Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.26.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 14.945.855.028 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.197.093.734 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 10.954.601.727 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 2.878.349.095 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 927.665.291 Ft
3. Közhatalmi bevételek 3.245.640.000 Ft
4. Működési bevételek 899.897.959 Ft
5. Felhalmozási bevételek 125.682.139 Ft
6.Működési célú átvett pénzeszköz 40.233.757 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 79.625.493 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft
10. Értékpapírok bevételei 1.854.601.000 Ft
11. ÁHT-n belüli megelőlegezés 88.221.775 Ft
12. Maradvány igénybevétele 2.761.237.023 Ft
13. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.044.701.496 Ft
14. Betétek megszüntetése 0 Ft
A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 1.830.304.053 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 284.990.834 Ft
3. Dologi kiadások 2.492.599.546 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56.748.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 1.918.491.607 Ft
6. Beruházások 1.885.995.434 Ft
7. Felújítások 1.563.801.525 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 158.470.910 Ft
9. Tartalékok 763.199.818 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.592 Ft
11. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft
12. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 172.618.904 Ft
13. Értékpapírok kiadásai 1.691.830.000 Ft
14. Gépjármű lízing 1.019.309 Ft
15. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.044.701.496 Ft
16. Betét elhelyezés 0 Ft
A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.”

3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Mátrafüred településrész 2021. évi költségvetését 287.834.847 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 100.085.804 Ft hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.”

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet