Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 03. 01

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2022.03.01.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja Zalavár településen az önkormányzat által létrehozott és fenntartott falugondnoki szolgálat által megvalósított közvetlen és személyes szolgáltatások által az önkormányzati és egyéb szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, a lakosság életkörülményeinek javítása, a lakosság jobb ellátása, esélyegyenlőség elősegítése és a lakosság fogyásának megállítása, e folyamat visszafordítása érdekében.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Zalavár község közigazgatási területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Zalavár község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Zalavár községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

3. § (1) A falugondnoki szolgáltatás központi személye a falugondnok, aki a település egészéért vállalt felelősséggel, a jelen rendeletben meghatározott mértékben ellátja a jelen rendeletben meghatározott feladatokat.

(2) A falugondnok részére jelen rendeletben meghatározott feladatai ellátásához a szükséges eszközöket az önkormányzat köteles biztosítani, így különösen a közlekedésre és személyszállításra alkalmas gépjárművet, valamint a falugondnoki feladatok ellátásához használható mobiltelefont.

(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtásának napi, heti, havi tevékenységének megszervezése, a feladatmegoldás gazdaságosságának biztosítására tekintettel, a felmerült és bejelentett igények ismeretében, a jelen rendeletben meghatározottak alapján a falugondnok feladata és hatásköre.

(4) A falugondnok feladatainak hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében tevékenysége során együttműködik a feladatellátásban más módon részt vevő egyéb szervekkel, szervezetekkel, így különösen

a) az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatallal és Zalavári Kirendeltségével,

b) a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulással és annak intézményeivel,

c) a helyi művelődési szakemberrel és könyvtárossal,

d) a Zalai Falvakért Egyesülettel,

e) a háziorvossal, fogorvossal,

f) a védőnővel,

g) a Zalavári Óvodával,

h) a Sármelléki Általános Iskola Zalavári Telephelyével,

i) a Zalavári Sport Klubbal,

j) a Zalavári Hagyományőrző és Kulturális Csoporttal,

k) az országos, megyei falugondnoki hálózathoz tartozó, más településeken működő falugondnoki szolgáltatások falugondnokaival.

4. § A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása érdekében háziorvosi rendelésre és egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

c) az óvodás-, iskoláskorú gyermekek szállítása.

5. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.

(2) A falugondnok munkanapokon ellátja Zalavár település szociális étkeztetésre jogosultjai részére az étel házhoz szállítását, valamint a Zalavári Óvoda intézmény részére az ebéd kiszállítását 10:45 és 12:30 óra közötti időben. Feladatait a Zsebi Kifőzdéje (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 71.) dolgozóinak együttműködésével látja el.

(3) A falugondnok az étkeztetéssel kapcsolatos feladatai elvégzése miatt 10:45 és 12:30 óra közötti időszakban más szolgáltatást nem végez.

6. § Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a falugondnok, együttműködve a szolgáltatást végző házi gondozóval, a családsegítő szolgálattal, háziorvossal és egyéb intézményekkel, segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában.

7. § (1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnok kérelemre tájékoztatást nyújt:

a) a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,

b) a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybevételükkel kapcsolatos eljárási kérdésekről.

(2) A falugondnok a közösségi információk szolgáltatásában történő közreműködés keretében önkormányzati leveleket, kérdőíveket kézbesít és gyűjt össze, hirdetményeket helyez ki, információkat, tájékoztatókat juttat el a lakosság részére szórólapokon, egyéb értesítéseket, információkat juttat el az intézmények, szervezetek részére.

8. § (1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgáltatás feladata:

a) a betegeknek a zalavári orvosi rendelőbe, egyéb egészségügyi, nappali ellátást nyújtó szociális intézménybe szállítása, amely az érintett településről az intézményig, valamint onnan lakóhelyére történő szállítását jelenti,

b) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

(2) A szállítás során figyelembe kell venni az igénylő egészségi állapotát, a kezelés jellegét, valamint az igénylő és családja szociális helyzetét.

(3) Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.

(4) A betegek egészségügyi intézménybe szállítása Zala megyén belül szóbeli, telefonos vagy írásbeli kérelemre történik a falugondnoknál. Zala megyén kívül az igénybe vétel kizárólag írásbeli kérelemre történhet, amelyben a polgármester dönt.

(5) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhoz szállításával történik.

(6) A gyógyszerkiváltás történhet a vény átadásával a falugondnoknak, az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján vagy TAJ szám alapján e-recept kiváltásával.

(7) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket a felmerült igények szerint kiváltja, majd a gyógyszereket, a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

9. § (1) A falugondnoki szolgáltatás szükség esetén ellátja a Zalavári Óvoda óvodásainak, a Sármelléki Általános Iskola Zalavári Telephelyén tanuló általános iskolások szállítását az intézmény erre vonatkozóan bejelentett igénye alapján Zalavár, Sármellék település intézményeibe, rendezvényeire, uszodába, színházba, kirándulásra, valamint gondoskodik visszaszállításukról.

(2) A falugondnok közreműködik az önkormányzat, a Zalavári Óvoda vagy a Sármelléki Általános Iskola által szervezett nyári programok lebonyolításában, igény szerint egyéb szállítási feladatokat végez.

10. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében a falugondnok által ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása az önkormányzat felé,

c) közreműködés a z önkormányzat szociális, gyermekvédelmi és egyéb feladatainak megoldásában, együttműködés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel.

(2) A falugondnok feladata az önkormányzati rendezvények, közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester határozza meg a falugondnok számára.

(3) A falugondnok ellátja az önkormányzati és települési rendezvényekre történő személyszállítást.

(4) Önkormányzati rendezvény

a) a képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás, egyéb lakossági fórum,

b) a nemzeti ünnepek, Trianoni megemlékezés,

c) a helyi ünnepségek, falu- és családi nap, Idősek napja,

d) hulladékgyűjtés, faluszépítés,

e) a Zalavár-Várszigeten tartandó rendezvények,

f) egyéb sport- és kulturális rendezvények.

11. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél kérelmére indul. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A szolgáltatásokat azok a 2. § (1) bekezdésben meghatározott személyek vehetik igénybe

a) akik szociálisan rászorultak, és koruk, egészségügyi állapotuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek, és nincs hozzátartozójuk, vagy más személy, akinek a segítségét igénybe vehetnék,

b) azok a családok, melyek szociális, vagy mentálhigiéniás állapotuk miatt veszélybe kerültek,

c) azok a személyek, akik önmaguk és családjuk szállítását megoldani nem tudják, vagy számukra aránytalanul nagy terhet jelentene.

(2) A szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknak kell benyújtani írásban, szóban vagy telefonon. A bejelentett igényekről a falugondnok nyilvántartást vezet, amelybe az igényeket, azok bejelentésének időpontja szerinti sorrendben vezeti be.

(3) Amennyiben az igényelt szolgáltatás teljesítése akadályba ütközik, a falugondnok köteles erről az igénybejelentőt haladéktalanul értesíteni. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban vagy szóban a polgármesterhez fordulhat panasszal.

(4) A falugondnok tevékenységnaplóban dokumentálja tevékenységét. A dokumentumban a szolgáltatást igénybe vevők aláírása nem szükséges.

(5) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) a kérelmező halálával,

b) a kérelmező lemondása alapján,

c) ha az ellátásra jogosult személy a szolgáltatásra nem jogosult,

d) ha az ellátásban részesülő személy a falugondnoki szolgálattal való együttműködést megtagadja, lehetetlenné teszi, visszautasítja.

(6) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

12. § (1) A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön. Az egyéb nem kötelező szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

(2) A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében, amennyiben rangsorolni kell, azt a polgármester végzi el.

13. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló, önkormányzati gépjármű segítségével látja el. A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, a falugondnoki szolgálat Szakmai Programjában és a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével kell ellátnia.

(2) A falugondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(3) A falugondnoki szolgáltatás nem szüneteltethető. A folyamatos működésről a polgármester a falugondnok távolléte esetén megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítés, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén gondoskodik.

14. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.