Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25 - 2022. 02. 26

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.25.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban, 46. § (3) bekezdésében, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ban, 51. § (2) bekezdésben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (3) bekezdésében, 57. § (1)–(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 68. § (2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat 51. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szedres Község Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 8. melléklet 2. pontjában a „Papp Tamás” szövegrész helyébe a „Kissné Doszpod Éva” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete 15. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.