Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ára, Erdőkövesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 116.245.454,-Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 154.350.267,-Ft-ban,

c) hiányát (bevételek és kiadások egyenlege): 38.104.813,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

a) előző évi pénzmaradvány összege 31.049.955,-Ft,

b) ebből

ba) működési célú pénzmaradvány 649.922,-Ft,

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 30.400.033,-Ft.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési) 7.054.858,-Ft.

2. § A 2022. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

a) Működési bevétel 3.038.000,-Ft.

b) Sajátos működési bevétel 7.150.000,-Ft.

c) Önkormányzat költségvetési támogatása 70.767.290,-Ft.

d) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4.826.000,-Ft.

e) Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás értékű bevétel 11.938.372,-Ft.

f) Előző évi pénzmaradvány 31.049.955,-Ft.

g) Intézményfinanszírozás (technikai) 25.580.650,-Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat működési kiadása 82.049.312,-Ft.

aa) ezen belül személyi juttatások 51.054.806,-Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 6.246.624,-Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 24.747.882,-Ft.

b) Végleges pénzeszköz átadás 14.755.272,-Ft.

ba) ezen belül működési célú 14.642.908,-Ft,

bb) felhalmozási célú 112.364,-Ft.

c) Felhalmozási kiadások 31.965.033,-Ft.

d) Felhalmozási tartalék 0,-Ft.

e) Intézményfinanszírozás (technikai) 25.580.650,-Ft.

(2) A kiadási előirányzatot a 3. melléklet részletezi.

5. § Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 5. melléklete határozza meg.

7. § Az önkormányzat állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza. Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda intézményének 2022. évi költségvetését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet tartalék esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a Képviselő-testület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül, illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat - annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja.

(4) 2022. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadásai előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

9. § 2022. évben a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározottak szerint:

a) a köztisztviselők illetményalapja 46.380,-Ft,

b) a közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000,-Ft.

10. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.