Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról

Hatályos: 2021. 03. 01

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

A rendelet hatálya

1. § [2] (1)[3] A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda Önkormányzata) közigazgatási területén található, Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási célú területekre, kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre, és azok üzembentartójára.

Értelmező rendelkezések

2. § [4] Jelen rendelet alkalmazásában

 • a) eljárási díj: a hozzájárulás kiadásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs, technikai és egyéb kiadások ellenértéke;
 • b) parkolásüzemeltető: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ában meghatározott szolgáltató;
 • c) üzembentartó: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontja szerinti üzembentartó;
 • d) üzemképtelen jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 56. § (1) bekezdése szerinti műszaki hibás jármű, vagy az a jármű, amelynek a hatósági jelzése hiányzik vagy engedélye lejárt;
 • e)[5] várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt és jelen rendelet 1. számú mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, ahol díjfizetés ellenében, legfeljebb 4 óra időtartamig vagy időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra;
 • f) várakozási övezeten kívül eső fizető várakozóhely: a várakozási övezeteken és védett övezeteken kívül, a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan közúti várakozóhely, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött;
 • g) környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi;
 • h) elektromos kocsi:
  • ha) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos átalakító egységet és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);
  • hb) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága - az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve - legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);
  • hc) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a hb) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

Várakozási övezet

3. § (1) Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén található várakozási övezetet az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)[6] A várakozási övezetnél elhelyezett jelzőtábla alatti kiegészítő táblán a díjfizetési kötelezettség mellett utalni kell a kötelezettség időbeli hatályára, és a megengedett maximális várakozási időtartamra, valamint a díjfizetés vagy engedély nélküli várakozás esetén a kerékbilincselési lehetőségre.

(3) Külön szöveges táblán, vagy jegykiadó automata működése esetén a jegykiadó automatán kell feltüntetni a parkolás-üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, a várakozási díj és a pótdíj összegét, illetve azt a területet, amelyre az automatából parkolójegy váltható.

(4) A várakozási övezetek létesítéskor a parkolás-üzemeltetőnek érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulással ellátott forgalomtechnikai tervvel kell rendelkeznie. A parkolás-üzemeltető köteles a várakozási övezetek üzemeltetésének megkezdésétől számított kétévenként a forgalomtechnikai kezelő által igazolt forgalomtechnikai állapottervet készíteni.

(5)[7] A várakozási övezetekben zónák kerülnek kijelölésre. A zónák területét a 4. melléklet határozza meg.

4. § (1) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy szombati napokon a 2. § e) pontjában meghatározott üzemidőt kell alkalmazni.

(2) A várakozási övezet területén minden év december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-jén üzemzárásig nem kell várakozási díjat fizetni.

(3) A főpolgármester által külön jogszabály alapján - a légszennyezettség fokára való tekintettel - elrendelt szmogriadó riasztási fokozata esetén azon járművek után, amelyek közlekedése az adott napon tiltott, nem kell arra a napra várakozási díjat fizetni.

5. § [8] A várakozási övezet területén - a 6. §-ban meghatározott kivételekkel - kizárólag az alábbi esetekben lehet várakozni:

 • a) jelen rendeletben meghatározott várakozási díj megfizetése ellenében,
 • b)[9] a lakóhely szerinti várakozási zónára érvényes lakossági várakozási hozzájárulással,
 • c)[10] a székhely, telephely, vagy fióktelep szerinti várakozási zónára érvényes gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a várakozási díj megfizetésével,
 • d) egészségügyi várakozási hozzájárulással,
 • e) az Újbuda Közterület-felügyelet részére kiállított várakozási hozzájárulással,
 • f) a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére kiállított várakozási hozzájárulással vagy
 • g) a XI. kerületi Rendőrkapitányság részére kiállított várakozási hozzájárulással.

6. § (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen a betegszállító jármű díjfizetés nélkül, külön jogszabályban meghatározott feltételekkel várakozhat.

(2) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen a mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban meghatározott kedvezményeit alkalmazni kell, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható.

(3) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű külön jogszabályban meghatározottak szerint várakozhat.

(4)[11] A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a környezetkímélő (ezért a vonatkozó jogszabályokban meghatározott különleges - zöld alapszínű - rendszámmal rendelkező) gépkocsik után nem kell várakozási díjat fizetni.

(5)[12] A Budapest XI. kerületben létesített elektromos töltőállomásokat kizárólag a gépjármű elektromos töltése céljából, legfeljebb 1 óra időtartamra lehet igénybe venni. A töltés befejezése után az elektromos töltés céljára kijelölt várakozóhelyet haladéktalanul, de maximum 15 percen belül el kell hagyni.

(6)[13] Az Újbuda Közterület-felügyelet jogosult az elektromos töltő rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

(7)[14] Nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű egy szomszédos várakozási zóna területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik.

7. § (1) A várakozási övezet területén a várakozási díjat

 • a) az abban a díjövezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy
 • b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül vagy
 • c) kézi beszedésű parkolójeggyel

kell megfizetni.

(2) A várakozás megkezdésekor a minimálisan fizetendő várakozási díjról külön jogszabály rendelkezik, az előírás azonban nem vonatkozik az előző napi díjköteles várakozási időszakot meghaladóan kifizetett, így a következő napi díjköteles várakozási időszakra vonatkozó időintervallumra.

(3) Várakozási díjfizetés esetén legfeljebb az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni. Az övezetre meghatározott időtartam lejárta után a gépjárművel a várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg.

(4) A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni.

Várakozási hozzájárulások

8. § (1)[15] Lakossági várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van, az általa megjelölt

 • a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója; vagy
 • b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzembentartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, ha a gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a) az eljárási díj megfizetése,
 • b)[16] a várakozási díj megfizetése,
 • c)[17]
 • d)[18] a kérelem beadásának időpontjában - valamennyi fővárosi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás,
 • e)[19] a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.

(3)[20] Lakcímenként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki díjmentesen, és további 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás a 19. §-ban foglaltak szerint adható ki.

(4)[21] A lakossági várakozási hozzájárulás - a 3. mellékletben megjelölt közterületek kivételével - Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni. A lakossági várakozási hozzájárulás a 4. mellékletben megnevezett és körülhatárolt azon várakozási zónára érvényes, amelynek területén a lakos állandó lakóhelye található.

(5)[22] Az Európai Unió tagállamaiban nyilvántartott gépjárművek a Magyarországon nyilvántartott gépjárművekkel azonos elbírálás alá esnek, amennyiben az üzembentartó megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

8/A. § [23] (1)[24] A Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.

(2) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a)[25] az eljárási díj megfizetése,
 • b)[26]
 • c) az általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt tanítási évben a gyermek az iskola hányadik évfolyamos tanulója,
 • d) a kérelem beadásának időpontjában - valamennyi fővárosi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás és
 • e)[27] a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.

(3)[28] Gyermekenként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás adható ki, mely az intézmény ingatlanhatárától légvonalban számított 300 méteres távolságon belül érvényes.

(4) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás 13-18 óra között legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(5) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a tanítási év utolsó napjáig érvényes. Tanítási év: minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.

8/B. § [29] (1)[30] A Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő bölcsödébe, óvodába járó gyermek szülőjének gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.

(2) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a)[31] az eljárási díj megfizetése,
 • b)[32]
 • c) a bölcsőde, óvoda intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell a bölcsőde, óvoda megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja,
 • d) a kérelem beadásának időpontjában - valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás és
 • e)[33] a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.

(3)[34] Gyermekenként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás bölcsödébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható ki, mely az intézmény ingatlanhatárától légvonalban számított 300 méteres távolságon belül érvényes.

(4)[35] A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás 8-9 óra között legfeljebb 20 perc, továbbá 13-18 óra között szintén legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(5) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a nevelési év utolsó napjáig érvényes. Nevelési év: minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tartó időszak.

9. § (1)[36] Gazdálkodói várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a gazdálkodónak adható, amelynek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a) az eljárási díj megfizetése,
 • b)[37]
 • c)[38] a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.

(3)[39] A gazdálkodói várakozási hozzájárulás Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 50%-os kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a 4. mellékletben megnevezett és körülhatárolt azon várakozási zónára érvényes, amelynek területén a gazdálkodó székhelye, telephelye vagy fióktelepe található.

(4)[40] A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja.

10. § (1)[41] Egészségügyi várakozási hozzájárulás - kérelemre - a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint Újbuda Önkormányzatával szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.

(2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • a) az eljárási díj megfizetése,
 • b)[42]
 • c)[43] a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) egészségügyi kérdésekben illetékes szervezeti egységének igazolása,
 • d)[44] a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.

(3)[45] Az egészségügyi várakozási hozzájárulás birtokosa Újbuda közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken egyedi kedvezmény alapján időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosult.

11. § (1) Újbuda Közterület-felügyelet kérelmére legfeljebb 10 darab várakozási hozzájárulás adható ki a használatában lévő, megkülönböztető fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsikra, valamint 3500 kilogramm megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.

(2)[46] Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kérelmére legfeljebb 10 darab várakozási hozzájárulás adható ki a használatában lévő, megkülönböztető fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsikra, valamint 3500 kilogramm megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.

(3)[47] A XI. kerületi Rendőrkapitányság kérelmére legfeljebb 5 darab várakozási hozzájárulás adható ki a használatában lévő, megkülönböztető fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsikra, valamint 3500 kilogramm megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.

(4)[48] Az (1)-(3) bekezdések alapján kiadott várakozási hozzájárulás Újbuda közigazgatási területén található várakozási övezetben díjfizetés- és időtartamkorlátozás nélküli várakozásra jogosít.

12. § [49] A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást, az egészségügyi várakozási hozzájárulást, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, a XI. kerületi Rendőrkapitányság, valamint az Újbuda Közterület-felügyelet részére kiállított várakozási hozzájárulást a Polgármester (a továbbiakban: hozzájárulást kiadó) adja ki. A várakozási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat a Polgármester az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. és a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

13. § (1) Az üzemképtelen, a forgalomból kivont valamint az érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező gépjárműre várakozási hozzájárulás nem adható.

(2)[50] A 2020. december 31. napjáig kiállított lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, az egészségügyi várakozási hozzájárulás, valamint az Újbuda Közterület-felügyelet, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a XI. kerületi Rendőrkapitányság várakozási hozzájárulása 2021. május 31. napjáig érvényes.

(3)[51] A 2021. január 1. napját követően kiadott lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, az egészségügyi várakozási hozzájárulás, valamint az Újbuda Közterület-felügyelet, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a XI. kerületi Rendőrkapitányság részére kiadott várakozási hozzájárulások a kiadás napjától 365 napig érvényesek.

Eljárási szabályok

14. § [52] (1) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

 • a) a hozzájárulás számát,
 • b) a gépjármű forgalmi rendszámát,
 • c)[53] az érvényességi terület megnevezését,
 • d) az érvényességi időtartamot,
 • e) a hozzájárulás típusát.

(2)[54] A várakozási hozzájárulás elektronikus rendszerben kerül rögzítésre, melyről a jogosult igazolást kap.

15. § (1)[55] E rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadása iránti kérelmet a hozzájárulást kiadóhoz írásban vagy az erre a célra létrehozott elektronikus felületen kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét,
 • b) nem magánszemély esetében a kérelmező elnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, a képviselő nevét és címét,
 • c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi engedély- és rendszámát,
 • d)[56] a jármű környezetvédelmi osztályba sorolásának kódját,
 • e)[57] az eljárási díj befizetésének igazolását,
 • f)[58] a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul vette, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételeinek megállapítás céljából a hozzájárulást kiadó a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból, továbbá a helyi adó nyilvántartásból adatot igényel, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolja.

(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni.

(4)[59] Ha lakcímenként több gépjárműre kérik a várakozási hozzájárulás kiadását, a kérelmeknek az Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához történő beérkezési sorrendje szerint kell elbírálni azt, hogy melyik gépjárműre lehet elsőként és másodikként díjmentesen, melyikre harmadikként és negyedikként díjfizetési kötelezettség megállapításával kiadni a várakozási hozzájárulást, és melyik gépjármű esetében kell a kérelmet elutasítani. A kérelmeknek ugyanazon a napon történő beérkezés esetén a kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik gépjárműre kérik elsőként és másodikként, melyikre harmadikként és negyedikként a várakozási hozzájárulás kiadását. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki.

(5)[60] A kérelmet a hozzájárulást kiadó megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, illetve indokai megalapozottak, a kérelmező részére a hozzájárulást

 • a) új kérelem esetében 8 munkanapon belül,
 • b) meglévő engedélyek meghosszabbítására vonatkozó kérelem esetében, amennyiben az érvényes engedély lejáratáig
  • ba) 8 vagy kevesebb munkanap van hátra, akkor 8 munkanapon belül,
  • bb) több mint 8 munkanap van hátra, akkor az engedély lejárta előtt
  kiadja.

(6)[61] Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, a kérelmezőt a hiányok megjelölése és 15 napos határidő biztosítása mellett azok pótlására fel kell szólítani.

(7)[62] Amennyiben a kérelmező a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: FŐR), valamint az e rendeletben meghatározott feltételek együttes fennállását - a hiánypótlási felhívás ellenére, az abban megjelölt határidőn belül - nem igazolja, kérelme elutasításra kerül.

(8)[63] A kérelmező a hozzájárulást kiadó átruházott hatáskörben hozott döntésének felülvizsgálatát kezdeményezheti a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a Képviselő-testületnél. A Képviselő-testület a felülvizsgálatról a soron következő, vagy ha a soron következő ülésig kevesebb, mint 15 nap van hátra, a soron következő második ülésén dönt.

16. § [64] (1)[65] Amennyiben

 • a) a hozzájárulással rendelkező gépjárművet üzemben tartó személyében év közben változás áll be,
 • b) a gépjárművet a forgalomból kivonják,
 • c) az üzemben tartó állandó lakhelye az adott várakozási zónán kívülre kerül,
 • d) gazdálkodó esetében a jogosultságot jelentő címe az adott várakozási zónán kívülre kerül, vagy
 • e) a 8. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eset áll fenn,

úgy a várakozási hozzájárulásra vonatkozó jogosultság megszűnik, ezért az adatváltozást 15 napon belül a hozzájárulást kiadónak írásban be kell jelenteni. Amennyiben a hozzájárulással rendelkező a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a részére kiadott hozzájárulás visszavonásra kerül és érvényét veszti.

(2) Amennyiben az üzemben tartó év közben gépjárművet cserél vagy a gépjármű új rendszámot kap, a régi várakozási hozzájárulás visszaszolgáltatását követően - amennyiben a rendelet szerinti feltételeknek megfelel - az új gépjárműre a várakozási hozzájárulás kérelemre kiadható.

(3) A kérelem benyújtása alapján kiadott lakossági várakozási hozzájárulást helyi adó- és parkolási díj tartozás esetén vissza kell vonni, és az a tartozás fennállásáig nem adható ki.

Adatkezelés[66]

16/A. § [67] (1) Újbuda Önkormányzata, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcsolatban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az ott meghatározott célból és ideig kezeli.

(2) Adatkezelő az 5. §-ban meghatározott várakozási hozzájárulások és kedvezmények kiadásával kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli az EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével valamennyi kérelem tekintetében:

 • a) a 14. § (1) és a 15. § (2) bekezdésben meghatározott adatokat és
 • b) a 8-13. §-ban meghatározott feltételek igazolására alkalmas adatokat és nyilatkozatokat.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Adatkezelő megállapítsa a kérelmező jogosultságát a várakozási hozzájárulásra vagy kedvezményre, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa a kérelmezett várakozási hozzájárulást vagy kedvezményt a jogszabály által meghatározott időtartamon belül, továbbá hogy egyértelműen azonosítsa és megkülönböztesse a kérelmezőket, a gépjárműveket, a kérelmekben megjelölt egyéb személyeket és hogy meghatározhassa a kedvezmények területi hatályát.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott adatkezelésre a kérelmezők önkéntes adatszolgáltatása alapján az alábbi időtartamban kerül sor:

 • a) személyes ügyintézés esetén a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig;
 • b) postai ügyintézés esetében a kérelmező által beküldött nyomtatvány vagy iratmásolat Adatkezelőhöz való beérkezésétől
  • ba) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig, amennyiben a beküldött, vagy az esetleges hiánypótlás keretében benyújtott iratok alapján a várakozási hozzájárulás vagy a kedvezmény kiadható,
  • bb) a hiányok pótlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 90. nap végéig, amennyiben a kérelmező hiányos kérelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el vagy
  • bc) a kérelem feldolgozásának a végéig, amennyiben a kérelmező által beküldött iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező nem jogosult a kérelmezett várakozási hozzájárulásra vagy kedvezményre;
 • c) elektronikus ügyintézés esetén a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat az Adatkezelő vagy az Adatkezelő megbízásából és javára eljáró ügyvédi iroda (ügyvéd), közjegyző, végrehajtó vagy követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó szervezet részére továbbíthatja.

(6) A várakozási hozzájárulások tárgyában benyújtott kérelmek esetén a hozzájárulást kiadó

 • a) a kérelemben közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek megállapítása céljából az adatokat a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályának továbbítja,
 • b) az Adóügyi Osztály által vezetett nyilvántartásokból adatokat igényel,
 • c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból és a közúti közlekedési járműnyilvántartásból adatokat igényel és
 • d) az adatokat és a kiadott hozzájárulások és kedvezmények nyilvántartását összekapcsolja.

Ellenőrzés, szankciók

17. § (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken, illetve a várakozási övezeteken kívül eső, fizető várakozóhelyeken a parkolás-üzemeltető jogosult jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) A díjfizetés nélkül várakozó gépjármű üzemben tartójával szembeni szankciókról külön jogszabályok rendelkeznek a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

(3)[68]

(4) A kerékbilincs alkalmazására, illetve a gépjármű elszállítására külön jogszabályok szerint kerül sor.

17/A. § [69] (1) Újbuda Önkormányzata nevében az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. a várakozási díjból és pótdíjból eredő jogviták rendezése érdekében peren kívül, peres és nemperes eljárások során meghatalmazottként eljárhat. Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. meghatalmazása többek között kifejezetten kiterjed a fizetési meghagyásos és a végrehajtási eljárásra, közjegyzők és bíróságok előtti teljeskörű eljárásra, valamint a jogi képviselő igénybevételére, vagyis jogi képviselővel való megbízási szerződés megkötésére, meghatalmazás adására is.

(2)[70] A parkolásüzemeltető a közfeladat ellátása során az alábbi méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén jogosult Újbuda Önkormányzatának díj- és pótdíj követeléséről lemondani:

 • a) naptári évenként egy parkolási esemény vonatkozásában keletkezett követelés 50%-áról, amennyiben a mozgásában korlátozott személy részére kibocsátott érvényes parkolási igazolványt a várakozási esemény során nem használta, úgy annak az üzemeltető ügyfélszolgálati irodáján a várakozási esemény rögzítésének napjától számított 5 munkanapon belül eredetben történő bemutatása esetén, ha a fennmaradó 50%-os mértékű (15 napon belül fizetendő) díj-és pótdíjtartozás megfizetésére a döntés közlését követő 5 munkanapon belül sor kerül,
 • b) naptári negyedévente egy alkalommal, amennyiben a mobil díjfizetés indítása során vagy az adott fizető-várakozóhelyen elhelyezett parkolójegy-kiadó automatákon (ha a gépjármű forgalmi rendszáma elektronikusan rögzítésre kerül) a gépjármű üzembentartója a forgalmi rendszám bevitele során legfeljebb két karakter vonatkozásában hibát vét, és az emiatt kiállított pótdíj értesítő ellen a várakozási esemény rögzítésének napjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül panaszt emel, és megjelöli a helyes forgalmi rendszámot; e szabály alkalmazása során a forgalmi rendszám mindegyik betű és szám mezője egy karakternek minősül, azaz az azonos betűk vagy számok többszöri elütése annyi elütésként veendő figyelembe, ahányszor annak hibás bevitelére sor került,
 • c) amennyiben Újbuda Önkormányzata várakozási övezetein belül a mobil díjfizetés megindítására azonos vagy drágább díjövezet kódszámának felhasználásával kerül sor, az emiatt kiállított pótdíj értesítő ellen emelt panasz esetén,
 • d) a forgalmi rendszám figyelembevételével évente egy esetben, amennyiben az arra jogosult személy tárgyévben érvényes lakossági várakozási hozzájárulásának igénylésére, kibocsátására a pótdíj megállapításáig nem kerül sor, és erre a tényre a jogosult a pótdíj értesítő elleni panaszában a várakozási esemény rögzítésétől számított 15 napon belül jogosultságának igazolása mellett hivatkozik, vagy
 • e) a forgalmi rendszám figyelembevételével évente egy esetben, amennyiben a kiszabott pótdíj meg nem fizetett része nem haladja meg az

1000 forintot; ez esetben a követelés behajtásának költségeire figyelemmel a nyilvántartásból a pótdíjtartozás törlésre kerül.

(3) A (2) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott kérelmeket a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A kérelmek elbírálásáról a parkolásüzemeltető dönt. A kiszabott pótdíjak nyilvántartásból való törléséről a parkolásüzemeltető gondoskodik.

Díjak

18. § (1) E rendeletben megállapított díjak és költségek tartalmazzák az általános forgalmi adót, kivéve a várakozási hozzájárulás kiadásának eljárási díját, ami adómentes.

(2) A várakozási övezetek díjtételeinél a következő területi felosztást kell alkalmazni:

 • a) 1. díjtételű,
 • b) 2. díjtételű,
 • c) 3. díjtételű,
 • d) 4. díjtételű,
 • e) 5. díjtételű

területek. Az Újbuda várakozási övezet fenti díjtételekbe való besorolását jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3)[71] A várakozási övezetekben a várakozási díjak kiszámításának alapja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által megrendelt személyszállítási közszolgáltatások járatain Budapest közigazgatási határain belül egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg (a továbbiakban: BKKA).

(4) A különböző díjtételű területeken, a különböző járműfajták után óránként fizetendő várakozási díjakat a BKKA és a következő számok szorzatával kell megállapítani:[72]

Szorzószámok

Járműfajták

1.

2.

3.

4.

5.

díjtételű területeken

személygépkocsi, a három- vagy négykerekű motorkerékpár, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi

1,5

1,25

1

0,75

0,5

(5) Az óránként fizetendő várakozási díjakat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni.

(6) Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja a (4) bekezdésben meghatározott és a (5) bekezdés szerint 5 forintra kerekített várakozási díj háromszorosa.

19. § (1)[73] A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese, az alábbi kedvezményekkel:

 • a) lakcímenként az első és második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100%,
 • b) lakcímenként a harmadik és negyedik gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke
  • ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
  • bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
  • bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
  • bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű.

(2)[74] Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

20. § [75] (1)[76] Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén a naptári napokban számított, időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

(2) Amennyiben az üzemben tartó év közben gépjárművet cserél, a régi gépjármű után időarányosan visszafizetendő és az új gépjármű után időarányosan befizetendő éves várakozási hozzájárulás vonatkozásában a különbözet alapján kell elszámolni, amely lehet visszatérítés vagy befizetés.

21. § [77] (1) E rendeletben meghatározott várakozási hozzájárulások kiadásának eljárási díja 2000 forint.

(2)[78] Újbuda Közterület-felügyelet várakozási hozzájárulásának kiadása, cseréje eljárási díjmentes.

(3)[79] Az eljárási díj nem jár vissza a várakozási hozzájárulási kérelem vagy kedvezmény elutasítása, visszavonása esetén.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

22. § (1) A 2004. szeptember 1-je előtt kijelölt várakozási övezetek 2010. december 31-ig a KRESZ 15. § (1) bekezdése c) pontjában meghatározott „Korlátozott várakozási övezet” táblával is jelezhetők.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a FŐR szabályai az irányadók.

Hatálybalépés

23. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[80] E rendelet 8. § (2) bekezdésének b) és d) pontja, 8. §-ának (3) bekezdése, 15. § (2) bekezdésének d) pontja, 15. §-ának (4) bekezdése, 19. §-a és 20. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba, és a 2012. január 1. napjától érvényes várakozási hozzájárulások tekintetében kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és a várakozási hozzájárulás díjáról szóló 22/2010./V.28./ XI.ÖK számú rendelet.

(4) A 44/2009./X.22./ XI.ÖK számú rendelet és a 22/2010./V.28./ XI.ÖK számú rendelet alapján kiadott engedélyek 2011. január 31-ig érvényesek.

1. melléklet [81]

Várakozási övezet Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén, maximális várakozási időtartam 4 óra

A Szent Gellért tér - Kelenhegyi út - Verejték utca - Rezeda utca - Kelenhegyi út - Szirtes út - Számadó utca - Gyula utca - Mihály utca - Somlói út - Avar utca - Hegyalja út - Budaörsi út - Nagyszőlős utca - Ajnácskő utca - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Műegyetem rakpart által határolt terület, beleértve - a Műegyetem rakpart kivételével - a határoló utakat és tereket.

Várakozási övezet Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén, időtartam-korlátozás nélküli területek

A Szerémi út - Galvani utca - Andor utca - Egér út - vasút - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Pázmány Péter sétány - Dombóvári út által határolt terület, beleértve - a Hamzsabégi út, a Budafoki út, a Bogdánfy utca, az Irinyi József utca, a Goldmann György tér és a Dombóvári út kivételével - a határoló utakat és tereket; továbbá a Mikes Kelemen utca - Csárda utca - Balatoni út - Boldizsár utca - Péterhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint a Műegyetem rakpart.

Várakozási övezet Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén,

3 órára történő díjfizetés esetén a díjfizetés napján a várakozási üzemidő végéig további díjfizetés nélkül az alábbi területeken lehet várakozni:

A XI. kerület Műegyetem rakpart.

Infopark: Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca – Goldmann György tér –Pázmány Péter sétány - Dombóvári út által határolt terület, beleértve - a Goldmann György tér, Irinyi József utca, Bogdánfy utca kivételével - a határoló utakat és tereket.

Vahot utca Bártfai utca és Tétényi út közötti szakasza.

2. melléklet [82]

Várakozási övezet díjtételek szerinti felsorolása

1. és 3. díjtételű terület

Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén nincs.

2. díjtételű terület

A Szent Gellért tér - Kelenhegyi út - Mányoki út - Ménesi út - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Karinthy Frigyes út - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Műegyetem rakpart által határolt terület, beleértve - a Műegyetem rakpart kivételével - a határoló utakat és tereket.

4. díjtételű terület

A Kelenhegyi út - Verejték utca - Rezeda utca - Kelenhegyi út - Szirtes út - Számadó utca - Gyula utca - Mihály utca - Somlói út - Avar utca - Hegyalja út - Budaörsi út - Nagyszőlős utca - Ajnácskő utca - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Karinthy Frigyes út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Ménesi út - Mányoki út által határolt terület, beleértve - a Kelenhegyi út Szent Gellért tér és Mányoki út közötti szakasza, a Karinthy Frigyes út, a Móricz Zsigmond körtér, a Bartók Béla út, a Ménesi út és a Mányoki út kivételével - a határoló utakat és tereket.

5. díjtételű terület

A Szerémi út - Galvani utca - Andor utca - Egér út - vasút - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca - Goldmann György tér - Pázmány Péter sétány - Dombóvári út által határolt terület, beleértve - a Hamzsabégi út, a Budafoki út, a Bogdánfy utca, az Irinyi József utca, a Goldmann György tér és a Dombóvári út kivételével - a határoló utakat és tereket; továbbá a Mikes Kelemen utca - Csárda utca - Balatoni út - Boldizsár utca - Péterhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket; valamint a Műegyetem rakpart.

3. melléklet [83]

Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén lévő utak, melyekre nem érvényesek a kerület által kiadott kedvezményes lakossági várakozási hozzájárulások:

Műegyetem rakpart

Infopark: Budafoki út - Bogdánfy utca - Irinyi József utca – Goldmann György tér –Pázmány Péter sétány - Dombóvári út által határolt terület, beleértve - a Goldmann György tér, Irinyi József utca, Bogdánfy utca kivételével - a határoló utakat és tereket.

4. melléklet [84]

Várakozási zónák területének felsorolása

1. zóna: Lágymányos: Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Goldmann György tér - Irinyi József utca páratlan oldal – Október huszonharmadika utca páros oldal – Bocskai út páratlan oldal – Tas vezér utca páros oldal – Villányi út páros oldal – Móricz Zsigmond körtér – Bartók Béla út páros oldal - Ménesi út - Mányoki út - Kelenhegyi út által határolt terület, beleértve - a Műegyetem rakpart kivételével - a határoló utakat és tereket.

2. zóna: Dél-Lágymányos: Irinyi József utca páros oldal – Október huszonharmadika utca páratlan oldal - Bocskai út páros oldal – Kosztolányi Dezső tér – Béla út páros oldal - Hamzsabégi út - Budafoki út - Bogdánfy utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

3. zóna: Gellérthegy: Móricz Zsigmond körtér – Bartók Béla út páratlan oldal - Ménesi út - Mányoki út - Kelenhegyi út - Verejték utca - Rezeda utca - Kelenhegyi út - Szirtes út - Számadó utca - Gyula utca - Mihály utca - Somlói út - Avar utca - Hegyalja út - Budaörsi út páros oldal – Villányi út páratlan oldal által határolt terület, beleértve – a Ménesi út, Mányoki út kivételével - a határoló utakat és tereket.

4. zóna: Szentimreváros: Villányi út páros oldal - Budaörsi út – Nagyszőlős utca - Ajnácskő utca – Hamzsabégi út – Bartók Béla út páratlan oldal – Ulászló utca - Tas vezér utca által határolt terület, beleértve – az Ulászló utca, Tas vezér utca – a határoló utakat és tereket.

5. zóna: Őrmező: Neszmélyi út – Balatoni út – Boldizsár utca – Péterhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

6. zóna: Kelenföld: Etele tér – Vahot utca – Bártfai utca – Vahot utca – Tétényi út – Kocsis utca – Fehérvári út - Bikszádi utca – Hadak útja – Than Károly utca – Gyergyótölgyes utca – Somogyi út – Etele tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.


[1] Megállapította: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[2] Módosította: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 2. §.
[3] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[4] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.
[5] Megállapította: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[6] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2011. XI. 24-től.
[7] Beiktatta: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[8] Megállapította: 3/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet 1. §. Hatályos: 2019. I. 23-tól.
[9] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[10] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[11] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.
[12] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[13] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.
[14] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[15] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 4. § (1). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[16] Hatályos: 2012. I. 1-től.
[17] Hatályon kívül helyezte: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 17. § a). Hatálytalan: 2021. III. 1-től.
[18] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2011. XI. 24-től.
[19] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 4. § (2). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[20] Megállapította: 57/2020. (XII. 30.) XI.ÖK rendelet 2. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[21] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 4. § (3). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[22] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2). Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[23] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
[24] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 5. § (1). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[25] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 5. § (2). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[26] Hatályon kívül helyezte: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 17. § b). Hatálytalan: 2021. III. 1-től.
[27] Módosította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 5. § (3).
[28] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[29] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2012. IX. 1-től.
[30] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 6. § (1). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[31] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 6. § (2). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[32] Hatályon kívül helyezte: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 17. § c). Hatálytalan: 2021. III. 1-től.
[33] Módosította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 6. § (3).
[34] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[35] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 58/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.
[36] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2018. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 4. §. Hatályos: 2018. VII. 21-től.
[37] Hatályon kívül helyezte: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 17. § d). Hatálytalan: 2021. III. 1-től.
[38] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[39] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 7. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[40] Megállapította: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 11. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.
[41] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 8. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[42] Hatályon kívül helyezte: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 17. § e). Hatálytalan: 2021. III. 1-től.
[43] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (1). Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[44] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (2). Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[45] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 3. §. Hatályos: 2017. V. 4-től.
[46] Megállapította: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 13. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[47] Beiktatta: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 13. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[48] Beiktatta: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 13. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[49] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 9. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[50] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[51] Beiktatta: 57/2020. (XII. 30.) XI.ÖK rendelet 4. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[52] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2011. XI. 24-től.
[53] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 11. § (1). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[54] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 11. § (2). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[55] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 58/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1). Hatályos: 2015. XI. 25-től.
[56] Hatályos: 2012. I. 1-től.
[57] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1). Hatályos: 2011. XI. 24-től.
[58] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 12. § (1). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[59] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 12. § (2). Hatályos: 2021. III. 1-től.
[60] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 58/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2). Hatályos: 2015. XI. 25-től.
[61] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2). Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[62] Megállapította: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 16. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.
[63] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 8. § (2). Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[64] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 58/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2015. XI. 25-től.
[65] Megállapította: 57/2020. (XII. 30.) XI.ÖK rendelet 6. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[66] Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 9. §. Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[67] Megállapította: 3/2020. (I. 28.) XI.ÖK rendelet 3. §. Hatályos: 2020. I. 29-től.
[68] Hatályon kívül helyezte: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 19. §. Hatálytalan: 2021. III. 1-től.
[69] Beiktatta: 54/2020. (XII. 17.) XI.ÖK rendelet 18. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[70] Módosította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 13. §.
[71] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (1). Hatályos: 2017. V. 4-től.
[72] Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 4. § (2).
[73] Megállapította: 57/2020. (XII. 30.) XI.ÖK rendelet 7. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[74] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 14. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[75] Hatályos: 2012. I. 1-től.
[76] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 15. §. Hatályos: 2021. III. 1-től.
[77] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 9. §. Hatályos: 2011. XI. 24-től.
[78] Hatályos: 2012. I. 1-től.
[79] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 10. §. Hatályos: 2017. IX. 27-től.
[80] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2011. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 10. §. Hatályos: 2011. XI. 24-től.
[81] Megállapította: 54/2020. (XII. 17.) XI. ÖK rendelet 21. § (1) a), 1. számú melléklet. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[82] Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2018. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 5. § b), 2. melléklet. Hatályos: 2018. VII. 21-től.
[83] Megállapította: 57/2020. (XII. 30.) XI. ÖK rendelet 8. § (1), 1. számú melléklet. Hatályos: 2021. I. 1-től.
[84] Megállapította: 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelet 16. §, Melléklet. Hatályos: 2021. III. 1-től.