Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2022. 02. 25

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.16..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

2022.02.25.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban, 46. § (3) bekezdésében, 48. § (2)-(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ban, 51. § (2) bekezdésben, 52. § (1) bekezdés n) pontjában, 53. § (3) bekezdésében, 57. § (1)–(2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 68. § (2)-(3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat 51. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szedres Község Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, alapvető rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, az alpolgármesterre, a jegyzőre és a Képviselő-testület hivatalára.

2. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szedres Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az Önkormányzat székhelye: 7056. Szedres Arany János utca 2.

(3) Az Önkormányzat illetékességi területe: Szedres község közigazgatási területe.

(4) Az Önkormányzatra vonatkozó törzsadatokat az 5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése: Szedresi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

(2) A Hivatal székhelye: 7056. Szedres Arany János utca 2.

4. § (1) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(2) A Képviselő-testületet a polgármester képviseli, e minőségében kizárólagos joggal nyilatkozik a sajtónak, hírközlő szerveknek.

(3) Az Önkormányzat körbélyegzője közepén tartalmazza Szedres Község címerét, körben „Szedres Község Önkormányzata” feliratot.

(4) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.szedres.hu

5. § (1) Az Önkormányzat jelképei

a) az Önkormányzat címere;

b) az Önkormányzat zászlaja;

c) az Önkormányzat lobogója;

(2) Az Önkormányzat jelképeiről, az általa adható helyi kitüntetésekről és ezek használatának szabályairól a Képviselő-testület külön rendeletet alkot.

2. Az Önkormányzat feladatai, hatásköre

6. § (1) Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) törvényben és az ágazati törvényekben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat, amelyek kormányzati funkció szerinti besorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladat és hatásköröket az Mötv. 42. §-a határozza meg.

(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a 2. mellékletben foglaltak szerint a polgármesterre ruházza át.

(4) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a 3. mellékletben foglaltak szerint a Szociális Bizottságra ruházza át.

7. § Az Önkormányzat azokra a jogi személyiségű társulásokra, melyekben tagként vesz részt, a külön társulási megállapodásokban rögzített feladatokat ruházza át.

II. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

3. Előterjesztések, meghívó

8. § (1) A polgármester köteles az ülést megelőzően – az ülés összehívására vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével – a fő napirendekre vonatkozó írásos előterjesztést a meghívottaknak eljuttatni.

(2) Az írásos előterjesztés elkészítéséért a polgármester tartozik felelősséggel.

9. § (1) A polgármester belátása szerint dönt arról, hogy egy téma napirendre kerülése kapcsán – a fő napirendeket kivéve – részletes, minden körülményt számba vevő, vagy egyszerű, csupán határozati javaslatot tartalmazó előterjesztés kerüljön a testület elé.

(2) Sürgősségre, vagy a napirend témájának jellegére való tekintettel a polgármester eltekinthet az írásos előterjesztés megtételétől.

10. § (1) A meghívót és az írásos előterjesztést – kivéve a sürgősségi eseteket – a képviselők az ülés kezdete előtt legalább 3 nappal kapják meg. A határidő betartásáért a polgármester felelős.

(2) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a Képviselő-testületet az ülés előtt legfeljebb 4 órával is össze lehet hívni. Erre bármilyen értesítési mód igénybe vehető, a sürgősség okát azonban közölni kell.

11. § (1) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét és időpontját;

b) a javasolt napirendeket, azok előadóit.

(2) Mellékletként a meghívóhoz csatolni kell az előterjesztéseket és a határozati javaslatokat.

4. A polgármester, mint a Képviselő-testület elnökének jogköre

12. § (1) A Képviselő-testület elnöki teendőit a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester – a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy egyidejű akadályoztatásuk esetén – Szedres Község Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága (továbbiakban: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság) elnöke, az ő akadályoztatása esetén a korelnök (továbbiakban együtt: elnök) látja el.

(2) Az akadályoztatás akkor áll fenn, ha valamely objektív vagy szubjektív indok miatt az érintett személy a jogait vagy kötelességeit – az önkormányzat érdekei és kötelezettségei szempontjából – a szükséges időpontban nem tudja gyakorolni, így különösen személyes érintettség, szabadság, külföldi kiküldetés esetén vagy a keresőképtelenség miatti táppénz időtartama alatt.

13. § (1) Az elnök

a) az ülést összehívja, megnyitja, bezárja, szünetet rendel el;

b) megállapítja a határozatképességet.

(2) Az elnök ülésvezetési feladatai:

a) a szó megadása;

b) a szó megvonása, tárgyra térésre való felszólítás;

c) az ülés félbeszakítása.

(3) Az elnök vitavezetési feladatai:

a) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát, összefoglalja a napirend keretében elhangzottakat;

b) megfogalmazza a döntési javaslatot;

c) szavazást rendel el;

d) megállapítja a szavazás eredményét;

e) kimondja a határozatot.

(4) Az elnök egyéb feladatai:

a) az ülés rendjének biztosítása;

b) a fő napirend előtt tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

III. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE

5. Az ülések helye, az ülés összehívása

14. § (1) A Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

(2) A Képviselő-testület üléseinek helye a közösségi házban (7056. Szedres Arany János utca 1/B.) lévő tanácskozó terem.

(2) A Képviselő-testület esetenként dönt arról, hogy ülését az (1) bekezdésben rögzítettektől eltérő helyen tartja meg.

15. §1

16. § A Képviselő-testület ülésének időpontjáról a település lakosságát a meghívónak, – a képviselőknek történő kiküldéssel egyidejűleg – a Községháza (7056. Szedres Arany János utca 2.) hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kell értesíteni.

17. § (1) A Képviselő-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) az állandó tanácskozási joggal meghívottakat;

b) azoknak a bizottságoknak a nem Képviselő-testületi tagjait, amely bizottságokat a tárgyalandó napirend érint;

c) a napirendi pontok előadóit.

(2) A Képviselő-testület üléseire állandó tanácskozási joggal meghívottak:

a) a jegyző;

b) a Hivatal pénzügyi ügyintézője.

(3) A Képviselő-testület üléseire állandó tanácskozási joggal meghívottak névsorát a 8. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokon bárki szabadon részt vehet.

(2) Az ülést vezető elnök – ügyrendi felvetések kivételével – hozzászólási lehetőséget biztosíthat az ülésen résztvevő állampolgárok részére is. Az állampolgári hozzászólás időtartama nem haladhatja meg az öt percet. Az elnök indokolt esetben újabb öt percet engedélyezhet.

(3) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet és a tanácskozást nem zavarhatja. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a hallgatóságot rendreutasíthatja, ezt követően az ülésről kiutasíthatja.

6. Közmeghallgatás

19. § (1) A Képviselő-testület évente egyszer – a Képviselő-testület által határozatban megállapított időpontban – előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott hozzászólásokat a Képviselő-testület soron következő ülésén értékeli, és kijelöli azt a fórumot, vagy személyt, amely, illetve aki a felvetések tartalmát, megoldási lehetőségeit megvizsgálja, s a szükséges intézkedést a Képviselő-testület előtt kezdeményezi.

7. Határozatképesség

20. § (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a Képviselő-testület tagjainak több mint a fele (4 fő) jelen van.

(2) A határozatképtelen Képviselő-testületi ülést – legfeljebb két alkalommal – 5 napon belül a javasolt napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

(3) Amennyiben a Képviselő-testület újabb összehívása a második alkalommal is határozatképtelen, a javasolt és a határozatképtelenség miatt nem tárgyalt napirendeket a soron következő ülés meghívójában szerepeltetni kell.

(4) A határozatképességet az ülés egész ideje alatt vizsgálni kell. Amennyiben a határozatképtelenség – a képviselők távozása miatt – az ülés során áll elő, az elnök az ülést berekeszti, és az elmaradt napirendek megtárgyalása tekintetében a (2) és (3) bekezdés szerint kell eljárni.

8. Az ülés napirendje, a napirendek tárgyalása

21. § Az alakuló ülés napirendje:

a) a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás végleges (jogi) eredményéről;

b) a képviselő-testületi tagok eskütétele;

c) a polgármester eskütétele;

d) a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása;

e) a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megválasztása;

f) az alpolgármester megválasztása, eskütétele;

g) az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása;

h) a Szociális Bizottság megválasztása;

i) a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata;

j) tájékoztató az összeférhetetlenség és a méltatlanság szabályairól;

k) tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tétel szabályairól;

l) jegyzői tájékoztató a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről;

m) delegálás az önkormányzati részvétellel működő társulások társulási tanácsaiba.

22. § (1) A Képviselő-testület ülésének napirendjére a meghívó alapján az elnök tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A kiküldött meghívóban nem szereplő, kiegészítő napirend csak akkor javasolható, ha az előterjesztés a felvetés természeténél fogva szóban megtehető. Kiegészítő napirend esetén annak írásos előterjesztését – amennyiben az ülés idejéig az pótlólag nem került kiküldésre – legkésőbb az ülés megkezdésének idejéig ki kell osztani. Ebben az esetben a képviselőknek lehetőséget kell adni az előterjesztés megismerésére.

(3) Kiegészítő napirendet a polgármester, a Képviselő-testület tagja, a Képviselő-testület bizottsága és a jegyző javasolhat.

(4) A Képviselő-testület a napirendi javaslatról vita nélkül határoz.

23. § Rendeleti javaslat csak írásbeli lehet.

24. § Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő kérhet engedélyt, a felszólalás tárgyának megjelölésével. Ennek megtagadása esetén a képviselő kérelmére a tárgyban a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

25. § A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét fő szabályként az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

b) rendeleti javaslatok;

c) határozati döntést igénylő előterjesztések;

d) tájékoztatók;

e) bejelentések, interpellációk, egyebek.

26. § (1) Az elnök az elfogadott napirendek sorrendjében bocsátja az előterjesztéseket tárgyalásra a testület elé.

(2) Az elfogadott napirendeket a testület a következő sorrendben és módon tárgyalja:

a) bizottsági véleménnyel ellátott előterjesztés esetén a bizottság véleményének, javaslatának ismertetése;

b) az előterjesztő a napirendhez a kérdések előtt szóbeli kiegészítést tehet;

c) a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdést tehetnek fel az előterjesztőhöz, aki röviden válaszol azokra;

d) az elnök megnyitja a vitát a napirend felett, melynek során a hozzászólásokra jelentkezési sorrendben kerül sor;

e) a vita során, a vita lezárásáig a tanácskozásra jogosultak módosító javaslatot terjeszthetnek elő;

f) a vita végén az előterjesztőnek – utolsó hozzászólóként – lehetőséget kell adni, hogy röviden válaszoljon a vita során elhangzott hozzászólásokra, kifejtse véleményét a módosító javaslatokkal kapcsolatban;

g) az elnök lezárja a vitát. Ezt követően összefoglalja a napirenddel kapcsolatos lényegi megállapításokat és döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat;

h) a vita lezárása után szavazás a döntést igénylő javaslatokról.

(3) Az előterjesztőhöz intézett kérdést röviden kell feltenni és érdemi hozzászólást nem tartalmazhat.

(4) A hozzászólalásokra a jelentkezések sorrendjében alkalom, és időkorlát nélkül kerül sor. Abban az esetben, ha a döntéshez szükséges információk rendelkezésre állnak és nincs további módosító indítvány, a Képviselő-testület bármely tagja tehet ügyrendi javaslatot a hozzászólások időtartamának korlátozására, a vita lezárására és a döntés meghozatalára. E javaslatról a testület vita nélkül határoz.

27. § A polgármester vagy bármelyik Képviselő-testületi tag javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, így különösen, ha az előterjesztés kiegészítésre szorul, vagy annak alapján nem lehetne megalapozottan dönteni. E javaslatról a testület vita nélkül határoz.

28. § (1) Ügyrendi kérdésben a Képviselő-testület tagjai és a jegyző bármikor szót kérhetnek, mely esetben a felszólalás nem tagadható meg.

(2) Ügyrendi javaslat az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, de a Képviselő-testület döntését igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

(3) Ügyrendi kérdésben a testület vita nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

9. Tárgyra térés, szó megvonása

29. § Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az elnök felszólítja, hogy térjen a tárgyra. Az elnök a felszólítás eredménytelensége után megvonja a szót.

10. A tanácskozás rendjének fenntartása

30. § A tanácskozás rendjének fenntartása az elnök feladata. Ennek érdekében

a) figyelmezteti a hozzászólót, hogy csak a napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát és attól ne térjen el;

b) figyelmezteti a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon;

c) megvonhatja a szót attól a hozzászólótól, akinél a kétszeri figyelmeztetés nem vezetett eredményre;

d) ha valamely személy a tanácskozás során a Képviselő-testület tekintélyét, vagy valamelyik képviselőt sértő kifejezést használ, vagy ha a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a tanácskozási rendre és a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, vagy akadályozza, a rendbontót rendreutasítja;

e) ismételt rendzavarás esetén a nem önkormányzati képviselő résztvevőt a teremből kiutasíthatja, ellenszegülés esetén, vagy súlyosabb esetben rendőri közreműködést vehet igénybe a rendbontó személy teremből való eltávolítására.

31. § (1) Ha a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében tett rendreutasítás eredménytelen, vagy az ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést az ok megszűnéséig félbeszakíthatja, végső esetben az ülést berekesztheti.

(2) Az elnök rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(3) Az elnöknek a rendfenntartás körében tett intézkedését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

11. Kérdések, interpellációk

32. § (1) Az önkormányzati képviselőt kérdezési és interpellálási jog illeti meg. Ezt a jogát írásban és szóban egyaránt gyakorolhatja.

(2) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű tudakozódás.

(3) Interpelláció:

a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a Képviselő-testület bizottságának elnöke,
d) a jegyző
felé tett, feladat- és hatáskörét érintő felvetés, döntés meghozatalának kezdeményezése.
(4) Az írásban benyújtott kérdésnek, interpellációnak tartalmaznia kell:
a) a kérdező, interpelláló nevét;
b) kihez intézi a kérdést, interpellációt;
c) a kérdés, interpelláció tárgyát;
d) a kérdés, felvilágosítás kérés, felvetés részletes leírását.

33. § (1) A szóbeli kérdés, interpelláció és az arra adott válasz időtartama legfeljebb öt perc lehet.

(2) Ha a kérdező, interpelláló a választ nem fogadja el, a Képviselő-testület vita nélkül dönt a válaszról.

(3) Ha a kérdést, vagy az interpellációt a Képviselő-testületi ülésen szóban tették, és arra a testületi ülésen nem adható érdemi válasz, vagy azt a Képviselő-testület nem fogadta el, az, akihez a kérdést, vagy az interpellációt intézték, legkésőbb tizenöt napon belül írásban érdemi választ köteles adni.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület a kérdésre, interpellációra írásban adott választ sem fogadja el, feladat-meghatározást tehet a kérdezett, interpellált felé, vagy a kérdés, felvetés kivizsgálására bármely képviselőt, vagy ad-hoc bizottságot bízhat meg. A megbízott képviselő, illetve bizottság a megállapításokról soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

12. A szavazás rendje

34. § (1) A Képviselő-testület az előterjesztés vitájának lezárása után rendeletet alkothat, vagy határozatot hozhat.

(2) Szavazni csak személyesen lehet.

35. § (1) Az előterjesztés vitájának lezárása után – az elhangzás sorrendjében – előbb a vitában elhangzó módosító, kiegészítő indítványról, majd – az elfogadott módosító indítványok figyelembe vételével – az előterjesztésben szereplő javaslat egészéről dönt a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt

a) a Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról;

b) ügyrendi, valamint feladat-meghatározást nem tartalmazó javaslatok elfogadásáról;

c) a módosító javaslatokról;

d) az önkormányzati képviselő döntésből való kizárásáról;

e) titkos és név szerinti szavazás elrendeléséről;

f) tájékoztató, informális jelentés tudomásul vételéről;

g) kérdésre, interpellációra adott, feladat-meghatározást nem tartalmazó válasz elfogadásáról;

h) a rendelet 39. § (3) bekezdése esetén.

36. § (1) Nyílt szavazás esetén az elnök az alábbi sorrendben bocsátja szavazásra az indítványt, javaslatot:

a) az indítványt, javaslatot elfogadó szavazás;

b) az indítványt, javaslatot elutasító szavazás;

d) a szavazástól tartózkodás.

(2) Nyílt szavazás esetén a képviselők az indítvány, javaslat elfogadására, elutasítására, vagy a szavazástól történő tartózkodásra vonatkozó döntésüket kézfelemeléssel jelzik.

37. § (1) A személyes érintettséget vagy maga az érintett Képviselő-testületi tag, vagy bármely más Képviselő-testületi tag indoklással alátámasztva legkésőbb a napirend lezárását követően a szavazás megkezdéséig jelentheti be. A személyes érintettség bejelentése egyben a döntéshozatalból történő kizárásra vonatkozó indítvány is.

(2) Személyes érintettség bejelentése esetén a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatos érdemi döntés meghozatala előtt dönt az érintett döntésből való kizárásáról.

(3) Amennyiben a Képviselő-testületi tag a Mötv. 49. § (1) bekezdése alapján nem jelenti be személyes érintettségét, ennek első alkalommal történő elmulasztása esetén őt a Képviselő-testület figyelmeztetésben részesíti. A képviselő részéről a bejelentés szándékos ismételt elmulasztása alkalmanként egy havi tiszteletdíjának megvonását eredményezi.

(4) A (3) bekezdésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséről a Képviselő-testület külön, alakszerű határozattal dönt.

(5) A személyes érintettség bejelentése elmulasztásának jogkövetkezményeit választási ciklusra vonatkoztatva kell alkalmazni.

38. § (1) A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.

(2) Titkos szavazás esetén a szavazás a „Szedres Község Képviselő-testülete” lenyomatú bélyegzővel lebélyegzett szavazólapon, urna igénybevételével történik.

(3) A titkos szavazás lebonyolítását a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság végzi. Amennyiben az ülésen a jelenlévő Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tagok száma személyes érintettség, vagy hiányzás miatt nem éri el a három főt, a Képviselő-testület a szavazás lebonyolítása céljából a bizottságot az adott alkalomra, a jelenlévő Képviselő-testületi tagok közül történő választással, három főre kiegészíti. A Képviselő-testület ezen határozatát nem kell alakszerű határozatba foglalni.

(4) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely a jegyzőkönyv alaki kellékein túl tartalmazza:

a) a Képviselő-testület tagjainak számát;

b) a szavazásban résztvevők számát;

c) az urnában lévő szavazólapok számát;

d) az érvényes szavazólapok számát;

e) az érvénytelen szavazólapok számát;

f) külön-külön a javaslatot támogató "igen", illetve elutasító "nem" szavazatok számát;

g) a szavazás érvényességét, és eredményességét.

39. § Minősített többség szükséges

a) Önkormányzati kitüntetés odaítéléséhez;

b) a Mötv. 41. § 4. és 8. pontjában foglalt döntésekhez;

c) a minősített többséget igénylő javaslatot érintő módosító javaslat elfogadásához.

40. § (1) A Képviselő-testület név szerinti szavazást rendelhet el a Mötv. 42. §-ban meghatározott esetekben.

(2) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha jogszabály titkos szavazást ír elő.

(3) Név szerinti szavazás esetén minden képviselő ABC sorrendben külön-külön „igennel”, „nemmel”, vagy „tartózkodom” -mal szavaz, melynek eredményét a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének képviselőnként kell tartalmaznia. A Képviselő-testület tagjának szavazatát is tartalmazó, a Képviselő-testületi tag aláírásával külön hitelesített névsort a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

41. § (1) A polgármester a Mötv. 68. § (1) bekezdés alapján tett kezdeményezését a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökéhez nyújthatja be.

(2) A polgármester az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartott ügy ismételt tárgyalására a kezdeményezés benyújtásától számított három napon belül hívja össze a Képviselő-testület ülését.

(3) A Képviselő-testületi ülés összehívása (2) bekezdésben foglalt határidejének elmulasztása a kezdeményezés tekintetében jogvesztő hatályú.

13. Rendeletalkotás

42. § (1) Rendelet alkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését

a) a polgármester,
b) képviselő,
c) a Képviselő-testület bizottsága,
d) a jegyző
kezdeményezheti.
(2) A kezdeményezést a jegyzőnél kell benyújtani, aki a kezdeményezésről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatást ad.
(3) Amennyiben a Képviselő-testület a kezdeményezést elfogadja, felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet kezdeményezésnek megfelelő megszövegezésére és annak benyújtására.
(4) A rendelet-tervezethez érkezett és elfogadott módosító indítványok figyelembe vételével a rendelet végleges, hiteles szövegét a jegyző készíti el és aláírás után gondoskodik annak hivatalos – a Községháza hirdetőtábláján való, kifüggesztéssel történő – kihirdetéséről.

43. § (1) A rendeleteket külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sor- és évszámmal, a kihirdetés időpontjával, továbbá a rendelet címével kell megjelölni, az alábbiak szerint: " Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének szám/év. (hó. nap.) önkormányzati rendelete ………..ról "

(2) A hatályos rendeletekről a jegyző nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a rendelet:

a) tárgyát;

b) számát;

c) hatálybalépésének időpontját;

d) módosítását;

e) hatályon kívül helyezését elrendelő rendelet számát.

14. Határozat

44. § (1) A Képviselő-testület határozata tartalmazza a határozat számát, címét, a döntést szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(2) Az azonnali határidőt jelölő határozat végrehajtását – ha a végrehajtás körülményeiből más nem következik – legkésőbb három munkanapon belül kell megtenni.

45. § (1) A határozatokat külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sor- és évszámmal kell megjelölni, az alábbiak szerint: " szám/év. (hó. nap.) KT. számú HATÁROZAT ...….......ról"

(2) A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a határozat:

a) tárgyát;

b) számát;

c) végrehajtásának határidejét;

d) a végrehajtást elfogadó határozat számát.

15. Jegyzőkönyv

46. § (1) A Képviselő-testület üléséről egy eredeti példányban papír alapú jegyzőkönyv és hangfelvétel készül.

(2) Az ülésekről készült hangfelvételeket öt évig kell megőrizni.

(3) A papír alapú jegyzőkönyveket évenként be kell kötni.

(4) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a jelenléti ívet;

b) a meghívót;

c) az elfogadott önkormányzati rendeletet;

d) a közbeeső jegyzőkönyveket;

e) az előterjesztéseket.

IV. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI

47. § Az Önkormányzat szervei:

a) Szedres Község Képviselő-testülete;

b) Szedres Község Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága;

c) Szedres Község Képviselő-testületének Szociális Bizottsága (továbbiakban: Szociális Bizottság);

d) Szedres Község polgármestere;

e) Szedres Község alpolgármestere;

f) Szedres Község jegyzője;

g) Szedresi Polgármesteri Hivatal;

h)2 Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde;

i) Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás önálló jogi személyiségű társulás;

j) Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás önálló jogi személyiségű társulás;

k)3

l) Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás önálló jogi személyiségű társulás;

m) Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás) önálló jogi személyiségű társulás.

16. A Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai

48. § (1) A Képviselő-testület tagjainak száma 7 fő az alábbi összetételben:

a) 1 fő főállású polgármester,

b) 6 fő önkormányzati képviselő.

(2) A Képviselő-testület tagjainak névsorát a 6. melléklet tartalmazza.

49. § (1) A Képviselő-testület állandó jelleggel Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságot, és Szociális Bizottságot választ.

(2) A Képviselő-testület az állandó bizottságok létszámát a következők szerint határozza meg:

a) Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 3 fő;

b) Szociális Bizottság 3 fő.

(3) Az állandó bizottságok tagjainak névsorát a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörét a 4. melléklet tartalmazza.

50. § (1) A vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

(2) A polgármester az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságnak adja át kivizsgálásra és a Képviselő-testületi döntés előkészítésre.

51. § (1) A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével nyújthatók be a Képviselő-testülethez az alábbi előterjesztések:

a) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet megalkotására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előterjesztés;

b) gazdasági ciklusprogramra vonatkozó előterjesztés;

c) költségvetésről szóló rendelet elfogadására, módosítására vonatkozó előterjesztés;

d) költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására vonatkozó előterjesztés;

e) a helyi adókról szóló rendelet megalkotására, módosítására, hatályon kívül helyezésére vonatkozó előterjesztés;

f) díjmegállapítást tartalmazó önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására, hatályon kívül helyezésére vonatkozó előterjesztések;

g) Önkormányzati részvétellel működő társulások költségvetését, tagi hozzájárulását, pénzügyi elszámolását érintő előterjesztések;

h) az éves ellenőrzési tervről szóló előterjesztés;

i) az éves ellenőrzési beszámolóról szóló előterjesztés;

j) az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésben rögzített előterjesztés.

(2) A Szociális Bizottság véleményének kikérésével nyújthatók be a Képviselő-testülethez a szociális jellegű támogatásokról szóló rendeletek megalkotására, módosítására vonatkozó előterjesztések.

52. § A bizottsági határozatokat külön-külön – a naptári év elejétől kezdődően – folyamatos sor- és évszámmal kell megjelölni, az alábbiak szerint:

a) Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság "szám/év (hó. nap.) PÜB. számú HATÁROZAT"

b) Szociális Bizottság "szám/év (hó. nap.) SZB. számú HATÁROZAT"

17. Az önkormányzati képviselő

53. § A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti.

54. § (1) A képviselő képviselői megbízatásának ellátásáért tiszteletdíjban részesül.

(2) A képviselőt illető tiszteletdíj megállapításának szabályairól a Képviselő-testület külön rendeletet alkot.

(3) A képviselő képviselői megbízatásával összefüggő feladatainak ellátása érdekében a Hivatalnál rendelkezésre álló technikai eszközöket (telefon, fax, fénymásoló) térítésmentesen jogosult igénybe venni.

55. § A képviselő – a határozatképesség biztosítása érdekében – a Képviselő-testületi, vagy bizottsági ülésről való távolmaradását a polgármesternek, vagy a bizottság elnökének előzetesen köteles bejelenteni.

56. § (1) A Mötv 33. § alapján a Mötv.-ben meghatározott kötelezettségeit önhibájából megszegő képviselővel szemben a 38. § (3)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A képviselő kötelezettségszegését írásban, a megszegett kötelezettség törvényi helyét pontosan megjelölve, indoklással ellátva a polgármesternél bárki bejelentheti.

(3) A polgármester a képviselői kötelezettségszegésre vonatkozó bejelentést kivizsgálásra, javaslattételre a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságnak adja át. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a vizsgálat eredményéről, javaslatáról 15 napon belül tájékoztatja polgármestert, aki azt a soron következő Képviselő-testületi ülésre beterjeszti.

18. A polgármester, alpolgármester

57. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat – a Képviselő-testület nevében – az alpolgármester gyakorolja.

58. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az alább meghatározott ügyekben döntést hozhat:

a) önkormányzati beruházás kivitelezőjének kiválasztása;

b) az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 11. § a) pontjában, 13. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

(2) A polgármester – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a két ülés közötti időszakban

a) dönthet az időközben felmerülő, a költségvetésben nem tervezett többletfeladatról, amennyiben az, önkormányzati ingatlanon elvégzendő halaszthatatlan, élet- és közbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárítására, vagy olyan állagmegóvó munka elvégzésére vonatkozik, melynek késedelmes elvégzése az ingatlan nagymértékű károsodásával, rendeltetésszerű használatának akadályozásával járna;

b) jogosult az Önkormányzat érdekének védelmében, szabálysértési, büntetőjogi feljelentés megtételére, perindításra, kárbejelentésre.

59. § A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására az alakuló ülésen a korelnök, ezt követően pedig az államtitkári illetmény változását követő Képviselő-testületi ülésen, továbbá törvényből eredő illetményén felüli juttatására a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.

60. § A polgármester ellen indított fegyelmi eljárásban fegyelmi bizottságként az eljárást a Pénzügyi-Ügyrendi bizottság folytatja le és terjeszti javaslatát döntés végett a Képviselő-testület elé.

61. § A Képviselő-testület – saját tagjai közül – 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

19. A jegyző

62. § A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – az igazgatási ügyintéző I. látja el a jegyzői feladatokat.

63. § (1) A jegyző az erről történő értesülést követően haladéktalanul köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület szervének és a polgármesternek (a továbbiakban együtt: jelzett), ha a döntésük, működésük jogszabálysértő.

(2) A jegyző (1) bekezdés esetén tett jelzése alapján a jelzett köteles a jelzéssel érintett döntését felülvizsgálni és a jelzés elfogadásáról, vagy elutasításáról külön döntést hozni.

(3) A jelzett a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését nem köteles elfogadni, a jegyző jelzése a döntés végrehajtására nincs halasztó hatállyal.

20. A Hivatal

64. § (1) A Képviselő-testület a jegyző vezetésével – Szedresi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel – önállóan működő egységes hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

(2) A Hivatal szervezeti felépítésére, működésére és munkarendjére vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület által jóváhagyott, és a 10. mellékletben rögzített külön szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

21. Önkormányzati társulások

65. § (1) Az egyes társulásban való együttműködés részletes szabályait esetenkénti külön társulási megállapodás tartalmazza.

(2) Az Önkormányzati részvétellel működő társulások társulási tanácsaiba delegált tagok névsorát a 9. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI

22. Gazdasági ciklusprogram

66. § (1) A Képviselő-testület tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az Önkormányzat gazdasági ciklusprogramja tartalmazza. A gazdasági ciklusprogramot a polgármester az alakuló ülést követő hat hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. A program végrehajtását az éves költségvetési rendelet tartalmazza.

(2) A gazdasági ciklusprogram tartalmazza különösen a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó irányokat, megoldásokat.

23. Az Önkormányzat vagyona és gazdálkodása

67. § (1) Az Önkormányzat vagyonáról és a velük való gazdálkodás, használat szabályairól a Képviselő-testület külön rendeletet alkot.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el, melynek során koordinálja a feladatok végrehajtásának a finanszírozással összhangban történő ütemezését.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

68. § (1) Ez a rendelet 2019. december 20. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az Önkormányzat által ellátandó kötelező és önként vállalt feladatok kormányzati funkcióként

B

C

D

kormányzati
funkció

tevékenység megnevezése

kötelező (k)
önként vállalt (ö)
állami (á)

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

k

2.

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

k

3.

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

k

4.

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

k

5.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

k

6.

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

ö

7.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

á

8.

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

á-k

9.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

-

10.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

11.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

ö

12.

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

ö

13.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

ö

14.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

ö

15.

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

ö

16.

042180

Állat-egészségügy

k

17.

042220

Erdőgazdálkodás

ö

18.

045120

Út, autópálya építés

k

19.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

k

20.

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

k

21.

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

22.

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

k

23.

061020

Lakóépület építése

ö

24.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

k

25.

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

k

26.

064010

Közvilágítás

k

27.

066010

Zöldterület-kezelés

k

28.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

k

29.

072111

Háziorvosi alapellátás

k

30.

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

k

31.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

k

32.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

k

33.

076062

Település-egészségügyi feladatok

k

34.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

k

35.

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

ö

36.

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

ö

37.

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

ö

38.

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

k

39.

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

k

40.

082044

Könyvtári szolgáltatások

k

41.

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

ö

42.

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

k

43.

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

k

44.

083030

Egyéb kiadói tevékenység

ö

45.

083050

Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása

ö

46.

083080

Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása

ö

47.

084020

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

k-ö

48.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

ö

49.

084032

Civil szervezetek programtámogatása

ö

50.

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

ö

51.

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

ö

52.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

k

53.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

k

53a

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

k

54.

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

k-ö

55.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

k

56.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

k

57.

102050

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

ö

57a

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

k

57b

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

k

57c

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

k

58.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

k

59.

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

k

60.

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

á

61.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

k

62.

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

k

63.

107052

Házi segítségnyújtás

k

64.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

ö

65.

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

k

2. melléklet

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök

1. Dönt a nettó 100.000 Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről hirdetés nélkül.
(az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés b) pont)

2. Dönt az évi 500.000 Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha a bérleti szerződésben meghatározott bérleti időszak az l évet nem haladja meg.
(az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés)

3. Értékhatárra tekintet nélkül jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszköz betététként történő elhelyezésére.
(az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés)

4. Gyakorolja az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás jogát

4.1. az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az 500.000.- Ft értékhatárt.
(az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 11. § ba) pont)

4.2. a munkavállalókkal szemben értékhatárra tekintet nélkül.
(az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 11. § bb) pont)

5. Dönt az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott 1.000.000 Ft piaci értéket el nem érő, térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásáról.
(az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés)

6. Dönt az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadás esetén a támogatások elszámolásának elfogadásáról, annak jogszerűségéről.
(az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés)

7. Kiadja a közterület-használati engedélyt.
(a közterületek használatáról szóló 11/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés)

8. Gondoskodik a közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről.
(a közterületek használatáról szóló 11/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés)

9. Dönt önkormányzati lakás egy év időtartamon belüli bérbeadásáról.
(az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés)

10. Önkormányzati lakás egy év időtartamon belüli bérlőkijelölési jogon túlmenően – a bérleti díj mértékének megállapítását kivéve – gyakorolja a bérbeadói jogokat.
(az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés)

11. Dönt az Önkormányzat a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: önkormányzati helyiség) bérbeadásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt és gyakorolja az önkormányzati helyiség bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói jogokat.
(az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 16. §)

12. A halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
(az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés)

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

13. Igény esetén a szociálisan rászoruló személyek részére étkeztetést biztosít.
(az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés)

14. Kérelemre jövedelemhatárra tekintet nélkül temetési célú települési támogatást állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.
(az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés)

15. Kérelemre a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a hulladékszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatási célú települési támogatást nyújt.
(az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés)

3. melléklet

A Képviselő-testület által a Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök

1. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, így különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (4) bekezdésben rögzített körülmény alapján anyagi segítségre szoruló, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére egyszeri, vagy – legfeljebb hat hónapra – havi rendszerességgel rendkívüli települési támogatást nyújt.
(az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)

2. Szociális rászorultság alapján dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében történő ellátás megállapításáról.
(az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)

3. Szociális rászorultság alapján dönt az Arany János Tehetséggondozó Program keretében történő ellátás megállapításáról.
(az egyes szociális ellátásokról és a velük kapcsolatos eljárások helyi szabályairól szóló 8/2018. (VIII. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)

4. melléklet

A Képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköréről
I. Általános feladatok

1. Előkészítik a Képviselő-testület, a polgármester döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását.

2. Döntenek a bizottság tagjának – összeférhetetlenség esetén – döntésből való kizárásáról.

3. Az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelve a polgármester intézkedését kezdeményezhetik.

4. Kezdeményezhetik rendkívüli ülés összehívását.

5. Kiegészítő napirendet javasolhatnak a Képviselő-testület ülésén.

6. A bizottság elnökén keresztül valamely előterjesztés tárgyalására sürgősségi javaslatot tehetnek.

7. Amennyiben a Képviselő-testület a kérdésre, interpellációra írásban adott választ sem fogadja el, a kérdés, felvetés kivizsgálására bizottságot bízhat meg.

8. Rendeletalkotást kezdeményezhetnek.

II. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

1. Végzi a titkos szavazás lebonyolítását.

2. Nyilvántartja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat.

3. Kivizsgálja és döntésre előkészíti az összeférhetetlenségre, méltatlanság megállapítására vonatkozó kezdeményezést.

4. Kivizsgálja és döntésre előkészíti a képviselői kötelezettségszegésre vonatkozó kezdeményezést.

5. Javaslatot tesz a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítására – az államtitkár illetménye változását követő Képviselő-testületi ülésen, – továbbá törvényből eredő illetményén felüli juttatására.

6. A polgármester ellen indított fegyelmi eljárásban fegyelmi bizottságként lefolytatja az eljárást és javaslatát döntés végett a Képviselő-testület elé terjeszti.

5. melléklet

Az Önkormányzatra vonatkozó törzsadatok

1. Név: Szedres Község Önkormányzata

2. Székhelye: 7056. Szedres, Arany János utca 2.

3. Törzskönyvi nyilvántartási szám: 733359

4. Szervtípus: 31 – községi önkormányzat

5. Szektor: 1254 – helyi önkormányzatok

6. Önkormányzat típusa: 9 község

7. Település típusa: 94 – község 1.000-4.999 fő

8. Önkormányzati működés jellege: 1 – polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat

9. Adószám: 15733359-2-17

10. KSH statisztikai számjel: 15733359-8411-321-17

11. KSH területi számjel: 1716814

12. KSH kód: 1716814

13. KSH járáskód, név: 173 Szekszárdi járás

14. KSH gazdálkodási formakód: 321 – helyi önkormányzat

15. ÁHTI azonosító: 742937

16. Postafiók: 10.

17. Alaptevékenységi besorolás
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

18. TEÁOR típusa szerinti fő tevékenység: 8411 Általános közigazgatás

19. Számlavezető pénzintézet neve: Takarékbank

20. Vezetett bankszámlák:
71800037-11105044 Önkormányzat pénzforgalmi elszámolási számla
71800037-11105075 Önkormányzat állami hozzájárulás elszámolási számla
71800037-11105082 Önkormányzat magánszemélyek kommunális adója beszedési számla
71800037-11105099 Önkormányzat iparűzési adó beszedési számla
71800037-11105109 Önkormányzat gépjármű adó beszedési számla
71800037-11105116 Önkormányzat termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla
71800037-11105123 Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számla
71800037-11105130 Önkormányzat adó bírság beszedési számla
71800037-11105147 Önkormányzat késedelmi pótlék beszedési számla
71800037-11105154 Önkormányzat egyéb bevételek beszedési számla
71800037-11105161 Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számla
71800037-11107448 Önkormányzat illeték beszedési elkülönített számla
71800037-11152785 Önkormányzat egyéb elkülönített bevételek számla
71800037-11157089 Önkormányzat befejezett vízi társulat beszedési számla
71800037-11158956 Önkormányzat OEP. támogatás elkülönített számla
71800037-16019344 Önkormányzat közfoglalkoztatási finanszírozás elkülönített számla

6. melléklet

A Képviselő-testület tagjainak névsora

1. Kovács János polgármester

2. Balogh Ferenc alpolgármester

3. Bese Örs képviselő

4. Károly János képviselő

5. Kiss Attila képviselő

6. Porkoláb Tiborné képviselő

7. Sereg Mihály képviselő

7. melléklet

A Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora
I. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

1. Porkoláb Tiborné elnök önkormányzati képviselő

2. Kiss Attila tag önkormányzati képviselő

3. Sereg Mihály tag önkormányzati képviselő

II. Szociális Bizottság

1. Sereg Mihály elnök önkormányzati képviselő

2. Károly János tag önkormányzati képviselő

3. Orsós József tag nem önkormányzati képviselő

8. melléklet

A Képviselő-testület üléseire állandó tanácskozási joggal meghívottak névsora

1. Honti Sándor jegyző

2.8 Kissné Doszpod Éva pénzügyi ügyintéző

9. melléklet

Az Önkormányzati részvétellel működő társulások társulási tanácsaiba delegált tagok névsora

2. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás: Kovács János polgármester

3. Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás: Kovács János polgármester

5. Fadd és Környéke Gyepmesteri Társulás: Kovács János polgármester

6. Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására: Kovács János polgármester

10. melléklet

A Szedresi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés a) pontjában és 10. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 13. § (1) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével a Szedresi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A polgármesteri hivatal jogállása, feladatai

1.1. A hivatal megnevezése: Szedresi Polgármesteri Hivatal

1.2. Székhelye: 7056. Szedres Arany J. u. 2.

1.3. Illetékességi területe: Szedres község közigazgatási területe

1.4. Alapítás dátuma: 1990. szeptember 30.

1.5. Alapító okirat száma, kelte: Egységes szerkezetben elfogadva Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 28-án kelt 23/2018. (V. 28.) számú határozatával.

1.6. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 414236

1.7. A Hivatal államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

1.8. A Hivatal alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

1.9. A Hivatal alapfeladata
A Hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben (továbbiakban: Mötv.) és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásról. Végzi a testület és a bizottságok működésével kapcsolatos teendőket, segíti a képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester munkáját. Ellátja a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal által ellátandó alapfeladatok költségvetési forrását a Képviselő-testület által elfogadott mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

1.10. Az önkormányzat által fenntartott és az önkormányzatot érintő költségvetési szervekhez kapcsolódó hivatali feladatok
A Hivatal a Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulása társulási megállapodása alapján látja el a Szedres-Medina Községek Szennyvíztelep és Csatornahálózat Rekonstrukciós Önkormányzati Társulása pénzügyi-gazdasági feladatait.

1.11. A hivatal jogi személy, általános képviseletét a jegyző látja el. A Hivatalnál nincsenek olyan ügykörök, amelynek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járnak el (Ávr 13. § (1) bekezdés f) pont).

2. A Hivatal irányítása, vezetése, munkáltató jogok gyakorlása

2.1. Munkáltatói jogkörök:

2.1.1. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A Hivatalt a jegyző vezeti, megszervezi annak munkáját, gondoskodik az önkormányzati és államigazgatási hatáskörök megosztásáról.

2.1.2. A Hivatal köztisztviselőit – a polgármester egyetértésével – a jegyző nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. Munkáltatói jog átruházására a Hivatalban nem kerül sor. A jegyző kinevezése a Mötv. és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) előírásai szerint történik. A jegyző munkáltatója a polgármester.

2.1.3. A köztisztviselők képzését, továbbképzését a jegyző szervezi meg és szabályozza. Ennek érdekében – a feladattal megbízott igazgatási ügyintéző bevonásával – évente továbbképzési tervet készíti és felügyeli annak végrehajtását.

2.2. Helyettesítés rendje:

2.2.1. A Hivatal dolgozói a munkaköri leírásokban foglaltak szerint helyettesítik egymást.

2.2.2. A munkatárs évi rendes szabadsága alatti helyettesítés minden dolgozó munkaköri kötelezettsége. Ezen túlmenően a helyettesítésért a Kttv. szerinti helyettesítési díj jár.
A helyettesítést ellátó személyt a helyettesítés során hozott intézkedéseiért, végzett tevékenységéért ugyanolyan felelősség terheli, mint a helyettesített személyt.

2.2.3. A jegyzői tisztség átmeneti betöltetlensége, illetve a jegyző akadályoztatása – legfeljebb 6 hónapos időtartam – esetén a Hivatal felsőfokú végzettséggel rendelkező igazgatási ügyintéző I. helyettesíti, aki köteles a tett intézkedéseiről a jegyzőt távollétét követően haladéktalanul tájékoztatni.
A jegyző tartós – 6 hónapon túli – távolléte esetén a polgármester köteles más önkormányzat jegyzőjének megbízásával gondoskodni a helyettesítésről. Ennek eredménytelensége esetén a jegyző helyettesítéséről a Tolna Megyei Kormányhivatal Vezetője gondoskodik.

2.3. A hivatali szervezet felépítése, tagozódása
A Hivatal egységes szervezeti formában, szervezeti egységek tagolása nélkül működik.
Az engedélyezett köztisztviselők létszáma:
Hivatalvezető - jegyző 1 főfoglalkozású
Ügyintézői állomány - igazgatási ügyintéző 2 főfoglalkozású
- pénzügyi ügyintéző 2 főfoglalkozású
- könyvelő 1 főfoglalkozású
- adóügyi ügyintéző 1 főfoglalkozású
- bérszámfejtő-pénztáros 1 főfoglalkozású
Összesen: 8 főfoglalkozású

2.4. A Szedresi Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

Polgármester - Jegyző - Igazgatás (Igazgatási ügyintéző I; Igazgatási ügyintéző II.) Pénzügy-gazdálkodás (Pénzügyi ügyintéző I; Pénzügyi ügyintéző II; Könyvelő; Bérszámfejtő-pénztáros) Adóigazgatás (Adóügyi ügyintéző

3. A Hivatal dolgozóinak feladat- és hatásköre

3.1. Jegyző
- Vezeti a Hivatalt, szervezi annak munkáját.
- Gondoskodik az Önkormányzat, a képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatokról.
Ezen belül:
- szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a törvényességet,
- nyilvántartja a képviselő–testület döntéseit,
- gondoskodik a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról,
- gondoskodik a képviselő–testület rendeleteinek kihirdetéséről, szervezi a rendelkezések végrehajtását,
- a képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyveket a Nemzeti Jogszabály Tár (NJT) rendszeren keresztül továbbítja a Kormányhivatal felé.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében (a polgármester egyetértése szükséges a köztisztviselő kinevezéséhez, illetményének a Kttv.-ben szerinti megállapításától történő eltérítéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához).
- Munkáltatói jogkörében megállapítja a Hivatal köztisztviselői részére a tárgyévre vonatkozó teljesítmény-követelményeket, értékeli teljesítményüket.
- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján ellátja a Hivatal köztisztviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével, annak átvételével, kezelésével és összevetésével kapcsolatos feladatokat.
- A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
- Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, ezen belül intézi
- a telepengedélyezéssel,
- birtokháborítással,
- telekrendezéssel,
- vadkárrendezéssel,
- állatvédelemmel,
- hulladék elhelyezéssel,
- zajkibocsátással,
- gépjármű tárolással,
- köztisztasággal,
- növényvédelemmel,
- talajvízkút engedélyezésével,
- útügyi feladatok ellátásával kapcsolatos ügyeket.
- Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket (közterület használat).
- Dönt a polgármester által átadott, valamint a hatáskörébe utalt ügyekben.
- Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
- Részt vesz – tanácskozási joggal – a képviselő-testület, valamint a bizottságok ülésén.
- Beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal munkájáról.
- Koordinálja az előterjesztések előkészítését, gondoskodik a jogszabályok, helyi rendeletek rendelkezéseinek betartásáról.
- Figyelemmel kíséri az előterjesztések, határozat és rendelet-tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását.
- Törvényességi szempontból figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét, jogszabálysértés észlelése esetén, a döntésnél köteles azt jelezni.
- Biztosítja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fellebbezések elbírálására vonatkozó döntés-előkészítéssel összefüggő feladatokat.
- Gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészíttetéséről, a hozott határozatok és rendeletek érintettek részére történő eljuttatásáról, illetve azok nyilvántartásáról.
- Javaslatot készít a polgármester részére a Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére és az ügyfélfogadás rendjére.
- Irányítja a Hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését.
- Kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert.
- Biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól.
- Külső vállalkozó útján gondoskodik az önkormányzati honlap karbantartásáról, a karbantartó részére megküldő a honlapon elhelyezendő adatokat, dokumentumokat.
- Feladata a Hivatal tekintetében a kötelezettségvállalás és utalványozás.

3.2. Igazgatási ügyintéző I.
- Gondoskodik a képviselő-testület üléseinek hanganyag alapján történő elkészítéséről.
- Ellátja a Szociális bizottság munkájával kapcsolatos ügyviteli teendőket, (jegyzőkönyvkészítés, határozat gépelése, nyilvántartások vezetése) döntésre előkészíti a bizottság hatáskörébe tartozó kérelmeket (környezettanulmány felvétele, szükséges bizonylatok beszerzése.) A jegyzőkönyveket a Törvényességi kapcsolattartási rendszeren keresztül továbbítja a Kormányhivatal felé.
Ezen belül hozzá tartoznak:
- lakhatási célú települési támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,
- tüzelőtámogatás.
- Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek döntésre előkészítése, intézése
Ezen belül hozzá tartoznak:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- gyermekek hátrányos helyzetének megállapítása,
- szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat.
- Lakástámogatással kapcsolatos igazolási ügyek.
- Közfoglalkoztatásban résztvevők koordinálása, igénylése.
- Önkéntes munkával kapcsolatos feladatok végzése.
- Más hatóság felkérésére környezettanulmány készítése.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó nyilvántartások, adatszolgáltatások naprakész vezetéséről, statisztikai adatszolgáltatásokról.
- Szociális feladatai ellátásához használja a WinSzoc számítógépes programot.
- A Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszer (PTR) informatikai rendszerben rögzíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők adatait.
- Intézi a hagyatéki ügyeket, ezen feladata ellátásához az ASP számítógépes keretprogramon belül a hagyatéki modult használja.
- Munkakörét érintő ügyekben kapcsolatot a családsegítői és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat ellátó családgondozókkal.
- Koordinálja a Hivatal köztisztviselőinek éves továbbképzését, a Közigazgatási és Vizsgaportálon (Probono) keresztül elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív (képzési referensi) feladatokat.
- A jegyző utasításai alapján a Teljesítmény-értékelési Rendszer (TÉR) informatikai rendszeren keresztül elvégzi a Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény-értékelésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
- Szervezi a közmunkások munka- és tűzvédelmi oktatásával kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a munka- és tűzvédelmi oktatási feladatokat ellátó vállalkozással.
- A közfoglalkoztatás szervezése keretében kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal, továbbítja a munkaerő igénybejelentő lapokat.
- Távolléte/akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatási ügyintéző II. dolgozót.
- A jegyzői tisztség átmeneti betöltetlensége, illetve a jegyző akadályoztatása – legfeljebb 6 hónapos időtartam – esetén helyettesíti a jegyzőt.
- A számítógépes programok használata során köteles gondoskodni az informatikai adatvédelem biztosításáról, a részére kiadott felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzéséről, az adatok külső adathordozóra történő rendszeres mentéséről.
- Részt vesz a képviselő-testületi üléseken, a felvett hanganyag alapján elkészíti, és a jegyzőnek továbbítja a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit.

3.3. Igazgatási ügyintéző II.
- Intéz egyes szociális ügyeket
Ezen belül hozzá tartoznak:
- temetési célú települési támogatás,
- köztemetés,
- szociális étkeztetés.
- Szociális feladatai ellátásához használja a VinSzoc számítógépes programot.
- Népesség-nyilvántartási feladatok ellátása. Ehhez a manuális papír alapú karton rendszer mellett a VIZUÁL REGISZTER számítógépes programot használja.
- Ellátja a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendeletalapján a címkezeléssel összefüggő feladatokat.
- Ellátja a Hivatal ügyviteli feladatait, úgy mint:
- iktatás. Ehhez az az ASP számítógépes keretprogramon belül az ügyiratkezelési modult használja,
- ügyiratkezelés,
- postázás,
- fénymásolás.
- Gondoskodik az irattár megfelelő rendjéről.
- Feladata az önkormányzati ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás vezetése, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások. Ehhez a KATAVIN számítógépes programot használja
- Feladata az önkormányzati ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás vezetése, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások, fogadja, és a nyilvántartásban adaptálja a katasztert érintő változásokat. Ehhez az az ASP számítógépes keretprogramon belül a kataszteri modult használja.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az E-adat rendszeren keresztül érkező üzeneteket, utasításokat, erről haladéktalanul értesíti a jegyzőt.
- Napi szinten figyelemmel kíséri a Tolna Megyei Kormányhivatal által működtetett elektronikus levelezőrendszert. A rendszeren érkezett állományokat letölti, illetve a Hivatal által küldendő állományokat feltölti.
- Napi szinten figyelemmel kíséri az Önkormányzat központi email címére érkezett elektronikus leveleket, azokat a címzettnek továbbítja.
- Testületi ülések anyagainak manuális előkészítése, összeállítása.
- Talált tárgyak bejelentése, intézése.
- Méhészek, vándorméhészek nyilvántartása, kiértesítése.
- Hatósági statisztikai adatgyűjtés összeállítása.
- Földforgalmi törvény alapján a föld vételi és bérleti ajánlatok kifüggesztése, záradékolása, a dokumentumok központi rendszerbe történő elektronikus feltöltése.
- Bírósági végrehajtási és más hatósági hirdetmények kifüggesztése, záradékolása.
- Gondoskodik a hivatali munkához szükséges nyomtatvány, folyóirat, irodaszer, felszerelés beszerzéséről.
- Ellátja az esélyegyenlőségi munkatársi feladatokat, ezen belül a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0023. a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0053. valamint a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0476 számú projektekkel kapcsolatban. Elkészíti, és szükség szerint aktualizálja az esélyegyenlőségi tervet.
- Vezeti az ebnyilvántartást.
- Vezeti a bélyegző nyilvántartást.
- Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatokat.
- Ellátja a jogszabályokban meghatározottak alapján a polgármester polgárvédelmi feladatainak előkészítését és koordinálását. Kapcsolatot tart az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, karbantartja a védelmi nyilvántartásokat, ellátja a közbiztonsági referensi feladatokat.
- Intézi a hatósági bizonyítványok kiadását.
- Gondoskodik a szabadságok „Szabadságengedély”-be történő bejegyzéséről, vezeti a dolgozók éves szabadság-nyilvántartását.
- Gondoskodik a jelenléti ívek havi felvezetéséről, a betelt jelenléti ívek kezeléséről, megőrzéséről.
- Jelzi a közvilágítási lámpák hibáját.
- Távolléte/akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatási ügyintéző I. dolgozót.
- A számítógépes programok használata során köteles gondoskodni az informatikai adatvédelem biztosításáról, a részére kiadott felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzéséről, az adatok külső adathordozóra történő rendszeres mentéséről.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó nyilvántartások, adatszolgáltatások naprakész vezetéséről, statisztikai adatszolgáltatásokról.
- Részt vesz a testületi üléseken munkakörét érintő ügyekben.

3.4. Pénzügyi ügyintéző I.
- Elkészíti az önkormányzat gazdasági program tervezetét, a költségvetésről szóló koncepciót, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelettervezetet.
- A költségvetés összeállítása során számba veszi a költségvetési törvényben felsorolt, önkormányzatot megillető központi és egyéb támogatásokat. A rendelet elfogadását követően elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket (költségvetési táblák kitöltése).
- Elkészíti az önkormányzat likviditási és előirányzat-felhasználási tervét.
- Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára.
- Részt vesz a helyi számviteli rend, költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján történő kialakításában. Előkészíti a számviteli-bizonylati renddel kapcsolatos szabályzatokat, éves számlatükröt.
- Az államháztartás igényeinek megfelelően pénzforgalmi információt szolgáltat.
- Év közben figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok teljesülését, erről igény szerint tájékoztatja a polgármestert. Szükség esetén gondoskodik a költségvetésnél jelzett normatív támogatás év közbeni lemondásáról, módosításáról.
- Vezeti a kötelezettségi-vállalási nyilvántartást.
- Elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetet (zárszámadás), ennek keretében elszámolást készít a normatív költségvetési támogatásokról.
- Nyilvántartja az év közben beérkező pótelőirányzatokat, - a költségvetési rendelet módosításának előkészítésén keresztül - gondoskodik azok beépítéséről.
- Végzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, elvégzi ezek év végi zárási feladatait, egyezteti a főkönyvi számlák egyenlegét. Az ügyfélterminálon keresztül végzi a kifizetésre váró számlák határidőre történő utalását. Ehhez a bank által rendszeresített ELEKTRA számítógépes programot használja.
- Gondoskodik a bérjegyzék alapján a megfelelő összegű bér, illetve egyéb juttatás személyi folyószámlákra történő átutalásáról.
- Gondoskodik az igazgatási ügyintéző és a bérszámfejtő-pénztáros által átadott kimutatás alapján a rendszeres jellegű szociális támogatások személyi folyószámlákra történő átutalásáról, illetőleg postai kiutalásáról.
- Intézi az átmenetileg szabad rendeltetésű pénzeszközök betétként való elhelyezésével kapcsolatos adminisztratív teendőket, ezekről nyilvántartást vezet.
- Intézi a hitelfelvétellel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
- Figyelemmel kíséri és nyilvántartja az ÁFA-val, illetve egyéb adófizetéssel kapcsolatos elszámolásokat, befizetési kötelezettségeket, bevallást készít az adóhivatal felé.
- Nyilvántartást vezet a függő, átfutó kiadásokról és befizetésekről, folyamatosan gondoskodik ezek rendezéséről.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a kötelezettség-vállalásokat, beruházások, nagyobb vásárlások előtt tájékoztatja a polgármestert a költségvetési előirányzatok alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről.
- Ellátja az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az ügyeleti, készenléti díjak feladatot ellátó társulás részére történő átutalásáról.
- Feladatát képezi a civil szervezeteknek, egyesületeknek nyújtott önkormányzati támogatások bonyolítása. Ezen belül döntésre előkészíti a támogatási igényeket, a Képviselő-testület döntését követően gondoskodik a támogatási megállapodások írásba foglalásáról, a támogatások ütemszerű utalásáról. A tárgyévet követően fogadja és elvégzi a szervezetektől beérkező pénzügyi elszámolásokat, a polgármester felé jelzi az ezzel kapcsolatos esetleges hiányosságokat, céltól eltérő felhasználást.
- Kapcsolatos tart az Magyar Államkincstár megyei igazgatósága illetékes munkatársaival.
- Felügyeli a könyvelő, valamint a bérszámfejtő-pénztáros munkáját, számukra megadja a szükséges szakmai segítséget.
- Az Önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó pénzügyi kifizetések és bevételek teljesítése érdekében a polgármester, illetve a jegyző kötelezettségvállalása mellett gyakorolja az ellenjegyzést.
- A munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettségét ellenjegyzési joga gyakorlása folytán teljesíti.
- Ellátja a pénztárellenőri feladatokat.
- Részt vesz a leltározási, selejtezési munka megszervezésében, annak lebonyolításában, jóváhagyásra elkészíti az ezekre vonatkozó ütemtervet, felelős a leltározási ütemtervben rögzített határidő betartásáért.
- Ellátja a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság munkájával kapcsolatos ügyviteli teendőket (jegyzőkönyv készítés).
- A Hivatal vonatkozásában ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben előírt feladatokat.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó statisztikai adatszolgáltatásokról.
- Esetleges kár esetén a vagyonbiztosítás keretében intézi a biztosítóval a kár megtérítésére vonatkozó ügyeket.
- Feladata a pályázati lehetőségek figyelése és részvétel a pályázatok elkészítésében, és azok elszámolásában.
- A számítógépes programok használata során köteles gondoskodni az informatikai adatvédelem biztosításáról, a részére kiadott felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzéséről, az adatok külső adathordozóra történő rendszeres mentéséről.
- Könyvelő távolléte esetén végzi a gazdasági események főkönyvi könyvelését, rögzítését. A könyvelési teendők ellátásához az ASP számítógépes keretprogramon belül a gazdálkodási modult használja.
- Ellátja az ASP számítógépes keretprogram adminisztrátori feladatai, gondoskodik a programmal kapcsolatos hibaüzenetek továbbításáról, fogadásáról.
- Részt vesz a testületi üléseken munkakörét érintő ügyekben.

3.5. Pénzügyi ügyintéző II.
- Elkészíti az önkormányzat gazdasági program tervezetét, a költségvetésről szóló koncepciót, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelettervezetet.
- A költségvetés összeállítása során számba veszi a költségvetési törvényben felsorolt, önkormányzatot megillető központi és egyéb támogatásokat. A rendelet elfogadását követően elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket (költségvetési táblák kitöltése).
- Elkészíti az önkormányzat likviditási és előirányzat-felhasználási tervét.
- Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára.
- Részt vesz a helyi számviteli rend, költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján történő kialakításában. Előkészíti a számviteli-bizonylati renddel kapcsolatos szabályzatokat, éves számlatükröt.
- Az államháztartás igényeinek megfelelően pénzforgalmi információt szolgáltat.
- Év közben figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok teljesülését, erről igény szerint tájékoztatja a polgármestert. Szükség esetén gondoskodik a költségvetésnél jelzett normatív támogatás év közbeni lemondásáról, módosításáról.
- Vezeti a kötelezettségi-vállalási nyilvántartást.
- Elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetet (zárszámadás), ennek keretében elszámolást készít a normatív költségvetési támogatásokról.
- Nyilvántartja az év közben beérkező pótelőirányzatokat, - a költségvetési rendelet módosításának előkészítésén keresztül - gondoskodik azok beépítéséről.
- Végzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, elvégzi ezek év végi zárási feladatait, egyezteti a főkönyvi számlák egyenlegét. Az ügyfélterminálon keresztül végzi a kifizetésre váró számlák határidőre történő utalását. Ehhez a bank által rendszeresített ELEKTRA számítógépes programot használja.
- Gondoskodik a bérjegyzék alapján a megfelelő összegű bér, illetve egyéb juttatás személyi folyószámlákra történő átutalásáról.
- Gondoskodik az igazgatási ügyintéző és a bérszámfejtő-pénztáros által átadott kimutatás alapján a rendszeres jellegű szociális támogatások személyi folyószámlákra történő átutalásáról, illetőleg postai kiutalásáról.
- Intézi az átmenetileg szabad rendeltetésű pénzeszközök betétként való elhelyezésével kapcsolatos adminisztratív teendőket, ezekről nyilvántartást vezet.
- Intézi a hitelfelvétellel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
- Figyelemmel kíséri és nyilvántartja az ÁFA-val, illetve egyéb adófizetéssel kapcsolatos elszámolásokat, befizetési kötelezettségeket, bevallást készít az adóhivatal felé.
- Nyilvántartást vezet a függő, átfutó kiadásokról és befizetésekről, folyamatosan gondoskodik ezek rendezéséről.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a kötelezettség-vállalásokat, beruházások, nagyobb vásárlások előtt tájékoztatja a polgármestert a költségvetési előirányzatok alakulásáról, az önkormányzat likviditási helyzetéről.
- Ellátja az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az ügyeleti, készenléti díjak feladatot ellátó társulás részére történő átutalásáról.
- Feladatát képezi a civil szervezeteknek, egyesületeknek nyújtott önkormányzati támogatások bonyolítása. Ezen belül döntésre előkészíti a támogatási igényeket, a Képviselő-testület döntését követően gondoskodik a támogatási megállapodások írásba foglalásáról, a támogatások ütemszerű utalásáról. A tárgyévet követően fogadja és elvégzi a szervezetektől beérkező pénzügyi elszámolásokat, a polgármester felé jelzi az ezzel kapcsolatos esetleges hiányosságokat, céltól eltérő felhasználást.
- Kapcsolatos tart az Magyar Államkincstár megyei igazgatósága illetékes munkatársaival.
- Felügyeli a könyvelő, valamint a bérszámfejtő-pénztáros munkáját, számukra megadja a szükséges szakmai segítséget.
- Az Önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó pénzügyi kifizetések és bevételek teljesítése érdekében a polgármester, illetve a jegyző kötelezettségvállalása mellett gyakorolja az ellenjegyzést.
- A munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettségét ellenjegyzési joga gyakorlása folytán teljesíti.
- Ellátja a pénztárellenőri feladatokat.
- Részt vesz a leltározási, selejtezési munka megszervezésében, annak lebonyolításában, jóváhagyásra elkészíti az ezekre vonatkozó ütemtervet, felelős a leltározási ütemtervben rögzített határidő betartásáért.
- Ellátja a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság munkájával kapcsolatos ügyviteli teendőket (jegyzőkönyv készítés).
- A Hivatal vonatkozásában ellátja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben előírt feladatokat.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó statisztikai adatszolgáltatásokról.
- Esetleges kár esetén a vagyonbiztosítás keretében intézi a biztosítóval a kár megtérítésére vonatkozó ügyeket.
- Feladata a pályázati lehetőségek figyelése és részvétel a pályázatok elkészítésében, és azok elszámolásában.
- A számítógépes programok használata során köteles gondoskodni az informatikai adatvédelem biztosításáról, a részére kiadott felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzéséről, az adatok külső adathordozóra történő rendszeres mentéséről.
- Könyvelő távolléte esetén végzi a gazdasági események főkönyvi könyvelését, rögzítését. A könyvelési teendők ellátásához az ASP számítógépes keretprogramon belül a gazdálkodási modult használja.
- Ellátja az ASP számítógépes keretprogram adminisztrátori feladatai, gondoskodik a programmal kapcsolatos hibaüzenetek továbbításáról, fogadásáról.
- Részt vesz a testületi üléseken munkakörét érintő ügyekben.

3.6. Könyvelő
- A pénzügyi ügyintéző iránymutatása alapján végzi a gazdasági események kontírozását, főkönyvi könyvelését, rögzítését, a számlák év végi zárását, értékcsökkenések elszámolását és egyéb, az önkormányzat számviteli feladatainak ellátását. A könyvelési teendők ellátásához az ASP számítógépes keretprogramon belül a gazdálkodási modult használja.
- Vezeti az analitikus eszköznyilvántartást, gondoskodik ezek év végi zárásáról és a főkönyvi számlákkal történő egyeztetéséről. Vezeti az állóeszköz nyilvántartást, tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását végzi, új beruházások üzembe helyezése esetén gondoskodik az aktiválásáról.
- Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága munkatársaival, folyamatosan figyelemmel kíséri az E-adat rendszeren keresztül érkező üzeneteket, utasításokat, erről haladéktalanul értesíti a pénzügyi ügyintézőt.
- A központosított támogatások igényléséhez használja az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modult (ÖNEGM).
- Intézi az önkormányzati dolgozók cafeteria juttatásával kapcsolatos feladatokat, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetéséről.
Ezen belül:
- személyes használatba adható eszközökről személyi felszerelési lapot vezet,
- vezeti a dolgozók munka és védőruha nyilvántartását,
- vezeti a polgármester által kiadott közterület-foglalási engedélyek nyilvántartását, kiállítja a közterület-foglalási díjat tartalmazó számlákat. Hátralék esetén értesíti az engedélyest és gondoskodik a behajtásról,
- vezeti az önkormányzati tulajdonú földterületek földhaszonbérleti szerződéseinek nyilvántartását, kiállítja a földbérleti díjra vonatkozó számlákat. Hátralék esetén értesíti a bérlőt és gondoskodik a behajtásról,
- vezeti az önkormányzat hatályos szerződéseinek nyilvántartását, ezek egy másolati példányát a nyilvántartáshoz csatolja.
- Részt vesz a leltározási munka megszervezésében, annak lebonyolításában, felelős a leltározási ütemtervben közzétett határidő betartásáért, összesíti a leltárfelvételi íveket, összeveti és értékeli a leltáreredményt az eszköznyilvántartással. Az esetleges eltérésekről értesíti a jegyzőt.
- Gondoskodik a feleslegessé és használhatatlanná vált eszközök selejtezéséről, beszerzi az ehhez szükséges bizonylatokat, elkészíti a selejtezési jegyzőkönyvet, gondoskodik a selejtezett eszközök nyilvántartási rendszerben történő átvezetéséről.
- Az Önkormányzatra és a Hivatalra vonatkozó pénzügyi kifizetések és bevételek teljesítése érdekében feladata a teljesítésigazolás és az érvényesítés.
- A pénzügyi ügyintéző távolléte esetén az ügyfélterminálon keresztül végzi a kifizetésre váró számlák határidőre történő utalását. Ehhez a bank által rendszeresített ELEKTRA számítógépes programot használja.
- A pénzügyi ügyintézővel összehangolt módon ellenőrzi a pénztáros munkáját, számára megadja a szükséges szakmai segítséget.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó statisztikai adatszolgáltatásokról.
- Helyettesíti a távollévő pénztárost. Ezen időszak alatt a pénztári kifizetésekkel összefüggésben érvényesítési jogát nem gyakorolhatja. A pénztáros helyettesítése esetén a házipénztári pénzkezelésért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
- A munkafolyamatba épített ellenőrzési kötelezettségét a teljesítésigazolási és érvényesítési joga gyakorlása folytán teljesíti.
- A számítógépes programok használata során köteles gondoskodni az informatikai adatvédelem biztosításáról, a részére kiadott felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzéséről, az adatok külső adathordozóra történő rendszeres mentéséről.
- Részt vesz a testületi üléseken munkakörét érintő ügyekben.

3.7. Bérszámfejtő-pénztáros
- Az ASP számítógépes keretprogramon belül a pénztári modulon keresztül kezeli az Önkormányzati és a Hivatali házi pénztárat, azért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Kiállítja a házipénztári befizetésekkel kapcsolatos számlákat, ezzel kapcsolatosan kiadmányozási jogot gyakorol.
- Engedélyezést követően gondoskodik az illetmény előlegek kifizetéséről és MÁK-hoz történő jelentéséről.
- Kezeli a helyi bérszámfejtési programot, gondoskodik a helyben történő számfejtések kifizetéséről, illetve utalásra átadásáról, a könyvelésekről tételes jelentést küld a MÁK felé. Ehhez a KIRA számítógépes programot használja.
- Felveszi a helyi bérszámfejtéshez szükséges adatokat, nyilatkozatokat.
- Intézi a dolgozók adójóváírásaival, adókedvezményeivel, adóbevallásaival kapcsolatos nyilatkozatainak felvételét, azokat továbbítja a MÁK-nak. Gondoskodik a MÁK által elkészített adóbevallások dolgozókhoz történő eljuttatásáról.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetéséről.
Ezen belül:
- számla- és nyugtatömb,
- gépjárművek menetlevél,
- kiküldetési rendelvény,
- készpénzigénylés elszámolásra,
- készpénzfelvételi utalvány,
- átvételi elismervény készpénz átvételéről.
- Intézi az önkormányzati dolgozók foglalkozás egészségügyi vizsgálatát, kapcsolatot tart a szolgáltatóval.
- Szervezi az önkormányzati dolgozók munka- és tűzvédelmi oktatásával kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a munka- és tűzvédelmi oktatási feladatokat ellátó vállalkozással.
- Feladata a gépjárművek, robbanómotoros gépi eszközök (fűnyírók, fűkaszák) üzemanyag elszámolása, menetlevelek, üzemóra naplók elszámolásának ellenőrzése, kezelése.
- Felveszi a közfoglalkoztatásban részesülők adatait, intézi a közfoglalkoztatottak foglalkozás egészségügyi vizsgálatát, elkészíti a közfoglalkoztatottak munkajogi okmányait, kiadja számukra a Munka Törvénykönyve 46. § (1) bekezdése alapján a munkavállalónak szóló tájékoztatót.
- A polgármester és a jegyző utasítása alapján elkészíti a megbízási szerződéseket, eszközbérleti szerződéseket.
- Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága munkatársaival, folyamatosan figyelemmel kíséri az E-adat rendszeren keresztül érkező üzeneteket, utasításokat, erről haladéktalanul értesíti a pénzügyi ügyintézőt.
- A leltározási ütemtervnek megfelelően részt vesz a leltározással kapcsolatos teendők ellátásában.
- Kezeli az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló épületekre kötött bérleti szerződéseket, értesíti a bérlőket a bérleti díj változásról.
- Ellátja az elvégzett szolgáltatások, lakbérek és egyéb bérleti díjak számlázását, hátralék esetén értesíti, felszólítja az érintettet és tájékoztatja a polgármestert a behajtáshoz szükséges adatokról.
- Ellátja a helyi anyakönyvvezetői feladatokat.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó statisztikai adatszolgáltatásokról.
- A számítógépes programok használata során köteles gondoskodni az informatikai adatvédelem biztosításáról, a részére kiadott felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzéséről, az adatok külső adathordozóra történő rendszeres mentéséről.

3.8. Adóügyi ügyintéző
- Intézi a helyi adóigazgatással kapcsolatos összes feladatot így:
- adókivetés, könyvelés beszedés, hátralék behajtás,
- adóelengedési, törlési, részletfizetési, pótlékmentes fizetési kérelmek intézése,
- adóellenőrzés,
- idegen helyről kimutatott tartozások behajtása.
Ehhez az ASP számítógépes keretprogramon belül az adó modult használja.
- Feladata az adó-és értékbizonyítványok, adóigazolások kiadása.
- Végzi a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos nyilvántartás vezetését és a hatósági szerződésnek megfelelően az igénylések, elszámolások elkészítését.
- A bérszámfejtő-pénztáros távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja a helyi anyakönyvvezetői feladatokat.
- Feladata a kereskedelmi, vendéglátó egységek, magánszálláshelyek működési engedélyével, nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyek intézése, az engedéllyel, bejelentéssel rendelkező kereskedelmi és vendéglátó egységek rendszeres hatósági ellenőrzése.
- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó statisztikai adatszolgáltatásokról.
- A bérszámfejtő-pénztáros és a könyvelő távolléte esetén ellátja a pénztárosi feladatokat. A pénztáros helyettesítése esetén a házipénztári pénzkezelésért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
- A számítógépes programok használata során köteles gondoskodni az informatikai adatvédelem biztosításáról, a részére kiadott felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzéséről, az adatok külső adathordozóra történő rendszeres mentéséről.
- Részt vesz a testületi üléseken munkakörét érintő ügyekben.

4. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvényben meghatározottak alapján a Polgármesteri Hivatalban lévő munkakörök közül a következők a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Kötelezettséget megállapító jogszabályhely

Munkakör

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség gyakorisága

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) c)

jegyző

2 év

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) a)

igazgatási ügyintéző I.

5 év

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) a)

igazgatási ügyintéző II.

5 év

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) c)

adóügyi ügyintéző

2 év

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) c)

pénzügyi ügyintéző I.

2 év

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) c)

pénzügyi ügyintéző II.

2 év

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) c)

könyvelő

2 év

2007. évi CLII. tv. 3. § (1) c)

bérszámfejtő-pénztáros

2 év

5. A Hivatalban közszolgálati jogviszonyban állók heti munkaideje

5.1. A Hivatalban a munkaidő heti 40 óra. A napi munkaidő – péntek kivételével – magában foglalja az ebédidőt is, mely 12.00 – 12.30 óráig tart.

5.2. A Hivatal dolgozóinak napi munkarendje:
hétfő 7.30 – 16.30
kedd 7.30 – 16.00
szerda 7.30 – 16.00
csütörtök 7.30 – 16.00
péntek 7.30 – 13.00

5.3. A hivatalban dolgozók kötelesek naponta az e célra rendszeresített jelenléti ívet kitölteni és aláírni. A jelenléti ívben fel kell vezetni az engedélyezett szabadságokat és a munkából való egyéb távollétet is.

6. Szabadság engedélyezése
Szabadság igénylését írásban a Szabadságengedély kitöltésével az igénybevételt megelőzően legalább egy nappal kell a jegyzőnek bejelenteni. Akadályoztatás esetén, vagy indokolt esetben szabadság igénylése telefonon is bejelenthető és soron kívül is engedélyezhető. Ez esetben a Szabadságengedély-t a szabadságot követő első munkanapon utólag ki kell tölteni.

7. Ügyfélfogadás rendje
A hivatalban a következő napokon és időrendben van ügyfélfogadás:
hétfő 7.30 – 12.00 óra között
13.00 – 16.30 óra között
kedd 13.00 – 16.00 óra között
szerda 7.30 – 12.00 óra között
péntek 7.30 – 12.30 óra között

8. Ügyiratkezelés
A polgármesteri hivatal ügyiratkezelésére vonatkozó szabályokat egyedi iratkezelési szabályzat tartalmazza.

9. A Hivatal bélyegzője, a bélyegzőhasználat szabályai

9.1. A Hivatal által használt bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a sorszámot,

b) a bélyegző lenyomatát,

c) a bélyegző kiadásának napját,

d) a bélyegzőt használó személy nevét és az átvételt igazoló aláírását.

9.2. A megszűnt és avult bélyegzőket be kell vonni és meg kell semmisíteni. A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok betartásáról az igazgatási ügyintéző II. gondoskodik.

10. Postabontás, kiadmányozás

10.1. A posta bontását a polgármester, távollétében a jegyző végzi. Ezt követően a névre szóló szignálás a jegyző feladata. A jegyző távollétében a névre szóló szignálást az igazgatási ügyintéző I. látja el.

10.2. A kiadmányozásra vonatkozó részletes szabályokat az egyedi Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.

11. Belső ellenőrzési feladatok ellátása, belső kontrollrendszer működtetése

11.1. A Hivatal vonatkozásában a belső ellenőrzési feladatokat egyedi megbízás alapján szakképesítéssel rendelkező külső ellenőr látja el.
A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében – többek között – információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a Hivatal vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a Hivatal vezetőjét azonnal tájékoztatja.

11.2. Bizonyosságot adó tevékenységgel kapcsolatos feladatok
- elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tesz, elemzéseket, értékeléseket készít a működés eredményességének növelése érdekében;
- ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- nyilvántartja és nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

11.3. Tanácsadó tevékenységgel kapcsolatos feladatok
- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
- a vezetők szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésben;
- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, változásmenedzsment területén;
- konzultáció és tanácsadás a vezetők részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
- javaslatok megfogalmazása a Hivatal működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a Hivatal belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

11.4. A feladatellátás további részletes szabályait a Belső ellenőrzési kézikönyv rögzíti.

11.5. A Hivatal belső kontrolrendszeréért a jegyző felelős, aki köteles a Hivatal minden szintjén érvényesülő és megfelelő

a) kontrollkörnyezetet,

b) kockázatkezelési rendszert,

c) kontrolltevékenységeket,

d) információ és kommunikációs rendszert

e) monitoring rendszert kialakítani és működtetni.

12. Záró rendelkezések
A Szedresi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2014. július 8. napján kelt korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.
Szedres 2020. január 24.
Kovács János polgármester Honti Sándor jegyző
Záradék:
A Szedresi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2020. (I. 23.) számú határozatával hagyta jóvá.
Honti Sándor jegyző

1

A 15. §-t a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 47. § h) pontja a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 47. § k) pontját a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 53a. sorát a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 57a. sorát a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 57b. sorát a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 57c. sorát a Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 8. melléklet 2. pontja a Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a szerint módosított szöveg.