Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 02. 15

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2022.02.15.

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Mötv. 143. § (4) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi képviselők tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre.

2. § Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 35. § (1) bekezdése alapján a képviselő részére a megválasztásának időpontjától a megbízatása megszűnéséig tiszteletdíjat állapít meg.

3. § (1) A képviselő az Mötv. 35. § (1) szerinti tiszteletdíja havi bruttó 40,000.-, azaz negyvenezer forint.

(2) A képviselők tiszteletdíját az önkormányzat hivatala havonta, minden hó 10. napjáig utólag fizeti ki.

2. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendeletet a Képviselő – testület az alakuló ülésén vagy az azt követő ülésén felülvizsgálja.

(2) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2008.(II.20.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.