

Közutak

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

142

150

142

150

10.

64010

Közvilágítás

1250

1175

1250

100,00%

1250

1175

1250

100,00%

11.

66010

Zöldterület

0

399

400

399

400

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

7000

1871

2000

28,57%

875

136

7000

860

2000

28,57%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

##

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

16.

10755

Falugondnok

4915

5294

5862

119,27%

3087

3436

3860

125,04%

428

532

502

117,29%

1400

1326

1500

107,14%

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

18.

82042

Könyvtár

1502

1296

1484

98,80%

738

615

738

100,00%

114

86

96

84,21%

650

595

650

100,00%

19.

82092

Közművelődés

0

409

500

409

500

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

0

815

820

815

820

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

23.

107051

Szociális étk.

400

416

120

30,00%

400

101

120

30,00%

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

7061

8900

471

8041

25.

Működési kiadás összesen

49535

75269

59367

119,85%

23534

30307

26446

112,37%

3701

3246

2721

73,52%

22300

23320

21300

95,52%

0

8041

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi eredeti ei

2022/2021. évi tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

494

0

494

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

15071

21798

18277

6341

15071

15457

18277

121,27%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

3620

2662

1333

3620

2662

1333

36,82%

6.

45160

Közutak

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

0

0

10.

64010

Közvilágítás

0

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

0

12.

66020

Község városgazd

1000

360

0

1000

360

13.

107055

Falugondnok

0

98

0

98

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

537

0

537

19.

82092

Közművelődés

15000

0

0

15000

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

34691

25949

19610

15,00

4620

10492

1333

24,00

30071

15457

18277

12,68

6. melléklet

Szenyér Község Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása

Beruházási cél megnevezés

2021. évi eredeti ei

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

3620

4517

1333

36,82%

2

Kegyeleti hűtő

3

Egyéb beruházások

4

Urnafal

5

Ingatlan vásárlás

1000

1200

0,00%

6

Könyvtár egyéb tárgyi eszközök

645

7

Tarktor beszerzés MFP

8485

8

Falugondnok telefon

98

9

Játszótér

4972

10

Igazgatás egyéb tárgyi eszközök

181

11

Községváros gazdálkodás

675

12

Összesen:

4620

20773

1333

28,85%

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felújításai

Felújítási cél megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1

Épület felújítás, műemlékvédelem

2000

2000

0,00%

2

Orvosi rendelő felújítás

7464

7464

3

Út felújítás

4

Ingatlan felújítás

2400

1499

5

Vis maior

3087

3087

6

Faluház felújítás

15000

14979

7

Tervdokumentáció

120

8

Út felújítás

15190

9

Összesen

30071

25942

18277

60,78%

8. melléklet

az önkormányzat 2022. évi létszám adatainak meghatározása

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

10

10

16

160,00%

2

Önkormányzat

2

2

2

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

13

13

19

146,15%

9. melléklet

2022. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2011. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2022. évi kötelező feladat

2022. évi önként vállalt feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

49 586

63 092

60 471

121,95%

48 707

11 764

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

53 163

47 971

116,90%

36 207

11764

2. Közhatalmi bevételek

2 550

6 038

6 000

235,29%

6 000

3. Működési bevételek

6 000

3 749

6 000

100,00%

6 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök

142

500

500

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

32 591

1 333

36,82%

1 333

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

32 591

1 333

36,82%

1 333

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

43 355

43 708

21 356

49,26%

21 356

I. Belföldi finanszírozás bevételei

43 355

43 708

21 356

49,26%

21 356

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

43 355

43 708

21 356

49,26%

21 356

1.1. Működési célú

12 284

43 708

3 079

25,07%

3 079

1.2. Felhalmozási célú

31 071

18 277

58,82%

18 277

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

96 561

139 391

83 160

86,12%

71 396

11 764

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

61 870

70 684

63 550

102,72%

51 786

11 764

1. Személyi juttatások

23 534

30 307

26 446

112,37%

15 400

11046

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 246

3 617

97,73%

2 899

718

3. Dologi kiadások

22 300

23 320

21 300

95,52%

21 300

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

8 041

11 626

198,57%

11 626

5. Egyéb működési célú kiadások

6 480

5 770

1 457

22,48%

1 457

5.1. Működési célú támogatások

3 382

5 770

1 457

43,08%

1 457

5.2. Elvonások és befizetések

1 801

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

1 207

0

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

34 691

46 715

19 610

56,53%

19 610

1. Beruházások

4 620

20 773

1 333

28,85%

1 333

2. Felújítások

30 071

25 942

18 277

60,78%

18 277

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

992

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

992

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

Kiadások összesen

96 561

118 391

83 160

86,12%

71 396

11 764

10. melléklet

2023-2025 évek gördülő tervezése

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat

2022. évi tervezett eredeti előirányzat

2022/2021. évi tervezett ei %-a

2023. év eredeti előirányzata

2023. év eredeti előirányzata

2024. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

49 586

60 471

121,95%

62 285

63 842

64800

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 036

47 971

116,90%

49 410

50 645

51405

2. Közhatalmi bevételek

2 550

6 000

235,29%

6 180

6 335

6430

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6 180

6 335

6430

4. Működési célú átvett pénzeszközök

500

515

528

536

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

3 620

1 333

36,82%

1 373

1 407

1428

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 620

1 333

36,82%

1 373

1 407

1428

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

43 355

21 356

49,26%

21 997

22 547

22885

I. Belföldi finanszírozás bevételei

43 355

21 356

49,26%

21 997

22 547

22885

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

43 355

21 356

49,26%

21 997

22 547

22885

1.1. Működési célú

12 284

3 079

25,07%

3 171

3 251

3299

1.2. Felhalmozási célú

31 071

18 277

58,82%

18 825

19 296

19585

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

96 561

83 160

86,12%

85 655

87 796

89113

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

61 870

63 550

102,72%

65 457

67 093

68099

1. Személyi juttatások

23 534

26 446

112,37%

27 239

27 920

28339

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701

3 617

97,73%

3 726

3 819

3876

3. Dologi kiadások

22 300

21 300

95,52%

21 939

22 487

22825

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 855

11 626

198,57%

11 975

12 274

12458

5. Egyéb működési célú kiadások

6 480

1 457

22,48%

1 501

1 538

1561

5.1. Működési célú támogatások

3 382

1 457

43,08%

1 501

1 538

1561

5.2. Elvonások és befizetések

1 801

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

1 207

0

0

0

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

34 691

19 610

56,53%

20 198

20 703

21014

1. Beruházások

4 620

1 333

28,85%

1 373

1 407

1428

2. Felújítások

30 071

18 277

60,78%

18 825

19 296

19585

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

96 561

83 160

86,12%

85 655

87 796

89113

11. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

Ssz.

Megnevezés

2021. évi tervezett előirányzat

2022. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

43 355

21 356

12. melléklet

2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Sorszám

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Rendszeres pénzbeni ellátások

1 500

2.

Lakhatással kapcsolatos támogatás

1 500

3.

Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása

0

4.

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

0

5.

Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása

0

Rendkivüli települési támogatás

6 098

6.

Szülési támogatás

0

7.

Művi meddővé tétel iránti támogatás

0

8.

Tüzifa természetbeni támogatás

1 000

9.

Egyéb rendkivüli települési támogatás

4 798

10.

Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás

300

11.

Egyéb támogatási formák

500

12.

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

0

13.

Felsőoktatási ösztöndíj támogatás

0

14.

Köztemetés

500

15.

Társulásnak átadás a 1.3.1. alapján

3 528

16.

Összesen:

11 626