Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 14/2012 (VI.11..) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2021. 03. 19- 2021. 04. 30

                                         Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének


                                                 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete


a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről
Zalacsány község Önkormányzati  Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló,

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az egyes helyi közszolgáltatá-

sok kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., valamint a hulladékgazdálkodásról

szóló 2000. évi XLIII. tv. 23.§.-a alapján, az Alaptörvény 32. cikkében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:   I. Általános rendelkezések1.§.(1) E rendelet célja, hogy Zalacsány község közigazgatási területén a köztisztaságot

           fenntartsa.

     (2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel

          tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem

          rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.

    (3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell

          gondoskodnia.

    (4) A település teljes közigazgatási területén a szervezett szemétszállításról az önkormány-

         zat gondoskodik.       (5) E rendelet alkalmazásában :


 1. Települési szilárd hulladék:
  1. a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,
  2. a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék,
  3. a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.


 1. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott háztartási szilárd hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által rendszeresen elszállított gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, és amelynek elszállításáról és ártalmatlanításáról a szolgáltató gondoskodik.


 1. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék begyűjtése, átmeneti tárolása, lerakóhelyre történő elszállítása


 1. Veszélyes hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. 2. sz. mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék. 1. Szelektíven gyűjtendő hulladék: Zalacsány közigazgatási területén létesített hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényekben kötelezően elhelyezendő üveg (fehér és színes), papír és műanyag hulladék.


 1. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.


 1. Nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el úgy, hogy a gyűjtőedény zárható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon.


 1. Építési törmelék: építésből, bontásból származó anyag, feltéve, hogy az nem veszélyes hulladék.


 1. Bio hulladék: a szerves komposztálható konyhai és kerti, valamint ehhez hasonló hulladék.


 1. Hasznosítható hulladékok: azok az anyagok, amelyek anyaguk szerint értékesítésbe vihetők, szelektálásuk esetén akár eredeti funkciójuktól eltérő célra hasznosíthatók.


 1. Maradék hulladék: azok a visszamaradt anyagok, amelyeket újrahasznosítani nem lehet, így ártalmatlanításuk lerakással történik.


 1. Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.


 1. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére.


 1. Felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított hulladékgyűjtő edények helye.


 1. Ürítési hely: az a hely (többnyire közterület), ahol a hulladékgyűjtő edények gépjárműre történő ürítése történik.


 1. Ártalmatlanító-hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény.


 1. Hulladéklerakó telep (hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a települési szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.


 1. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlantulajdonostól átveszi, kezeli, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja.


 1. Hulladékkezelési engedély: a környezetvédelmi hatóság által a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek, vagy tevékenység valamelyike végzésének engedélyezésére vonatkozó okirat.


 1. Hasznosítás: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő hasznosítása.


 1. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladéknak az ingatlantulajdonosoktól a közszolgáltató által történő rendszeres begyűjtése, elszállítása, a hulladék egyes összetevőinek elkülönítetten történő gyűjtése, ártalmatlanítása, valamint hulladékkezelő telep, hulladéklerakó, hulladékgyűjtő udvar és hulladékgyűjtő sziget létesítése és működtetése.


 1. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.


 1. Szállítás: a települési szilárd hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is.


 1. Ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása, amely történhet hulladéklerakóban történő lerakással, termikus ártalmatlanítással és más kémiai, biológiai vagy fizikai eljárással.


 1. Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;


 1. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyílván, továbbá egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrésze.
 2. Járda: gyalogos közlekedésre szolgáló útterület, amely általában az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed.


 1. Járdához tartozó terület: A járda területén kívül a szilárd útburkolattal ellátott területrész és a járdaszegély között változó szélességű és minőségű (pl. még üres, füves rész vagy virágos) sáv.


 1. Úttest: járművek közlekedésére szolgáló útterület, függetlenül annak szélességétől és az útburkolat minőségétől.


 1. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztaságának megőrzése, takarítása, hó- és síkosság mentesítése, portalanítása, zöldterületek kaszálása.


 1. Lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött települési szilárd hulladék, amely a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el;


 1. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.


33.[1]
II. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása2.§.(1)A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek ingat-

           lanulat rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.

      (2)Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek rendszeres tisztántartásáról, portala-

          nításáról, általános jellegű takarításáról, síkosságmentesítéséről, szeméttárolók kihe-

          lyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

     (3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szerve-

           zetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszűnte-

           tése az azt okozó szerv, illetve személy feladata.


3.§.(1) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényeleges használójának, illetve tu-

           lajdonosának kötelezettsége.

           Ez a kötelezettsége kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsola-

           tos feladatokra is.

(2) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre szolgáló, kiépített vagy   kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed.

         Ha a járda területén a szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a járdaszegélyig

         még füves rész, vagy virágos sáv van, az egész területet a járdához tartozónak kell

         tekinteni.

    (3) A járda síkosság-mentesítést úgy kell elvégezni, hogy abból baleset ne származhasson.4.§.(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a

            csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlana előtti szakaszra ter-

            jedően – az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának kötelessége.

     (2) Járműbehajtók átereszeinek építése, karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan

          használójának, tulajdonosának a kötelessége.

     (3) A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, az ingatla-

            non keletkezett szennyvizet bevezetni tilos !

      (4) A csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagot (szemetet, papírt, törmeléket)

            a csapadékvíz elvezető árokba elhelyezni tilos !


5.§.(1) Építési területen, az építkezés közvetlen környékén  az építést végző kivitelezőnek kell

           biztosítani a tisztaságot.

       (2) Közterületen építési, bontási anyagot elhelyezni csak a polgármester előzetes hozzájárulásával, az általa engedélyezett módon és ideig szabad.

      (3) Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa

            köteles felszólítást követően saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.

      (4) Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a közterület

          ne szennyeződjön. Ha szállítás közben a terület mégis szennyeződik, a szállítást végző

         köteles a szennyeződést eltávolítani és a további szennyeződést megakadályozni.

    

6.§.(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, jármű-

            vek tárolása közterületen tilos !

      (2) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.7.§ Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.


8.§ Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba szabad elhelyezni.                        III. Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás9.§. (1)[2]Zalacsány közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg Gasparich u. 26..- amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató, Zalacsány közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2022.december hó 31. napig. A Közszolgáltató végzi Zalacsány települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

      (2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött hulladék-

           kezelési közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A szerződés e rendelet 2. sz.

            mellékletét képezi.

(3) A szolgáltató Zalacsány község belterületén hetente, minden hét csütörtöki napján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

      (4) A Zalacsány községben lakóingatlannal, illetve üdülővel rendelkező tulajdonosok,

           illetve a lakó és üdülő ingatlant használók kötelesek az önkormányzat által szervezett

           közszolgáltatást igénybe venni.

(5) [3]A települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni. A szelektív gyűjtősziget a 193/5. hrsz.-ú ingatlanon biztosított.
 (6)  [1]


9/a  §


10.§.(1) A 9.§.-ban megjelölt szolgáltató köteles Zalacsány községben a települési szilárd

              hulladék gyűjtésével, szállításával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok teljes körű       

              ellátására az önkormányzattal kötött szerződés alapján, az abban foglaltak szerint.

        (2) A szolgáltató valamennyi belterületi ingatlan tekintetében rendszeresen köteles

             teljesíteni.

        (3) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következő munkanapon elszállítani.


11.§ (1)Szolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi

            feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati

            rendszert.

(2)[1] Zalacsány község Önkormányzata köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához

             szükséges információkat a szolgáltató , a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Koordináló szerv részére biztosítani, a településen megszervezésre kerülő közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.        (3) Az önkormányzat rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a hulladékkezeléssel kapcso-

             latos feladatokról és tudnivalókról.

          

(4) [1]A gyűjtőedények beszerzése, cseréje, javítása az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója feladata.
12.§.(1) A hulladékgyűjtő edények kihelyezése a szállítási napokon az ingatlantulajdonosok

           kötelessége. Az edényeket  az út szélére úgy kell kihelyezni úgy, hogy szállítójárművel

           megközelíthetők legyenek, de a közlekedést ne akadályozzák.

        (2) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hulladékot az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben vagy (többlethulladék esetén) az e célra szolgáló műanyag zsákban köteles kihelyezni.

       (3) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.


13.§. (1) A gyűjtőedényeket más célra felhasználni nem szabad, azokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztán tartani.

(2) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a meghatározott szállítási napon elszállítás céljából ki kell helyezni.  

         (3) Az gyűjtőedényekben mérgező, robbanó ,veszélyes hulladékot elhelyezni tilos !    Amennyiben a szolgáltatást végző dolgozó azt észleli, hogy az edényben ilyen anyagot helyeztek el, annak elszállítását megtagadja.


     

14.§   Zalacsány  község közigazgatási  területén hulladéklerakó nem működik, ezért szemét bármely településrészen történő lerakása tilos.


15.§ (1) A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyekkel , illetve jogi személyekkel az egyéb- nem háztartási – hulladék elszállítására a szolgáltatást végző külön megállapodást köt.

(2) Akinél rothadó vagy bűzös hulladék keletkezik, annak elszállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni.


                                                        IV. Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése16. §(1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani. Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, a kerti hulladék égetése megengedett a (2)-(7) bekezdésben előírtak szerint. E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).

 

(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A kerti hulladékok égetése 2021. évben  április 8., április 15., április 22. és április 29. napokon 8 és 20 óra közötti időszakban engedélyezett megfelelő légköri viszonyok mellett jelen rendeletben szabályozott módon. Más időpontban az égetés szigorúan tilos.

 

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat egyéb hulladékot (műanyag, ipari eredetű hulladék, gumi,veszélyes hulladék, festék, vegyszer, kommunális hulladék).

 

(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, a tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagoktól legalább 6 méter távolságra legyen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

 

(5) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, párás, ködös, esős idő, erős szél, az égetést be kell fejezni. Nedves kerti hulladék égetése tilos.

 

(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tûz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel (homokréteggel) történő lefedéséről.

 

 (7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


[4]

17.§ [5]


V. A közszolgáltatási díj meghatározása


18. § (1)A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell fizetnie.

(2)     Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.19.§VI. A fizetendő díj megállapítása


20. § [1]

VII. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása21.§ [1]22. §[1]22./a § (1)       Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. Szüneteltetés esetén az ingatlan tulajdonosát alapdíj fizetési kötelezettség terheli.


(2)     A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a közüzemi számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét.


(3)     Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(4)     A szüneteltetés idejére már kiszámlázott  ürítési díjat a közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását  követően, utólag írja jóvá.


5)[1] Az üdülőként  nyilvántartott ingatlanok vagy az időlegesen használt ingatlanok  ( továbbiakban : üdülőként nyilvántartott ingatlan )  esetében a Közszolgáltató minden év április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást és a közszolgáltatás díját tartalmazó számlát is ezen időszakra állítja ki. Amennyiben ezen időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlanhasználó pedig - kivéve amennyiben a hulladék elhelyezése a Közszolgáltató által forgalmazott zsákban történik - köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(6)[2] Az ingatlanhasználó - amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlanban nem az (1) bekezdésben meghatározott időszakban tartózkodik - a Közszolgáltató felé írásban nyilatkozhat a közszolgáltatás igénybevételének évente legalább két naptári negyedévet elérő általa választott időszakáról.

(7)[3] Az az ingatlanhasználó, aki az üdülőként nyilvántartott ingatlanon állandó lakóhellyel rendelkezik, nem jogosult az (5) és (6) bekezdésben meghatározottak alkalmazására.[2] Módosította: 9/2016.(III.16.ÖR, hatályos: 2016.04.01. -től

[3] Módosította: 9/2016.(III.16.ÖR, hatályos: 2016.04.01. -től


                       

22./b §[1] (1) Azokban a háztartásokban ahol a lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők száma nem haladja meg az egy főt, – az általuk termelt hulladék mennyiségére figyelemmel – a szolgáltatást igénybevevő kérelmére a 110 vagy 120 literes edényzet ürítési díjából 50 %  díjkedvezmény adható. A kérelemben nyilatkozni kell  a lakásban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők  személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti  létszámáról.

(1a)  A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó- figyelemmel a 385/2014.(XII.31.) Korm. rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltakra-  legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

(2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosítani, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Az edényméret kedvezményre jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, az önkormányzat által kiadott – kérelemben megjelölt adatokat tartalmazó-igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(3)  A személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján 1 fős háztartások részére adható 50%-os díjkedvezmény vagy edényméret kedvezmény  iránti kérelmet a rendelet 3. számú mellékletében lévő nyomtatványon lehet benyújtani az önkormányzati hivatalban. A január 31. napjáig beadott kérelem alapján az adott év január 1. napjától adható a kedvezmény. Az év közben benyújtott kérelmek alapján a benyújtást követő hónaptól biztosítható a kedvezmény.

(4) A kedvezmény az adott év december 31-ig biztosított, a következő évre a feltételek fennállása esetén azt ismételten kérelmezni kell.

(5) Az önkormányzati hivatal  a kérelemben foglaltakat, az ingatlanban lakó és tartózkodási hellyel rendelkezők számát a személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján ellenőrzi.

(6) A díjfizetési és edényméret kedvezmény kérelmek tárgyában a polgármester hoz döntést.

(7) A díjfizetési kedvezmény miatt kieső díjbevételt az önkormányzat megtéríti a szolgáltatónak.

22/C §[2](1)A  Szolgáltató és a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére az adatkezelésre és adatvédelemre   vonatkozó szabályok  alapján és a jelen önkormányzati rendeletben foglalt mértékben és terjedelemben jogosult.

(2)A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3)A Szolgáltató és a Koordináló szerv az adatok biztonságáról a megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel köteles gondoskodni. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(4)A Szolgáltató és a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használja fel.

(5)A Szolgáltató és a Koordináló szerv nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes adat nyilvánosságra hozatalára.[2] Módosította: 9/2016.(III.16.ÖR, hatályos: 2016.04.01. -től                                                    IX. Záró rendelkezések

       

23.§.     (1)E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.

              (2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon 

             gondoskodik.

             (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg   a köztisztaságról, valamint a szervezett       

              köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/2004.( IX.20. )

             önkormányzati rendelet hatályát veszti.Zalacsány, 2012. június 9.
                     Nagy Lászlóné                                                             Dr. Prótár Henrietta

                     polgármester                                                                          körjegyző


Kihirdetve: 2012. június 11.


                                                                                                               Dr. Prótár Henrietta

                                                                                                                      körjegyző         

1. számú melléklet a 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelethez[6]


A települési szilárd hulladék díja 2012. július 1-től

                      
2. számú melléklet a 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelethez[7]
„3.  melléklet a 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelethez”[1]

K É R E L E M

Hulladékszállítási díj  kedvezmény/ edényméret kedvezmény*  igénylésére

Igénylő neve:……………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

Hulladékszállítással érintett ingatlan címe:………………………………………………….

A hulladékszállítással érintett ingatlan használatának jogcíme: …………………………

A hulladékszállítással érintett ingatlant használók létszáma a személyi adat és lakcímnyilvántartás szerint:…………..fő

Alulírott igénylő a fenti hulladékszállítással érintett ingatlanban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti létszáma alapján – az általuk termelt hulladék mennyiségére figyelemmel – a hulladékszállítási díj 50%-os kedvezménye iránt / edényméret kedvezmény jogosultság igazolására * nyújtok be kérelmet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Fenti személyes adataim kezeléséhez a kérelem elbírálása és a kedvezmény nyújtása érdekében a döntés előkészítésében, a döntés meghozatalában és a végrehajtásában közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.

*a megfelelő rész aláhúzandó

Zalacsány, 201…... ………………..hó……..nap

 

……………………………………………..

kérelmező

[1][2][3][4][5][6]

Módosította: 9/2016.(III.16.ÖR, hatályos: 2016.04.01. -től