Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 4/2021 (III.18..) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 19- 2021. 04. 29

Zalacsány község  Önkormányzat Polgármestere a  2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 14/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ A R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


16. §(1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani. Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen nem lehet, vagy nem kívánják hasznosítani, a kerti hulladék égetése megengedett a (2)-(7) bekezdésben előírtak szerint. E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék, egyéb növényi részek).


(2) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. A kerti hulladékok égetése 2021. évben  április 8., április 15., április 22. és április 29. napokon 8 és 20 óra közötti időszakban engedélyezett megfelelő légköri viszonyok mellett jelen rendeletben szabályozott módon. Más időpontban az égetés szigorúan tilos.


(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat egyéb hulladékot (műanyag, ipari eredetű hulladék, gumi,veszélyes hulladék, festék, vegyszer, kommunális hulladék).


(4) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen, a tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagoktól legalább 6 méter távolságra legyen. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.


(5) Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, párás, ködös, esős idő, erős szél, az égetést be kell fejezni. Nedves kerti hulladék égetése tilos.


(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tûz eloltható. Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel (homokréteggel) történő lefedéséről.


 (7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


2.§ A R. 16. §-a 2021. április 30. napján hatályon kívül helyezve.

3.§  E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és 2021. április 30. napján  hatályát veszti.


Zalacsány, 2021. március 17.


Nagy Lászlóné                                                            dr. Prótár Henrietta

Polgármester                                                                          jegyző


Kihirdetve: Zalacsány, 2021. március 18.


Dr. Prótár Henrietta

jegyzőMellékletek