Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 27

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.27.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szedres Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Az Önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 279 614 269 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzatát 345 825 121 Ft
c) költségvetési hiányát 66 210 852 Ft
d) finanszírozási bevételek előirányzatát 72 482 025 Ft
e) finanszírozási kiadások előirányzatát 6 271 173 Ft
f) bevételi főösszegét 352 096 294 Ft
g) kiadási főösszegét 352 096 294Ft
összegben állapítja meg.

3. Az Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 352 096 294Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 185 495 269 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 70 000 000 Ft

d) Működési bevételek 24 004 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 115 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 72 482 025 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 341 716 294 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 10 380 000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek 318 051 745 Ft

b) felhalmozási bevételek 34 044 549 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 352 096 294 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 163 833 509 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 762 792 Ft

c) Dologi kiadások 70 627 754 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 469 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 41 388 517 Ft

f) Beruházások 23 246 524 Ft

g) Felújítások 15 497 025 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 6 271 173 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 345 592 213 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6 504 081 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 313 352 745 Ft

b) felhalmozási bevételek 38 743 549 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

7. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 337 683 787 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 185 495 269 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 70 000 000 Ft

d) Működési bevételek 10 265 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 115 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 71 808 518 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 327 303 787 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 10 380 000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) működési bevételek 303 639 238 Ft

b) felhalmozási bevételek 34 044 549 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 337 683 787 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 49 528 672 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 468 552 Ft

c) Dologi kiadások 35 550 500 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 469 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 41 388 517 Ft

f) Beruházások 22 357 524 Ft

g) Felújítások 15 497 025 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 157 423 997 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 331 179 706 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6 504 081 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) működési kiadások 299 829 238 Ft

b) felhalmozási kiadások 37 854 549 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 15. melléklet szerint határozza meg.

5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

10. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 98 938 560 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 0 Ft

d) Működési bevételek 13 737 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 85 201 560 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 98 938 560 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételeiből:

a) működési bevételek 98 938 560 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 98 938 560 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 59 858 118 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 888 188 Ft

c) Dologi kiadások 30 430 254 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 762 000 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 98 938 560 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) működési kiadások 98 176 560 Ft

b) felhalmozási kiadások 762 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja alapján egységesen 10 % illetménykiegészítést állapít meg.

6. A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei, kiadásai, létszámkerete

13. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzata összesen 66 626 771 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 0 Ft

d) Működési bevételek 2 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 66 624 771 Ft

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 66 626 771 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) működési bevételek 66 626 771 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzata összesen 66 626 771 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 54 446 719 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 406 052 Ft

c) Dologi kiadások 4 647 000 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 127 000 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 66 626 771 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) működési kiadások 66 499 771 Ft

b) felhalmozási kiadások 127 000 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét az 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.

7. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

16. § (1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 38 743 549 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 23 246 524 Ft

b) felújítási kiadás 15 497 025 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 37 854 549 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 22 357 524 Ft

b) felújítási kiadás 15 497 025 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 762 000 Ft.

(4) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 127 000 Ft.

(5) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 22. melléklet tartalmazza.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

17. § (1) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2021. évi maradványból 72 482 025 Ft -ot tervez.

(2) A 2. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 0 Ft összeget hitelfelvételként biztosít.

9. Tartalék

18. § (1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 21 775 205 F t, melyből:

a) általános tartalék 6 267 720 Ft

b) céltartalék 15 507 485 Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználási jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

10. Stabilitási törvény 8. § szerinti kötelezettségek

19. § A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § szerinti kötelezettségből származó összeget a 16. melléklet szerinti összegben és részletezésben határozza meg.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

20. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 18. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Szedres Község Önkormányzata hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Szedres Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

21. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemterveket havi bontásban a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

22. § A Képviselő-testület a likviditási terveket havi bontásban a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

23. § A Képviselő-testület a Stabilitási törvénynek megfelelően az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet szerint határozza meg.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

24. § Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

25. § Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önálló gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni a polgármesternek.

26. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10 000 000 Ft összegig átcsoportosítást hajtson végre. Az ezen felüli kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott létszámkeretüket nem léphetik túl.

(3) Az intézmény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

27. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonság működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó ötödik napjáig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

28. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni és a szükséges módosításokat végrehajtani.

29. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az Önkormányzat, mint intézmény gondoskodik hó elején történő utalással a költségvetési szerv számlájára, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde évközi előirányzat módosításáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30. § A költségvetés végrehajtása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében külső ellenőr megbízása útján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

31. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti pénzeszközhiány pótlására maximum 10 000 000 Ft összegig rövidlejáratú hitelt (folyószámlahitelt) vegyen fel. A gazdálkodást úgy kell megszervezni, hogy a tárgyévben felvett folyószámlahitelt (likvid hitel) 2022. december 30. napjáig vissza kell fizetni.

15. Vegyes és záró rendelkezések

32. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi cafetéria-juttatás éves összegének fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóknak évi bruttó 200 000 Ft keretösszeget;

b) a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsődében dolgozó munkavállalóknak évi bruttó 153 600 Ft keretösszeget.

(2) A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódóan a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 62. § (5) bekezdés alapján valamennyi önkormányzati intézmény, valamennyi foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalói részére havi 1 000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési törvény 62. § (6) bekezdés alapján a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.

33. § A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

34. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.