Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és Lovas Község Önkormányzatára.

2. § (1) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Lovas Község Önkormányzatának takarékos és hatékony gazdálkodást kell folytatniuk.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője/aljegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések révén ellenőrzi.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 157.747.615 forintban, kiadási főösszegét 157.747.615 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 forint.

4. § Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2022. évben, hitelállománya nincs.

5. § Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását a 4. melléklet tartalmazza

9. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit az 5. melléklet tartalmazza

10. § Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 6. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 7. melléklet tartalmazza

12. § A beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

14. § Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.

15. § Az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz közfoglalkoztatott dolgozói létszámot.

16. § Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat kiadásait cofog szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat bevételeit cofog szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

19. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 41.912.623 forintban határozza meg. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2022. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

20. § Az Önkormányzat 2022-ben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

21. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

22. § (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat folyamatos munkaviszonnyal rendelkező dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – részére biztosított cafetéria juttatás mértékét – bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A juttatás kifizetése a dolgozó választása szerint vagy a kedvezőbb adózású SZÉP kártyára, vagy bérként adózó pénzjuttatás formájában történik egy összegben, legkésőbb június 30-ig. Erről a dolgozónak legkésőbb április 30-ig írásban nyilatkoznia kell.

(3) Nem jogosult a fenti juttatásokra a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a munkavállalót a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani.

(4) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, készpénzben az intézmény pénztárába vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.

(5) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.

(6) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.

(7) A juttatásokra a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben biztosítja.

23. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi felelősséggel tartozik.

(3) Az önkormányzat és szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján- belső ellenőr útján - ellenőrzi.

24. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat. Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(2) Alapítvány céljára akkor is nyújtható pénzbeli támogatás, ha a székhelye nem Lovas községben van, de a község lakosságának, illetve az önkormányzat érdekeit is szolgálja.

(3) A támogatás igénylését, és annak szabályait Lovas Község erre vonatkozó önkormányzati rendelete tartalmazza.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.

25. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

26. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási előirányzatok módosításáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendeletmódosításával. A Képviselő-testület legkésőbb a 2022. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2022. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

27. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.

28. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

29. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

30. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötvenmillió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(3) Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg.

31. § A költségvetési rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

32. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

Fazekas Gábor Zoltán

Báró Béla

Alpolgármester

Jegyző