Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

Pápadereske, Rózsa utca területén engedélyhez kötött behajtás rendjéről

Hatályos: 2022. 01. 01

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

Pápadereske, Rózsa utca területén engedélyhez kötött behajtás rendjéről

2022.01.01.

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a Pápadereske Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő helyi közút állapotának védelme, a kisebb teherbírású út állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden mezőgazdasági vontatóra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen a rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni.

(3) A rendelet területi hatálya a behajtást tiltó közúti jelzőtáblával jelzett Rózsa utcára terjed ki.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:

a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által üzemben tartott,

b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út-, vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző,

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira.

3. § A rendelet hatálya alá tartozó úton a korlátozás elrendelését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdésének megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.

A behajtási engedély

4. § A behajtást tiltó közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon mezőgazdasági vontatóval kizárólag a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza, az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a jegyző jár el. A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban. A kérelmet a jármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, illetve annak az ingatlannak a tulajdonosa, akinél történő munkavégzéshez a rendelet hatálya alá tartozó jármű behajtása szükséges.

(2) Engedély egy adott járműre adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kérni.

(3) Az engedély csak méltányolható érdekből adható ki, melyek a következők:

a) a járművel történő behajtás a Rózsa utcában található zártkertek művelése érdekében történik,

b) a jármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó lakóhelye, tartózkodási helye a korlátozással érintett területen található és a járművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül helyezi el,

c) a jármű behajtásához közérdek fűződik, vagy

d) a korlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolni kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor bemutatja, vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát csatolja.

(6) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek, a jegyző a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül adja meg.

6. § A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,

b) az érintett útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri,

c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását (utca, házszám), esetleg helyrajzi számát,

d) a kérelemben meg kell jelölni az 3. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott valamely feltétel fennállását és azt megfelelően igazolni kell,

e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri,

f) a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint - nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,

g) a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

7. § (1) Az engedély az engedélyben meghatározott kezdőnaptól az engedélyben megjelölt határidőig érvényes. Az engedély érvényessége a kiadástól számított 1 év lehet, mely érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő naptól a következő év (hónapját és számát tekintve) ugyanazon napjáig.

(2) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának az e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.

8. § A behajtási engedély kiadása díjmentes.

Az ellenőrzés

9. § (1) A behajtási engedély ellenőrzésére jogosult a rendőrség, a Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, kezdeményezheti a behajtási engedély visszavonását.

(3) Az engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a jármű vezetőjének a járművel a korlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia.

(4) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületre történő behajtásra jogosít fel.

(5) Az engedélyről - bármilyen formában - készített másolat nem használható fel.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.