Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről

2022.02.25.

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában, a 19. § (1) bekezdésében pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Lovas Község közigazgatási területén történő házasságkötés létesítésével kapcsolatos eljárásra.

2. § Házasságkötés hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn túl történő létesítése és az esemény méltó körülményeinek biztosítása céljára Lovas Község Önkormányzat Faluház (8228 Lovas, Fő utca 8.) házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége szolgál.

2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetére az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(2) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése Lovas Község Önkormányzata tulajdonában levő, vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek. Az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért, valamint a személyes adatok védelmének biztosításáért az anyakönyvvezető felel.

(3) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

(4) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell kérelmezni, a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(5) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a házasságkötés időpontját az anyakönyvvezető javaslatának, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével, a házasságkötési szándék bejelentését követő 30. nap utáni időpontra tűzi ki.

3. A házasságkötéssel kapcsolatosan felmerülő díjak

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatás igénybe vevői által az önkormányzat részére fizetendő díjak mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:

a) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben, egyéb szolgáltatás nélkül lebonyolított házasságkötés,

b) a házasulók bármelyikének mozgáskorlátozottsága vagy közeli halállal fenyegető egészségi állapota, vagy más rendkívüli körülmény esetén a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj mértékét, a díj megfizetésére, a díj meg nem fizetésének jogkövetkezményeire, valamint a díj visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötést engedélyező jegyzői határozat tartalmazza.

(4) A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit az Önkormányzati Hivatal és a szolgáltatást igénybe vevő között számlán kell rögzíteni.

5. § (1) A szolgáltatás igénybe vevői a 4. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

(2) A szolgáltatás igénybe vevői a 4. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint megállapított díj 50 %- ának visszatérítésére jogosultak, amennyiben a házasságkötési szándékra vonatkozó bejelentésüket a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés tervezett időpontját megelőzően legalább 5 munkanappal korábban, írásban visszavonják.

(3) Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevői a házasságkötési szándékra vonatkozó bejelentésüket a (2) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják vissza, és a házasságkötésre nem kerül sor, a szolgáltatás igénybe vevői a díj visszatérítésére nem jogosultak.

(4) A szolgáltatás igénybe vevői a 4. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint megállapított díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget.

6. § Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető díjazásaként nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, őt – az illetményén felül – a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott céljuttatás jogcímén díjazás illeti meg.

7. § (1) A jegyző – az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata szerint – a hivatal anyakönyvvezetője részére évente egy alkalommal – 30.000.-Ft összegben munkaruha juttatást biztosít.

(2) Az anyakönyvvezető a fenti összegről az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal nevére kiállított számlával köteles elszámolni.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően bejelentett házasságkötésekre kell alkalmazni.

9. § Hatályát veszti a Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló 4/2017 (V.19.) önkormányzati rendelet.

Fazekas Gábor Zoltán

Báró Béla

alpolgármester

jegyző

1. melléklet

Kérelem a hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez

1. Alulírottak, kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.

a) Név:………………………………………….. Születési név:…………………………………………..

b) Születési hely, idő:…………………………………..Anyja neve:………………………………………

c) Lakcím:………………………………………….Kézbesítési cím:………………………………………

2. Név:………………………………………….. Születési név:…………………………………………..

a) Születési hely, idő:…………………………………..Anyja neve:………………………………………

b) Lakcím:………………………………………….Kézbesítési cím:………………………………………

3. Az esemény időpontja:……………………………………………………………………………………

4. A hivatali helyiségen kívüli helyszín:…………………………………………………………………….

A házasságkötés helyi rendelet alapján megállapított díjának megfizetését teljesítjük.

5. A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomással bírunk arról, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha:

Kérelmező aláírása

Kérelmező aláírása

Eljáró anyakönyvvezető aláírása:

a) a tanúk, szükség esetén tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,

b) gondoskodunk a házasságkötés méltó körülményeinek biztosításáról,

c) gondoskodunk az anyakönyvi alapiratok és személyes adatok helyszínen történő biztonságos kezelésének feltételeiről,

d) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre, és a hivatali helyiségbe történő utazásáról,

e) a hivatali helyiségen kívül nem zárt helyszínen történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas zárt helyiségként jelöljük meg:

2. melléklet

A házasságkötéshez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatások
díjtételei

1.

Zeneszolgáltatás (élő zene esetén)

Megegyezés szerint

2.

Szerkesztett gépzene CD-lejátszóról

1.000,-Ft/alkalom

3.

Hozott zenei anyag lejátszása CD-lejátszóról

500,- Ft/alkalom

4.

Emléklap biztosítása borítóval

1.200,-Ft/db

5.

Ünnepi anyakönyvi kivonat borító

1.200,-Ft/db

6.

Összetartozást jelképező ünnepélyes gyertyagyújtás
(gyertya beszerzéssel)

2.100,-Ft

8.

Asztali dekoráció

3.000,-Ft/alkalom

9.

A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés

15.000,-Ft/alkalom

10.

Terembérleti díj

5.000,-Ft/alkalom

11.

Közreműködő költségtérítése

10.000,-Ft/alkalom

12.

Segítő közreműködő költségtérítése

4.000,-Ft/alkalom

13.

Anyakönyvvezető közreműködése

25.000,- Ft/alkalom