Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó költségvetési szerveire, intézményeire.

(2)1 E rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

Bevételek címei és alcímei:

1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje
4. cím: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár
5. cím: Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatcsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzatcsoport: Önkormányzatok működési támogatásai
1.1. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1. Előirányzat: Önkorm. működésének általános támogatása
1.1.2. Előirányzat: Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.1.3. Előirányzat: Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.1.4. Előirányzat: Önkorm. kulturális feladatainak támogatása

1.2. Kiemelt előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.2.1. Előirányzat: EU önerő alap támogatás
1.2.2. Előirányzat: Érdekeltségnövelő támogatás
1.2.3. Előirányzat: Bérkompenzáció támogatása
1.2.4. Előirányzat: Rendkívüli önkormányzati támogatás
1.2.5. Előirányzat: Kiegészítő támogatások

1.3. Kiemelt előirányzat: Elszámolásból származó bevételek
1.3.1. Előirányzat: 2020. évi elszámolások

2. Előirányzatcsoport: Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről
3. Előirányzatcsoport: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről

II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről
3. Előirányzatcsoport: Egyéb felh. célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek
1. Előirányzatcsoport: Vagyoni típusú adók
1.1. Kiemelt előirányzat: Építményadó

2. Előirányzatcsoport: Termékek és szolgáltatások adói
2.1. Kiemelt előirányzat: Iparűzési adó
2.2. Kiemelt előirányzat: Gépjárműadó
2.3. Kiemelt előirányzat: Idegenforgalmi adó

3. Előirányzatcsoport: Egyéb közhatalmi bevételek
3.1. Kiemelt előirányzat: Bírság, pótlék
3.2. Kiemelt előirányzat: Környezetvédelmi bírság
3.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
3.4. Kiemelt előirányzat: Talajterhelési díj

IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek
1. Előirányzatcsoport: Intézményi működési bevételek
2. Előirányzatcsoport: Pénzügyi befektetések bevételei
3. Előirányzatcsoport: Egyéb tulajdonosi bevételek

V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek
1. Előirányzatcsoport: Ingatlanok értékesítésre
2. Előirányzatcsoport: Tárgyi eszközök értékesítése
3. Előirányzatcsoport: Részesedések értékesítése

VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzatcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzatcsoport: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-on kívülről
1.1. Kiemelt előirányzat: Kölcsönök visszatérülése

2. Előirányzatcsoport: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2.1. Kiemelt előirányzat. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek
1. Előirányzatcsoport: Hitelek, kölcsönök, értékpapírok
1.1. Kiemelt előirányzat: Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
1.2. Kiemelt előirányzat: Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
1.3. Kiemelt előirányzat: Éven túli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátás

2. Előirányzatcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek
2.1. Kiemelt előirányzat: Maradvány igénybevétel

3.Előirányzatcsoport: ÁHT-on belüli megelőlegezések

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel.

Költségvetési kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzatok száma és neve:

1. Előirányzatcsoportok: Működési kiadások
1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatások
1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hoz.adó
1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
1.3.1. Előirányzat: Kamatkiadások (felhalmozási)
1.3.2. Előirányzat: Egyéb dologi kiadások
1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
1.5.1. Előirányzat: Egyéb elvonások, befizetések
1.5.2. Előirányzat: Működési célú visszat. támogatások ÁHT-on belülre
1.5.3. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre
1.5.4. Előirányzat: Műk.célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülre
1.5.5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatok ÁHT-on kívülre
1.5.6. Előirányzat: Működési célú tartalék

2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások
2.1. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú tartalék
2.2. Kiemelt előirányzat: Beruházások
2.3. Kiemelt előirányzat: Felújítások
2.4. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.4.1. Előirányzat: Egyéb felh.célú.tám.ÁHT-on belülre
2.4.2. Előirányzat: Egyéb felh. célú tám. ÁHT-on kívülre

3. Előirányzatcsoportok: Finanszírozási kiadások
3.1. Kiemelt előirányzatok: Hitel törlesztése
3.2. Kiemelt előirányzatok: ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

2. § (1)2 Az Önkormányzat költségvetésének 2021. évi összes bevételét 6.980.679 eFt-ban állapítja meg.

(2)3 A 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek: adatok eFt-ban

I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről: 1.506.383
1. Önkormányzatok működési támogatásai: 1.218.008
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről: 0
3. Egyéb mű.célú tám.ÁHT-on belülről: 288.375

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről: 1.805.986
1. Felh. célú önkormányzati támogatások: 37.974
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről: 0
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről: 1.768.012

III. Közhatalmi bevételek: 841.408
1. Vagyoni típusú adók : 157.009
2. Termékek és szolgáltatások adói.: 661.984
3. Egyéb közhatalmi bevételek : 22.415

IV. Működési bevételek: 540.386
1. Intézményi működési bevételek: 403.246
2. Pénzügyi befektetések bevételei: 0
3. Egyéb tulajdonosi bevételek : 137.140

V. Felhalmozási bevételek: 15.962
1. Ingatlanok értékesítése: 0
2. Részesedések értékesítése: 15.962

VI. Működési célú átvett pénzeszközök: 36.991
1. Működési célú átvett pénzeszközök : 1.882
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: 35.109

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 62.492
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről: 33.736
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.: 28.756

VIII. Finanszírozási bevételek: 2.171.071
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok: 0
2. Pénzforgalom nélküli bevételek: 2.134.423
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések: 36.648

(3) Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat (1. cím) bevételei az 1/a mellékletben, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) bevételei az 1/b mellékletben, a Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje (3. cím) bevételei az 1/c mellékletben, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) bevételei az 1/d mellékletben, a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ (5. cím) bevételei az 1/e mellékletben kerülnek részletezésre.

(4) Az önkormányzat az intézményeinél (2-5 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-5 cím) megillető 2021 évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza :
- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2021 évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok
(a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

(6) Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának kezelésére használható (átcsoportosítási kérelemmel).

(7) Az Önkormányzat a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai év közben képződő működési többletbevételeit (pályázati támogatás, egyéb működési támogatás) e rendelet 2/a mellékletében nevesített működési támogatásba beszámítja. A működési támogatás folyósításának, elszámolásának, a működési többletbevételek beszámításának részletes szabályait Megállapodásban kell rögzíteni.

3. § (1)4 Az Önkormányzat költségvetésének 2021. évi összes kiadását 6.980.679 eFt-ban állapítja meg.

(2)5 Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások: adatok eFt-ban

1. Működési kiadások: 3.557.854
1.1. Személyi juttatások: 983.669
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó: 147.747
1.3. Dologi kiadások: 942.320
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.350
1.5. Egyéb működési célú kiadások: 1.452.768

2. Felhalmozási kiadások: 3.342.419
2.1. Fejlesztési célú tartalék: 1.081.783
2.2. Beruházások: 1.276.222
2.3. Felújítások: 913.032
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 71.382

3. Finanszírozási kiadások: 80.406
3.1. Hitel törlesztése: 44.902
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 35.504

(3) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) kiadásait a 2/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) kiadásait a 2/b melléklet, a Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje (3. cím) kiadásait a 2/c melléklet, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) kiadásait a 2/d melléklet, a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ (5. cím) kiadásait a 2/e melléklet tartalmazza.

(5) Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, törlesztő részletek alakulását, adósságkeletkeztetési korlátját, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.

(7) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsoportonként az 5. melléklet tartalmazza állami- (államigazgatási), kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatának alakulását 3 évre vonatkozóan a 6. melléklet mutatja be.

(9) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (2021.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

(2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

(3) Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2021. évi költségvetési rendeletet év közben érintő előirányzat-változásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni.

5. § (1) Szarvas Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.
A kiskincstár működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2021. évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6. § (1)6 Szarvas Város Önkormányzatának fejlesztési tartalékait a 11. melléklet tartalmazza, a fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

(3) A 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 51.§. (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának maximum 12 %-a fordítható.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 1.§ Hatályos: 2021. június 30.

2

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdés Hatályos: 2022. február 26.

3

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (12 bekezdés Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2022. február 26.

4

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés Hatályos: 2022. február 26.

5

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdés Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés Hatályos: 2022. február 26.

6

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet 3.§ Hatályos: 2021. április 24.

7

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.

8

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.

9

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31.

10

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.

11

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.

12

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.

13

Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30.

14

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30 Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.

15

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.

16

Módosította: 9/2021.(IV.23.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. április 24. Módosította: 12/2021.(VI.18.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. június 30. Módosította: 16/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. szeptember 30. Módosította: 20/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2021. december 31. Módosította: 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet Hatályos: 2022. február 26.