Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés címrendje

1. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés címrendjét a 12. melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Jánossomorja Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési és finanszírozási bevételi főösszege: 2.397.143.005 Ft

b) költségvetési és finanszírozási kiadási főösszege: 2.397.143.005 Ft

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 1.634.143.005 Ft

b) költségvetési kiadások: 2.379.514.104 Ft

c) költségvetési működési hiány: 343.450.981 Ft

d) költségvetési felhalmozási hiány: 401.920.118 Ft

e) költségvetési hiány összesen: 745.371.099 Ft

f) finanszírozási bevételek: 763.000.000 Ft

g) finanszírozási kiadások: 17.628.901 Ft

h) finanszírozási többlet: 745.371.099 Ft, összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány finanszírozása a 2021. évi maradványból történik.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban az 1–6. melléklet, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(5) A költségvetési szervek létszámkeretét az 10. melléklet tartalmazza.

(6) Működési és felhalmozási támogatásértékű, valamint államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadást a 2022. évre a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A többéves kihatással járó döntéseket beruházási célonként számszerűsítve, évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett nyújtott támogatások összegét a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

Tartalék képzése

4. § A képviselő-testület 2022. évi általános tartalékát 25.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 178.000.000 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000.,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A gazdálkodás szabályai

7. § Az önkormányzat pénztárából a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni

a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,

b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak,

h) vásárlási és üzemanyag előleg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzést külső szakértő megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A Stabilitási törvénnyel való összhang megteremtése

9. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kijelenti, hogy 2022. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet (17. melléklet).

Záró és átmeneti rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.