Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 10/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete

a Zalacsány községben épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről

Hatályos: 2015. 04. 21- 2022. 03. 15

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 10/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete

a Zalacsány községben épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről1

2015.04.21.

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a fiatal házasok (élettársak) első önálló lakáshoz jutásának elősegítése érdekében Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.)34. §.-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezik:

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat azzal a céllal, hogy a fiatal házasok,élettársak ( továbbiakban fiatal házasok) e rendeletben meghatározott csoportja részére lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb öt évig - elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel - segítséget nyújtson, fiatal házasok elhelyezésére szolgáló fecskeházat tart fenn és üzemeltet.

2. § Az 1. §-ban megjelölt feladatok ellátásához a Képviselő-testület az alábbi önkormányzati tulajdonban álló épületet - jelöli ki: Zalacsány, Hegy utca 9.sz. (18/7. hrsz.) alatt a Leader pályázati támogatással megépített 1 lakásból álló 99 m2 alapterületű, 3 szobás összkomfortos önálló ingatlan.

3. § (1) A fenti fiatal házasok elhelyezésére szolgáló épületet kizárólag e rendeletben meghatározott célra lehet használni.

(2) A rendelet 2. §-ában meghatározott épület házirendjét az Önkormányzati Hivatal készíti el, és a polgármester hagyja jóvá.

4. § (1) Az épületekben elhelyezésre kerülő fiatal házasok lakásügyük 1. § szerinti végleges rendezéséről egyénileg, legkésőbb a lakásbérleti szerződésben foglalt határidő lejártáig kötelesek gondoskodni.

(2) A takarékosságra ösztönzés a rendeletben meghatározott havonta rendszeres összeg zárolt takarékbetétben történő elhelyezése (kötelező előtakarékosság) útján valósul meg.

Az épületekben történő elhelyezésre jogosultak köre

5. § (1) Az épületekben történő elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akik:

a) házassági vagy élettársi életközösségben élnek, ( továbbiakban házastársak, fiatal házasok )

b) házastársak egyike életvitelszerűen Zalacsányban lakik, vagy Zalacsány községben munkahellyel rendelkezik,

c) a kérelem benyújtásakor a házastársak/élettársak egyike sem töltötte be a 40. életévét,

d) nem rendelkeznek beköltözhető lakással vagy lakástulajdonban 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel vagy saját családi környezetükben elhelyezésük nem oldható meg,

e) vállalják, hogy a lakásügyük megoldásáról az 4. §-ban foglaltak szerint gondoskodnak,

f) az épületekben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elismerik és kötelezettséget vállalnak a jelen rendelet szerinti szerződés megkötésére

g) kereső tevékenységet végeznek vagy valamelyik felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

h) a pályázó vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötését követően legalább 10 évig Zalacsány községben fog élni állandó lakosként.

(2) A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása szükséges.

(3) Az élettársi kapcsolatban élőknek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy legalább 2 éve életvitelszerűen együtt laknak.

Kérelem benyújtása és elbírálása

6. § (1) Az épületben történő elhelyezésre irányuló kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. (1. melléklet)

(2) Az épületben elhelyezésre kerülő fiatal házasokat a Képviselő-testület jelöli ki.

(3) A kijelölésnél előnyben kell részesíteni:

a) Zalacsány község Önkormányzatával vagy egyéb közfeladatot ellátó állami, költségvetési szervvel közalkalmazotti, köztisztviselői vagy munkajogi jogviszonyban állókat

b) az 5. § (1) bekezdés b.) pontjában levő feltételek egyidejű fennállását, illetve ha a helyben lakó pályázó a Zala Termálvölgye Leader HACS tervezési területén munkahellyel rendelkezik

c) ha az elhelyezést 5 évnél rövidebb időre kérik,

d) ha a 10. §.(1) bekezdésében meghatározott összegnél nagyobb összegű kötelező előtakarékosságot vállalnak,

e) ha a pályázó kiskorú gyermeket nevel

f) a pályázó vagy házastársa felsőfokú végzettséggel rendelkezik

A bérlő kijelölése

7. § (1) A polgármester írásban értesíti a jogosultat a kijelölésről, az elhelyezés feltételeiről, és időpontjáról, továbbá felhívja a fiatal házasok figyelmét, hogy a beköltözhetőségtől számított 8 napon belül lakásbérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötelesek kötni.

(2) Ha a fiatal házasok a megjelölt határidőn belül a szerződést nekik felróhatóan nem kötik meg, a kijelölés hatályát veszti.

A lakásbérleti szerződés létrejötte, tartalma

8. § (1) A szerződés - a polgármester kijelöléséről szóló értesítésben foglaltak szerint - a Polgármester, mint az önkormányzat képviselője és a fiatal házasok között határozott időre, de legfeljebb 5 évi időtartamra jön létre.

(2) A szerződés tartalmazza:

a) a lakás megjelölését,

b) a rezsi költség megfizetésére vonatkozó rendelkezést

c) a havonta zárolt takarékbetétben elhelyezésre kerülő összeget (kötelező előtakarékosság),

d) a felek jogait és kötelességeit.

Lakásbérleti díj

9. § (1) A lakás használatáért a fiatal házasok havonta lakásbérleti díjat nem fizetnek.

(2) Az egyéb közüzemi díjakat a lakáshasználó a szolgáltatásokat végző szervnek külön köteles megfizetni.

Kötelező takarékosság

10. § (1) A bérbevételi kérelem benyújtásakor a fiatal pár egyike nyilatkozatban vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötésekor olyan lakástakarékossági szerződést köt, amely keretében 100.000 Ft összeg előzetes befizetése mellett havonta 20.000,-Ft betétet befizet. Az előtakarékossági szerződést –legalább a bentlakás időtartamára- valamely Európai Unió területén bejegyzett hitelintézetnél vagy biztosítónál kell megkötni.

(2) Az előző éves befizetés összegét minden év március 31-ig igazolni kell.

11. § A lakás átadására az önkormányzati bérlakások leadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Az átadásról – átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.)

Az épület használata, a lakók jogai és kötelességei

12. § A fiatal házasok a számukra kijelölt lakást és a közös célokat szolgáló helyiségeket kötelesek a házirendben rögzítetteknek megfelelően használni.

A lakásbérleti szerződés megszűnése

13. § A bérleti szerződés megszűnik:

a) a benne megállapított határidő elteltével,

b) ha a fiatal házasok bármilyen jogcímen lakásigényüket kielégítő lakáshoz jutottak,

c) a Polgármester felmondása következtében, ha a fiatal házasok közüzemi díjfizetési vagy előtakarékossági kötelezettségük elmulasztása miatt a polgármester részéről tett írásbeli felszólítás átvételétől számítva 15. nap elteltével sem tesznek eleget,

d) abban az esetben, ha a kereső tevékenység 90 napnál hosszabb időre, vagy a hallgatói jogviszony megszűnik (kivéve, ha a tanulmányok befejezése után a lakásban lakó 6 hónapon belül munkába áll ).

14. § (1) A szerződés megszűnését követő 15 napon belül a fiatal házasok kötelesek a lakást elhagyni.

(2) Amennyiben a fiatal házasok az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a lakást nem hagyják el, a jogosulatlan használat kezdetétől számítva a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pótdíjat kötelesek fizetni.

(3) A szerződés lejártát követő 6 hónapon túli használat esetén a lakás visszaadása iránt a bérbeadó köteles pert indítani.

Vegyes rendelkezések

15. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba .

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 16. napjával.