Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 7/2015 (IV.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 04. 21

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének


7/2015. (IV.  20.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról


Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:A rendelet hatálya 


 1. §.  (1) A rendelet hatálya Zalacsány község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.


  (2)Önálló címet alkot az önállóan működő Zalacsányi Csány László Óvoda.


Az önkormányzat és költségvetési szervei, intézményei 2014. évi

költségvetésének teljesítése


 1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

          a.) kiadási főösszegét                                                                          184649 e/Ft-ban

          b.) bevételi főösszegét                                                                        258223 e/Ft-ban

          állapítja meg.


 1. §. (1) Az önkormányzat a 2014. évi teljesített – továbbá az eredeti, módosított előirányzat

               szerinti – költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1. és 2.

               melléklet tartalmazza.

           (2) Az önkormányzat önállóan működő és  gazdálkodó szervének – a Zalacsányi Csány

                László Óvoda – a  2014. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és 2014. évi teljesített, továbbá az eredeti, módosított előirányzat

                szerinti bevételeinek és kiadási  forrásonkénti részletezését kiemelt előirányzatonként a

                6.  melléklet tartalmazza.Költségvetési kiadások


 1. §. (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti módosított – kiadásait kiemelt

               előirányzatonként a 3. mellékletben részletezettekben az alábbiak szerint hagyja jóvá.

               - személyi jellegű kiadások                                                                        50610 e/Ft

               - munkaadókat terhelő járulékok                                                               10328 e/Ft                   - dologi kiadások                                                                                            36413 e/Ft

     - társadalmi és szoc.pol. juttatások                                                                                  23422 e/Ft

     - támogatás értékű kiadás                                                                                      3008 e/Ft

     - működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre                                                  9955 e/Ft

     - felhalmozási kiadások                                                                                        50913 e/Ft


    (2) Képviselőtestület a Csány László Óvoda 2014. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el.


 (3) A társadalom és szociálpolitikai juttatások 2014. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


 1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi teljesített, eredeti és módosított előirányzat

          szerinti felhalmozási kiadásait címenként és célonként a 4. mellékletben

          foglaltak szerint hagyja jóvá.


 1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2014 december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá  669359   e/Ft főösszegben.


 1. §. Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi módosított pénzmaradványát 69593 e/Ft  

          összegben  hagyja jóvá és köti le a 9.mellékletben foglaltaknak megfelelően. A

         pénzforgalmi egyeztetést a  8.  melléklet tartalmazza.


 1. §. Képviselőtestület jelen rendelettel jóváhagyólag tudomásul veszi a módosított  előirányza-

          tokat és teljesítéseket.


 1. §. Az önkormányzat 2014. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait

          bemutató mérleget tájékoztató jelleggel a 11.  melléklet tartalmazza.


11.§   Az Önkormányzat 2014. évi létszámkeretét a 10.  melléklet tartalmazza. A közvetett  

         támogatások teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§   Az egyszerűsített költségvetési beszámoló mérleg főösszege 669359 e Ft. A Képviselő-          

         testület az egyszerűsített mérleget a 7. melléklet, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a      

         a 12. melléklet szerint elfogadja és  elrendeli annak közzétételét.


Záró rendelkezések


13. §. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Zalacsány, 2015. április  16  .


                                          Nagy Lászlóné                    Dr. Prótár Henrietta

                                          Polgármester                       jegyző


Kihirdetve: Zalacsány, 2015. április   20 .

                                                                           Dr. Prótár Henrietta

                                                                           jegyző       

Mellékletek