Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2018 (XI.14..) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 05. 05

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2018 (XI.14..) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés b) pontjában, a 131. § (1) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A jelen önkormányzati rendelet célja, hogy a gyermek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a Zalacsány Község Önkormányzat illetékességi területén a Gyvt.4. §-ában foglalt valamennyi jogalanyra.

II.FEJEZET

A gyermekek védelmének rendszere

1. A támogatások és ellátások formái

3. § A gyermekek védelmét a Képviselő-testület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapellátások keretében biztosítja: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása

  • 2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által látja el, melynek címe: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 32.

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt.17.§ (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár –a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzése alapján végzi. A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni a Szolgálat vezetőjénél lehet.

(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. rendelkezései alapján látja el.

Gyermekek napközbeni ellátása

5. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvoda és általános iskolai napközi keretein belül biztosítja.

(2) A szolgáltatást a Zalacsány község Önkormányzat által fenntartott Zalacsányi Csány László Óvoda, valamint a Zalacsányi Csány László Általános Iskola intézmény útján biztosítja.

Térítési díj

6. § A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben, az alapellátások körébe tartozó étkezésért fizetendő térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

III.FEJEZET

Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a Zalacsány Község Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2006. (III.2.) Önkormányzati rendelete.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik.

Nagy Lászlóné dr. Prótár Henrietta

polgármester jegyző

1. melléklet a 16/2018.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés

intézményi térítési díjai


a.) Zalacsányi Csány László Óvoda
Óvodai étkezés háromszori étkezés –igénylő által fizetendő/adag :nettó nyersanyag norma + ÁFA
Gyermek tízórai + ebéd + uzsonna:
394 Ft + 106 Ft ÁFA, összesen bruttó: 500 Ft


Intézmény által fizetendő térítési díj
( igénylő által fizetendő+ intézményi rezsi hozzájárulás + ÁFA)
394 Ft + 259 Ft +176 Ft ÁFA, összesen bruttó: 829 Ft

b.)Zalacsányi Csány László Általános Iskola- igénylő által fizetendő/adag:nettó nyersanyag norma + ÁFA
Tízórai + ebéd + uzsonna: 487 Ft +131 Ft ÁFA, összesen bruttó 618 Ft

Tízórai vagy uzsonna + ebéd:409 Ft +110 Ft ÁFA, összesen bruttó 519 Ft

Ebéd:331 Ft +89 Ft ÁFA, összesen bruttó 420 Ft

Intézmény által fizetendő térítési díj:
( igénylő által fizetendő+ rezsi hozzájárulás)
,nyersanyag norma + rezsi + ÁFA/adag)
Tízórai + ebéd + uzsonna: 487 Ft + 336 Ft +222 Ft ÁFA, összesen bruttó: 1045 Ft

Tízórai vagy uzsonna + ebéd: 409 Ft + 278 Ft +185 Ft ÁFA, összesen bruttó: 872 Ft

Ebéd: 331 Ft + 220 Ft +149 Ft ÁFA, összesen bruttó: 700 Ft