Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2014 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2015. 02. 16

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2014 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról

2015.01.01.

Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 25 § (1) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetésének elfogadásáig az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, kiadásait teljesítse.

(2) A 2015. évi kiadások teljesítése – a 2. §.(2) bekezdésében foglaltak kivételével – nem haladhatja meg a 2014. évi költségvetési rendelet kiadási előirányzatának időarányos mértékét.

2. § Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények finanszírozását Képviselő-testület 2014. évi szinten biztosítja.

3. § Intézményi felújításokra, beruházásokra csak a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott célok és előirányzatok alapján kerülhet sor.

4. § Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni.

5. § (1a) E rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadásáig kell alkalmazni. A költségvetésről szóló rendelet elfogadásával e rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.